Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  B. Aplikace na jednotlivé křesťany

  Raný déšť vede k obrácení, pozdní déšť pomáhá budovat křesťanský charakter

  V žádném okamžiku naší zkušenosti se nemůžeme obejít bez pomoci toho, který nám umožnil začít nový život. Požehnání přijatá během “raného deště” potřebujeme až do konce. Budeme-li prosit Boha o dar Ducha svatého, staneme se pokornými a uvědomíme si, že vylití pozdního deště závisí na Bohu. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 507.509)PPZ 110.3

  Duch svatý chce být přítomen v srdci každého člověka. Je-li zván jako vážený host, pak ti, kteří jej přijmou, budou dokonalými v Kristu. Započaté dílo bude dokončeno. Čisté myšlenky, Boží láska a podobnost Kristu v jednání nahradí nečisté myšlenky, hříšné sklony a odbojné chování. (Counsels on Health 561)PPZ 110.4

  V určité míře můžeme mít Božího Ducha, ale prostřednictvím modlitby a víry musíme požadovat stále více. Naše úsilí v tomto směru nesmí nikdyPPZ 110.5

  ustat. Když nežijeme očekáváním raného a pozdního deště, neděláme-li žádné pokroky, pak nebudeme spaseni vlastní vinou… Velká shromáždění ve sborech i mimo ně a všechny ostatní příležitosti, kdy konáme práci pro spasení druhých, jsou příležitostí obdržet od Boha raný a pozdní déšť. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 508)PPZ 110.6

  Když bude připravena cesta pro Božího Ducha, přijde jeho požehnání. Satan nemůže zadržet proud požehnání, který bude vylit na Boží děti, tak jako nemůže uzavřít nebeské průduchy, aby na zem nepršelo. (Selected Messages, sv. 1, s. 124)PPZ 110.7

  Měli bychom se horlivě modlit za vylití Ducha svatého

  Musíme stejně horlivě prosit o vylití Ducha svatého, jako učedníci v době letnic. Jestliže jej oni potřebovali tehdy, pak mnohem více jej potřebujeme my dnes. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 158)PPZ 110.8

  Seslání Ducha svatého na církev je očekáváno v budoucnosti, ale on je církvi darován již nyní. Usilujte o něj, modlete se za něj a důvěřujte mu. Tento dar potřebujeme a nebesa čekají, aby jej mohla seslat. (Evangelism, s. 701)PPZ 111.1

  Míra Ducha svatého, jakou obdržíme, bude úměrná naší touze po něm, víře v něj a tomu, jak použijeme poznání a vědění, které nám bylo dáno. (The Review and Herald, 5. května 1896)PPZ 111.2

  Málo žádáme Pána ve svých prosbách o dar Ducha svatého. Bůh si přeje, abychom jej zahrnuli těmito prosbami a abychom je přednášeli daleko důrazněji. (Fundamentals of Christian Education, s. 537)PPZ 111.3

  Svá srdce musíme pokořit v opravdovém pokání

  Nejvíce potřebujeme, aby se mezi námi probudila pravá pokora. Usilovat o to je naším nejdůležitějším úkolem. Musíme vážně usilovat o přijetí Božích požehnání. Ne proto, že by je nám Bůh nebyl ochoten dát, nýbrž proto, že nejsme připraveni je přijmout. Náš nebeský Otec dá svého Ducha těm, kteří o něj prosí, ochotněji, než rodiče dají něco dobrého svým dětem. Ale to je naše úloha, abychom pokorou, poznáním, lítostí a naléhavou modlitbou dosáhli takových předpokladů, které Bohu umožní, aby nám mohl udělit svá požehnání. Obnovení můžeme dosáhnout jen prostřednictvím modliteb. (Selected Messages, sv. 1, s. 121)PPZ 111.4

  Ujišťuji vás, že duchovní obnovení je nutné. Potřebujeme obrácené kazatele. Vyznání hříchů, lítost a obrácení jsou nezbytné. Mnozí, kteří kážou Boží slovo, potřebují do svých srdcí přetvořující Kristovu milost. Nic nesmí tomuto důkladnému dílu stát v cestě, než bude navždy pozdě. (Letter 51, 1886)PPZ 111.5

  Probuzení a reformace patří k sobě

  Probuzení a reformace musí nastat pod vedením Ducha svatého. Probuzení a reformace jsou dvě různé věci. Probuzení znamená obnovu duchovního života, oživení duševních a duchovních sil, probuzení z duchovní smrti. Reformace znamená reorganizaci, změnu v myšlení, v učení, ve zvycích a v jednání. Reformace nepřinese dobré ovoce spravedlnosti, pokud nebude spojena se znovuoživením skrze Ducha svatého. Probuzení a reformace mají konat konkrétní práci a v tomto díle se vzájemně doplňují. (The Review and Herald, 25. února 1902)PPZ 111.6

  Musíme odložit hádky a nejednotu

  Když v srdcích spolupracovníků na Božím díle, kteří překonají sobectví, bude žít Kristus, když mezi nimi nebude rivalita a hádky o nadvládu, když budou jednotní a všichni se posvětí tak, že jejich láska k druhým bude viditelná a soucitná, pak budou naplněni milostí Ducha svatého. Bůh plní svá zaslíbení. Jestliže někteří sníží práci jiných jen proto, aby ukázali svou přesilu, nestojí za nimi Bůh. Takovým lidem nemůže Pán žehnat. (Selected Messages, sv. 1, s. 175)PPZ 111.7

  Když ve velkém Kristově dni chceme stát se svým Pánem, který je naší ochranou, naším hradem, pak musíme odložit všechnu závist a touhu po moci. Kořeny těchto hříchů musí být zcela vymýceny, aby nemohly znovu ožít. Naše místo je bezmezně na straně našeho Pána. (This Day With God, s. 258)PPZ 112.1

  Křesťané musí odložit nejednotu a zcela se odevzdat Bohu. Tím mohou být druzí zachráněni. Prosme s vírou o zaslíbená požehnání a dostaneme je. (Testimonies For The Church, sv. 8, s. 21)PPZ 112.2

  Láska k druhým

  Být křesťanem znamená prokazovat druhým tu nejhlubší lásku… Kristus si zaslouží, aby mu jeho stvoření darovala tu největší lásku. Přesto od nás očekává, že budeme prokazovat pozornost i spoluobčanům. Každý zachráněný člověk je zachráněný z lásky, která pramení u Boha. Pravé obrácení je odvrácení se od sobectví a přilnutí v posvěcené lásce k Bohu a lidem. (Selected Messages, sv. 1, s. 114,115)PPZ 112.3

  Milosrdenství a čistota jsou vlastnosti, kterých si Bůh cení nejvíce. Tyto vlastnosti by měly být rozvinuty u každého křesťana. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 85)PPZ 112.4

  Nejpřesvědčivějším důkazem pro dobro evangelia je křesťan, který je milující a hodný milování. (The Ministry of Healing, s. 470)PPZ 112.5

  Neomezená oddanost

  Bůh přijímá pouze úplnou oddanost. Polovičatí, hříchy zatížení křesťané nemohou nikdy vstoupit do nebe. Nenašli by tam žádné štěstí, protože neznají svaté principy, kterými jsou vedeni členové královské rodiny. Pravý křesťan otevře své srdce nebeským věcem. Žije s Kristem. Jeho vůle se shoduje s Kristovou vůlí. Jeho největším přáním je stále více a více se podobat Kristu. (The Review and Herald, 16. května 1907)PPZ 112.6

  Duch svatý zde není proto, abychom jej využívali. On má používat nás. Prostřednictvím Ducha Bůh působí na svůj lid, aby chtěli a činili, co se mu líbí. (Filipským 2,13) Mnozí lidé se mu však nechtějí podřídit. Chtějí být sami svými pány. Proto nedostávají Boží dar. Bůh dává svého Ducha těm, kdo na něho pokorně čekají, nechávají se jím vést a spoléhají na jeho milost. (Touha věků, s. 430)PPZ 112.7

  Příprava na pozdní déšť

  Viděla jsem, že ti, kteří nezvítězili nad každým hříchem, nad pýchou, sobectvím, láskou ke světu i nad každým špatným slovem a činem, nemohli obdržet občerstvení deštěm. Měli bychom se stále více přibližovat k Bohu a usilovat o takovou přípravu, která nás uschopní obstát ve dni Páně. (Early Writings, s. 71)PPZ 113.1

  Je na nás, abychom překonali slabosti našeho charakteru a očistili svou duši od každé poskvrny. Pak na nás bude vylit pozdní déšť stejně, jako byl vylit raný déšť o letnicích na učedníky. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 214)PPZ 113.2

  Satan se ničeho tak nebojí, jako možnosti, že Boží lid odstraní všechny překážky a připraví volnou cestu, aby Pán mohl vylít svého Ducha na unavenou církev. …Každému pokušení, každému skrytému či otevřenému špatnému vlivu se budeme moci s úspěchem postavit na odpor. “Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.” Zacharjáš 4,6; (Selected Messages, sv. 1, s. 124)PPZ 113.3

  Přijde pozdní déšť a Boží požehnání naplní každou duši očištěnou od veškeré poskvrny. Naším posláním pro tyto dny je cele se odevzdat Kristu, který nás připraví na Boží přítomnost křtem Duchem svatým. (Selected Messages, sv. 1, s. 191)PPZ 113.4

  Aktivně spolupracovat

  Když se sbory stanou živými a činnými, Duch svatý bude seslán jako odpověď na upřímné prosby. Pak budou otevřeny nebeské průduchy pramenům pozdního deště. (The Review and Herald, 25. února 1890)PPZ 113.5

  Mocné vylití Ducha svatého, které ozáří celou zemi Boží slávou, nepřijde, dokud věřící nepoznají vlastní zkušeností, co znamená spolupracovat s Bohem. Když se úplně a z celého srdce oddáme Boží službě, Pán to uzná a daruje nám ve velké míře svého Ducha. K tomu může dojít teprve tehdy, když většina sborů bude s Bohem spolupracovat. (Christian Service, s. 253)PPZ 113.6

  Když církev přestane být lenivá a nedbalá, zjeví se Boží Duch v celé své milosti. Projeví se Boží moc. Církev spatří Boží vedení. (Testimonies For The Church, sv. 9, s. 46)PPZ 113.7

  “Držte svou nádobu čistou a správnou stranou vzhůru”

  Nemusíme si dělat starosti o pozdní déšť. Je důležité, abychom měli své nádoby čisté a otevřené, připravené pro nebeský déšť. Proto ať znějí naše stálé prosby: “Ať je pozdní déšť vylit do mé nádoby. Ať na mne svítí světlo mocného anděla, který se spojí s třetím andělem. Ať se mohu připojit k tomuto dílu, ať mohu zvěstovat poselství a spolupracovat s Ježíšem Kristem.” Ujišťuji vás, že kdo takto hledá Pána, toho Bůh připraví a daruje mu svou milost. (The Upward Look, s. 283)PPZ 113.8

  Odpověď může přijít náhle s velikou mocí nebo se také může dny a týdny opozdit, čímž bude zkoušena naše víra. Ale Bůh ví, kdy a jak má vyslyšet naše modlitby. Naším úkolem je zůstat s ním ve spojení. Bůh je zodpovědný za svoji část díla. Dodržuje své sliby. Důležitou prací pro nás je jednota srdcí a myslí, odvržení veškeré závisti a zloby, pokorné sledování událostí a čekání. Ježíš, náš zástupce a Pán, je připraven udělat pro nás totéž, co učinil pro ty, kteří se modlili a čekali o letnicích. (The Spirit of Prophecy, sv. 3, s. 272)PPZ 114.1

  Nevím, kdy bude vylit Duch svatý a kdy sestoupí z nebe mocný anděl, jenž se spojí se třetím andělem, aby dokončili dílo na tomto světě. Mohu vám jen říci: “Naše jediná jistota spočívá v přípravě na nebeské oživení a v připravených hořících lampách.” (Selected Messages, sv. 1, s. 192)PPZ 114.2

  Pozdní déšť neobdrží všichni

  Bylo mi ukázáno, že pokud věřící nevyvinou žádné úsilí, budou nečinně čekat na oživení, které by mělo odstranit jejich slabosti a napravit jejich chyby, a když se budou na toto spoléhat a budou přesvědčeni, že jsou připraveni na volání třetího anděla, poznají, že jim schází to podstatné. (Testimonies For The Church, sv. 1, s. 619)PPZ 114.3

  Čekáme, že se obnoví celá církev? To se nikdy nestane. V církvi jsou neobrácení lidé, kteří nejsou ochotni se připojit k opravdovým modlitbám. Každý musí sám začít pracovat. Musíme se více modlit a méně mluvit. (Selected Messages, sv. 1, s. 122)PPZ 114.4

  Až bude vylit Duch svatý, můžeme si být jisti, že ti, kteří neobdrželi raný déšť a neocenili jej, nepoznají ani cenu pozdního deště a nebudou mu rozumět. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 399)PPZ 114.5

  Jen ti, kteří žijí v souladu se svým poznáním, obdrží ještě více světla. Jestliže denně neděláme pokroky v projevu křesťanských ctností, nepoznáme nic z působení Ducha svatého v pozdním dešti. Může padat na lidi kolem nás, ale my jej nepoznáme ani neobdržíme. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 507)PPZ 114.6

  Ti, kteří nevynaloží patřičné úsilí a pouze čekají, že je Duch svatý donutí k činnosti, zahynou v temnotách. Nesmíte zůstat jen sedět a nemít zájem o Boží dílo. (Christian Service, s. 228)PPZ 114.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents