Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  10. kapitola — Krátký čas soužení

  Doba soužení před koncem doby milosti

  Na straně 33 Early Writings je napsáno: “…Na počátku doby soužení jsme byli naplněni Duchem svatým tak, že jsme vyšli a ještě plněji zvěstovali sobotu.”PPZ 87.1

  Toto vidění bylo dáno roku 1847, kdy bylo jen málo adventistů zachovávajících sobotu a kdy si sotva někteří z nich uvědomovali, že zachovávání soboty bude tak důležité, že se stane rozdělujícím prvkem mezi Božím lidem a nevěřícími. Nyní se toto proroctví stále zřetelněji naplňuje. “Počátek doby soužení”, který je zde uveden, se nevztahuje na dobu, kdy bude vylito sedm posledních ran, nýbrž na krátkou dobu předtím, kdy Kristus ještě bude ve svatyni. Tehdy, když se dílo zachraňování lidí bude chýlit ke konci, přijde na svět soužení a národy se rozhněvají. Budou však zadrženy, aby nebránily dílu třetího anděla. (Early Writings, s. 85,86)PPZ 87.2

  Konec náboženské svobody ve Spojených státech

  Pod vlivem satana bude Boží zákon prohlášen za neplatný. V Americe, která se chlubí náboženskou svobodou, bude tato svoboda pošlapána. Bude zde probíhat spor o sobotu, který pohne celým světem. (Evangelism, s. 236, 1875)PPZ 87.3

  Na Boží lid přijde velká krize. Již zanedlouho se náš národ pokusí vynucovat na všech zachovávání neděle jako svatého dne. Neustoupí ani před znásilňováním svědomí lidí, aby je přinutil k zachovávání dne, který bude všeobecně uznáván za den odpočinku. (The Review and Herald Extra, 11. prosince 1888)PPZ 87.4

  Adventisté sedmého dne budou bojovat o sobotu. Vlády ve Spojených státech a jiných zemích povstanou ve své pýše a moci a zavedou zákony omezující náboženskou svobodu. (Manuscript 78, 1897)PPZ 87.5

  Protestanté ze Spojených států jako první napřáhnou ruku přes propast, aby uchopili ruku spiritismu, a podají ruku přes propast, aby si jí potřásli s Římem. Pod vlivem toho trojnásobného spojenectví půjdou Spojené státy ve stopách Říma a pošlapou svobodu svědomí. (The Great Controversy, s. 588)PPZ 87.6

  Církev a stát proti Božímu lidu

  Ti, kteří odmítnou vzdát se biblické soboty ve prospěch falešného dne odpočinku, poznají pronásledování nejen od papežské moci, ale i od protestantismu — obrazu šelmy. (Selected Messages, sv. 2, s. 380)PPZ 88.1

  Náboženské skupiny, které zavrhnou Boží varovné poselství, budou svedeny a spojí se se světskou mocí, aby pronásledovaly svaté. Protestantské církve se spojí s papežskou mocí při pronásledování Božího lidu zachovávajícího Boží přikázání…PPZ 88.2

  Moc podobná beránkovi se spojí s drakem, aby bojovala proti těm, kteří zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista. (Manuscript Releases 14, s. 162)PPZ 88.3

  Církve budou žádat o pomoc stát, aby jim pomohl. V tom úsilí se katolíci spojí s protestanty. (The Great Controversy, s. 607)PPZ 88.4

  Před soudy

  Ti, kteří žijí v posledních dnech dějin této země, poznají, co znamená pronásledování pro pravdu. Na soudech bude panovat nespravedlnost. Soudci nebudou chtít naslouchat obhajobě těch, kteří zůstanou věrni Božím přikázáním, protože vědí, že důkazy pro čtvrté přikázání se nedají vyvrátit. Budou říkat: “Máme zákon a podle tohoto zákona musíte zemřít.” Boží zákon pro ně nic neznamená. “Lidské právo” je pro ně vším. Ti, kteří respektují toto lidské právo, budou ctěni, avšak ti, kteří neustoupí před modloslužebným dnem odpočinku, se nesetkají s porozuměním. (The Signs of the Times, 26. května 1898)PPZ 88.5

  Když budeme postaveni před soudy, budeme nuceni smířit se se ztrátou svých práv, nebo se zprotivit Bohu. Neobhajujeme však svá práva, nýbrž Boží právo na naši službu. (Manuscript Releases 5, s. 69)PPZ 88.6

  Adventisty bude pohrdáno

  Stejný duch násilí, který se v minulých dobách projevil proti věrným všech věků, se stále pokouší zbavit svět těch, kteří se bojí Boha a zachovávají jeho přikázání… Bohatství, inteligence a vzdělání se spojí, aby Boží lid zahrnuli pohrdáním. Pronásledující představitelé vlád a církevní činitelé budou společně spřádat plány proti Božímu lidu. Slovem i písmem, výhružkami a posměchem se budou pokoušet zničit jejich víru. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 450)PPZ 88.7

  Nastane čas, kdy pro obranu biblické pravdy budeme prohlášeni za zrádce. (Testimonies For The Church, sv. 6, s. 394)PPZ 88.8

  Ti, kdo budou zachovávat biblickou sobotu, budou označeni za nepřátele zákona a pořádku, kteří boří mravní zábrany společnosti, působí anarchii a zkázu a přivolávají na svět Boží tresty. Jejich svědomité dodržování Božích zásad bude označováno za umíněnost a pohrdání státní mocí. Budou obviňováni z nepřátelství proti vládě. (The Great Controversy, s. 592, 1911)PPZ 89.1

  Všem, kdo v této zlé době budou chtít statečně sloužit Bohu podle hlasu svědomí, bude třeba odvahy, pevnosti a známosti Boha a jeho Slova, neboť ti, kdo zůstanou Bohu věrni, budou pronásledováni, jejich pohnutky budou napadány, jejich snahy překrucovány a jejich jména pranýřována. (The Acts of the Apostles, s. 431,432)PPZ 89.2

  Všechny druhy pronásledování

  Pronásledování protestantů Římem, kterým bylo náboženství Ježíše Krista téměř zničeno, bude zopakováno s ještě větší silou, až se protestantismus spojí s papežstvím. (Selected Messages, sv. 3, s. 387)PPZ 89.3

  Satan má tisíce maskovaných zbraní, které použije proti věrnému Božímu lidu zachovávajícímu Boží přikázání, aby jej přinutil ke znásilnění svědomí. (Letter 30a, 1892)PPZ 89.4

  Nic z toho, co se bude odehrávat, nás nemusí překvapit. Nedivme se, že bude přibývat hrůzy. Ti, kdo svýma neposvěcenýma nohama pošlapávají Boží zákon, mají téhož ducha jako lidé, kteří zneuctili a vydali na smrt Ježíše. Bez nejmenších výčitek svědomí budou konat skutky svého otce satana. (Selected Messages, sv. 3, s. 416)PPZ 89.5

  Ať ti, kteří touží po osvěžení mysli a poučení v pravdě, studují dějiny prvotní církve těsně po letnicích. Studujte pečlivě ve Skutcích apoštolů životní příběhy Pavla a jiných věřících, protože Boží lid v naší době bude prožívat podobné zkušenosti. (The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, s. 118)PPZ 89.6

  Všechny ochranné zákony země budou odňaty

  Nashromážděná bohatství budou brzy bezcenná. Když bude vydán výnos, že nikdo nemůže nakupovat ani prodávat, nebude-li mít znamení šelmy, mnoho majetku nebude k ničemu. Bůh nás proto vyzývá, abychom nyní učinili pro varování světa vše, co je v našich silách. (The Review and Herald, 21. března 1878)PPZ 89.7

  Přichází čas, kdy nebudeme moci nic prodat za jakoukoli cenu. Brzy vyjde zákon, který nikomu nedovolí kupovat ani prodávat kromě těch, kteří mají znamení šelmy. Před nedávnem jsme si to v Kalifornii mohli uvědomit, to však byl jen náznak vanutí čtyř větrů. Čtyři andělé je dosud drží. Ještě nejsme připraveni. Ještě musí být vykonáno velké dílo, a teprve pak dostanou andělé pokyn pustit větry, aby zavály na zemi. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 152)PPZ 89.8

  V posledním velkém střetu se satanem bude věrný Boží lid připraven i o základní životní potřeby. Nebude moci kupovat ani prodávat, protože odmítne přestupovat Boží zákon a poslouchat světské mocnosti. (Touha věků, s. 73)PPZ 90.1

  Satan říká: “…Z obavy, že by přišli o obživu, připojí se k světu a budou přestupovat Boží zákon. Svět bude zcela pod mou nadvládou.” (Prophets and Kings, s. 183,184)PPZ 90.2

  Někteří budou pro víru uvězněni

  Někteří budou uvězněni, protože odmítnou zneuctít sobotu. (The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, s. 118)PPZ 90.3

  Protože zastánci pravdy odmítnou uctívat neděli jako sobotu, budou mnozí z nich uvězněni, jiní vypovězeni ze země, další budou trpět jako otroci. Dnes nám něco takového připadá nemožné. Až bude však lidem odňat Boží Duch, který je chrání, a až budou ponecháni pod mocí satana, který Boží přikázání nenávidí, budou se dít neobvyklé věci. Lidské srdce umí být velice kruté, když se z něj vytratí Boží láska a úcta. (The Great Controversy, s. 608)PPZ 90.4

  Máme-li trpět pro Krista, pak musíme být připraveni jít i do vězení. Musíme mu důvěřovat tak, jako malé děti důvěřují svým rodičům. Nyní je čas, abychom získali důvěru v Boha. (Our High Calling, s. 357)PPZ 90.5

  Mnozí půjdou na smrt

  Nejlepší pro nás je být v těsném spojení s Bohem. Bude-li chtít, abychom byli mučedníky pro pravdu, právě to může být způsob, jak přivést mnohé jiné lidi k pravdě. (Selected Messages, sv. 3, s. 420)PPZ 90.6

  Mnozí budou uvězněni. Další uprchnou z velkých i malých měst, aby nepřišli o život. Jiní budou mučedníky pro Krista, protože budou hájit pravdu. (Selected Messages, sv. 3, s. 397)PPZ 90.7

  Hájíme-li Boží zákon, máme před sebou neustálý boj a jsme v nebezpečí, že budeme uvězněni, zbaveni majetku, a dokonce i života. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 712)PPZ 90.8

  Od lidí se bude vyžadovat, aby poslouchali lidská nařízení a porušovali božský zákon. Ti, kdo jsou Bohu věrni, budou ohrožováni, zrazováni, pronásledováni. Budou “zrazováni také od vlastních rodičů, bratří, příbuzných a přátel” (Lukáš 21,16) a vydáváni na smrt. (Prophets and Kings, s. 588)PPZ 90.9

  Nebudeme mít odvahu a sílu mučedníků, dokud se neocitneme v podobné situaci jako oni… Až nastane doba pronásledování, bude věřícím dána milost, která je uschopní k pravému hrdinství. (Our High Calling, s. 125)PPZ 91.1

  Bůh dal učedníkům odvahu a statečnost mučedníků až ve chvíli, kdy ji opravdu potřebovali. (Touha věků, s. 224)PPZ 91.2

  Jak vytrvat v době pronásledování

  Musíme pochopit, že se máme držet pouze ruky Ježíše Krista. Přátelé se projeví jako ti, kteří nás zradí. Příbuzní, kteří budou nepřítelem svedeni, si budou myslet, že slouží Bohu, když stojí proti nám a snaží se ze všech sil přivést nás do těžkostí, abychom se zřekli své víry. V době největší temnoty a nebezpečí se však můžeme odevzdat do bezpečí Kristovy náruče. (Maranatha s. 197)PPZ 91.3

  Jediný způsob, jak lidé budou schopni v blížícím se boji stát pevně, je zakořenění a utvrzení v Kristu. Musí přijmout pravdu, která je v Kristu Ježíši. Jedině takto představená pravda může naplnit touhu duše. Zvěstování Ježíše ukřižovaného, Krista, který je naší spravedlností, ukojí duševní hlad. Jestliže budeme pozornost lidí soustřeďovat na tuto velkou pravdu, víra, naděje a odvaha naplní jejich srdce. (General Conference Daily Bulletin, 28. ledna 1893)PPZ 91.4

  Mnozí budou kvůli své víře zbaveni domova a dědictví. Pokud však odevzdají svá srdce Kristu, přijmou poselství jeho milosti a spolehnou se na něj jako na svého Zástupce a Prostředníka — Božího Syna, budou přesto naplněni radostí. (The Signs of the Times, 2. června 1898)PPZ 91.5

  Pronásledování rozptýlí Boží lid

  Podle toho, jak narůstá na mnoha místech nepřátelství vůči těm, kteří zachovávají sobotu, může být pro Boží lid prospěšné přestěhovat se na místo, kde odpor není tak silný.PPZ 91.6

  Bůh od svého lidu nevyžaduje, aby zůstal tam, kde v důsledku jednání bezbožných lidí je vliv jeho věrných oslaben a jejich život je v nebezpečí. Je-li ohrožen život a svoboda, je nejen naší předností, nýbrž i povinností, odejít na místa, kde jsou lidé toužící po Božím slově a kde jsou vhodnější podmínky pro jeho zvěstování. (Manuscript 26, 1904)PPZ 91.7

  Doba, kdy bude Boží lid kvůli pronásledování rozptýlen na mnohá místa, se rychle blíží. Ti, kteří mají všestranné vzdělání, si budou umět poradit v každých podmínkách. (Manuscript Releases 5, s. 280)PPZ 91.8

  Pronásledování povede Boží lid k jednotě

  Když na nás skutečně přijde bouře pronásledování, pravé ovce uslyší hlas svého Pastýře. Na záchranu druhých bude vynaloženo úsilí plné sebezapření a mnozí, kteří zabloudili od stáda, se k němu opět vrátí. Boží lid se semkne a ukáže nepříteli sjednocenou řadu. Tváří v tvář společnému nebezpečí ustane boj o prvenství a hádky o tom, kdo je větší, zcela ustanou. (Testimonies For The Church, sv. 6, s. 401)PPZ 92.1

  Krize způsobí, že Boží působení bude viditelnější

  Čas od času Pán ukazoval, jakým způsobem pracuje. Pečuje o dění na zemi. Když nadejde krize, objeví se a působí proti satanovým plánům. Pán často dovolí, aby se národy, rodiny i jednotlivci ocitli v krizi, aby mohl zcela jasně projevit své působení. Tím dokazuje, že v Izraeli je Bůh, který pozvedá a ochraňuje svůj lid.PPZ 92.2

  Když bude zavržení Hospodinova zákona již téměř celosvětové a Boží lid bude bezbožnými utiskován, Pán bude jednat. Horlivé modlitby Božích dítek budou vyslyšeny, neboť on touží po tom, aby k němu jeho lid volal celým srdcem a spoléhal na něj jako na svého Vykupitele. (The Review and Herald, 15. června 1897)PPZ 92.3

  Utiskovatelům bude po nějakou dobu dovoleno, aby vítězili nad těmi, kteří znají svatá Boží přikázání… Bůh až do konce satanovi dovoluje, aby ukazoval svou povahu lháře, žalobce a vraha. Tak bude konečné vítězství jeho lidu zřetelnější, slavnější, plnější a dokonalejší. (Selected Messages, sv. 3, s. 414)PPZ 92.4

  Soužení Boží lid očistí

  Brzy má přijít soužení na celý svět. O to je nyní důležitější pro každého jednotlivce lépe poznat Boha. Nemůžeme ztrácet čas…PPZ 92.5

  Boží láska k jeho církvi je nekonečná. Boží péče o jeho dědictví nikdy nekončí. Nedopustí, aby na jeho církev přišlo jiné soužení než to, které je nutné k pročištění pro věčnou spásu. Očistí svou církev, tak jako očistil chrám na počátku a na konci pozemské služby. Všechna pokušení a zkoušky, které na církev dopustí, slouží k tomu, aby s ním hledala těsnější společenství a získala větší sílu ke zvěstování vítězství kříže ve všech končinách světa. (Testimonies For The Church, sv. 9, s. 228)PPZ 92.6

  Současná utrpení, pokušení, protivenství a nejrůznější zkoušky jsou prostředky, které Bůh použil k našemu tříbení, k posvěcení a k přípravě pro život v nebeském společenství. (Testimonies For The Church, sv. 3, s. 115)PPZ 92.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents