Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Proroci a králi

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1. kapitola — Šalamún

  Izrael počas Dávidovej a Šalamúnovej vlády dosiahol také medzinárodné postavenie, že pri nejednej príležitosti mohol pravdu a spravodlivosť účinne obhajovať. Hospodinovo meno ľudia velebili a ctili, takže sa zdalo, že zámer, pre ktorý Izraelci prišli do zasľúbenej krajiny, sa napĺňal. Priehrady boli zborené a tí, ktorí z pohanských krajín prichádzali hľadať pravdu, odchádzali uspokojení. Ľudia sa kajali a Božia cirkev na zemi sa úspešne rozmáhala.PK 13.1

  Šalamún bol pomazaný a vyhlásený za kráľa na sklonku života svojho otca Dávida, ktorý sa kvôli nemu zriekol trónu. Šalamúnova mladosť bola veľmi smutná a Božím úmyslom bolo, aby bol stále silnejší a slávnejší a aby sa v jeho povahe stále viac prejavoval Boží charakter. Tým mal svoj ľud viesť k zodpovednej úlohe byť ochrancom Božej pravdy.PK 13.2

  Dávid vedel, že vznešený Boží zámer s Izraelom sa uskutoční len vtedy, keď sa vládcovia i ľud neúnavne a bdelo vynasnažia dosiahnuť vytýčený cieľ. Uvedomoval si, že ak má jeho syn Šalamún splniť svoje vznešené poslanie, ktoré mu zveril Boh, potom tento mladý panovník musí byť nielen vojvodcom, štátnikom a vládcom, ale aj príkladne dobrým človekom, učiteľom spravodlivosti a vzorom vernosti.PK 13.3

  Láskyplne, no s celou vážnosťou zaprisahal Dávid Šalamúna, aby si počínal mužne a ušľachtilo, aby bol voči svojim podriadeným milosrdný a láskavý, aby celým svojím správaním voči ostatným národom poctil a oslávil Božie meno, aby pri ňom vynikla krása svätosti. Mnohé skúšky, ktoré Dávid podstúpil, i pozoruhodné skúsenosti, ktoré za svojho života získal, ho naučili vážiť si cnosť, takže pred svojou smrťou mohol Šalamúnovi povedať: „Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza, za bezoblačného rána, za jasu po daždi vyrastá zo zeme tráva2. Samuelova 23,3.4.PK 13.4

  Akú jedinečnú príležitosť mal Šalamún! Keby sa bol riadil radami, ktoré jeho otcovi vnukol Boh, jeho vláda mohla byť vládou spravodlivosti, o akej sa zmieňuje pisateľ 72. žalmu:PK 13.5

  Bože, daj kráľovi svoju súdnu moc,
  kráľovmu synovi svoju spravodlivosť.
  Nech spravodlivo súdi tvoj ľud
  a tvojich biednych podľa práva...
  Ako keď dážď padá na pokosenú lúku
  a ako rosa zavlažuje zem,
  tak nech za dní jeho vlády kvitne spravodlivosť
  a nech je hojnosť pokoja, kým nezanikne mesiac.
  Nech vládne od mora k moru,
  od Veľrieky až po okraje zeme...
  Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary,
  králi Šeby a Sáby nech prinesú poplatky.
  Nech sa mu klaňajú všetci králi,
  nech mu slúžia všetky národy.
  On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc,
  biedneho i toho, komu niet pomoci...
  Nech sa vždy zaňho modlia,
  nech mu každodenne dobrorečia!...
  Nech jeho meno trvá naveky,
  nech jeho meno prekvitá, kým slnko potrvá.
  Nech mu dobrorečia,
  nech ho blahoslavia všetky národy!
  Nech je zvelebený Hospodin, Boh, Boh Izraela!
  Jedine on koná divy.
  Nech je zvelebené jeho slávne meno naveky
  a nech jeho sláva naplní celú zem!
  Amen. Amen.
  PK 13.6

  Šalamún sa vo svojej mladosti rozhodol rovnako ako Dávid; celé roky si počínal bezúhonne a v bezvýhradnej poslušnosti žil podľa Božích prikázaní. Na začiatku svojej vlády sa vybral so svojimi poradcami do Gibeóna, kde sa ešte stále nachádzal stánok zmluvy, kedysi postavený na púšti, a tak so svojimi vybranými radcami, „tisícnikmi, stotníkmi, sudcami i všetkými kniežatami z celého Izraela, rodinnými predákmi“ (2. Paralipomenon 1,2) spoločne obetovali Bohu a bezvýhradne sa zasvätili jeho službe. Šalamún tu získal určitú predstavu o rozsahu povinností súvisiacich s postavením kráľa a vedel, že človek s takým ťažkým bremenom zodpovedností musí hľadať radu v Zdroji múdrosti, ak má zodpovedne plniť svoje poslanie. Preto vyzval svojich radcov, aby sa spolu s ním presvedčili a utvrdili v istote, že Boh ich prijal. Kráľ vtedy túžil po múdrosti viac než po akomkoľvek pozemskom bohatstve, lebo chcel rozvážne konať dielo, ktoré mu zveril Boh. Chcel byť rozumným, veľkodušným a láskavým vládcom. Hneď v noci sa Šalamúnovi vo sne zjavil Hospodin a povedal mu: „Žiadaj si, čo ti mám dať.“ Odpoveď mladého, neskúseného vládcu prezrádza jeho bezradnosť a túžbu dostať pomoc. Odpovedal: „Ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pred tvojou tvárou vo vernosti, v spravodlivosti a s úprimným srdcom voči tebe. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý zasadol na jeho trón, ako je to dnes.PK 14.1

  Ty, Hospodine, Bože môj, ty si svojho služobníka urobil kráľom po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý človek, neviem vychádzať ani vchádzať. Tvoj služobník je uprostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, mnohého ľudu, ktorý nemožno zmerať ani spočítať pre množstvo. Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého, veď kto bude môcť spravovať tento tvoj mohutný ľud?PK 15.1

  Pánovi sa zaľúbilo, že si Šalamún toto žiadal. A tak mu Boh povedal: „Pretože si si žiadal toto a nežiadal si si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo, urobím podľa tvojej žiadosti. Dávam ti múdre a chápavé srdce, takže tebe rovného nebolo ani pred tebou, ani po tebe nepovstane taký, ako si ty. Dám ti aj to, o čo si nežiadal: bohatstvo i slávu, takže za všetkých tvojich čias nebude ti medzi kráľmi nikto rovný. Ak budeš chodiť po mojich cestách tak, že budeš zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako chodieval tvoj otec Dávid, predĺžim aj tvoje dni1. Kráľov 3,5-14; 2. Paralipomenon 1,7-12.PK 15.2

  Boh prisľúbil, že bude so Šalamúnom, ako bol s Dávidom. Ak kráľ zostane Hospodinovi úprimne verný a bude robiť, čo mu prikáže, zostane na tróne a za jeho vlády bude Izrael vyvýšený ako „múdry a rozumný ľud“ (5. Mojžišova 4,6) a bude ako svetlo okolitým národom.PK 15.3

  Šalamúnova modlitba k Bohu pred starobylým oltárom v Gibeóne svedčí o jeho pokore a túžbe ctiť Boha. Kráľ si uvedomoval, že bez Božej pomoci je bezmocný ako malé dieťa a zverenú zodpovednosť neunesie. Keďže vedel o svojej nedostatočnej múdrosti, rozhodol sa hľadať ju u Boha. Nešlo mu o poznanie, ktorým by prevýšil iných. Chcel verne plniť zverené povinnosti, a preto prosil o dar, ktorým by jeho vláda zvelebila Božiu slávu. Šalamún nebol nikdy taký bohatý, múdry a skutočne významný, ako keď vyznával: „Ja som však mladý človek, neviem vychádzať ani vchádzať.PK 15.4

  Šalamúnova prosba by mala byť poučným príkladom pre dnešných ľudí na zodpovedných miestach. Čím vyššie je ich postavenie, tým je väčšia aj ich zodpovednosť, tým väčší je ich vplyv a tým viac potrebujú Božiu pomoc. Nesmú zabúdať, že povolanie do Božieho diela je súčasne povolaním k rozvážnemu zaobchádzaniu s blížnymi. Majú byť pred Bohom ako učeníci. Postavením človek nezískava svätú povahu. Človek sa stáva skutočne veľkým len vtedy, keď uctieva Boha a zachováva jeho prikázania.PK 15.5

  Boh, ktorému slúžime, je voči ľuďom nestranný. Ten, ktorý obdaril Šalamúna obozretnou múdrosťou, aj dnes rovnako ochotne požehná svoje deti. Božie slovo radí: „Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane juJakoba 1,5. Ak si človek na zodpovednom mieste žiada múdrosť pred bohatstvom, mocou a slávou, Boh ho nesklame. Od veľkého Učiteľa sa dozvie nielen to, čo má robiť, ale aj spôsob, ako to má robiť, aby Boh mohol byť s jeho počínaním spokojný.PK 16.1

  Kým človek, obdarený Božou múdrosťou a potrebnými schopnosťami, zostáva posväteným, neprepadá túžbe po vysokom postavení, nechce byť vládcom ani vodcom. Niekto však musí niesť zodpovednosť. Skutočný vodca nechce získať nadvládu; prosí o múdre srdce, aby vedel rozvážne voliť dobro a odmietnuť zlo.PK 16.2

  Cesta vodcov nebýva ľahká. V každej tiesnivej situácii majú postrehnúť výzvu k modlitbe. Riešenie majú vždy hľadať v Zdroji všetkej múdrosti. Pán ich posilní a osvieti, aby obstáli v prívale hriešnych vplyvov a vedeli rozoznať pravdu od lži, dobro od zla. Schvália to, čo schvaľuje Boh, a rozhodne budú odolávať prenikaniu nesprávnych zásad do Božieho diela.PK 16.3

  Šalamún dostal od Boha múdrosť, ktorú si kráľ cenil nad všetko bohatstvo, pocty či dlhý život. Jeho prosba o múdrosť, veľkorysosť a o láskavosť bola vypočutá. „Boh dal Šalamúnovi múdrosť a rozvahu v miere veľmi veľkej, aj široký rozhľad, podobne ako je piesku na morskom brehu, takže Šalamúnova múdrosť presahovala múdrosť celého východu i všetku múdrosť Egypta. Bol múdrejší ako všetci ľudia... takže chýr o ňom sa šíril po všetkých národoch zôkol-vôkol1. Kráľov 4,29-31 (ROH); 1. Kráľov 5,9-11 (ECAV).PK 16.4

  Ľudia sa v celom Izraeli „báli kráľa, lebo videli, že v ňom je Božia múdrosť na prisluhovanie práva1. Kráľov 3,28. Ich srdce priľnulo k Šalamúnovi, ako predtým k Dávidovi, a všetci ho vo všetkom poslúchali. „Šalamún... sa upevnil vo svojom kráľovstve. Hospodin, jeho Boh, bol s ním a urobil ho náramne veľkým2. Paralipomenon 1,1.PK 16.5

  Šalamúnov život sa dlhé roky vyznačoval oddanosťou Bohu, spravodlivosťou, zásadovosťou a oddanou poslušnosťou Božím prikázaniam. Sám riadil všetky významné podujatia a rozvážne spravoval obchodné záležitosti kráľovstva. Jeho bohatstvo a múdrosť, veľkolepé budovy a verejné stavby, ktoré postavil v začiatočných rokoch svojej vlády, jeho činorodosť, zbožnosť, spravodlivosť a veľkorysosť prejavené slovami i skutkami, mu získali vernosť jeho podriadených i obdiv a úctu vládcov mnohých krajín. Hospodinovo meno bolo na začiatku Šalamúnovej vlády vo veľkej úcte. Kráľom prejavovaná múdrosť a spravodlivosť boli pre všetky národy svedectvom o jedinečných vlastnostiach Boha, ktorému slúžil. Izrael bol v tom čase svetlom sveta, lebo zvestoval Hospodinovu majestátnosť. Skutočná sláva Šalamúnovej ranej vlády nespočívala v jeho výraznej, obdivuhodnej múdrosti, v rozprávkovom bohatstve, v ďalekosiahlej moci a sláve, ktorej sa tešil, ale v úcte k menu izraelského Boha, ktorú podnietil múdrym používaním nebeských darov.PK 17.1

  Keď v priebehu rokov kráľova povesť rástla, snažil sa Šalamún uctievať Boha rozmachom svojich duševných a duchovných schopností, ako aj snahou rozdeliť sa s inými o požehnania, ktoré dostal. Nikto lepšie nevedel, ako on sám, že silu, múdrosť a vedomosti dostal z Božej milosti preto, aby mohol svet oboznámiť s Kráľom kráľov.PK 17.2

  Šalamún sa obzvlášť zaujímal o prírodné vedy, no jeho záujem nebol pritom jednosmerne vymedzený. Usilovným skúmaním stvoreného sveta, živých bytostí i neživých vecí, získal jasnú predstavu o Stvoriteľovi. V silách prírody, v nerastnej i živočíšnej ríši, v každom strome, kre a kvete videl prejav Božej múdrosti. Čím viac poznával svet, tým lepšie poznával Boha, a tým viac ho miloval.PK 17.3

  Múdrosť, ktorú Šalamún dostal od Boha, našla svoj výraz v chválospevoch a v mnohých prísloviach. „Povedal tritisíc prísloví a jeho piesní bolo tisícpäť. Hovoril aj o stromoch, počínajúc cédrom na Libanone, až po yzop, vyrastajúci zo steny, ba hovoril aj o zvieratách, vtákoch, plazoch a rybách1. Kráľov 5,12.13.PK 17.4

  V Šalamúnových prísloviach sú vystihnuté zásady svätého života a vznešeného úsilia, zásady nebeského pôvodu, ktoré vedú k zbožnosti a ktoré majú usmerňovať každý skutok v živote. Rozšírenie týchto zásad a uznanie Boha za jediného, komu patrí všetka chvála a česť, treba označiť za jedinú príčinu, že počiatočné roky vlády boli obdobím mravného rozmachu a hmotného blahobytu.PK 17.5

  Šalamún napísal: „Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je nad rýdze zlato. Je cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností. V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici bohatstvo a česť. Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt. Je stromom života tým, ktorí ju uchopili a blahoslavení tí, ktorí sa jej držiaPríslovia 3,13-18.PK 18.1

  Počiatok múdrosti je: Získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť!Príslovia 4,7. „Počiatkom múdrosti je bázeň pred HospodinomŽalm 111,10. „Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidímPríslovia 8,13.PK 18.2

  Kiežby bol Šalamún v neskorších rokoch žil podľa týchto obdivuhodne múdrych slov! Kiežby si ten, ktorý povedal: „Pery múdrych rozširujú poznanie“ (Príslovia 15,7) a ktorý sám učil kráľov tejto krajiny, aby Kráľovi kráľov vzdávali chválu, ktorú prejavujú pozemskému vládcovi, nikdy „prevrátenými ústami“ „v pýche a vysokomyseľnosti“ nebol osvojoval slávu, ktorá patrí jedine Bohu!PK 18.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents