Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Frihetens förkämpe

  Tyndale blev förrådd i sina fienders händer. En gång måste han sitta i fängelse i flera månader. Slutligen vittnade han om sin tro genom martyrdöden. Men de vapen som han hade smitt gjorde det möjligt för andra evangelii stridsmän att kämpa genom alla århundraden ned till vår egen tid.DSS 242.2

  Latimer hävdade från talarstolen att Bibeln borde läsas på folkets språk. Bibelns författare, sade han, “är Gud själv”. Dess skrifter är mäktiga och eviga som dess upphovsman. “Det finns ingen konung, kejsare, myndighet eller härskare. . . som inte är skyldig att lyda. . . hans heliga Ord.” “Låt oss inte gå in på sidovägar utan låt Guds ord leda oss. Låt oss inte följa efter. . . våra förfäder, inte heller forska efter vad de gjorde utan efter vad de borde ha gjort.” — Hugh Latimer: First Sermon Preached Before King Edvard VI. DSS 242.3

  Barnes och Frith, Tyndales trofasta vänner, framträdde för att försvara sanningen. Ridleys anhängare och Cranmer följde efter. Dessa ledare inom den engelska Reformationen var lärda män. De flesta av dem hade varit högt aktade för sin iver och fromhet inom den katolska kyrkan. Deras motstånd mot påvedömet berodde på deras kunskap om “den heliga stolens” villfarelser. Deras insikt i Babylons hemligheter gav deras vittnesmål mot den en större övertygande kraft.DSS 243.1

  “Nu skulle jag vilja ställa en egendomlig fråga”, sade Latimer. “Vem är den flitigaste biskopen och prelaten i hela England? . . . Jag ser att ni lyssnar och väntar på att jag skall nämna hans namn. Jag skall tala om det för er: Det är Djävulen. . . han lämnar aldrig sitt biskopsdöme. . . Kalla på honom när ni vill. Han är alltid hemma. . . Han står alltid bakom sin plog. . . Jag försäkrar att ni aldrig kommer att träffa honom sysslolös. . . Där Djävulen bor. . . bort med böcker och fram med ljusstakarna. Bort med Bibeln och fram med rosenkransen! Bort med evangeliets ljus och fram med de tända ljusen, även om det är mitt på dagen! Ned med Kristi kors! Fram med avlatsförsäljarna!. . . Bort med arbete att klä de nakna, de fattiga och de maktlösa! Fram med bilddyrkan och utsmyckning av stock och sten! Fram med människors traditioner och med deras lagar! Ned med Guds traditioner och hans allra heligaste ord!. . . Ack om våra prelater vore lika flitiga att så den goda säden som Satan är att så vildhavre och ogräs.” — Hugh Latimer: Sermon of the Plough. DSS 243.2

  Den upphöjda princip som hävdades av dessa reformatorer — samma princip som förkunnades av valdenserna, av Wycliffe, av Johan Hus, av Luther, Zwingli och andra som slöt sig till dem — var Bibelns ofelbara auktoritet som regel för tro och liv. De förnekade påvars, kyrkomötens, kyrkofäders och konungars rätt att härska över samvetet i religiösa frågor. Bibeln var deras auktoritet. Med den prövade de alla läror och påståenden. Tro på Gud och hans ord höll dessa män uppe när de offrade sina liv på bålet. “Var frimodig!” ropade Latimer till martyren vid sin sida på bålet, då lågorna höll på att tysta deras röster. “Vi skall idag genom Guds nåd tända ett sådant ljus i England, att jag hoppas att det aldrig skall kunna utsläckas.” — Works of Hugh Latimer, band 1, sid. 13.DSS 243.3

  I Skottland blev den säd som utsåddes av Columba och hans medarbetare aldrig helt uppryckt. Under århundraden efter det att församlingarna i England hade böjt sig för Rom bevarade skottarna sin frihet. Men under 1100-talet infördes påvedömet också i Skottland och härskade där lika oinskränkt som i något annat land. Ingenstans var mörkret större. Ändå bröt ljustrålar igenom mörkret och gav löfte om en gryende dag. Lollarderna kom från England och hade Bibeln och Wycliffes lära med sig. De gjorde mycket för att bevara kunskapen om evangelium. Varje århundrade hade sina vittnen och sina martyrer.DSS 244.1

  Reformationens spår följde Luthers skrifter och därefter Tyndales engelska Nya testamentet. Utan att prästerskapet lade märke till det, vandrade dessa sändebud i stillhet över bergen och genom dalarna. De tände nytt ljus i sanningens fackla som nästan höll på att slockna i Skottland. De bröt ned det verk som den romerska kyrkan hade uträttat under 400 års förtryck.DSS 244.2

  Då var det martyrernas blod som gav rörelsen ny fart. De katolska ledarna vaknade plötsligt upp och insåg den fara som hotade deras sak. De förde några av Skottlands ädlaste och mest aktade söner till bålet. Men dessa lyckades endast resa en talarstol och från denna ljöd dessa döende vittnens ord genom landet och väckte i folkets sinne ett fast beslut om att kasta av sig det romerska oket.DSS 244.3

  Hamilton och Wishart, som var av furstlig härkomst både till börd och karaktär, gav sina liv på bålet tillsammans med en lång rad lärjungar av mer anspråkslös härkomst. Men från Wisharts brinnande bål uppstod en som lågorna inte skulle kunna tysta, en som genom Guds hjälp skulle ringa dödsklockan över påvedömet i Skottland.DSS 244.4

  John Knox hade vänt sig bort ifrån kyrkans traditioner och mystik för att hålla sig till Guds ords sanningar. Wisharts lära hade stärkt honom i beslutet att lämna den romerska kyrkan och sluta sig till de förföljda reformatorerna.DSS 244.5

  Av sina trosfränder uppmanades han att börja predika. Tanken på det ansvar som följde med en sådan gärning kom honom emellertid att gripas av panik. Det var först efter att ha tillbringat flera dagar i ensamhet och svår kamp med sig själv som han gav sitt samtycke. Men när han väl hade tagit på sig uppgiften, tog han itu med den med orubblig beslutsamhet och oryggligt mod så länge han levde. Denne trofaste reformator fruktade inte för någon människa. Martyrbålen som lyste omkring honom tjänade bara till att öka hans iver. Med tyrannens yxa hängande som ett hot över sitt huvud höll han fast vid sin ståndpunkt och riktade kraftiga slag till höger och vänster för att bryta ned avguderiet.DSS 244.6

  Ansikte mot ansikte med drottningen av Skottland, som hade fått många protestantiska ledares mod att svikta, avlade John Knox ett orubbligt vittnesbörd för sanningen. Han lät inte sälja sig för smicker. Han lät sig inte heller kuvas genom hotelser. Drottningen anklagade honom för att vara villolärare. Han hade lärt folket en religion som staten hade förbjudit. På det sättet hade han överträtt Guds befallning som ålägger understår att lyda sina furstar. Knox svarade bestämt:DSS 245.1

  “Den sanna religionen har aldrig haft sin upprinnelse hos eller fått sin auktoritet från världsliga furstar utan bara från den evige Guden. Därför är det inte heller undersåtarnas plikt att inrätta sin religion efter sina furstars smak. Alltför ofta är det så att furstarna är mer okunniga om Guds sanna religion än alla andra. Om alla Abrahams efterkommande hade låtit Farao som länge hade varit deras konung, bestämma deras religion, kan ers majestät då säga mig vad slags religion det skulle ha funnits i världen? Eller om alla människor på apostlarnas tid hade haft samma religion som de romerska kejsarna, vilken religion skulle vi då ha haft här på Jorden?. . . Av detta kan ers majestät förstå att undersåtarna inte är bundna till sina furstars religion, även om det är dem ålagt att visa dem lydnad.”DSS 245.2

  Drottning Maria invände: “Ni tolkar Bibeln på ett sätt och de, dvs. katolikerna tolkar den på ett annat sätt. Vem skall jag tro och vem skall vara domare?”DSS 245.3

  “Ni skall tro på Gud som talar tydligt i sitt Ord”, svarade reformatorn. “Och längre än Bibeln lär bör ni varken tro den ene eller den andre. Guds ord är tydligt i sig självt. Förefaller något oklart på en plats, så förklarar den helige Ande, som aldrig står i strid med sig själv, samma sak tydligare på något annat ställe, så att inget tvivel kan finnas kvar, annat än hos dem som hårdnackat fortsätter att vara okunniga.” — David Laing, The Connected Works of John Knox, band 2, sid. 281, 284.DSS 245.4

  Sådana sanningar var det som den oförskräckte reformatorn med fara for sitt eget liv talade för furstiga öron. Och med samma oförskräckta mod höll han fast vid sin föresats. Han bad och kämpade Herrens kamp intill dess att Skottland var befriat från påvedömet.DSS 246.1

  Då protestantismen infördes som statsreligion i England bidrog det till att begränsa förföljelsen, men den upphörde inte helt. Medan många av den romerska kyrkans läror förkastades, höll folket alltjämt fast vid många av dess seder. De förkastade påvens överhöghet. I hans ställe insatte de emellertid konungen som kyrkans överhuvud. I kyrkans gudstjänster fanns alltjämt stora avvikelser från evangeliets renhet och enkelhet. Folket förstod ännu inte den stora principen i religionsfriheten. Även om de protestantiska härskarna sällan grep till de fruktansvärda grymheter som den romerska kyrkan hade använt sig av ifråga om kätteriet, så blev ändå inte den enskildes rätt att tillbedja Gud i överensstämmelse med sitt eget samvetes krav erkänt. Man krävde att alla skulle ta emot de läror och iaktta de ceremonier i gudstjänsten som föreskrevs av statskyrkan. De oliktänkande blev i större eller mindre utsträckning förföljda under flera hundra år.DSS 246.2

  På 1600-talet blev tusentals präster bortdrivna från sina ämbeten. Under hot av höga böter, fängelse och landsförvisning förbjöds folket att närvara vid andra religiösa möten än dem som kyrkan erkände. De trofasta människor som inte kunde underlåta att samlas för att tillbedja Gud måste komma tillsammans på mörka smågator, i vindskupor och under vissa årstider i skogarna mitt i natten. I skydd av den djupa skogen, i ett tempel som Gud själv hade byggt samlades dessa skingrade och förföljda Herrens barn för att upplyfta sina sinnen i bön och tacksägelse. Men trots alla deras försiktighetsåtgärder måste många lida för sin tro. Fängelserna var överfyllda, familjer splittrades och många utvisades till främmande länder. Men Gud var med sina barn. Förföljelserna kunde inte tysta deras vittnesmål. Många drevs över havet till Amerika. Där lade de grunden till den politiska och religiösa frihet som har varit detta lands styrka och heder.DSS 246.3

  Liksom på apostlarnas tid visade det sig åter att förföljelsen bidrog till att evangelium fick spridning. I ett motbjudande fängelse som var fullt av förbrytare och fördärvade människor, levde John Bunyan som i en rent himmelsk atmosfär.DSS 247.1

  Där skrev han sin underbara allegori om Kristens vandring från ödeläggelsens land till den himmelska staden. I mer än 200 år har denna röst från fängelset i Bedford talat till människors sinnen med gripande kraft. Bunyans “Kristens resa” och hans “Överflödande nåd för den störste bland syndare” har lett många in på livers väg.DSS 247.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents