Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  7. kapitola — Život na vesnici

  Boží ideál

  I když všechno, co Bůh stvořil, bylo dokonalé a krásné a na zemi nescházelo nic, co by Adamovi a Evě chybělo ke štěstí, přesto jim Pán prokázal zvláštní milost a lásku tím, že speciálně pro ně vysadil zahradu. Část svého času měli věnovat péči o ni, část k přijímání návštěv andělů a naslouchání jejich poučením a radostným úvahám. Jejich práce nebyla unavující, ale příjemná a posilující. Tato nádherná zahrada měla být jejich domovem, jejich zvláštní rezidencí. (Spiritual Gifts, sv. 3, s. 34)PPZ 60.1

  Jaké prostředí připravil Otec pro svého Syna? Oddělený domek mezi galilejskými pahorky a rodinu, která se živila poctivou prací. Prostý život — každodenní těžký boj o životní potřeby, sebezapření, šetrnost a trpělivou službu, hodiny strávené po boku matky nad svitky Písma, modlitby při svítání a západu slunce, úzký styk s přírodou, studium díla stvoření a prozřetelnosti, obecenství s Bohem. V takových podmínkách trávil Ježíš mladá léta svého života. (The Ministry of Healing, s. 365-366)PPZ 60.2

  Vzdáleni od měst

  Vyjděte z měst co možná nejrychleji a kupte si malý kousek země, abyste mohli mít zahradu, v níž budou vaše děti pozorovat rostoucí květy a budou se od nich učit prostotě a čistotě. (Selected Messages, sv. 2, s. 356)PPZ 60.3

  Daleko od měst — to je mé poselství pro tuto dobu. Buďte si jisti, že náš lid je vyzýván, aby se usídlil daleko od velkých měst. Stačí jeden pohled na San Francisko, aby každá inteligentní mysl pochopila, že je nutné se vystěhovat…PPZ 60.4

  Pán vyzývá svůj lid, aby sídlil v místech vzdálených od měst, neboť v hodinu, kdy se nenadějete, bude na ně z nebe padat oheň a kamenné krupobití. Trest bude úměrný jejich hříchům. Když bude zničeno jedno město, ať to Boží děti nepovažují za malichernou událost a ať se nedomnívají, že za příznivých okolností si budou moci v tomto postiženém městě opět postavit domy…PPZ 60.5

  Všichni, kdo chtějí pochopit význam těchto věcí, ať studují jedenáctou kapitolu knihy Zjevení Jana. Čtěte bedlivě každý verš a dozvíte se, co se má ve městech odehrát. Obraťte rovněž zřetel na scény popsané v osmnácté kapitole téže knihy. (Manuscript Releases 1518, 10. května 1906)PPZ 60.6

  Otcové i matky, kteří vlastní kousek půdy a pohodlný dům, jsou králi a královnami. (The Adventist Home, s. 141)PPZ 61.1

  Do práce ve městech máme docházet zvenčí

  Jako lid zachovávající Boží přikázání bychom měli bydlet podle našich možností mimo město. Podobně jako Enoch musíme ve městech pracovat, avšak, je-li to možné, nemáme v nich bydlet v nich. (Evangelism, s. 77-78)PPZ 61.2

  Do práce ve městech máme přicházet zvenčí. Boží posel řekl: “Mají snad města zůstat bez výstrahy? Ano, mají být varována, avšak ne prostřednictvím lidí, kteří v nich bydlí, ale těmi, kteří je navštěvují, aby je varovali před tím, co má přijít na svět.” (Selected Messages, sv. 2, s. 358)PPZ 61.3

  Po celá léta jsem dostávala zvláštní světlo, že centra naší činnosti by se neměla nacházet ve městech. Spěch a zmatek převládající v těchto městech, podmínky vytvořené odborovými svazy a stávky jimi vyvolávané budou velkou překážkou našemu dílu. (Testimonies For The Church, sv. 7, s. 84)PPZ 61.4

  Žije-li národ v nepravostech, je vždy slyšet hlas, který varuje a napomíná. Stejně tak byl v Sodomě slyšet Lotův hlas. Lot mohl svou rodinu uchránit od neštěstí, kdyby nebydlel v tomto zlém a hříšném městě. Práci, kterou Lot a jeho rodina v Sodomě konali, mohli vykonávat stejně dobře, i kdyby bydleli mimo město. (Evangelism, s. 78)PPZ 61.5

  V současnosti byli někteří povoláni k práci v Chicagu, měli by si však najít bydlení na vesnici, odkud budou moci docházet do práce ve městě. Pán si přeje, aby se jeho lid porozhlédl a jako centra své práce si připravil třeba skromná místa, nepříliš drahá na udržování. Čas od času bude jejich pozornost obrácena k místům, která bude možné získat za velmi nízkou cenu. (Evangelism, s. 402)PPZ 61.6

  Hojná požehnání přírodního prostředí

  Opět říkáme: “Pryč z měst.” Nepovažujte to za velké odříkání, máte-li bydlet mezi pahorky a údolími. Hledejte ústraní, kde budete v nejužším spojení s Bohem, abyste se učili poznávat jeho vůli a jeho cesty…PPZ 61.7

  Povzbuzuji Boží lid, aby vyhledávání duchovních hodnot učinil svým životním cílem. Kristus je přede dveřmi. Proto pravím lidu: “Nepovažujte to za ztrátu, když jste vyzváni opustit města a přestěhovat se do vesnického prostředí. Čekají vás zde hojná požehnání, stačí po nich jen sáhnout. Budete pozorovat přírodu, dílo rukou Stvořitele, a nepozorovaně se budete měnit k jeho obrazu.” (Selected Messages, sv. 2, s. 355-356)PPZ 61.8

  Charakter se lépe vyvíjí na venkově

  Rodiče se s dětmi houfně stěhují do měst, neboť se domnívají, že si tam snadněji vydělají na živobytí. Děti, které po vyučování nemají nic na práci, získávají pouliční vzdělání. Od špatných kamarádů přejímají zlozvyky a výstřednosti. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 232)PPZ 62.1

  Pokud posíláte své děti do škol ve městech, kde je přitahují a demoralizují velká pokušení, dílo budování jejich charakterů bude desetkrát těžší, jak pro rodiče, tak i pro děti. (Fundamentals of Christian Education, s. 326)PPZ 62.2

  Města jsou plná pokušení. Máme proto plánovat naši práci tak, abychom mladé lidi udrželi co nejdále od tohoto znečištění. (The Adventist Home, s. 136)PPZ 62.3

  Je čas, aby náš lid odstěhoval své rodiny z měst do odlehlejších míst, jinak mnozí z mladých i starších budou zajati a polapeni nepřítelem. (Testimonies For The Church, sv. 8, s. 101)PPZ 62.4

  Neexistuje jediná rodina ze sta, jejíž fyzické, myšlenkové a duchovní zdraví by se zlepšilo díky tomu, že bydlí ve městě. Víru, naději, lásku a štěstí lze mnohem snadněji nalézt v ústraní, v místech mezi pahorky a lesy. Oddělte vaše děti daleko od pohledů a zvyků města, daleko od hluku ulic, a jejich mysl bude zdravější. Bude mnohem snadnější do jejich srdcí vložit pravdu Božího slova. (The Adventist Home, s. 137)PPZ 62.5

  Lepší fyzické zdraví ve venkovském prostředí

  Není Boží vůlí, aby se jeho věrný lid usídlil ve městech, kde stále vládne hluk a zmatek. Své děti bychom od toho měli uchránit, neboť celý jejich organismus trpí následkem spěchu a hluku. (Selected Messages, sv. 2, s. 357)PPZ 62.6

  Lidé, kteří žijí ve městech, nemají ani kousek trávníku a po celá léta vidí jen špinavé dvorky, úzké uličky, zdi a cihlové ohrady nebo oblohu začouzenou dýmem. Když se pak ocitnou na vesnici uprostřed zelených polí, v lese, na pahorku či nad břehem potůčku, pod čistou oblohou a na čerstvém vzduchu, cítí se téměř jako v nebi. (The Ministry of Healing, s. 191-192)PPZ 62.7

  Prostředí ve městech je někdy pro zdraví i nebezpečné. Neustálé vystavování se nemocem, zkaženému ovzduší, vodě a potravinám, pobyt ve stísněných a tmavých bytech — to jsou pouze některé z nedostatků. Božím záměrem není, aby se lidé tísnili ve městech, v těsných suterénech a na půdách. (The Ministry of Healing, s. 365)PPZ 62.8

  Pěstujte vlastní úrodu

  Pán si přeje, aby se jeho věrní vystěhovali na venkov, kde by mohli mít svou vlastní půdu, mohli pěstovat ovoce a zeleninu a kde by jejich děti mohly vyrůstat v bezprostředním styku s Božím dílem v přírodě. Odveďte své rodiny co nejdále od měst — to je mé poselství. (Selected Messages, sv. 2, s. 357-358)PPZ 63.1

  Mnohokrát nás Pán učil, aby věřící odvedli své rodiny z měst na vesnici, kde budou moci sami pěstovat rostliny, zvlášť když v budoucnu vznikne problém při nakupování a prodávání. Měli bychom rozhodně přijmout tato opakovaná doporučení: Přestěhujte se z měst na vesnici, kde domy nejsou na sebe natlačeny. Na vesnicích je dost místa a vliv nepřátel Božího lidu je tam mnohem menší. (Selected Messages, sv. 2, s. 141)PPZ 63.2

  Zakládejte instituce mimo velká města

  Vyhledávejte lidi se zdravým úsudkem, kteří budou pátrat po vhodných nemovitostech na venkově, odkud budeme mít snadný přístup do měst. Tato místa musí být vhodná k založení menších škol, v nichž se budou vzdělávat naši pracovníci, aby mohli přinášet pomoc nemocným a zarmouceným duším, které neznají pravdu. Hledejte takováto místa mimo okruh velkých měst. Snažte se zajistit vhodné objekty buď jako dar vlastníků, nebo za přiměřenou cenu za peníze darované na tyto účely naším lidem. Nestavějte v hlučných městech. (Evangelism, s. 77)PPZ 63.3

  Cooranbong, New South Wales

  Na jakém místě by měla být založena australská biblická škola? … Budou-li školy zakládány ve městech nebo v jejich blízkosti, bude velmi těžké odstranit vliv dosavadní výchovy. Mám na mysli způsob trávení volného času a praktiky s tím spojené, například dostihy, uzavírání sázek a hazardní hry…PPZ 63.4

  Měli bychom si uvědomit nutnost zakládat školy dále od měst, avšak v takové vzdálenosti, aby měly s městem kontakt a mohly působit k jeho dobru světlem uprostřed mravní temnoty. (Fundamentals of Christian Education, s. 310.313)PPZ 63.5

  Všechno se mi na tomto místě líbilo, kromě toho, že jsme byli příliš vzdáleni od dopravních možností. Neměli bychom totiž příležitost svítit uprostřed mravní temnoty, která zahaluje velká města jako pohřební příkrov. To byl jediný nedostatek, který jsem postřehla. Přesto bych nedoporučovala zakládat školy v žádném velkém městě. (Manuscript Releases 8, s. 137)PPZ 63.6

  Jsem více než přesvědčena, že je to dobré místo pro založení školy. (Manuscript Releases 8, s. 360)PPZ 64.1

  Huntsville, Alabama

  Osoby zodpovědné za práci škol v Graysville20Pozemek v Graysville v Tennessee ležel asi 80 km severně od Chattanooga, měl rozlohu asi 365 arů a byl v blízkosti vesnice s 200 obyvateli. V roce 1916 byla škola přestěhována do Collegedale, kde sídlí dodnes. a Huntsville by se měly zamyslet, co je možné prostřednictvím těchto institucí učinit, aby byla připravena pracovní místa a aby si naši lidé, kteří chtějí opustit města, bez velkých finančních nákladů mohli pořídit skromné domky, a také získat zaměstnání. (Letter 25, 1902)PPZ 64.2

  Díky Boží prozřetelnosti byla v Huntsville zakoupena usedlost za účelem založení školy. Je to dobré místo. Poblíž se nachází velké zahradnictví, v němž někteří studenti během léta pracovali, aby si vydělali na studium v Huntsville School. (The Oakwood Manual Training School s. 11}PPZ 64.3

  Usedlost Huntsville School je nejkrásnějším místem. S více než 120 ha půdy se toho může udělat mnoho pro vyučování řemesel a pěstování plodin. (The Huntsville School s. 13)PPZ 64.4

  Nedávno mi byla položena otázka: “Nebylo by dobré prodat usedlost v Huntsville a koupit něco menšího?” Byla jsem však poučena, že toto hospodářství nemáme prodávat, neboť škola, která zde byla založena, má možnost stát se školou pro černochy. (Spalding and Magan Collection, s. 359)PPZ 64.5

  Berrien Springs, Michigan

  Slyšela jsem, že se zrodila myšlenka umístit školu v Berrien Springs v jihozápadním Michiganu. Velmi se mi líbí popis tohoto místa… Na takovém místě, jako je Berrien Springs, může vzniknout vzorná škola. Doufám, že realizaci tohoto projektu nebude nikdo překážet. (Manuscript Releases 4, 12. července 1901, s. 407)PPZ 64.6

  Dobrotivá ruka Páně byla s naším lidem, když se hledalo místo pro školu. Odpovídá plně doporučením, která jsem obdržela ohledně umísťování našich škol. Je v dostatečné vzdálenosti od měst a kolem se rozprostírá úrodná půda. Je zde rovněž dostatek místa, kde lze stavět, a přitom domy nemusejí stát jeden vedle druhého. Je zde dost orné půdy, aby se žáci mohli učit práci na poli. (The Review and Herald, 28. ledna 1902)PPZ 64.7

  Přestěhováním školy z Battle Creeku do Berrien Springs jednali bratři Magan a Sutherland podle světla, které jim dal Pán Bůh. Museli těžce pracovat, aby překonali překážky… Bůh byl s nimi a dopřál jim úspěch. (Manuscript Releases 4, s. 260-261)PPZ 65.1

  Stoneham, Massachusetts

  Pán ve své péči poskytl svým pracovníkům v Nové Anglii příznivé podmínky — na místě, na kterém musí být vykonána zvláštní práce. Bratři mohli přestěhovat sanatorium ze South Lancasteru do Melrose, místa ležícího mnohem blíže Bostonu, ale dostatečně daleko od hlučného města tak, aby pacienti měli ty nejlepší podmínky pro uzdravení. Přenesení sanatoria do místa, kam je možné se snadno z Bostonu dostat, bylo Božím úmyslem.PPZ 65.2

  Když Pán vztáhne svou ruku, aby nám připravil cestu, nedovolí, aby kdokoliv byl proti či pochyboval, zda jde o moudré jednání, nebo aby věci bránil či nebyl ochoten pomoci. Bylo mi zjeveno, že přestěhování sanatoria ze South Lancastaru do Melrose bylo řízeno Pánem. {SpT-B (13) 3, 1902}PPZ 65.3

  Takoma Park, Washington, D. C.

  Volba tohoto místa pro naši školu a sanatorium byla správná. Pozemek odpovídá tomu, co mi ukázal Pán. Je vhodný pro účel, kterému má sloužit. Je zde dostatek místa pro školu i sanatorium. Vzduch je čistý, voda rovněž. Ze severu na jih protéká krásný potok. Je to poklad větší ceny než zlato a stříbro. Pozemek pro budovu je dostatečně vysoko a základ není podmočený.PPZ 65.4

  Jednoho dne jsme se vydali na dlouhou projížďku po Takoma Parku. Velkou část tohoto místa pokrývá nádherný les. Domy se nenacházejí jeden vedle druhého a nejsou malé, nýbrž prostorné a pohodlné, obklopené borovicemi, duby, kleny a jinými krásnými stromy. Majiteli těchto domů jsou většinou obchodníci, ale také mnozí státní úředníci z Washingtonu. Každé ráno odcházejí do města a večer se vracejí do svých tichých domovů.PPZ 65.5

  Bylo vybráno dobré místo pro tiskárnu — blízko pošty — a také místo pro modlitebnu. Zdá se, jakoby Takoma Park byl připraven speciálně pro nás a jen čekal na naše instituce a pracovníky. (The Signs of the Times, 15. června 1904)PPZ 65.6

  Pán mi představil tuto věc zcela jasně. Nakladatelská činnost, která byla konána v Battle Creeku, má být nyní přenesena do okolí Washingtonu. Jestliže po nějaké době Pán sdělí: “Přestěhujte se dál od Washingtonu,” pak to provedeme. (The Review and Herald, 11. srpna 1903)PPZ 65.7

  Madison, Tennessee

  Byla jsem překvapena, když jsem se při rozmluvě o plánech činnosti na jihu dověděla o založení nové školy v místě nalézajícím se daleko od Nashville. Na základě Božího pokynu vím, že to není dobré rozhodnutí, což jsem jim také sdělila. Dílo, které tito bratři (E. A. Stherland a P. T. Magan) mohou díky zkušenostem získaným v Berrien Springs vykonat, by mělo být konáno dále, avšak v okolí Nashville, protože zde dosud nebylo vykonáno to, co by mělo být. Pro zaměstnance školy by bylo velkým požehnáním bydlet blízko Nashville, aby se mohli radit s těmi, kteří tam pracují.PPZ 66.1

  Při hledání místa pro školu nalezli bratři farmu na pozemku o 160 ha, která se nachází ve vzdálenosti asi čtrnácti kilometrů od Nashville. Zdá se, že velikost farmy, její poloha, vzdálenost od Nashville i přijatelná cena ukazují, že je to pro školu to nejvhodnější místo. Radili jsme, aby toto místo bylo koupeno. Jsem si jistá, že celá tato plocha bude nakonec využita. (The Review and Herald, 18. srpna 1904)PPZ 66.2

  Mountain View, Kalifornie

  Byly mi dány pokyny, aby nakladatelství Pacific Press bylo přestěhováno z Oaklandu. V průběhu času se totiž město natolik rozrostlo, že bylo nutné založit nakladatelství na méně obydleném místě, kde bude dost prostoru na domy pro zaměstnance. Ti, kteří pracují v našich nakladatelstvích, by neměli být nuceni bydlet v přelidněných městech. Měli by mít možnost bydlet tam, kde nemusejí platit vysoké nájemné. (Fundamentals of Christian Education, s. 492)PPZ 66.3

  Mountain View je městem s mnohými přednostmi. Je obklopeno nádhernými sady. Má příznivé klima, v němž je možné pěstovat nejrůznější druhy ovoce a zeleniny. Město ještě není velké a má elektrické osvětlení, poštu a jiné výhody nacházející se pouze ve městech. (Letter 141, 1904)PPZ 66.4

  Někteří se divili, proč má být naše nakladatelství přestěhováno z Oaklandu do Mountain View. Bůh vyzývá svůj lid, aby opustil města. Mládež umístěná v našich institucích by neměla být vystavena pokušením a mravní zkáze, která panuje ve velkých městech. Mountain View se zdá být vhodným místem pro vydavatelství. (Country Living, s. 29)PPZ 66.5

  Loma Linda, Kalifornie

  Děkujeme Pánu, že máme dobré sanatorium v Paradise Valley vzdálené asi deset kilometrů od San Diega, sanatorium v Glendale vzdálené dvanáct kilometrů od Los Angeles a rovněž velké a krásné místo v Loma Lindě, sto kilometrů na východ od Los Angeles v blízkosti Redlands, Riverside i San Bernardina. Usedlost v Loma Lindě je jedním z nejkrásnějších a nejvhodnějších míst pro sanatorium, jaké jsem kdy viděla. (Loma Linda Messages, s. 141)PPZ 66.6

  Loma Linda je místem, které Pán zvláště označil jako centrum přípravy lékařských misionářů. (Letter 188, 1907)PPZ 67.1

  Jsou tam vynikající podmínky pro založení školy. Zemědělská usedlost, sad, louky, prostorné budovy, nádherná krajina — to vše je velkým požehnáním. (Loma Linda Messages, s. 310)PPZ 67.2

  Loma Linda má nádherné podmínky, a jestliže ti, kteří tam přijdou, aby se připravili pro lékařskou misijní službu, budou chtít mít z nich užitek, bude jejich světlo svítit všem, mezi nimiž se budou nacházet. Musíme každodenně prosit Boha, aby nám udělil svou moudrost. (Letter 374, 1907)PPZ 67.3

  Máme zde ideální podmínky pro školu a sanatorium. Jsou zde vhodné podmínky pro studenty a vynikající podmínky pro pacienty. Byla jsem poučena, že zde máme umístit školu, jejíž vedení bude založeno na zásadách, jaké existovaly ve starověkých prorockých školách… Budoucí lékaři zde mají získat své vzdělání. (Medical Ministry, s. 75,76)PPZ 67.4

  Angwin, Kalifornie

  Když jsem si prohlédla tuto usedlost, zjistila jsem, že je z mnoha hledisek naprosto dokonalá. Pro školu by nemohla být nalezena lepší lokalita. St. Helena je odtud vzdálena dvanáct kilometrů. Toto místo je oproštěno od pokušení města…PPZ 67.5

  V průběhu času bude možné pro studenty vystavět více domků. Mohou je stavět sami studenti. Dřevo na stavbu se může připravit přímo na pozemku a studenti se mohou naučit, jak správně stavět.PPZ 67.6

  Nemusíme se obávat, že budeme pít znečištěnou vodu, neboť tato oblast je bohatě zásobena vodou z Boží pokladnice. Nevím, jak vyjádřit svou vděčnost za všechna tato dobrodiní…PPZ 67.7

  Plně si uvědomujeme, že Pán zná naše potřeby a že to bylo jeho vedení, které nás sem přivedlo… Bůh chtěl, abychom byli zde a on nás sem přivedl. Byla jsem si tím zcela jistá, když jsem se poprvé ocitla na tomto pozemku… Věřím, že když navštívíte toto místo, dojdete ke stejnému názoru — Pán stvořil toto místo pro nás. (Manuscript Releases 1, s. 340,341.343)PPZ 67.8

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents