Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  17. kapitola — Sedm posledních ran a bezbožní (Doba velkého soužení, I. část

  Budou vylity kalichy Božího hněvu

  Před našimi zraky se budou odehrávat důležité události. Bude se ozývat jedno troubení za druhým a jednotlivé kalichy budou vylity na obyvatele země. (Selected Messages, sv. 3, s. 426)PPZ 138.1

  Již brzy anděl milosti opustí zemi a bude vylito sedm posledních ran. Boží hněv bude dopadat jako blesky, až Bůh začne kárat ty, kdo přestupují zákon. Až do konce již nebude žádná úleva. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 182)PPZ 138.2

  Konflikt mezi národy

  Čtyři mocní andělé zadržují síly této země až do okamžiku, kdy Boží služebníci budou zapečetěni na svých čelech. Národy jsou připraveny jít do války, jsou však zadržovány Božími anděly. Až budou tyto bránící síly odvolány, nastane doba soužení a neštěstí. Budou vynalezeny strašné válečné zbraně. Lodě i s lidmi budou pohřbeny v hlubinách moře. Všichni, kdo nevlastní ducha pravdy, se sjednotí pod vedením satanských mocností, budou však pod kontrolou až do velké bitvy na místě zvaném Harmagedon. (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 7, s. 967)PPZ 138.3

  Celý svět se promění v ruiny

  Andělé nyní zadržují větry, aby nemohly vát, dokud svět nebude varován o Kristově blízkém příchodu. Avšak hrozné a temné mraky se již hromadí a každou chvíli se může nad zemí přehnat bouře. Když andělé na Boží příkaz uvolní zadržované živly, tehdy se budou dít hrozné scény, které není schopno popsat žádné pero. (Education, s. 179,180)PPZ 138.4

  Spasitelovo proroctví o tom, že Jeruzalém postihne trest, se splní ještě podruhé. Strašná zkáza Jeruzaléma je pouze náznakem oné závěrečné zkázy. V údělu vyvoleného města můžeme vidět úděl celého světa, který odmítá Boží milost a pošlapává Boží zákon. (The Great Controversy, s. 36)PPZ 138.5

  Satan pak zavleče obyvatele světa do závěrečné velké doby soužení. Boží andělé přestanou zadržovat vichřice lidských vášní, najednou se projeví všechno zadržované napětí. Celý svět bude zatažen do strašnější zkázy, než byla zkáza starého Jeruzaléma. (The Great Controversy, s. 614)PPZ 138.6

  Bůh je spravedlivý, a zároveň milosrdný

  Boží slávou je milosrdenství, trpělivost, upřímnost, dobrota a pravda. Avšak spravedlnost projevená při potrestání hříšníka je také Boží slávou stejně jako projev milosrdenství. (The Review and Herald, 10. března 1904)PPZ 139.1

  Bůh Izraele vykoná soud nad bohy tohoto světa stejně jako kdysi nad bohy Egypta. Ohněm, povodněmi, nemocemi a zemětřeseními zničí celou zemi. Tehdy vykoupení budou vyvyšovat a oslavovat Boží jméno. Neměli by ti, kteří žijí jako ostatky na konci dějin této země pochopit Boží naučení? (Manuscript Releases 10, s. 240,241)PPZ 139.2

  Ten, který je naším přímluvcem, který slyší všechny kajícné modlitby a vyznání hříchů a který je obklopen duhou, symbolem lásky a milosrdenství, už brzy ukončí své dílo v nebeské svatyni. Pak místo lásky a milosrdenství bude vládnout spravedlnost. Ten, v kterého jeho lid doufal, nyní přijme to, co mu právem náleží — úřad Nejvyššího soudce. (The Review and Herald, 1. ledna 1889)PPZ 139.3

  V celé Bibli je Bůh představován nejen jako milostivý a milosrdný, ale také jako Bůh, který je spravedlivý a nestranný. (The Signs of the Times, 24. března 1881)PPZ 139.4

  Jistota Božího soudu

  V naší době je Boží láska přestavována tak, jako by Bohu nedovolovala potrestat hříšníka. Tak přemýšlejí lidé, kteří se opírají o své vlastní, nízké standardy práva a spravedlnosti. “To jsi dělával a já jsem mlčel.” Žalm 50,21. Tito lidé hodnotí Boha podle sebe. Myslí si, že Bůh by se měl chovat podle jejich představ, podle toho, jak sami plánují a jednají za určitých okolností. …PPZ 139.5

  V žádném království či státě nemohou o výši trestu rozhodovat ti, kteří přestoupili zákon. Vše, co máme, všechna dobrodiní milosti, která nám jsou k dispozici, náležejí Bohu. To, jak odporný je v Božích očích hřích, nemůže být námi posouzeno, tak jako nebesa nemohou být změřena otevřenou dlaní. Bůh je Otcem, ale i mravním Vůdcem. Je Zákonodárcem. Vydal zákon a také podle něj jedná. Zákon, který nezná trest, nemá žádnou moc.PPZ 139.6

  Někdo může namítnout, že milující otec by neodsoudil své děti na smrt v ohni, kdyby měl moc je zachránit. Ale Bůh pro dobro svých poddaných a kvůli bezpečnosti potrestá ty, kdo přestupují jeho zákon. On nejedná podle lidských plánů. Může vykonat konečnou spravedlnost, na kterou člověk nemá právo. Noe by se Bohu nelíbil, kdyby začal topit posměvače a zlostníky, kteří jej tak dlouho dráždili. Bůh však prostřednictvím potopy odsoudil celý tehdejší svět. Lot neměl právo trestat své zetě za to, že se mu posmívali, ale Bůh to udělal s odpovídající spravedlností.PPZ 139.7

  Kdo může říci, že Bůh nevykoná to, co řekl? (Manuscript Releases 12, s. 207-209; Manuscript Releases 10, s. 265)PPZ 140.1

  Soud přijde, když Bůh odejme svou ochranu

  Bylo mi ukázáno, že Boží soudy přijdou na lidi tím, že se sami dostanou mimo Boží ochranu. Pán varuje, usměrňuje, napomíná a doporučuje lidem jedinou bezpečnou cestu. Jestliže ti, kteří byli předmětem jeho zvláštní péče, budou nadále chodit svou vlastní cestou, nebudou dbát hlasu Božího Ducha a jestliže i po dalších varováních budou jednat podle vlastní vůle, pak Bůh neporučí svým andělům, aby od nich odvraceli satanovy útoky.PPZ 140.2

  Je to satanova moc, která způsobuje na moři i na pevnině neštěstí, katastrofy a lidská utrpení. Tak se mnozí stávají jeho kořistí. (Manuscript Releases 14, s. 3)PPZ 140.3

  Bůh použije své nepřátele jako nástroje trestu vůči těm, kteří odešli za svými zhoubnými cestami, a tímto způsobem nevhodně a převráceně představili Boží pravdu a poskvrnili ji. (The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, s. 136)PPZ 140.4

  Nakonec bude Duch svatý, který byl znevažován, zavrhován a zlehčován, odebrán ze země. Jakmile Duch svatý přestane působit, satan zahájí své strašné dílo na zemi i na moři. (Manuscript 134, 1898)PPZ 140.5

  Bezbožní lidé zašli za hranici Boží milosti. Boží Duch, kterému tvrdošíjně vzdorovali, od nich nyní odešel. Nebude je chránit Boží milost a budou vydáni napospas satanu. (The Great Controversy, s. 614)PPZ 140.6

  Někdy i svatí andělé užívají zničující moc32Samotný hříšník musí nést plnou zodpovědnost za trest, který mu byl vyměřen. E. Whiteová uvádí: “Bůh nikoho neničí. Hříšník ničí sám sebe tím, že nečiní pokání.” (The Great Controversy, s. 25-37)

  Na Jericho měly dopadnout Boží soudy. Byla to pevnost. Ale vůdce Hospodinových zástupů sám sestoupil z nebe, aby vedl nebeské armády útokem na toto město. Boží andělé zbořili silné hradby. (Testimonies For The Church, sv. 3, s. 264)PPZ 140.7

  Pod Božím vedením mají andělé nesmírnou moc. Při jedné příležitosti vyhladili na Kristův rozkaz za jedinou noc sto osmdesát pět tisíc mužů asyrské armády. (Touha věků, s. 447)PPZ 140.8

  Týž anděl, který přišel z nebeských dvorů, aby zachránil Petra, byl poslem hněvu a soudu nad Herodem. Anděl se dotkl Petra, aby ho probudil ze spánku; zcela jinak se dotkl bezbožného krále; svým dotykem srazil jeho pýchu a vykonal na něm trest Všemohoucího. Herodes zemřel za velkých muk tělesných i duševních, zasažen Božím soudem. (The Acts of the Apostles, s. 152)PPZ 141.1

  Jediný anděl usmrtil všechny prvorozené v Egyptě a naplnil zemi smutkem a nářkem. Když David přestoupil Boží příkaz tím, že nechal sečíst lid, způsobil jediný anděl strašnou zkázu jako trest za jeho hřích. Stejnou moc, kterou projevili Boží andělé, projeví — až to Bůh dovolí — také zlí andělé. Tyto síly jsou již připraveny a čekají jen na Boží svolení, aby všude šířily zkázu. (The Great Controversy, s. 614)PPZ 141.2

  První dvě rány

  Až Kristus skončí svou prostřednickou službu ve svatyni, dopadnou tresty na ty, kdo uctívají šelmu a přijali její znamení. Zjevení 14,9.10. Rány, které dopadly na Egypt, když Bůh chtěl vysvobodit Izrael, dávají tušit, jaké rány — co do podstaty, ale ještě větší síly — dopadnou na svět těsně před konečným vysvobozením Božího lidu. Pisatel knihy Zjevení o těch strašných ranách napsal: “Zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.” Moře “se změnilo v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.” (The Great Controversy, s. 627,628)PPZ 141.3

  Rány dopadaly na obyvatele země. Někteří obviňovali Boha a proklínali jej. Jiní přiběhli k věrným Božím dětem a ptali se, jak mohou uniknout Božímu soudu. Svatí jim však již nemohli pomoci. Za hříšníky byla vyřčena poslední vroucí modlitba, byla prolita poslední slza, bylo předáno poslední břemeno, dozněla poslední výstraha. (Early Writings, s. 281)PPZ 141.4

  Třetí rána

  Viděla jsem, jak čtyři andělé drží čtyři větry, dokud Pán Ježíš nedokoná ve svatyni svatých své dílo. Teprve potom přijde posledních sedm ran. Tyto rány popudí bezbožné proti spravedlivým, neboť si budou myslet, že jsme příčinou Božích soudů a že rány ustanou, pokud nás odstraní. Byl vydán výnos, aby svatí byli zabiti. Proto také dnem i nocí volali o vysvobození. (Early Writings, s. 36,37)PPZ 141.5

  Moře “se změnilo v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.” Tyto hrozné rány jen obhajují Boží spravedlnost. Anděl prohlásil: “Spravedlivý jsi, Bože, svatý…, že jsi vynesl tento rozsudek: těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!” Zjevení 16,2-6. Tím, že odsuzovali Boží lid k smrti, zaslouží si trest, jako kdyby je vlastníma rukama zabili. (The Great Controversy, s. 627,628)PPZ 141.6

  Čtvrtá rána

  V následující ráně bude slunci dána “moc spalovat lidi svou výhní”. (Zjevení 16,8.9) Proroci líčí, jak země bude v této době vypadat: “Pole je popleněno, truchlí role… Všechno polní stromoví je suché. Lidským synům vyschl zdroj veselí.” “Zrno vyschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené… Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu… V potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň.” “V onen den se obrátí chrámové zpěvy v kvílení, je výrok Panovníka Hospodina, mnoho mrtvých těl bude pohozeno na všech místech.” Jóel 1,10-12.17-20; Ámos 8,3.PPZ 142.1

  Tyto pohromy nepostihnou celou zemi, protože by zahynuli všichni obyvatelé světa. Budou to však tak strašné rány, jaké lidé ještě nikdy nezažili. (The Great Controversy, s. 628,629)PPZ 142.2

  Pátá rána

  Davy zlých lidí se budou chystat vrhnout se na své oběti s vítězoslavným pokřikem, s posměchem a proklínáním, ale vtom padne na zemi hustá mlha, černější než nejtemnější noc. Pak se na nebi objeví duha, zářící slávou Božího trůnu, a bude se zdát, že obklopuje každý hlouček modlících se lidí. Rozzuřené davy se náhle zastaví. Jejich posměšný křik ustane. Zapomenou, proti komu směřovalo jejich vražedné běsnění. S hroznými předtuchami budou sledovat znamení Boží smlouvy a budou se chtít skrýt před její pronikavou září. …PPZ 142.3

  Uprostřed noci Bůh projeví svou moc a vysvobodí svůj lid. Objeví se slunce a rozzáří se v plné síle. V rychlém sledu se budou ukazovat znamení a divy. Bezbožní budou hledět s hrůzou a zděšením na to, co se bude dít, zatímco spravedliví lidé budou sledovat se slavnostní radostí znamení svého vysvobození. (The Great Controversy, s. 635,636)PPZ 142.4

  Na nebi se objeví Boží zákon

  Pak se na obloze ukáže ruka držící dvě kamenné desky složené na sobě. Prorok prohlásil: “Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem.” Žalm 50,6. Svatý zákon, projev Boží spravedlnosti, byl vyhlášen ze Sinaje jako pravidlo života za hromů a v ohni, nyní je lidem představen jako měřítko soudu. Ruka desky otevře a lidé na nich uvidí přikázání desatera, zaznamenaná jakoby ohnivým perem. Slova budou tak zřetelná, že je bude moci přečíst každý. Paměť se oživí, temno pověr a falešných nauk bude z myslí lidí odstraněno a všichni obyvatelé světa uvidí deset krátkých, výstižných a pádných Božích výroků. (The Great Controversy, s. 639)PPZ 142.5

  Ztracení proklínají své falešné pastýře

  Členové církví, kteří poznali Boží slovo a přesvědčili se o pravdě, ale přesto svěřili své spasení duchovním, se v Božím dni dovědí, že žádný člověk nemůže zaplatit za jejich přestoupení. Bude se ozývat strašný křik: “Jsem ztracen, na věky ztracen.” Lidé budou připraveni lynčovat své duchovní pastýře, kteří hlásali bludy a tupili pravdu. (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 4, s. 1157)PPZ 143.1

  …všichni budou ale svorně proklínat své náboženské učitele. Nevěrní duchovní pastýři jim předpovídali příjemné věci. Vedli své posluchače, aby nebrali vážně Boží zákon a pronásledovali ty, kdo ho zachovávali. Nyní však budou tito falešní učitelé zoufale před ostatními lidmi vyznávat, že šířili bludy. Zástupy lidí budou zuřit. Budou volat: “Jsme ztraceni, a vy jste zapříčinili naši záhubu,” a obrátí se proti falešným pastýřům. Lidé, kteří je kdysi nejvíce obdivovali, je budou nejvíce proklínat. Stejné ruce, které jim kdysi kladly na hlavu vavříny, je budou chtít nyní zničit. Zbraně, které měly pobít Boží lid, budou použity ke zničení jejich nepřátel. (The Great Controversy, s. 655,656, 1911)PPZ 143.2

  Zde vidíme, že církev, Boží svatyně, byla první, která pocítila Boží hněv. Starci (Ezechiel 9,6), kterým Bůh udělil veliké světlo a kteří měli být strážci duchovních zájmů lidu, zklamali důvěru, která byla na ně vložena. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 211)PPZ 143.3

  Boží slovo bylo díky falešným pastýřům zbaveno svého účinku… Jejich činy se však brzy obrátí proti nim. Tehdy budeme svědky událostí popsaných v osmnácté kapitole Zjevení, kdy Boží soudy dopadnou na Babylon. (Manuscript 60, 1900)PPZ 143.4

  Šestá rána

  Ďábelští duchové budou navštěvovat vládce země i celý svět, zahrnou je klamy a budou na ně naléhat, aby se přidali k satanovi v jeho posledním boji proti Boží vládě. (The Great Controversy, s. 624)PPZ 143.5

  Boží Duch bude ze světa postupně odcházet. Satan vyzbrojuje své ďábelské duchy, aby “vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.” Zjevení 16,14; (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 7, s. 983)PPZ 143.6

  V Janově popisu v šestnácté kapitole knihy Zjevení je představena zázračná moc, která chce celý svět strhnout k poslední válce. Pak končí symbolická řeč a hlas trouby ještě jednou vydává jasný a burcující hlas: “Hle, přicházím nečekaně jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a aby nebylo vidět jeho nahotu!” Zjevení 16,15. Po pádu byli Adam a Eva nazí, protože jejich světelné roucho, které jim poskytovalo bezpečí, jim bylo odňato.PPZ 144.1

  Svět zapomene na Boží varování stejně jako obyvatelé země v době Noema a obyvatelé Sodomy v době Lota. Probudili se se svými hříšnými plány a myšlenkami, avšak náhle z nebe spadl oheň se sírou a zahubil bezbožné obyvatele. “Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka.” Lukáš 17,30; (Manuscript Releases 14, s. 96,97, 1896)PPZ 144.2

  Poslední velký boj mezi Bohem a satanem

  Dvě proti sobě stojící mocnosti se utkají v poslední bitvě. Na jedné straně je Stvořitel nebe i země. Všichni, kteří mu patří, nesou jeho pečeť a poslouchají jeho přikázání. Na druhé straně stojí kníže temnoty spolu s těmi, kteří se rozhodli pro bezbožnost a vzpouru. (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 7, s. 982,983)PPZ 144.3

  Před námi je obrovský boj. Blížíme se k bitvě ve velkém dni všemohoucího Boha. Vše, co je dosud ovládáno, se vymkne kontrole. Anděl milosti se připravuje opustit trůn a ponechá svět pod vládou satana. Pozemské mocnosti povstaly v tvrdošíjné vzpouře proti nebeskému Bohu. Jsou plné nenávisti vůči těm, kteří Bohu slouží, a zakrátko se odehraje poslední velká bitva mezi dobrem a zlem. Země se stane bitevním polem, scénou posledního zápolení a konečného vítězství. Právě zde, kde satan tak dlouhou dobu naváděl lidi, aby Boha neposlouchali, bude vzpoura navždy ukončena. (The Review and Herald, 13. května 1902)PPZ 144.4

  Boj, který zuří mezi těmito dvěma vojsky, je právě tak skutečný jako boj, který svádějí vojska tohoto světa, a na výsledku duchovního boje závisí věčný osud. (Prophets and Kings, s. 176)PPZ 144.5

  Celý svět se postaví na jednu či druhou stranu

  Celý svět bude stát buď na jedné, nebo na druhé straně sporu. Nastane bitva u Harmagedonu. V tento den nikdo z nás nesmí být nalezen spící. Musíme být ostražití jako moudré panny a ve svých nádobách i lampách musíme mít olej. Moc Ducha svatého musí být s námi a vůdce Hospodinova vojska bude stát v čele nebeských andělů, aby řídil bitvu. (Selected Messages, sv. 3, s. 426)PPZ 144.6

  Nepřátelství satana vůči dobru bude stále zřetelnější podle toho, jak bude stále usilovněji zapojovat své síly v poslední vzpouře. Každý člověk, který není zcela odevzdán Bohu a chráněn jeho mocí, se spojí se satanem proti Bohu a zapojí se do boje proti Vládci vesmíru. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 465)PPZ 145.1

  Brzy budou muset obyvatelé světa zaujmout jednoznačné stanovisko, buď pro, nebo proti Vládci nebe. (Testimonies For The Church, sv. 7, s. 141, 1902)PPZ 145.2

  Sedmá rána

  Musíme prostudovat vylití sedmé rány. (Zjevení 16,17-21). Mocnosti zla se v tomto konfliktu nevzdají bez boje. Boží prozřetelnost zasáhne v harmagedonské bitvě. Když bude země osvícena slávou anděla z osmnácté kapitoly Zjevení, probudí se ze spánku dobré i zlé mocnosti a vojska živého Boha ovládnou bitevní pole. (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 7, s. 983)PPZ 145.3

  Brzy má dojít k bitvě u Harmagedonu. Ten, na jehož plášti je napsáno jméno: Král králů a Pán pánů, bude oděn do bělostného čistého kmentu, pojede na bílém koni a povede nebeská vojska. (Zjevení 19,11-16; (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 7, s. 982, 1899)PPZ 145.4

  Celá země se bude kymácet a vzdouvat jako mořské vlny. Její povrch bude pukat. Bude to vypadat, jako by se hroutily její základy. Celá horstva se budou propadat do země. Obydlené ostrovy zmizí. Přístavy, které se bezbožností podobaly Sodomě, pohltí rozběsněné moře. … Nejpyšnější města se ocitnou v troskách. Nádherné paláce, pro které velcí muži světa obětovali své majetky, aby se proslavili, se zhroutí před jejich očima. Zdi vězení se rozestoupí a Boží lid, který v nich byl vězněn pro svou víru, bude vysvobozen. (The Great Controversy, s. 637)PPZ 145.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents