Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bukal Ng Buhay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pangkalahatang Taluntunan

  Abraham, ang layunin ng Diyos sa pagtawag kay 24, magiging alipin sa Ehipto inihayag kay 31; pananampa-lataya ni, sa pagsilang ni Isaac 109; pagiging-buhat-sa-angkan ni, makikilala sa espirituwal na pagkakaugnay 122, 123, 671, 672; nakita ang araw ni Kristo 133, 674-677.BB 1225.1

  Adan, umasa sa Mesiyas 30; pagtukso kay, katulad ng kay Kristo 138-142; at kay Eba, nakipagtagpo kay Kristo nang bago at pagkaraang paalisin sa Eden 397; nagdaos ng pagsamba sa kabukiran at mga kakahuyan 397.BB 1225.2

  Agham at awit ng walang-hanggan-ang krus 11-12; agham ng kaligtasan, mapagkikilala sa pamamagitan ng karanasan 710-711; agham o siyensiya, naging kasalanan sa pagparito ni Kristo 37.BB 1225.3

  Aklat ng pagkakalinga ng Diyos 432-433.BB 1225.4

  Aklat-aralan ng sanlibutan, ating daigdig 12.BB 1225.5

  Alagad mga, ang limang nauna sumunod kay Kristo 169-174; lahat ay sinubok 370, 551; di-paniniwala ng, nang pakainin ang limang libo 400-401, 517, 575; pagkatapos ng pagsasalita tungkol sa tinapay ng buhay 552553, makaraang mabuhay si Kristo 1155-1158; maling kuro-kuro ng, tungkol sa Mesiyas 1165; impluwensiya, ni Judas sa 800, 1040, 1045, ng mga Pariseo 582-583, maling kuro-kuro ng mga rabi tungkol sa Mesiyas 588, ang halimbawa at aral ni Kristo laban sa sali'tsaling sabi 488-489; kasama ni Kristo ang pitumpu nang suguin ang labindalawa 702; kanilang pagkakilala kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo 710; pag-asa ng, doon sa matagumpay na pagpasok 816-817, 1086; dalawang, patungo sa Emmaus 1160; doon sa bundok ng Galilea tinagubilinan ang lahat ng 1193-1200; na gagawa ng higit na dakilang mga gawa kaysa ginawa ni Kristo 968 (tingnan ang MGA APOSTOL).BB 1225.6

  Alak, sa kasalan 186; at tubig, mga sagisag 187; sa piging at sa Hapunan ng Panginoon, di-pinaasim 187-188, 949; bagong, sa mga bagong sisidlan, talinghaga ng 379-381.BB 1226.1

  Amahuwag mga, kundi ang salita ng Diyos 565; turo ng mga, tinanggap ng mga Hudyo sa halip ng kay Kristo 705-706.BB 1226.2

  Ana, isang saksi kay Kristo 53.BB 1226.3

  Anak na nawala, pinabayaan, naglalarawan ng pagpapa-baya sa mga kaluluwa 1207.BB 1226.4

  Anas, unang paglilitis kay Kristo sa harap ni 1012-1019; magpapatibay ng dalawang sakdal laban kay Kristo 1013-1014.BB 1226.5

  Anghel mga, kapangyarihan ng 1016-1017; pagmamalasakit ng, sa ikaliligtas 13, 37, 1110-1111, 1118-1119, pagpapakasakit ng 13, pagkadaya ng, ni Lusiper 14, 1107-1109; ang kabutihan ng krus sa 11-12, 21, 904, 1107, 1112-1113, 1118-1119.BB 1226.6

  Anghel mga, nagmamatyag sa pagsilang ni Kristo 39, 41; at ang mga pastor ng tupa 43; at ang mga pantas na lalaki 60; paglilingkod ng, kay Jesus 70, 75-76, 90, 131, 160, 318, 757, 1005-1006, kay Juan Bautista 303, sa mga sinusubok at tinutukso 632-633, 925; pakikipag-tulungan ng, sa mga tao sa pangangaral ng ebanghelyo 407-408, 636, sa paglilingkod sa mga nagbabata 719, sa mga magulang sa pagtuturo sa kanilang mga anak 740; pumapasok sa ating mga tahanan kasama ng mga dukha 925, lumalakad na kasama ng mga tao sa pang-araw-araw na pamumuhay 45; pinapatnubayan ang mga naghahanap ng katotohanan 75, 174, 303; naghahatid ng bawat pagpapala 177-178; isinusumbat ang kasalanan 119, 414; ipinagsanggalang si Lot, si Eliseo, si Kristo 318; at ipinagsasang-galang ang mga tagasunod ni Kristo 318, 486, 501-502, 683; nagliligtas sa mga masasamang espiritu 346; naroroon sa Banal na Hapunan ng Panginoon 954-955; pakikiramay ng, kay Kristo sa paghihirap Niya at pagkamatay 1005-1006, 1016-1017, 1097, 1100-1101, 1110-1111; pagsasaya ng, sa pagtatagumpay ni Kristo 1120-1121; doon sa libingan 1138-1142, 1151-1154; pinabalitaan ang mga alagad at si Pedro 1156, inaliw ang mga alagad pagkaakyat ni Kristo 1218; inabayan si Kristo tungo sa lunsod ng Diyos 1220-1221.BB 1226.7

  Anghel mga, nagkasalang, dating kaluwalhatian ng 1112.BB 1227.1

  Anluwagi, si Jesus bilang isang 76-77; hinamak dahilan sa pagiging 313, 544.BB 1227.2

  Apostol mga, pagkatawag ng apat doon sa Dagat ng Galilea 329; bakit pinili ang mga mangmang na maging 330-331 (tingnan ang PAGTUTURO); pakikisama ng, kay Kristo 192, 400, 410, 488, 489, 505-509, 1179-1181; itinalaga ang labindalawa 397, 399, 402, 405, 407; pagkakaiba ng likas ng 405-406: gawain ng, bilang mga katulong ni Kristo 488, 489; upang maging mga kinatawan ni Kristo 489, 494, 497, 502, 504; unang paglalakbay-misyonero ng, paghahanda para sa 488-493; bahay-bahay na paggawa 493, 494; tagubilin sa 495-504; pagbabalik mula sa 505, 507; bakit sa mga Hudyo lamang isinugo 492; upang sumaksi sa harap ng mga hukom 497,-498; pagsusugo ng, sa pagpapa-kain sa limang libo 523; panganib ng, mula sa pagpa-palalo sa espirituwal 507, 708-709; pananampalataya ng, kay Kristo 556, 587; ang tatlo, doon sa pagbaba-gong-anyo 599-607; pagtatalo-talo kung sino ang pinakadakila 618-619, 624-627, 780-784, 933-940, 1043-1044; pag-asa, pagkalito, pagkabigo ng, sa kinasapitan ni Juan Bautista 326, 755, doon sa Sermon sa Bundok 411, sa pagtanggi ni Kristong gawing hari 527-531, binabalaan ng tungkol sa Kaniyang pagpapakasakit 586-587, 593, 595, 597, 779-780, sa pagluluwat Niya sa pagpunta kay Lazaro 754-755, doon sa pagkakanulo 1009-1011, sa daang tungo sa Kalbaryo 1081-1083, pagkamatay Niya 1126. pagkabigo ng, na maunawaan at makilala ang likas ni Kristo 725-728, 806-807; tagubilin doon sa silid sa itaas at sa daang tungo sa Kalbaryo 963-993, pito, doon sa Dagat ng Galilea 1179, 1182-1183; ikalawang pagbatak sa lambat ng mga isda pag-ulit ng atas sa 1182-1183; doon sa bundok ng pag-akyat sa langit 1215-1217, pagkaakyat sa langit 725-728, 1218-1220.BB 1227.3

  Araw-araw na pamumuhay, pagsasanay para sa mataas na tungkulin 536.BB 1228.1

  Archelaus, likas ni 70.BB 1228.2

  Asin ng lupa” 421, 631, nilalagyan ng asin ang mga paghahandog 631.BB 1228.3

  Awit, ng walang hanggan, ang krus 11-12, ng mga natubos 160; ng mga ibon, tinig ng Diyos nasa sa 384.BB 1228.4

  Awit, si Kristo ang may akda ng 11-12; noong paglalang 383, 1120-1121; ng mapanlikhang kapangyarihan 384-385; sa pagsamba sa Diyos 394-395, ng mga anghel, doon sa pagsilang ni Kristo 41-45, doon sa Kaniyang pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat sa langit 1141, 1217, 1220-1221, kapag tumutuloy sa ating mga tahanan kasama ng mga dukha 925.BB 1228.5

  Babaing inaagasan, pagpapagaling sa 483-485, mga babae ng Jerusalem, tinatangisan si Kristo 1084-1085 ng Galilea doon sa libingan 1150-1155.BB 1228.6

  Babilonia, pagkabihag ng mga Hudyo doon sa 25-26.BB 1228.7

  Baboy, paglipol sa mga, doon sa Gergesa 473-474/BB 1228.8

  Bagong Pagkapanganak, saligan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos 215-219, taguring ikinapit sa mga hikayat na Hudyo 217, aral ng Matandang Tipan tungkol sa 222223, paano naisagawa 225-226, paggawa ng Banal na Espiritu sa, itinulad sa hangin 219-220, aral mula sa ahas na itinaas 223-226, pagtanggi sa sarili, isang batayan ng 382, ang bunga 220-221, 225-226, 243, lubhang kailangan sa paghahanda para sa paglilingkod sa Diyos 215-219, 243.BB 1229.1

  Bagong Utos 987-988.BB 1229.2

  Bagyo, pinayapa ni Kristo, sa dagat 466-469, ng tukso 470, ng damdamin 471-472; lumalakad si Kristo sa ibabaw ng tubig nang buma-532-533.BB 1229.3

  Bahag-hari, nakapaligid sa luklukan ng Diyos 708.BB 1229.4

  Balaam hula ni, tungkol kay Kristo, batid ng mga pantas 60.BB 1229.5

  Balita, maging laman ng, bakit iniwasan ni Kristo 348350, 356-357, 697.BB 1229.6

  Baliw na batang lalaki, pagkabigo ng mga alagad na pagalingin ang 610-611, 615-616; pagpapagaling sa, ni Kristo 610-615.BB 1229.7

  Banal na Espiritu, gawain ng, binabago ang likas 219-221, 225-226, 243, 976-977; nagpapasigla sa tunay na pagsamba 242-243; tinutulungan ang lahat ng humahanap kay Kristo 417, 976-978; nagdudulot ng mabuting isipan 478, bumubuhay sa lahat ng mga kakayahan 332-333, 690, nagpapadakila at nagpaparangal 478-479, ipinaaalaala ang katotohanan 499, 975; tinutulungan ang mga alagad sa pakikipagtunggali sa hukbo ni Satanas at kapag nililitis dahil sa kanilang pananam-palataya 497-498; ipinagsasanggalang ang bawat nagsising kaluluwa 707, inihahayag ang malalalim na bagay ng Diyos 588-589; ginagamit tayo, at di tayo ang gagamit sa 979; inihahayag si Kristo sa Kaniyang mga tagasunod 977; nakikipagtulungan sa pangangaral ng salita 977-978; pinapaging dapat ang mga alagad para sa tungkulin sa iglesya 1172-1173; nagbibigay ng kaloob na ipinangako sa pangangaral ng ebanghelyo 1198-1199, 1202-1203; nahahadlangan ng di-paniniwala at kawalan ng gawain ng iglesya 1206; pagbubuhos ng, nangangailangan ng paghahanda 1210-1211, 1219-1220; lahat ng kapangyarihan ay tina-tanggap sa pamamagitan ng 1210.BB 1229.8

  Banal na Espiritu, kasalanan laban sa 448-450, bunga ng pagpapabaya 450-452, 706, pagwawalang bahala sa tawag ng, na magsisi 450-452; naging bunga ng pagtanggi, ng bansang Hudyo 320, 837-838, isang babala sa atin 838.BB 1230.1

  Banal na Espiritu, pagkahayag ng, kay Simon at kay Ana 51-53, sa mga pantas na lalaki 60-62 sa ina ni Jesus 72, kay Zacarias 112, kay Juan Bautista 115, kay Nathanael 173, kay Nicodemo 221, sa babaing Samaritana 244, sa pitumpung alagad 709, sa kapulungan na nagbalak ng pagpatay kay Kristo 776, kay Pilato at kay Herodes 1057, 1064, sa mga alagad bago umakyat sa langit si Kristo 1172-1173.BB 1230.2

  Banal na Espiritu, sugo ni Kristo 495, 973; Ikatlong Persona ng Kadiyusan 977; ang Mang-aaliw, Espiritu ng katotohanan 975-977; pinakadakilang kaloob ni Kristo sa mga tagasunod 972-973, 977; mamumugnaw na apoy 124-125; itinulad sa hangin 220, kinatawan sa pagbabagong-buhay 124-125, 217-219, 977, ang simula ng buhay na walang hanggan 545-546.BB 1230.3

  Bantayog, para sa mga patay 890.BB 1230.4

  Bao, dalawang lepta ng babaing 883-887.BB 1230.5

  Barrabas, isang nagpanggap na mesiyas 1067; pagkakaiba ni, kay Kristo 1072-1073; nang pamiliin, pinili ng mga Hudyo si Satanas 1078-1079.BB 1230.6

  Bata, mga alagad maging tulad sa isang 627.BB 1230.7

  Bata mga, (tingnan ang PAGTUTURO, KATALAGAHAN), halimbawa ni Kristo para sa 71, 75-81, 88-92, 102-103; pag-aakay ng, kay Kristo 733-741; pagkamaawain Niya sa mga may kapintasan 740-741; mga kaloob ng, nakalulugod kay Kristo 805; kasama ni Kristo doon sa templo 846-847; pagpupuri ng, ikinayamot ng mga Pariseo 847.BB 1230.8

  Batas mga, ng katalagahan ang kautusan ng Diyos 1204-1205.BB 1231.1

  Bato, pagtuturo ni Kristo tungkol sa 435.BB 1231.2

  Batong Panulok sa templo ni Solomon, isang sagisag ni Kristo 855-861.BB 1231.3

  Bayani mga, inakala ng mga Hudyo na sila'y, sa pagpatay kay Kristo 776-777.BB 1231.4

  Betanya, pagdalaw ni Kristo sa 751-752, 759-760, 795-796.BB 1231.5

  Bethabara, si Juan Bautista nasa 161.BB 1231.6

  Bethesda, tangke, pagkalawkaw sa tubig ng 261; pagpa-pagaling ni Kristo doon sa 264-265.BB 1231.7

  Bethlehem, si Jose at si Maria doon sa 41-46; pagdalaw ng mga pantas na lalaki sa 65, 66,BB 1231.8

  Bethsaida, dinalaw ni Kristo at ng mga alagad ang 508, 514; pati Capernaum at Corazin, itinakwil si Kristo 705.BB 1231.9

  Biblia, paano pag-aaralan 550-551.BB 1231.10

  Binhi, pangangaral ng ebanghelyo tungkol sa 248, 519, 899.BB 1231.11

  Binyag, ni Juan 121; sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ng apoy 125; kay Kristo 130, 132; isang saksi si Satanas 137-138; na hiwalay kay Kristo, walang kabuluhan 232; pagsasalungatan tungkol sa, sa mga alagad ni Kristo at mga alagad ni Juan 229-230; ni Juan mula sa langit o sa mga tao? ang tanong ni Kristo sa mga saserdote at mga rabi 848.BB 1231.12

  Bisyo pinabanal na tulad ng relihiyon 37.BB 1231.13

  Bituin ng Bethlehem, mga anghel 60.BB 1231.14

  Budhi, walang taong makapipigil ng sa ibang 784-785; pamimilit ng, mula kay Satanas 701 (tingnan ang LAKAS).BB 1231.15

  Bulaang mga tagapagturo, umaamuki na maghangad ng ikatataas ng sarili 281-282; hinahanap ang sarili nilang ikaluluwalhati 282, 651-652; mga magnanakaw at tulisan 689.BB 1231.16

  Bulag at pipi, pagpapagaling sa 447; bulag na pulubi 678, 1204, sa harap ng mga Pariseo 678-684, nahayag si Kristo sa 684-685.BB 1232.1

  Butil, kumitil ang mga alagad nang araw ng Sabbath 387; ng trigo, inilalarawan ang pagkamatay at pagka-buhay na mag-uli ni Kristo 899-900; aral ng pagpa-pakasakit sa sarili mula sa 900-901.BB 1232.2

  Buwis, pagbabayad ng, iniutos ni Kristo, buwis ng templo 619-620; mga di dapat magbayad ng 620-621; layunin ng mga Hudyo sa paghingi ng 619-620; ang katuwiran ni Kristo para sa pagbabayad ng 621; buwis, sa mga Romano, sinang-ayunan ni Kristo ang pagbabayad ng 864-865, 1055.BB 1232.3

  Caipas, likas ni 774-775, 1019; isang Sadduceo 1019, 1025; ipinayo ang pagpatay kay Kristo 773-777; payo ni, na dapat mamatay ang isa para sa bansa 774-775; isinakdal si Kristo sa harap ni 1019; may paniniwalang si Kristo'y kawangis ng Diyos 1020; hinapak ang kasu-utang saserdote, kahulugan ng 1025, 1027-1028; binul-yawan nila si Judas sa kaniyang pag-amin 1049; hininging hatulan ni Pilato si Kristo 1054-1078; higit pang makasalanan kaysa kay Pilato o kay Herodes 1075; pinangangambahan ni, pagkaraan ng pagpapako sa krus 1123-1124; pagkaraan ng pagkabuhay na mag-uli 1143.BB 1232.4

  Cana, dalawang ulit na dinalaw ni Kristo 179, 254.BB 1232.5

  Capernaum, sentro ng gawain ni Kristo sa Galilea 335, 336, 346—348; pagpapagaling sa baliw doon sa sinagoga ng 340-341; pagpapagaling sa karamihan doon sa 346-347; bakit di nanatili si Kristo sa 348-349, muli't muling pagdalaw sa 360-361, 438, 480, 539-540, 618; sermon tungkol sa Tinapay ng Buhay doon sa 540-549; itinakwil si Kristo sa 538, 549-556, 705BB 1232.6

  at ng Corazin at Bethesda, sa aba ng 705.BB 1233.1

  Carmelo, Bundok ng, sa paningin ng mga alagad na humiling na pababain ang apoy sa mga Samaritano 700-701.BB 1233.2

  Cesarea Filipo, layunin ni Kristo sa pagdalaw sa 586, 598 pagtuturo sa mga alagad doon sa 586-596.BB 1233.3

  Corban 561-562.BB 1233.4

  Dakilang mga guro, lahat nilang liwanag ay mula kay Kristo 667-668.BB 1233.5

  Dakilang saserdote, Hudyo, hinirang ng mga Romano 28; masasamang pamamaraan ng pagtatamo ng tungkulin 28; mga kasuotan ng, na kumakatawan sa likas ni Kristo 1026; pagkakaiba ni Kristo at ng 849-850, 1019-1020 (tingnan ang ANAS at CAIPAS.)BB 1233.6

  Damit, pagkakaiba ng sa mga rabi at ng kay Juan Bautista 292-293, ni Kristo 255, 876, ng kay Kristo at ng sa dakilang saserdote 849-850, ng mga alagad sa una nilang pagmimisyon 493.BB 1233.7

  Daniel, nasa pagkabihag nang ihayag ang kaalaman ng Diyos sa mga pagano 23; ang hula niya tungkol sa Mesiyas 30, 34, 110, 307-309; mga hula ni, na dapat maunawaan 309.BB 1233.8

  Decapolis, ipinangaral si Jesus ng mga pinagaling na inalihan ng demonyo doon sa 476, 574; tinanggap si Kristo doon sa 476-479, 574, 575; pagpapakain sa karamihan doon sa 575.BB 1233.9

  Demonyo, mga inaalihan ng, pinagaling doon sa Capernaum 341-342; dalawa, doon sa Gergesa 472-473.BB 1233.10

  Demonyo mga, sa anyong mga tao, doon sa paglilitis kay Kristo 1069; doon sa krus 1091-1092, 1112.BB 1233.11

  Di-makasariling pag-ibig, batas ng buhay 12.BB 1233.12

  Di-pagtitiwala sa sarili, unang aral para sa mga mangga-gawa ni Kristo 330-331, 507; saligan ng pagtanggap ng tulong mula kay Kristo 470-471, 536-537, 626.BB 1233.13

  Di-paniniwala, ilang mga dahilan ng, labis na panunuligsa o pamumula 344, walang kakayahan na unawain ang mga banal na hiwaga 870.BB 1233.14

  Di-paniniwala, nagiging bunga ng 320-323.BB 1234.1

  Diyos, pamamahala at kahabagan ng 501-502; pagkaka-linga ng, para sa atin 432-433, 502. (Tingnan ang PAGIBIG)BB 1234.2

  Dukha, pagkasiil ng, doon sa Judea 28; sumasamba doon sa templo, kapighatian ng 195-199; utos ni Kristo tungkol sa, “Bigyan ninyo sila ng makakain” 522-523; paglilingkod sa, nakapagpapatuloy tayo ng mga anghel 925; si Kristo nakisama sa 922-927.BB 1234.3

  Ebanghelyo, bumabagong kapangyarihan 1208-1209.BB 1234.4

  Ebanghelyo paanyaya ng, sa sangkatauhan 251, 457-459, 572; ibibigay sa lahat bago muling dumating si Kristo 916, 1198, 1200BB 1234.5

  Ebanghelyo pabalita ng, walang lugar para sa sali't saling sabi, mga haka-haka ng tao, kautusan ng iglesya o simbahan 1207-1208.BB 1234.6

  Ebanghelyo, pangangaral ng, ibinigay sa mga alagad 399, 488-504; muling inulit pagkaraang mabuhay na maguli ni Kristo 1172, 1182-1183, 1193, 1200; para sa lahat ng Kristiyano 1200, 1202.BB 1234.7

  Elias, bakit sa balo sa Zarephath isinugo 314; panalangin ni, doon sa ilang 415, inasahan ng mga Hudyo na tagapagbalita ni Kristo 165; doon sa bundok ng pagbabagong-anyo 603-604.BB 1234.8

  Emmaus, pagtuturo ni Kristo nang naglalakbay patungo sa 1160-1166; pagbabalik mula sa, di-nakita, tungo sa Jerusalem 1167-1168, 1169-1170.BB 1234.9

  Espiritismo at teosopiya 344-345.BB 1234.10

  Espirituwal na pagmamataas, nanganganib ang mga apostol sa 507.BB 1234.11

  Felipe, isang alagad ni Juan Bautista 400-401; tinawag ni Kristo at tumawag naman kay Nathanael 171-173; nag-aalinlangang pananampalataya ni 173, 400-401, 966; naging isang guro matapos ang banal na atas 401-402.BB 1234.12

  Fenicia, layunin ni Kristo sa pagdalaw sa 566-573.BB 1235.1

  Gabriel, napakita kay Zacarias 108-109, kay Daniel at kay Juang alagad 110-111, 309; sumusunod sa karangalan kay Kristo 110-111, 309.BB 1235.2

  Galilea, bayan ng Batang si Jesus 70; ginawang pagtanggap kay Kristo doon sa 254; ang sentro ng Kaniyang gawain 304-306; huling pagdalaw Niya doon sa 697, pangamba ng mga alagad tungkol sa 698-699; pagtatagpo doon sa bundok ng 982, 1156-1157, 11931194.BB 1235.3

  Galilea, dagat ng, pangangaral ni Jesus doon sa 324-326, 465, 480, 1184-1189; silanganang baybayin ng, mama-mayang naninirahan sa 466; pagpayapa sa bagyo doon sa 467, 469; paglalakad ni Kristo doon sa 533; pag-babalik ng mga alagad sa, pagkabuhay ni Kristo 1179.BB 1235.4

  Galit ng Kordero, sa pagpapabaya ng mga kaluluwang nangapapahamak 1207.BB 1235.5

  Gana sa pagkain, larangan ng unang malaking tukso 139; bunga ng pagpapakalayaw sa 114, 139-140, 148-149; napagtagumpayan ni Kristo 140141, 147-148, 188; di-naglaan si Kristo ng kaluhuan para sa 519.BB 1235.6

  Gantimpala, ng paglilingkod para sa Diyos 431; ng pag-papakasakit ni Kristo 901, 992; kabahagi ang Kaniyang mga taga-sunod 901.BB 1235.7

  Gawa mga, hindi mabibili ang kaligtasan ng 381-382, 434; ang subukan ng likas at batayan ng gantimpala 122126, 433-434, 671-672, 922, 929-930, ng awa, ang inaasa-han sa mga anak ng Diyos 490, 492, 722-723, 927-928; gagawa ang mga alagad ni Kristo ng higit kaysa Kaniyang ginawa 968-969.BB 1235.8

  Gawaing pangkamay 76-77.BB 1235.9

  Gergesa, pagpapagaling sa mga inaalihan ng demonyo doon sa 473, katunayan ng tumutubos na kapangya-rihan ni Kristo 477, pagpapalayas kay Kristo doon sa 474; pinagaling na inaalihan ng demonyo ang naging unang misyonero doon sa 476, naging bunga ng kanilang paggawa doon sa 476-477.BB 1235.10

  Gerizim, Bundok ng, templo ng mga Samaritano at ang pagsamba doon sa 241.BB 1236.1

  Gethsemane, ang pahingahang dako ni Kristo sa panana-langin 982, 994, 995-996; ang paghihirap Niya doon sa 995-1007; pananalangin at pagsisisi ni Pedro doon sa 1033-1034.BB 1236.2

  Griyego mga, dinalaw si Jesus 896-903.BB 1236.3

  Griyego wikang, malaganap na ang, nang pumarito si Kristo 32-33.BB 1236.4

  Hanapbuhay at relihiyon, halimbawa ni Kristo tungkol sa 78-79, kakatawanin ng mga Kristiyano si Kristo sa 793-794.BB 1236.5

  Hapunan ng Panginoon, tinapay at alak sa, hindi pina-asim 187-188, 949; ang pangako ng tipan ng pagtubos 955-956; nagtuturo sa ikalawang pagdating ni Kristo 957; gumawa ng pagtatangi sa, mali ang, 953-954, kabutihan ng tumatanggap ng 955-962.BB 1236.6

  Hentil mga, masisiglang mga tagapagturo sa 32, 35; nalalaman at inaasahan ang pagdating ni Kristo 32; pag-banggit ni Kristo sa, doon sa sinagoga sa Nazareth 315, 317-318; bakit ang pabalita di unang ibinigay sa mga 492; pagtitipon sa 441, kumakatawan sa pagda-law ng mga Griyego kay Jesus 898-901.BB 1236.7

  Herodes I at ang mga pantas na lalaki 64-68.BB 1236.8

  Herodes Antipas, pagkahikayat ni, sa pangangaral ni Juan 284; palagay ni, tungkol sa propeta 296; hinimok ni Herodias na ipiit at pugutan ng ulo si Juan 284-286, 296-300; sumbat ng budhi at pagkatakot ni 299-301, 507-508, doon sa paglilitis kay Kristo 1060-1065, ang huling babala ng habag kay 1064-1065.BB 1236.9

  Herodiano mga, nakiisa sa mga Pariseo laban kay Kristo 862.BB 1236.10

  Herodias, pagkapoot ni, kay Juan Bautista 284-286; masasamang balak ni, upang makapaghiganti 296-298.BB 1237.1

  Hudyo, mga pinili na maging tagapagdala ng liwanag 23, 242; pinagtiwalaan ng tunay na relihiyon 242; hangarin ng Diyos na mabunyi ang 24; pagtalikod ng 24, 248 —249; pagkabihag ng, 25-26; anyo ng pagsamba, kayabangan, at pagbibigay-hilig ng 26-28, 33, 113; kawalan ng kasiyahan ng, sa ilalim ng pamunuang Romano 28, 63, 65, 119, 427; pagkasaserdote, pagsama ng 28; pag-aangkin ng, ng pagiging-buhat-sa-angkan ni Abraham 122, 671-672; pagtitiwala ng, sa kanilang mga gawa sa ikaliligtas 26-27, 36, 132-133, 196, 379-382, 510-511; ipinahayag ang pagparito ni Kristo sa mga 304-305, 492-493; si Kristo itinakwil ng, dahil sa, Kaniyang pagpapakababa at paghihirap 168, 313, 319-320, 679; Kaniyang kalinisan 322-323, Kaniyang pagtangging gawing hari 552, sapagka't sinabi Niya ang katotohanan 672-673, inangkin Niyang Siya'y kaisa ng Diyos 272-273, 654, 677-678; sapagka't pinalitan nila ang salita ng Diyos ng mga aral ng mga rabi 705-706, 1075, kinakatawanan ng puno ng igos na walang bunga 832-837; sa pagtatakwil kay Kristo, may sala sa dugo ng mga propeta 891-892; panalangin ng mga, “Mapasaamin ang dugo Niya” 1079-1080.BB 1237.2

  Hula, natupad, sa pagkakatubos ng Israel sa Ehipto 30-31, sa pagdating ni Kristo 31 (tingnan ang MESIYAS, MGA HULA SA), doon sa krus 698, 1090, 1092, 1124, 1135-1136, sa pagkagiba ng Jerusalem 906-907; ipina-liwanag, ng anghel na si Gabriel 109-110, 309, ni Kristo 86, 88, 195, 304-310, 312-313, 318-320, 906-907, 11631164; pagkaalam ng, mga pastor sa Bethlehem 43, ni Simeon, ni Ana, ni Maria at ng mga pantas na lalaki 51-55, 59-60; pag-aaral ng, ni Juan Bautista 116-117, 166-168, ni Satanas 136, ng marami pagkatapos ng pagpapako sa krus 1092-1093, 1131-1132, bakit di naunawaan ng mga Hudyo 28-29, 53-54, 69, 280-281, 320322; kabutihan ng nakakaunawa ng 91-92, 93-94, 320-322, 910; mga hula ng ikalawang pagparito 309-310, 909-916; kahalagahan ng nakakaunawa ng 916-921.BB 1237.3

  Iglesya, si Kristo ang saligan at ulo ng 591-592; kapana-gutan ng, sa mga nagkakasalang kaanib 632-636, 1173-1174; upang ihayag ang kaluwalhatian ni Kristo 21, 22, 992; ang mahalagang katangian ng mga mangga-gawa ng 1173 (tingnan ang mga MANGGAGAWA PARA KAY KRISTO.)BB 1238.1

  Ikalawang pagdating ni Kristo, ating pang-aliw 444-445, 914; pangako ng, sa mga alagad 597, 964-966; doon sa piging sa kasalan at sa Hapunan ng Panginoon 187, 190-191, 957, doon sa pag-akyat sa langit 1217, 12181219; mga hula ng, dapat maunawaan 306-310; takdang panahon ng, di-ipinahayag 914-915; mga tanda ng 913, 915; maaari nating padaliin 916; na magpuyat para sa 917-918; na gaya ng isang magnanakaw at isang silo 919-920; kaluwalhatian ng 1079-1080.BB 1238.2

  Ilaw, isang sagisag ng pakikiharap ng Diyos 666-667.BB 1238.3

  Ilaw ng sanlibutan,” si Kristo 665, 685; mga alagad 421.BB 1238.4

  Impluwensiya, nasasalig sa kung ano tayo 176, 421.BB 1238.5

  Ina at mga kapatid, sino ang kay Kristong? 452-453.BB 1238.6

  Ina mga, si Kristo ang katulong ng 735-736; kanilang kinatawan sa pagkahikayat ng kanilang mga anak 737-738.BB 1238.7

  Inalog na bigkis, si Kristo, pati yaong mga binuhay nang Siya'y mabuhay na mag-uli 1146-1147.BB 1238.8

  Ipinahahayag si Kristo 502 (tingnan ang PAGSAKSI PARA KAY KRISTO).BB 1238.9

  Isda, mahimalang paghuli ng mga 326-328, 1182-1183.BB 1238.10

  Isipan, kapangyarihan ng, sa pagkilala ng tama at mali 656.BB 1238.11

  Itaas na silid, lugar na pinagtipunan ni Kristo at ng mga alagad 931, 1169, 1175.BB 1238.12

  Jacob, ang Diyos nakita ni 124-125; hagdan ni Jacob, si Kristo 430.BB 1239.1

  Jairo, pagbuhay sa anak na babae ni 481-483.BB 1239.2

  Jerico 161; daan sa pagitan ng Jerusalem at 718; paglala-rawan ng, at ang pagdalaw ni Kristo sa 787.BB 1239.3

  Jerusalem (tingnan ang JUDEA), pagbabalik ni Kristo mula sa, pagkabuhay na mag-uli ni Lazaro 777-778, matagumpay na pagpasok sa 815-822, kaluwalhatian ng, kung tinanggap lamang niya si Kristo 825, pagtangis ni Kristo dahil sa 822-827, 830, 838; pagkaakyat sa langit magpapasimula ang gawain ng mga alagad sa 1196-1198; hatol sa, tingnan ang Pagkapuksa.BB 1239.4

  Jesus, tingnan ang Kristo.BB 1239.5

  Job, kasaysayan ni, isang nagtuturong aral 679.BB 1239.6

  Jonas, isang tanda, gayon din si Kristo 577-579.BB 1239.7

  Jose at Maria, paglalakbay ni, sa Bethlehem 41, sa Ehipto 67, pagtungo at pagbabalik galing sa Pista ng Paskwa 82-92; layunin ni, sa pagdadala kay Jesus sa Pista ng Paskwa 82, 85; mga pamanhik kay, ng mga rabi, laban kay Jesus 104, (tingnan ang MARIA) pagkamatay ni Jose 180.BB 1239.8

  Juan (ang alagad) sumunod kay Jesus 169-170; likas ni 171, 400, 405-406, 937; napahinubod sa humuhubog na kapangyarihan ni Kristo 332, 405-406; pinakabata sa mga alagad 400; at si Santiago, sinansala yaong isa na nagpapalabas ng demonyo 628-629, humiling, na pababaan ng apoy ang mga Samaritano 701, na maupong kalapit ni Kristo sa Kaniyang kaharian 780-782; si Juan, doon sa huling Paskwa at doon sa hala-manan 934, 937, 951, 1001, doon sa paglilitis kay Kristo, doon sa krus, at doon sa libingan 1029-1030, 1097-1098, 1126-1130, 1152.BB 1239.9

  Juan Bautista, hula ng pagsilang niya 108-112; pagkaga-haman at kahalayan noong kaniyang kapanahunan 113; mga katangian dapat mapasa kay 112-113; pag-tatakwil sa sarili at kawalan ng takot ni 115-118, 126, 230, 287, 291, 301-302; paniniwala ni, tungkol sa Mesiyas 117-118, 166, 167-168, 288-291, 295; pasimula ng ministeryo ni 119, itinulad, kay Elias 119-121, 165, 290-291, 303, kay Enoch 303, naging bunga ng kaniyang gawain 121, 126, 127, 161-162, 228, 301-302; pagsuwat ni, sa mga mapagsamantala 121-122; pakikipagtagpo kay Kristo 128; saksi para kay Kristo 132, 166-168, 230-231, 294, 302, pinasuguan ng mga Sanedrin 161-168; pagbabawa ng katanyagan ni 228-229, pagtuligsa kay, ng mga Pariseo 374; walang kakayahang magla-gay ng patibayan ng iglesya 233; pagkabilanggo ni 286, pagkalito ni, ng tungkol kay Kristo 286-287; isang pabalita ng kaailwan kay 288-292; pagkamatay ni 299-300, 507-508, bakit ipinahintulot 301-303; kadakilaan ni 112-113, 292-296; na kakatawan doon sa mga nagbabalita ng ikalawang pagparito ni Kristo 114.BB 1239.10

  Judas, anyo at pag-uugali ni 402-405, 800; karanasan ni, sa pakikisama kay Kristo 1039-1040; bakit tinanggap na alagad 402-403, 1041; pagkabigo ni, sa pagkamatay ni Juan Bautista 1041-1042; may udyok ng panukalang gawing hari si Kristo 1041-1043, pagbabago sa kasaysayan ni 1043-1044; pamumula ni, sa mga kasamahang alagad 1040 -1041, kay Kristo 1041-1045; tinatanggihan ang pagsuwat 404, 1039-1040, 1045; impluwensiya sa mga alagad 1043-1044; doon sa piging ni Simon 799-804, 1045; doon sa Huling Hapunan, sa paghuhugasan ng mga paa, at ang komunyon 937-940, 949-953, 1041, 1045-1046; ipinagkanulo si Kristo sa halaga ng isang alipin 1038-1039; layunin ni, sa pagkakanulo kay Kristo 1008-1009, 1046-1047; pagtatapat ng kasalanan at kamatayan ni 1047-1050.BB 1240.1

  Judea, tagpo ng kauna-unahang pagkakahayag ni Kristo at ng Kaniyang ministeryo 62-64, 66, 304-305; tinalikdan si Kristo 208, 232, 282-283, 305.BB 1240.2

  Kaaliwan ni Kristo 246, 585, 1093-1097; tayo'y makikiba-hagi 901.BB 1240.3

  Kaamuan, alaala ng pagkakaugnay kay Kristo 416-417; nagdudulot ng kapahingahan 458-463; ng mga saksi ni Kristo isang patotoo sa Kaniya 496-497; ni Kristo, katunayan ng pagka-Diyos 1071.BB 1241.1

  Kaayusan, halimbawa ni Kristo ng 1152.BB 1241.2

  Kababalaghan mga, di ginawa ni Kristo, para sa Kaniyang sarili 143; sa pamamagitan ng mga anghel 178; si Kristo'y pinaratangan sa paggawa ng, kay Satanas na kapangyarihan 447, 652; di-pinakamataas na katibayan ng misyon ni Kristo 349, 579, 1164-1165 (tingnan ang MGA TANDA); nahayag ang kapangyarihan na gumagawa sa katalagahan 519-520; isang maka-Diyos na pamumuhay ang pinakadakila sa lahat 579; kay Kristong, isang sumbat sa mga Pariseo 320-321, 323, 579; pangako ng, sa pangangaral ng ebanghelyo 1198-1199, 1202-1203, 1208-1209; kapangyarihan ng mga apostol na makagawa ng 489-490, 506, 707; di upang bigyan kasiyahan ang kawalan ng paniniwala o pagkamakasarili 579; naging bunga ng, kay Nicodemo 215, sa mga saserdote at mga rabi 207-208, 356-360, 366, 447-448, 770-776; sa mga tao 205-207, 273, 306, 366-367, 442-443, 475-476, 527-528.BB 1241.3

  Kababalaghan mga, ni Kristo; pagpapagaling, sa anak na lalaki ng taong maharlika 256-257, sa taong inutil 262-264, sa biyenang babae ni Pedro at sa karamihan 346-347, sa ketongin 352-355, sa paralitiko 360-367, sa patay na kamay 391-392, sa alipin ng senturyon 437-439, sa babaing inaagasan 483-485, sa sampung ketongin 486-487, sa bingi, taong utal 574, sa bulag na pulubi 678, 680, 1204, sa tainga ng alipin ng dakilang saserdote 1010; pagpapalabas ng demonyo, doon sa mga inaalihan ng demonyo sa Capernaum 340-341, sa taong inaalihan ng demonyo, bulag at pipi 447, mga lalaking taga Gergesa 472-473, anak na babae ng babaing Sirofenisa 566-570, sa baliw na batang lalaki 610-613; pagbuhay sa patay, sa binatang taga 442-443, sa anak na babae ni Jairo 480-483, kay Lazaro 766-768, Kaniyang sarili 1139-1141, 1145-1146, iba pang mga kababalaghan, pagiging alak ng tubig 179-182, 183-187, pagtataboy sa mga lapastangan doon sa templo 198-201, 841-844; hayag na kasaysayan ng babaing Samaritana 249, panghuhuli ng mga isda 326-328, 1181-1182, pagpapatigil sa bagyo 466-469, pagpapakain sa limang libo 515-517, pagpapakain sa apat na libo 575, paglalakad sa dagat at pagpapadaong sa bangka 533537, pagbabagong-anyo 601-603, paglalaan ng salapi para sa buwis sa templo 620-621, pag-akyat sa langit 1155, 1215-1217. (tingnan ang KRISTO ANG DAKILANG MANGGAGAMOT).BB 1241.4

  Kadakilaan, ang pinakamataas na halimbawa ng, si Juan Bautista 294.BB 1242.1

  Kadakilaan, tunay na 293-294, 303, 625-627, 784-785, 881, 942; ni Juan Bautista 112, 293-294, 295.BB 1242.2

  Kadiliman sa palibot ng krus, ikinubli ang pakikiharap ng Diyos 1101; nilambungan ang huling paghihirap ni Kristo 1101, 1102; isang sagisag, ang kadilimang lumukob sa Kaniyang kaluluwa 1102; ang kadilimang lumambong sa mga tao 1104.BB 1242.3

  Kagalang-galang,” titulong 881.BB 1242.4

  Kagandahang-Loob, sa mga alipin ni Kristo 493-494, 503; sa nangangailangan at nagbabata 504, 924-925.BB 1242.5

  Kahabagan, araw ng, may hangganan 837-838; ng Diyos naaalinsunod sa katarungan 1113-1116.BB 1242.6

  Kaharian, ng biyaya at ng kaluwalhatian, hula at pagpapahayag ng bawat isa 309, ng kaluwalhatian, kumaka-tawan sa pagbabagong-anyo ni Kristo 604; ng Diyos, na hindi mapagkikita 725, 729; ni Kristo, paglilingkod para sa iba ang batas ng 783-785 (tingnan ang MESIYAS at ang MGA HUDYO); ng sanlibutang ito, inalok ni Satanas si Kristo sa gayon ding paraan tulad ng hinangad ng mga Hudyo 158—159.BB 1242.7

  Kalayaan, sa pamamagitan ni Kristo 671, 690.BB 1242.8

  Kalayaan, tanging kay Kristo lamang may 670-671.BB 1243.1

  Kalbaryo, sa labas ng pintuan ng Jerusalem, kahulugan ng 1081.BB 1243.2

  Kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya 540.BB 1243.3

  Kaloob, kay Jesus, ng mga pantas na lalaki 66, 805; ni Maria ng Betanya 799, 801; kumakatawan sa kaloob ng Diyos sa atin 807-808.BB 1243.4

  Kaloob mga, ng Espiritu, pangako ng 1198-1199.BB 1243.5

  Kaloob, ng pag-ibig, pagkilala ng utang na loob kay Jesus 805, 806-807; kalugod-lugod sa Diyos 885-886; na dalawang lepta ng babaing balo 883, 885; ng dukha di dapat sansalain 885-886; para sa patay, magbigay saman-talang nabubuhay 802.BB 1243.6

  Kalooban, pagkilos ng, sa pangkatawang pagpapagaling at sa pagbabalik-loob sa Diyos 264-265; sa pagkilala ng katotohanan 650-652; kalayaan ng, sa pagbabalik-loob sa Diyos 671; sa paglilingkod sa Diyos 674; kalo-oban ng Diyos ang batas ng buhay 459-460.BB 1243.7

  Kalusugan, mga batas ng, pagsunod sa, ni Kristo 47-48, 77; ni Juan Bautista 112-115; iniutos sa Israel 1204-1205, ng lahat ng Kristiyano 1205; batayan ng pangkatawang pagpapagaling 1205.BB 1243.8

  Kalusugan, ni Kristo 47-48, kapayapaan sa Diyos nagpapasulong ng 365.BB 1243.9

  Kamatayan, isang pagtulog 757, 1148; madilim sa mga Hudyo ang tungkol sa 32; pinalalaya ni Kristo mula sa natural at espirituwal na 444.BB 1243.10

  Kamatayan ni Kristo, buhay para sa tao sa pamamagitan ng 545-549; inilarawan sa butil ng trigo 897-899; pu-song-wasak ang naging dahilan ng 1125; oras noon ng paghahandog sa hapon, nakakawala ang korderong ihahandog 1105-1106; napuno ang Jerusalem ng panangisan 1133-1134.BB 1243.11

  Kamatayan ni Kristo, pinanukala ng mga pinunong Hudyo 208, 214, 273, 652-653, 678, 680; pagkaraan buhayin si Lazaro 773-777, 797; sapagka't nakikipantay Siya sa Diyos 272, 677-678.BB 1243.12

  Kamay na naging sanhi ng pagkakatisod, putulin 629-630.BB 1244.1

  Kapahingahan, sa pagkakalinga ng Diyos 432; bibigyan ni Kristo ng 457, 458; sa pamamagitan ng pakikipagusap sa Diyos 511-512, kinakailangan ng katawan at ng kaisipan 505, 509-510; ng mga alagad, hindi sa pagaaliw o paglilibang 509.BB 1244.2

  Kapakumbabaan, bunga ng Banal na Espiritu 164-165; bago karangalan 626; sa pagtingin sa kabanalan ng Diyos 328-329; ni Kristo, ang sanhi ng pagtatakwil sa Kaniya 168, 322.BB 1244.3

  Kapangyarihang hindi sa tao na humihikayat 450-452, mga kaaway na hindi tao, tulong ng Diyos laban sa 494-495.BB 1244.4

  Kapatawaran ng mga kasalanan, naalinsunod sa katarungan ng Diyos 37-38, 1113-1116; kapangyarihan ni Kristo para sa, napatunayan sa pamamagitan ng pagpapagaling sa lumpo 363-364.BB 1244.5

  Kapatid, mga Kristiyanong, ng mga makasalanan at gayon din ng mga banal 924-925.BB 1244.6

  Kapayapaan, ni Kristo noong bumagyo 467-470; binigkas doon sa bagyo 469; sa mga inaalihan ng demonyo ng Gergesa 472-473; sa ating mga puso 470-472; kahuli-hulihang pamana 979; kauna-unahang bati sa mga apostol pagkabuhay Niya 1170, 1171.BB 1244.7

  Kapayapaan, tunay na, paano matatamo 418, 462-463, 470-472; di ipinagkakasundo ang katotohanan 500-501.BB 1244.8

  Kapistahan, sa mga Judio, mga kaugalian sa 879-880, 934; banal 82-84, 637-639; di-pagdalo ni Kristo sa 641-642 (tingnan ang PASKWA, gayon din ang TABERNAKULO, Pista ng mga).BB 1244.9

  Kapulungan ng mga Pariseo, at ang bulag na pinanumbalik ang paningin 679-683; binalak ng kapulungan ang pagpatay kay Kristo at kay Lazaro 797 (tingnan ang SANEDRIN).BB 1244.10

  Kapulungan, ng langit 1107-1109; ni Satanas at ng kaniyang mga kampong anghel 137-138, 269.BB 1245.1

  Kapwa, sino ang aking? 717, 720-721.BB 1245.2

  Karamdaman, itinuturing ng mga Hudyo na parusa sa kasalanan 360, 678-679; sanhi at paglunas ng 365, 1204-1205; di-nagbabagong kapangyarihan ni Kristo sa pagpapagaling ng 365, 1202-1203.BB 1245.3

  Karumihan, nagbubuhat sa loob 563.BB 1245.4

  Kasakdalan ng kautusan 423-425.BB 1245.5

  Kasakdalan ng likas, si Kristo ang pamantayan ng 429-430; paano maaabot 150-151, 429-431, nakikita ng Diyos sa atin ang kay Kristong 502, 968, 970.BB 1245.6

  Kasal, pinarangalan ni Kristo 190.BB 1245.7

  Kasalan piging sa, mga kasama sa, mga kaanak ni Kristo 179; ang layunin Niya sa pagdalo 179, 189-191; ng mga tinubos kasama ng Manunubos 190-191.BB 1245.8

  Kasalanan, walang maidadahilan para sa 429; panganib sa pagkikimkim ng 630; nakahahadlang sa pag-unawa ng katotohanan 417, 651; pambubusabos o pang-aalipin ng 670.BB 1245.9

  Kasiglahan, tungkulin ng isang Kristiyano 193, 413, 739-741.BB 1245.10

  Kasimplehan o kapayakan, ng pamumuhay ni Kristo ng Kaniyang pagkabata 80-81; itinuro sa unang kababa-laghan 179, kababalaghan sa tinapay 518.BB 1245.11

  Kasintahang Lalaki, itinulad si Kristo sa 230, 377.BB 1245.12

  Kasipagan, halimbawa ni Kristo sa 76-77.BB 1245.13

  Kasulatan mga, bilang “pinakatali” sa noo, “pinakatanda sa mga kamay” 879.BB 1245.14

  Kasulatan mga, (Matandang Tipan) sa wikang Griyego, malawak na paglaganap ng 32-33; paano isinaalang-alang ng mga Samaritano 248-249; bakit hindi nauna-waan ng mga Hudyo 280-281, 318-319 (tingnan ang mga HULA); pagsampalataya sa, nasira sa pamama-gitan ng mga turo ng mga rabi 336-337, 344, 655-656, 705-706, kaya ang pananampalataya sa ngayon ay nasira 320-321, 344; lumikha ng alinlangan ang paggamit ni Judas ng 1043-1044; inihahayag si Kristo 279-280, 1164; Kaniyang kaalaman ng at panghahawak sa 73-74, 95-107, 143-145, 149-151, 392-395, 646-647; ang Kaniyang turo ay nababatay sa 195, 223, 278-280, 306-308, 312-321, 336,389-390, 423, 563, 577-579, 672-673, 710, 715-716, 743-744, 779, 844, 855, 868-875; pagpapaliwanag ng, sa mga alagad 170-171, 488-489, 710, 913-914, 1164, 1196-1197; pagkakilala ng mga alagad 710.BB 1245.15

  Katalagahan, mga talinghaga mula sa, ikinakapit kay Kristo 23, 47-48, 54-55, 72, 79, 84, 117, 131-132, 133, 288, 337, 515, 546, 1002-1003; sagisag ng pagkakatawang-tao hiram sa 16-17; tanda ng unang pagpapakita mula sa 60; mga tanda sa, ng ikalawang pagparito 911-914; mga talinghaga ni Kristo inulit sa pamamagitan ng 398-399, iba pang paglalarawan mula sa 24, 108-109, 117, 122-125, 130, 131-132, 176-177, 351, 358-359, 414, 418, 421, 434-435, 470-471, 494, 550-553, 564-565, 673-674, pag-aaral ng mga pantas na lalaki ng, at ni Juan Bautista 59-60, 112-118; pag-ibig ni Kristo sa 73-74, 103-104, 397-400, 599-600; nakipag-usap si Kristo sa mga patriarka sa gitna ng mga tanawin ng 397-398; paggamit ni Kristo ng, sa pangangaral 215-224, 238-240, 245-247, 271-272, 291-292, 324-325, 338-339, 397-400, 424, 428-429, 432-435, 465, 502, 541-547, 577-582, 589-590, 615-617, 628633, 647-648, 665-668, 685, 687-696, 711-713, 752, 832-837, 852-860, 899-900, 982-987, 1085-1086, 1184-1187; naga-gawang kabutihan ng pakikipag-usap sa Diyos o pag-bubulay-bulay sa 398-399, 507, 508-509, ang Sabbath tumuturol sa 383-386, 395-396; aral ng, para sa mga magulang at mga anak 738-740; liwanag ng, sa mga lupaing pagano ang nag-akay ng mga kaluluwa sa Diyos 923-924, nakikilala si Kristo, mga saserdote at mga rabi di Siya nakilala 1100-1101, 1122-1123.BB 1246.1

  Katanyagan, di subukan ng katotohanan 320-322, 655-657.BB 1246.2

  Katarungan, ang bunga ng pag-ibig, katugon ng habag 1115-1116.BB 1247.1

  Katotohanan, nagpapalaya 671; pag nilakipan ng kamalian nakapaglilingkod kay Satanas 394; pag-unawa ng, nababatay sa pagtatakwil ng kasalanan 418, 650-651, 710; panganib sa pagwawalang-bahala sa 706.BB 1247.2

  Katuwiran, ni Kristo, titulo sa at pagiging dapat sa langit 413, para sa lahat 417; pamumuhay at hindi teorya ang bumubuo ng 425-427; pag-alinsunod sa kalooban ng Diyos 426-427.BB 1247.3

  Kautusan (Dekalogo), isang banal na kabuuan 716, 872873, pag-ibig, di kasakiman 18, 25-26, paano natupad 428429, 715-724, 872-873; nasasalansang sa pamamagitan ng masamang akala o pagtingin 427; bakit sa Sinai ipinahayag 424; si Kristo ang nagbigay ng 422; upang maging isang pagpapala 394; simulain ding yaon na inihahayag sa ebanghelyo 424, 874; sa paglalapit ng mga tao kay Kristo 424; huwaran para sa paghubog ng likas 275; di-nababago 424, 1114-1115; pagsunod sa, bunga ng pananampalataya 155, subukan, ng pag-ibig 971, ng likas 124, 1117, batayan ng buhay na walang hanggan 715-716, 743, magdudulot ng pag-u-usig 147-148, 1116-1117.BB 1247.4

  Kautusan, katutubo, nagtuturo ng tungkol sa espirituwal 738-740.BB 1247.5

  Kautusan ng mga rabi, humamak sa, itinuturing na pamumusong at pagtataksil 268-269; turo ng, nagiging bunga ng 27, 28, 36, 95, 99-100.BB 1247.6

  Kautusan, pinasinungalingan ni Satanas 18, 27, 138-139, 1113-1114; naiisya sa pamamagitan ng sali't-saling sabi 27 (tingnan ang SALI'T-SALING SABI); tinupad at ipinagtanggol ni Kristo 18, 95-98, 102-103, 269-272, 391-392, 423-424, 563, 1115; natatag, sa pamamagitan ng Kaniyang kamatayan 422-423, 1116.BB 1247.7

  Kawalan ng Pagpipigil, nagiging bunga ng, noong panahon ni Juan Bautista 113; naging dahilan ng pagpatay kay Juan 297, nagpaging mangmang sa mga mamba-batas at mga hukom 297-299.BB 1247.8

  Kawing sa tanikala na inilawit upang iligtas ang sanlibutan, bawat Kristiyano 596.BB 1248.1

  Kedron, batis ng, sinasalukan ng tubig, doon sa Pista ng mga Tabernakulo 640-641.BB 1248.2

  Ketong, uri at naging bunga ng 351, 355-356; at paralisis, itinulad sa pagkapanatiko at di-paniniwala 367.BB 1248.3

  Ketongin mga, kawalan ng utang na loob ng siyam na 486-487; pagtangis ng, pagkamatay ni Kristo 11331134.BB 1248.4

  Ketongin, pagbubukod ng 351-352; paglilinis sa, isang anino ng espirituwal na paglilinis 358-359; naging bunga ng kababalaghan sa mga saserdote 358-359.BB 1248.5

  Komunyon, hayagan 955.BB 1248.6

  Korona ng pagpapakasakit 301.BB 1248.7

  Kristiyano, isang kawing sa tanikala upang iligtas ang sanlibutan 596.BB 1248.8

  Kristo ang dakilang Guro, noong kabataan 77-78, 86, 88, 105-106; noong nangangaral 169, 170, 188-194, 215-227, 238, 249-253, 267, 515, 517, 665-668; sinasanay ang mga alagad 192-194, 330-334, 409-413, 488, 505-509; malasa-kit ni, sa mga ina at mga bata 733-735; ang parisan ng ama 738; impluwensiya ni, na maakit ang mga tao 252, 268, 306, 409-411, 505-506, 514-515; kapangya-rihan ni, na supilin ang mga tao 529; aral ni 170, 176; mga katangian ni 191-192, 237-243, 336-340, 371-373, 398-400, 411-413, 419, 567-568, 571, 645-649, 668-669, 687, 751-752, 1209-1210; ang mga hula ang Kaniyang paksa 306-307, 1163-1164; nangaral sa kakaunti gayon din sa marami 252, di lamang sa mga alagad 409; sa mga tao sa lahat ng panahon 326; di nagturo ng bagong aral 380, 549; sa Kasulatan tulad sa isang bagong pahayag 337, 380-381; di-tinutuligsa ang mali, kundi ipinakikilala ang katotohanan 411, 650-651; iniwasan ang pakikipagtalo 233, 337; sinabi ang katotohanan ng may pag-ibig 338, 495, 738, 823-827, 894; sinira ang pag-tatangi-tangi 573 (tingnan ang PAGTATANGI-TANGI); naging bunga ng turo ni, sa mga pinuno ng templo na nagsugo upang dakpin Siya 657, sa mga pinunong Romano 831, naging bunga ng huling pangangaral doon sa templo 894-895; ang mga salita ni, kay Pilato 1058; ituturo ng mga alagad ang Kaniyang mga itinuro 1207-1208; naging bunga ng mga iniaral nakita pagkamatay Niya 250-251, 358, 372, 506, pangangaral ni, pagkaraang makapanggamot doon sa Bethesda 261-283; doon sa sinagoga sa Nazareth 312-318; ang Sermon doon sa bundok 409-435, bago isugo ang mga alagad 488-504, tungkol sa tinapay ng buhay 540-551; doon sa Pista ng mga Tabernakulo 645-655; pagkatapos ng Huling Hapunan 963-993.BB 1248.9

  Kristo ang Dakilang Manggagamot 205, 289-290, 306, 319, 348, 490, 506, 515 (tingnan ang mga KABABALAGHAN); ng kaluluwa 264, 359-360, 365-366, 373, 1203, nag-ukol ng maraming oras sa pagpapagaling kaysa pangangaral 490; hinanap ng mga maysakit at mga nagbabata pagkaraan Niyang mamatay 1133-1134; paggamit Niya ng panlunas 1204; tagubilin sa matandang Israel tungkol sa mga batas ng kalusugan 1204-1205; walang pagbabago ang kapangyarihan at bukal sa loob na pagpapagaling 364-366, 1204-1205.BB 1249.1

  Kristo, kamusmusan ni, at ang pamumuhay ng sambaha-yan; Kaniyang pagsilang 41, pagtutuli at pagtatalaga 47-48, 51; kalusugan 47-48, 77; simula ng di-pagkilala ng mga saserdote at mga rabi 65, 88; banay-banay na paglusog 71-74; ganda ng likas 71, 75-81, 95-97, bilang sanay na manggagawa 77-78, 91; ministeryo 71-72, 7781, 88-94, 98-99, 105-107; Kaniyang ministeryo, nauunawaan 84-85, 91-92; doon sa paaralan ng mga rabi 85-88; niwalang saysay ang mga kautusan at mga sali't-saling sabi ng mga rabi 85-86, 95-99, 104 (tingnan ang MGA KASULATAN, MGA SASERDOTE AT MGA RABI); pagkamasunurin ni, sa mga magulang 91, 97, 104, 184; hamak na pagkakilala sa pagkapanganak kay o pagiging-tao ni 100, 544, 672, 1036-1037, 1111, kasama ng mga kababata 102; at ang Kaniyang ina 72, 88-93, 97, 104, 179-184, 1086-1087, 1097-1098; mga kapatid ni, nakatatanda kaysa Kaniya 99, hindi Siya napag-una-wa 99, 130, 453-454, 641-643, 699; mga pagtatangka kay, na sugpuin at pigilin Siya 97, 99, 104, 446-447; di pagsang-ayon ni, nang pilitin Siyang dumalo sa Pista ng mga Tabernakulo 642-643.BB 1249.2

  Kristo, kasama-sama ng Diyos 11, 16, 18-19, 130, 272-275, 429-430, 669, 694, 695, 966-967, kasama-sama ng tao 19-20, 429-430, 452-456, 458-459, 470-471, 511-512; pagkatao ni, nalakip sa Diyos, iyan din sana ang mang-yari sa atin 150, 456, 636, pagka-Diyos ni, nagliwanag sa katawang-tao ni 159, 200, 204, 601, 657, 844, 1024, 1064; kapangyarihan ng pagka-Diyos ni, di ginamit para sa kapakanan o pagtatanggol ng Kaniyang sarili 143, 1016, 1061, 1071.BB 1250.1

  Kristo, likas ni, tulad ng inilalarawan ng Kaniyang pag-papakasakit 11-16, 54-57, 897-899, 1070; kusang loob na pagpapakasakit o kusang paghahain 16, 693-696; paki-kiramay ni 79-81, 98-99, 179, 189, 190, 191, 243-244, 249-251, 339, 372, 442-443, 515, 692-696, 764, 1085, 1215, pagkahabag 455; mabuting pakikisama 189, 192, 372; pananangan sa Diyos 149, 469-470, 511, 521, pananalig sa salita ng Diyos para sa kapangyarihan upang ma-kapanagumpay 150; kapayapaan, sa pamamagitan ng pakikipagkaisa sa Diyos 461, sa pamamagitan ng pa-nanampalataya sa Diyos 469-470, 991, 1104-1105; pag-mamalasakit sa Kaniyang mga alagad 170-171, 408, 455-456, 530-532, 1001-1002, 1008-1009, 1161, 1214-1215, 1219, 1221-1222; nahabag kay Judas 404, 804, 936-937, 952, 1009, 1049-1050, walang salang pamumuhay 150, 151, 673, 1058, 1066, 1072; mukha, tindig, anyo 168, 169, 180, 255, 276, 313, 337-338, 376, 850, 1020, 1052, 1055-1057, 1072-1073, 1101, 1218; masunurin sa kautusan at kalooban ng Diyos 18, 95-97, 102-104, 139-140, 148-149, 153-154, 182-183, 245-246, 459-460, 699, 902, 1004-1005, 1072; di-nagpapanukala para sa Kaniyang sarili 274; nababatid ni 86, 183, 199, 585-586, 706-707, 764-765, 825-826, 898-899; may tiyak na layunin ang bawa't gawa 182, 270, 556, 557, 643-644, 699, 819-820; di-nanghihimagod na kasipagan ni 77, 348; hindi nag-tatanghal 39, 80, 350, iniiwasan ang pakikipagtalo 233, 337, 621, 717; di sumusuong sa panganib nang di-ka-ilangan 499-500, 644, 777; nagbata ng kalumbayan at ang di-maunawaan 102-103, 106-107, 131, 454-455, 605, 806; sa kahirapan at pagpapakababa 17, 19, 39, 46-50, 71-72, 76-81, 97-100, 168-169, 313, 322; pagpapahalaga ng pag-ibig at pamimitagan 515, 517, naghahanap ng pakikiramay sa paghihirap 999-1001; binabata ang pagmamalabis at paghamak 901, 1015-1016; pananam-palataya at panatag na loob sa harap ng mandi'y pagkabigo 461, 989; itinulad sa dakilang saserdote 19, sa ahas na itinaas sa ilang 223-224, 593, 698, sa hagdan ni Jacob 430, sa kamag-anak ng tinubos na aliping Hebreo 455-456.BB 1250.2

  KRISTO, Mga Tungkulin at mga Titulo at mga Pangalan ni:BB 1251.1

  Ako nga 19-21, 51, 677; Larawan ng Diyos 11; Emmanuel (Sumasaatin ang Diyos) 11, Walang Hanggang Hukom 390, Walang Hanggang Kapangyarihan 903; Walang Hanggang Kalinisan 37; Taga-pagpaaninaw 33, 195; di-nakikitang Lider 637.BB 1251.2

  Biktima (Handog o Hain) 19, 57, 1111, 1126; Puno ng Ubas 987.BB 1251.3

  Bugtong ng Ama 171; Bugtong na Anak 20, 676, 695; ang Tagapagdala ng ating pasanin 458; ang ating Walang Hanggang Ama 695, 828; ang ating kaha halili at tagapanagot 47, 1099.BB 1251.4

  Daan, ang Katotohanan at ang Buhay 19, 401, 966; ang Kahanga-hangang Tagapayo 512; Manunubos ng sanlibutan 31-32, 41, 132; ang tunay na Hari ng sanlibutan 157.BB 1252.1

  Di-nakikita 41, 710.BB 1252.2

  Galileo 656, 876; Rabi ng Galilea 650, 677, 787; Kaloob ng Diyos 224; Nagbigay ng manna 542; Kaluwal-hatian ng Israel 53; Mabuting Pastor 64, 687-693; Dakilang Sentro 992; Dakilang Manggagamot 844; Pinakadakilang Tagapagturo 1179; Panauhin 811, Patnubay ng Israel 51.BB 1252.3

  Hari ng kaluwalhatian 39, 50, 881, 929; Haring maghahari sa katuwiran 117.BB 1252.4

  Hari ng langit 50, 200, 376; Lalaking taga-Nazareth (Kristo) 331; isang Tao sa kapanglawan 184, 632; kahalili ng tao 1100, Guro 181, Panginoon at Guro 791, 940, 943, 964; ang sukat ng halagang itinakda ng Diyos sa atin 970; Isa na maamo at mapagpakumbabang-puso 12, 99, 132, 405, 461, 1023, 1028, 1063-1064, 1070-1071; Sugo ng tipan 33, 202; ang Makapangyarihang Diyos 21, 512, 710; Tagapangasiwa ng iglesya 212; Ministro ng tunay na tabernakulo 211.BB 1252.5

  Hukom ng buong lupa 277, 390, 922, 1024.BB 1252.6

  Kapitan ng hukbo ng Panginoon 495; katiwala at tagapasan ng dalahin, 71-72, 76-77, 89, 784, Pangulong Pastor 929; Sanggol ng Bethlehem 50-51. Bata ng Nazareth 75; Kristo ng Diyos 205; Mang-aaliw 377; Prinsipe ng langit 137; Pinuno ng mga anghel 131, 160, 324, 823; Mananagumpay 1107. 1213; Mananagumpay sa libingan 762; Kaaliwan ng Israel 53, kanlungan sa bagyo 117; Manlala-lang 12, 74, 79, 365, 384, 395, 398, 1100.BB 1252.7

  Kordero ng Diyos 40, 132, 166, 183, 631, 818, 828, 931, 947, 1023, 1071, 1079, 1095; Lider ng Israel 51, 146, 542, 637, 719; Buhay at Ilaw ng mga tao 554; Ilaw ng kabuhayan 54; Ilaw ng mga tao 107; Ilaw sa mga Hentil 53, 668; Ilaw ng sanlibutan 665-668, 685; Tinapay ng buhay 546; Batumbuhay 590; nabubuhay na Tagapagligtas 1157, 1168; Panginoong Diyos ng mga hukbo 828; Panginoon ng buhay at kaluwalhatian 943, 1024, 1099, 1137; Panginoon ng Sabbath 279, 390, 395, ang Panginoon na ating Katuwiran 828.BB 1252.8

  Maibigin-sa-Kapayapaan 131; sakdal na handog 199; personal na Tagapagligtas 455, 548, 794; saserdote 19, 1097; Prinsipe ng Diyos 1066; Prinsipe ng langit 376, 500; Prinsipe ng buhay 612, 648, 705, 829; Prinsipe ng Kaliwanagan 135, 1113; Prinsipe ng Kapayapaan 130, 828; Prinsipe ng mga nagba-bata 1099; Isang Ipinangako 60, 128, 313, 320; Binhing Ipinangako 51; Propeta 50, 254, 527, 1097.BB 1253.1

  Manggagamot 347, 352, 365, 572, 844, 1133; Mananaliksik ng puso 810; Gurong Sugo-ng-Langit 252; Kaloob ng langit 705; Hari ng kalangitan 1079; Katulong 205, 694; Dakilang Saserdote 19, 51, 211, 993, 1071, 1106; Banal ng Israel 1050; Banal na Bantay 944; Ikinararangal ng langit 325; Pag-asa ng mga magulang 23, 30, 238.BB 1253.2

  Manunubos 818; Manunubos ng sanlibutan 55; Batong itinakwil 860; Nagpapagaling 205, 759, Tagapagsauli 898; pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan 759, 761, 1146, nabuhay na Tagapagligtas 1195; Bato ng pananampalataya 589-592; Bato ng kaligtasan ng Israel 589; Batong pambuwal 857, 858, Ugat at Supling ni David 51.BB 1253.3

  Panganay na Kapatid 458; Isang Dakila 625; halimbawa at Manunubos 169.BB 1253.4

  Panganay ng langit 48; Pangunang bunga 1146; Pinagsasaligan ng bansang Judio 50, 130, Kaibigan ng mga makasalanan 555.BB 1253.5

  Pinakamamahal ng langit 23; Pinakamamahal ng Ama 137; ang Sanga 211; Ang Sangang susupling sa ugat ni Jesse 117; ang Sanga ni David 828; Tinapay ng Kabuhayan 542; Kasintahang Lalaki 230, 376; Maningning na Tala sa Umaga 51.BB 1254.1

  Sinamba ng mga anghel 655; Tagapayo at Hukom 278; Isa na Pinahiran 128, 131, 307, 312, 773, 1071; Maygawa ng kalikasan 1100; Maygawa ng pagkabuhay na mag-uli 762; Maylikha ng katotohanan 33.BB 1254.2

  Tagapagpabanal 395, Tagapagligtas ng sanlibutan 572; Binhi ng babae 828; Isinugo ng Diyos 180, 214, 541 685, 903; tagapaglingkod ng lahat 946; lilim ng malaking bato sa pagal na lupain 117; Shiloh, ang tagapagbigay ng kapayapaan 51, 828; Taga-pagdala ng kasalanan 813, 902, 1096, 1099, 1104; Isang Walang-kasalanan 128, 131, 150, 458, 663, 673; Anak ni David 41, 875; Anak ng tao, ating Kapatid 19, 20-21, 51, 924; batong katitisuran 858, kahalili at tagapanagot 47, 1099; Isang naghirap doon sa Kalbaryo 634; matibay na patibayan 857, 858; Araw ng Katuwiran 15, 44, 667, 987, 992, 1104, 1168.BB 1254.3

  Tagapagturo at Kaibigan 964; Guro ng Galilea 227; Tunay na Pastor 688; Tunay na Puno ng Ubas 983; Ang Katotohanan at ang Buhay 839.BB 1254.4

  Tagapamagitan 21; Tagapagligtas 30-31, 43, 478, 527; Tagapagligtas ng Israel 55; ang Nasa ng lahat ng mga bansa 51, 239; Isa na Banal 615, banal na Guro, ang Dakilang Tagapagturo 170, 251, 325, 331, 332, 371, 398, 401, 571, 969, 1179; banal na Saksi 945; Pintuan ng kulungan 689.BB 1254.5

  Kristo, sa Kaniyang misyon, inihahayag ang Diyos sa mga tao at mga anghel 11-22, 55-56, 350, 429-430, 545BB 1254.6

  902-903, 1107-1119; isinasauli ang larawan ng Diyos sa tao 37-38, itinaya ang lahat para sa atin 45-46, 138, 139; inihahayag ang lahat ng mga pag-iisip ng mga puso 56-57; pinag-uugnay ang Diyos at ang tao 138, 178, 429-430, 636; binubuksan ang langit sa atin 133-134, 177-178; inaanyayahan ang lahat na lumapit sa Kaniya 191, 251, 458-459, 573, 813; kinauuhawan ang pagkilala sa Kaniyang pag-ibig 246; nakikilala tayong isa-isa 692; handang mamatay dahil sa isang kaluluwa 692; napamahal sa Diyos sa pamamagitan ng hain Niya dahil sa atin 696 sa pamamagitan ng pakikisama kay, atin Siyang tanggulan laban kay Satanas 451; sumasaatin sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu sa bawat lugar o pook 973-975; di naunawaan ng mga pantas na lalaki sa sanlibutan 710, subali't di-lubu-san ng mga alagad 725-728, 806; binigo ang pag-asa 411, 528, 538, tumangging gawing hari 528-529, 538; sinubok ang mga bulaang alagad 551-557; binalaan at inaliw ang mga tunay 593, 618-625, 963-982; nahayag ang kaluwalhatian doon sa bundok, pinagaling ang inaalihan ng demonyo doon sa libis, aral ni 613, 614-615; inihayag ang Diyos upang ihayag naman natin Siya 968; upang luwalhatiin sa Kaniyang iglesya 992; pagpapakita ni, itinulad sa pagbubukang-liwayway 350; itinakwil ng bansang Hudyo 169, 203, 232-233, 280-281, 305, 776-777; nagligtas sa iba, di mailigtas ang Sarili 1091-1092; kapangyarihan ni, na makapag-patawad ng kasalanan ang makahari Niyang karapatan 1096; sa pananampalataya isang mananagumpay 990-991, 1107; mga bunga ng Kaniyang pagtatagum-pay, isang bayang natubos at lupang binago 21-22, 1120-1121, 1211-1212 (tingnan ang PAGLILITIS, KAMATAYAN, PAGLILIBING, PAGKABUHAY NA MAG-ULI AT PAG-AKYAT SA LANGIT).BB 1255.1

  Krus, agham at awit ng sanlibutan 12; sanggalang laban sa pagtalikod sa Diyos 22, 707, 904, pag-ibig at kasakiman nahahayag sa pamamagitan ng 56-57; kahihiyan ng 595-596.BB 1255.2

  Krus, sa labas ng pintuan ng Jerusalem, kahulugan ng 1081-1084; pagkakalugmok ni Kristo sa ilalim ng 1083-1084; pagpapako kay Kristo sa 1086-1087; paghihirap Niya doon sa 1090-1092, 1096-1106; sa pagitan ng dalawang magnanakaw 1097.BB 1256.1

  Kubol (Garita) mga, sa Pista ng mga Tabernakulo 397-398, 639.BB 1256.2

  Kusang-Loob na paglilingkod lamang ang karapat-dapat sa Diyos 701.BB 1256.3

  Lakas o dahas, sa pagsupil sa budhi, salungat sa simulain ng pamahalaan ng Diyos 14, 494-495, 670, 1109.BB 1256.4

  Lalaking Lumpo doon sa Bethesda 262-264.BB 1256.5

  Laman ng baboy, ginagamit para sa pagkain, bakit ipinagbabawal 889.BB 1256.6

  Langit, isang walang humpay na paglapit sa Diyos 463.BB 1256.7

  Larawan ng Diyos, ni Kristo, ibabalik sa sangkatauhan 38, 1209-1210.BB 1256.8

  Larawan, si Kristo'y nakaupo at isinasalin ang Kaniyang, sa atin 1209-1210.BB 1256.9

  Lazaro, bahay ni, isang tahanan para kay Kristo 454-455, 751-752 bakit ipinagpaliban o di agad dinalaw ni Kristo si, nang magkasakit 756-759, 765-766; pagbuhay kay 767-769; pakikipagtulungan sa Diyos ang itinutu-ro sa 767-769, balak na pagpatay ng mga Hudyo kay 797; dinaluhan ang matagumpay na pagpasok ni Kristo 820.BB 1256.10

  Lebadura, isang uri ng kasalanan 581; ng mga Pariseo, pagpapaimbabaw, at pagtataas ng sarili 583, niyaong mga nagpapaliwanag sa kautusan ng Diyos sa isang paraang makakaayon 582-583, tayo'y nanganganib ng pagkikimkim 583.BB 1256.11

  Legal na relihiyon 219, 379-381.BB 1256.12

  Libingan ng mga patay, magugol na paggagayak ng, pagsamba sa diyos-diyusan 890.BB 1256.13

  Likas, isang nagtuturong aral, ng pagpapakasakit 12-13, 899; ng gawain ng biyaya 247, ng pagkakalinga ng Diyos sa gawa ng Kaniyang kamay 428-429, 432-433, 502, ng paggawa ng mahimalang kapangyarihan Niya 519-520, ng kaayusan at katiyakan ng Kaniyang pangako 30-31; ang walang humpay na kasiglahan ng Kaniyang paggawa, isang aral sa pag-iingat sa Sabbath 271-272; ng paraan ng pagpapakita ni Kristo sa sangkatauhan 350, ng kawalan ng pagbabago ng kautusan ng Diyos 424.BB 1257.1

  Likas paghubog ng, si Kristo ang huwaran para sa 274-275.BB 1257.2

  Likas, sinira ng kasalanan, ibinabalik ni Kristo 38; bunga ng pamumuhay 431-432; atins; mga, ang nagpapasiya ng ating impluwensiya sa iba 421; mga gawa ang subukan ng 124, 426-427.BB 1257.3

  Liryo 432-433.BB 1257.4

  Liwanag mula sa Diyos, kondisyon sa pagtanggap ng 244; isang pagpapala sa umuunawa 315, 317; lubhang kailangan sa mga manggagawang kasama ng Diyos 380; nagiging bunga ng pagtanggi sa 381, 703-706, 837-840, 1075-1077; liwanag at kadiliman, malaya ang tao na makapamimili alin man sa 656.BB 1257.5

  Lucifer at ang mga kampong mga anshel, kaluwalhatian ni, nang nasa sa langit 1109, 1112; paghihimagsik ni, nagpasimula sa pagkamakasarili 14, 624-625, (ting-nan ang Satanas): kaibahan ni, kay Kristo 15, 18, 1920, 625; bakit wala ng kaligtasan o di na magagawa pang mailigtas 1114.BB 1257.6

  Magalak sa pakikiugnay sa Diyos 709.BB 1257.7

  Maghahalaman, pagtuturo sa mga anak mag-aral sa 738-739.BB 1257.8

  Magnanakaw, nagsisising, doon sa krus, may una ng pag-kaalam kay Kristo 1093; iniligaw ng mga saserdote at mga pinuno 1093, pananampalataya ng, isang kaaliwan kay Kristo 1093-1097; pagpapatawad ni Kristo sa, isang patotoo ng Kaniyang pagka-Diyos 1097.BB 1257.9

  Magulang, halimbawa ni Kristo tungkol sa mga 76-77, 88-91, 1098-1099; Kaniyang halimbawa para sa mga 738. Mahal na tao, anak na lalaki ng, pinagaling ni Kristo 255-257, hiningi ni Jesus sa, na manampalataya 255, 259; at ang kaniyang buong sambahayan ay naging mga alagad 258; pagsaksi ng, kay Kristo 336.BB 1258.1

  Makaalam ng katotohanan nasasalig sa pagtatakwil ng kasalanan 650-651, 710-711.BB 1258.2

  Manananggol, tinanong si Kristo tungkol sa batayan ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan 715-716, ang pinakadakilang utos 872-873.BB 1258.3

  Mangangaral mga, bahay-bahay na paggawa 493; guma-gawang dala-dalawa 489. (tingnan ang MGA MANGGAGAWA PARA KAY KRISTO).BB 1258.4

  Mangangaral mga, ng ebanghelyo, tungkulin ng mga, upang turuan ang iglesya bilang mga manggagawa para kay Kristo 1206-1207.BB 1258.5

  Manggagawa mga, para kay Kristo, gantimpala ng 431, 901; tumatanggap ng pagpapala habang ipinamama-hagi nila 523-524; lahat ng kapangyarihan at biyaya ng langit ay para sa 332, 636, 968-969, 977, 978-979, 990-992, 1210-1212.BB 1258.6

  Manggagawa mga, para kay Kristo, hindi mga anghel kundi mga tao 405-408, lahat ay maaaring maging 331-334, 475-479, 615, 628-629, 1200, 1201-1202; kamangga-gawa ng mga anghel 408, sa pakikisama sa Diyos, mag-aaral kay Kristo 407, kawing na nag-uugnay kay Kristo at sa mga tao 407-408, 521-522, mga mangga-gawa (ministro) dapat turuan ang iglesya na maging 1206; di dapat pahinain ang loob ng 628-629; mga katangian ng 330-334, 380, 510-511, 512-513, 523-525; ang lalong tulad ng bata ang pinakamahusay 626; isasa-isang-tabi ang pagtataas ng sarili 627; nakaugnay sa Diyos, nakaugnay sa tao 709.BB 1258.7

  Manggagawa mga, para kay Kristo, tungkulin ng, upang ibigay ang pabalita sa sanlibutan 1198, 1202; na magsimula kung saan sila naroroon 1201; na maakay ang mga anak kay Kristo 739-740; na paglingkuran ang mga maysakit at mga dukha 490, 492, 1200-1201; upang saksihan si Kristo sa mga hukuman at sa harap ng mga hukom 497-498; na magpapahayag ng kanilang mga simulain 500, 502; na magmakupad sa pagkagalit 495-497; na huwag humingi ng payo sa mga taong walang-Diyos 497; upang pag-aralan ang Salita ng Diyos at hingin ang Kaniyang payo 498-499.BB 1259.1

  Mangingisda, bakit pinili bilang mga alagad ang mga 331, 1179.BB 1259.2

  Maniningil ng buwis, mga tagalikom ng buwis, likas at kalagayang panlipunan ng mga 368; madali-daling ma-impluwensiyahan ng katotohanan kaysa mga Pariseo 373 (tingnan ang MATEO, saka ang ZAQUEO).BB 1259.3

  Manna, isang aral ng pananampalataya 146; si Kristo ang tagabigay ng 542; umaanino kay Kristo 542, 546-547.BB 1259.4

  Mapagpakumbabang-loob 413-417.BB 1259.5

  Mapapalad 413-420.BB 1259.6

  Maria, ina ni Jesus, karukhaan ni 41, 47-50; pananampalataya ni, sa panganganak kay Kristo 109-110; una Niyang tagapagturo 73; pagkabigo ni, na maunawaan ang Kaniyang misyon 55, 91, 104, 184; karamay-damay sa Kaniyang mga kahirapan 55, 104, 180, 1086-1087; buhay sa tahanan ni, mga linggatong sa 96-97, 104, 446-447; pagkaalam ni, sa misyon ni Juan, pagkaka-binyag kay Kristo at pagtungo sa ilang 179-180; ina-asahan ni, doon sa piging sa kasalan 181; espirituwal na kaugnayan ni, kay Kristo 182; ang huling pagla-laan Niya para kay 1097-1098.BB 1259.7

  Maria at si Marta ng Betania, kailangan kapwa ang kanilang katangian 752-754, Maria, pagkakasala at pag-papatawad kay 808-813, alay ni, kay Jesus 799-809, doon sa libingan ng Tagapagligtas 1151-1157.BB 1259.8

  Masasamang Espiritu, salita ng Diyos ang ating sanggalang laban sa 344; pinalayas, pagbabalik ng 450.BB 1260.1

  Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem 815-829, layunin ng 818; mga hula tungkol kay Kristo inulit ng mga alagad sa 827-829; inaaninuhan ang ikalawang pagdating ni Kristo 830.BB 1260.2

  Mateo, Levi, pagtawag kay 370, bunga ng, sa mga mani-ningil ng buwis 371; piging ni, 'sa kay Kristo 371-372, 480.BB 1260.3

  Mateo 24, tingnan ang kabanatang 69, pahina 906-921.BB 1260.4

  Maya mga, pagkakalinga ng Diyos sa 432-433, 502.BB 1260.5

  Mayaman, pinababayaan ang mga dukha 926-927.BB 1260.6

  Maysakit at nagbabata, pagtangis ng, sa pagkamatay ni Kristo 1131-1134.BB 1260.7

  Mesiyas, inasahan ang, noong panahon ng mga magulang 30, ng mga Hudyo 23, 32-34, ng mga Hentil 32-33, ng mga Samaritano 249, ni Juan Bautista 117, 166, mga hula tungkol sa 30-34, 53, 54-56, 60, 117, 167, 202-203, 210-211, 244, 249, 268, 269-270, 304-308, 311-312, 325, 349, 350, 703, 815, 828, 830, 853-860, 874-875, 989-990, inulit ng mga alagad doon sa matagumpay na pagpasok 828, hindi naunawaan ng mga saserdote at mga rabi 27-28, 86, 88, 91-92, 169, 195, 249, 280-281, 310-313, 319-320, 541-542, 654-656; walang pagkaalam tungkol sa 39-41, 49-54; pagkakaisa ng mga bansa, paghina ng pananampalataya sa paganismo, isang paghahanda para sa 31-32; pangangailangan ng, upang pakiharapan ang kasamaan ng sanlibutan 34-38; likas ng, tulad ng ipinahayag sa hula 312-313; pagpapahayag ng 43, 64, 67, 121, 132, 166-169, 304-308, sa paglilinis sa templo 201-202, 842-843, doon sa sinagoga sa Nazareth 312-313; bilang ilaw ng sanlibutan 53-54, 665-668, sa pagpasok sa Jerusalem 815-821, pagtatakwil sa 891-895, 1077, 1078-1079, 1088 (tingnan ang mga HUDYO, SASERDOTE AT MGA RABI).BB 1260.8

  Misyonero, para kay Kristo, pinagaling na mga inaalihan ng demonyo 476-477; lahat ay maaaring maging mga 251-253, 477-479, 1200, 1207-1208.BB 1260.9

  Moises, Si Juan Bautista inakalang si “ang propetang yaon” 165; kung sumampalataya lamang ang mga Judio, disi'y tinanggap si Kristo 282, pagkamatay, pagkabuhay na mag-uli, pakikiharap ni, doon sa bundok ng pagbabagong-anyo 603-604, si Moises at si Elias, katulad ni Kristo sa likas at karanasan 145-146, 605-606.BB 1261.1

  Moog, ang hikayat na kaluluwa ang kay Kristong 451.BB 1261.2

  Mukha, kagandahan ng-likas nahahayag sa 431, 877, 879; ni Kristo, ganda ng 168, 180, 339, 849-850, 1019-1020, 1052, 1072-1073.BB 1261.3

  Naaman, bakit tangi nang biniyayaan ng higit kaysa mga ketongin ng Israel 315.BB 1261.4

  Nag-aalinlangan, halimbawa ni Kristo sa pakikitungo sa mga 1178.BB 1261.5

  Naganap na” salitang iniukol sa Ama 706, 1105, 1107, 1119, 1221-1222; naging bunga ng, sa senturion doon sa krus 1121.BB 1261.6

  Nagkakasala, patakaran ni Kristo sa pakikitungo sa mga 633-636, 1173-1175; kahabagan at palakasin ang loob 723; pagkahabag ni Kristo sa mga 811-813; isang halimbawa si Judas 953-954; isang halimbawa si Pedro 1187.BB 1261.7

  Nag-iisang layunin sa paglilingkod sa Diyos 431, 460-461.BB 1261.8

  Nain, pagbuhay sa anak na lalaki ng balo doon sa 442-443.BB 1261.9

  Nagliliyab na punong kahoy, sagisag ng pagkakatawangtao 16-17.BB 1261.10

  Nagsisisi, magnanakaw o tulisan na, pananampalataya ng 1093-1097, pangako sa 1095, 1096-1097.BB 1261.11

  Nararapat, ang katuwirang iginigiit upang maipapatay si Kristo 774-775.BB 1261.12

  Nathanael, likas at pagkatawag kay 173-174, 401-402.BB 1261.13

  Nawaglit na tupa, ang sanlibutang ito 1004-1005.BB 1261.14

  Nazareth, bayan ni Jesus 70, 71, mamamayan ng, likas ng 75, si Kristo doon sa sinagoga sa 79-80, 311; di paniniwala ng mamamayan doon sa 254, 313, 320, tangkang pagpatay kay Jesus doon sa 317-318; huling pagdalaw ni Kristo doon sa 318-319.BB 1262.1

  Nicodemo, likas at kalagayan ni 213, 216; isang tagapa-kinig ni Juan Bautista 216; pagka-Pariseo ni 216; isang saksi sa mga himala ni Kristo 214; pagdalaw sa gabi ni, 214-215, kay Kristo 214-227; ipinagtanggol si Kristo sa harap ng mga Sanedrin 213-214, 226-227, 658-659; at si Jose na taga-Arimathea ay di na ipina-tawag sa huling mga pagpupulong 773, 1013-1014; pananampalataya ni, nagtibay sa pamamagitan ng pagkakapako sa krus ni Kristo 227, 1132-1133; pagsi-silbi ni, sa paglilibing kay Kristo 1127-1130, sa iglesya pagkatapos umakyat ni Kristo sa langit 226-227; isinalaysay kay Juan ang una niyang pagdalaw kay Kristo 227.BB 1262.2

  Noe, kaarawan ni, kumakatawan sa panahong bago sumapit ang ikalawang pagparito 915.BB 1262.3

  Olibo, bundok ng, panalanginang dako ni Kristo 659, 982; pangangaral doon sa 215, 907; pook ng pag-akyat sa langit at nang ikalawang pagparito 1213-1214.BB 1262.4

  Paa, paghuhugas sa mga, ng mga alagad ni Kristo 935-939; isang halimbawa ng espirituwal na paglilinis 939-941; isang halimbawa at palatuntunan 942-946.BB 1262.5

  Paaralan ng mga rabi, pagdalo ni Kristo sa 86 (tingnan ang PAGTUTURO).BB 1262.6

  Paaralan ni Kristo 461, ang sambahayan 737.BB 1262.7

  Pag-aalinlangan, panganib sa pagpapahayag ng 449; nagdadala ng kadiliman 531.BB 1262.8

  Pag-aaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, simulain ng paganismo at ng tumalikod na relihiyon ng mga Hudyo 35, 380-381, 540; ang bunga ng 37-38.BB 1262.9

  Pag-aayuno, ni Kristo doon sa ilang 135; ng mga Pariseo at ng mga alagad ni Juan 375-382; di para sa mga alagad habang kasama nila si Kristo 376, tunay na 378, 381, 430-431; at pananalangin muna bago ang pagpa-pagaling 615.BB 1263.1

  Pag-akyat ni Kristo, sa araw ng pagkabuhay 1155; pagka-raan ng apat-na-pung araw 1217; nagsisilbing kalu-walhatian 1220; bilang tagapamagitan para sa Kaniyang iglesya 964-966.BB 1263.2

  Pag-alis, sa araw na itinakda 31.BB 1263.3

  Pagano, pagkahikayat ng mga, sa pamamagitan ng pagka-bihag ng mga Judio 25; masisiglang mga guro sa gitna ng mga 32-34, pakikitungo ni Kristo sa mga 571, 574, 586; ilan ay naligtas sa pamamagitan ng liwanag ng katalagahan at ng Banal na Espiritu 923-924.BB 1263.4

  Pag-awit, sa gitna ng mga Hebreo 72, 82-83, 640-641, 818; ni Jesus, nang Kaniyang kabataan 78-79; doon sa Kaniyang Huling Hapunan 979-980 (tingnan ang AWIT).BB 1263.5

  Pagbabagong-Anyo, hinulaan 597; paglalakbay tungo sa lugar ng 598; si Kristo at ang mga alagad umahon sa bundok ng 599; isang paglalarawan ng kaharian ng kaluwalhatian 604; pinagbawalan ang mga alagad na huwag ipagsabi ang 609.BB 1263.6

  Pagbabata, paano itinuturing ng mga Hudyo 360, 363, 678-679.BB 1263.7

  Pagbato, kay Kristo, tinangka ng mga Hudyo 678; parusa sa pamamagitan ng, mga saksi ang mauuna sa 662.BB 1263.8

  Pagbubulay-bulay, sa buhay ni Kristo 94, at pananalangin, halimbawa ni Kristo sa 103-104, 135, 140, 347-348; napapakinabang sa 93-94, 155, 511-512, 961-962.BB 1263.9

  Pagbulong-bulong ng mga alagad dahil sa nilikha nilang bagabag, lunas sa 531-532; pag-aalinlangan at di-paniniwala 1175-1178.BB 1263.10

  Paghahali-halili ng mga alagad 671-672.BB 1263.11

  Paghahandog, ng mga pagano ay isang pagpapasama sa tunay na 25, Hebreo, layunin ng 391, 677; isang sagisag ng pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo 26-27, 133; ng pag-uusap ng Diyos at ng tao 136; lamang ay walang halaga 391; pinasama ni Satanas 27, 136, di-na-unawaan ng mga Hudyo 133, 197, 199; pagbibilihan ng, sa bakuran ng templo 196-197, 841; ng tao, ipinagba-bawal 674, 676-677; ni Maria sa pagtatalaga kay Kristo 47; ng kordero sa halip ni Isaac 133, 677; mga Hudyo na rin ang sumira sa kapangyarihan ng 210.BB 1263.12

  Paghahandog, panuntunan ng, isang hula ng ebanghelyo 209-210, 280.BB 1264.1

  Paghahasik at pag-aani, mga sagisag ng gawain ng ebanghelyo 247.BB 1264.2

  Paghatol, iginagawad ng tao sa kaniyang sarili 57-58, 673-674; ang katarungan ng Diyos ay nabibigyang-matuwid sa 58; gawain ni Kristo sa 278, hatol na igagawad sa, dahil sa pagpapabaya sa katotohanan 706, ang subukan sa 922-924.BB 1264.3

  Paghatol sa iba 433-434, 1173.BB 1264.4

  Paghihiganti, makikilala ang kaibhan kaysa matuwid na pagkagalit 427-428, 494, 496, 893-894.BB 1264.5

  Paghihirap ni Kristo, ang dahilan ng 822-827, 901-902, 996-1005, 1097-1106; tagumpay sa 901-903, 1005-1007, 1103-1105.BB 1264.6

  Paghuhugas ng mga kamay, seremonya ng 560-561.BB 1264.7

  Paghuhulog ng lambat sa kanang panig ng daong, kahulugan ng 1183.BB 1264.8

  Pag-ibig, ang simulain ng pamahalaan ng Diyos 11-17, 495-496, 674-676, 1109; ng Diyos sa pagkakaloob kay Jesus 37-38, 46, 56-57; nagiging bunga ng pagbubu-lay-bulay 417, 690, sa Diyos naipakikita sa pag-ibig sa kapwa 724; ni Kristo, sa Jerusalem 823-824, 894; sa atin 456; kapangyarihan na umaakit sa Kaniyang mga tagasunod 693; sa, mga pagpapagaling Niya 106, 1205-1206 ang Kaniyang itinuturo 106, 268, 339, Kaniyang paghihirap doon sa krus 1103-1104; di-tinutu-gon, ang pagdadalamhati Niya sa 554-555, 1000, 1099.BB 1264.9

  Pag-ibig, batayan at katunayan ng pagkaalagad at pag-lilingkod 391, 701, 987-989, 1187; pasiglahin ang pag-sasabi ng 456, 738-739, 1209.BB 1265.1

  Pagiging-katiwala 748-749.BB 1265.2

  Pag-iikapu, 562-563, 888-889.BB 1265.3

  Pag-iisip, hindi isinuko ni Kristo sa tukso ang 150; nagagawa ng maruming 417; mga pananalita nagkaka-impluwensiya sa 449.BB 1265.4

  Pagkabuhay na mag-uli, espirituwal at literal, sa pama-magitan ng kapangyarihan ni Kristo 276-278, 443445, 543-544, 545, 761-762, 914, 1148-1149, mula rito tinatanggap ang buhay ni Kristo 545-546; si Moises at si Elias doon sa bundok ng pagbabagong-anyo kumakatawan doon sa mga binuhay sa unang 603604; tinuruan ni Kristo ang mga Sadduceo tungkol sa 868-870; ng marami sa kay Kristong 1146-1147; magkakakilala ang mga magkakajibigan doon sa 1171-1172.BB 1265.5

  Pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, sa sarili Niyang kapangyarihan 1145-1146, kumakatawan sa pagkabuhay na mag-uli ng mga matuwid 1171-1172, ibinalita sa mga saserdote at kay Pilato 1142, 1143-1144, nang araw ng paghahandog ng bigkis na inalog 1146-1147.BB 1265.6

  Pagkabuhay na mag-uli ni Lazaro, pangako ng pagkabuhay na mag-uli ng mga matuwid 761-762, pinakapa mutong na katibayan ng pagka-Diyos ni Kristo 770.BB 1265.7

  Pagkabulag, sa espirituwal, ng mga Pariseo 685.BB 1265.8

  Pagkagalit, matuwid na, 428, 893-894.BB 1265.9

  Pagkahapis, tunay na, hindi binubuo ng pagkalumbay 413-414, ng mga alagad pagkaraang mabuhay na maguli ni Kristo 1157-1158BB 1265.10

  Pagkahikayat, unti-unti 220; hindi sa tao 451, 579-580; pagbabago sa pamamagitan ng 631 (tingnan ang BAGONG PAGKAPANGANAK); laya ng kalooban sa 670-671, ng mga anak 736-738.BB 1265.11

  Pagkain ng laman ni Kristo, tinatanggap Siya sa pamamagitan ng pananampalataya 543, 958-959.BB 1265.12

  Pagkain ng tinapay, talinhaga ng, ginamit ng mga rabi 542; ginamit ni Kristo 542-551.BB 1266.1

  Pagkakaisa, paano maaabot 406; ng iglesya, katunayan ng pakikiisa kay Kristo 988-989.BB 1266.2

  Pagkakagulo ng mga tao kay Kristo 306.BB 1266.3

  Pagkakaloob, kaluguran ng Diyos at ng mga anghel 13, ang batas ng kalikasan 12-13; ang kondisyon ng pag-tanggap 522-523.BB 1266.4

  Pagkakatawang-tao, layunin ng, 18, 430, 512; mga sagisag ng 16-17.BB 1266.5

  Pagkakawanggawa, buhay ni Kristo, simulain ng kautusan 244, 246, 428-429.BB 1266.6

  Pagkamakasarili ay kamatayan 597.BB 1266.7

  Pagkamakasarili, nahahadlangan ang pagkaunawa sa Diyos 418, umaakay sa pagpapaimbabaw 583, pinapalitan ang mga utos ng Diyos ng mga haka-haka ng mga tao 583-584; nawawala ang biyaya ni Kristo 630-631.BB 1266.8

  Pagkapuksa, ng masasama, di-ayon sa namimilit na kapangyarihan 125, 1117-1118; ng Jerusalem hinulaan 825-826, 895, kumakatawan sa huling pagkalipol ng mga Hudyo 830; kumakatawan sa pagkagunaw ng sanlibutan 1085 (tingnan ang IKALAWANG PAGPARITO); pagkawasak ng Jerusalem at katapusan ng sanlibutan, mga hula ng, pinagsama ni Kristo 907, mga tanda ng 910-916.BB 1266.9

  Pagkatakot, bunga ng di pagsampalataya 470-471.BB 1266.10

  Paglalarawang likha ng isip, pinamamanhikan ni Kristo 338.BB 1266.11

  Paglilibing kay Kristo 1126-1130.BB 1266.12

  Paglilimos 124, 430, 744, 748-749; tunay na hangarin sa 430.BB 1266.13

  Paglilingkod, batas, ng buhay 13-14, 431, ng kaharian ni Kristo 784, 786, isang pagpapala 459-460.BB 1266.14

  Paglilingkod, nagmula sa Diyos 942; halimbawa ni Kristo sa 722, 927-928, 942-945, bunga ng kay Kristong, nakita pagkamatay Niya 205-210, 241-242, 247-248, 358; ang katunayan ng pagkakaugnay kay Kristo 632-633, 785-786, 922-923, 931-946, itinatag ang iglesya para sa 928, 1200; pagpapagaling sa baliw na batang lalaki isang aral ng 614-615; sa maysakit at nanganga-ilangan, bunga ng 490, 1201-1203; mga napapakina-bang sa, ng mga manggagawa 927-929, 942-944 (ting nan ang PAGPAPASAKIT NG SARILI).BB 1266.15

  Paglilitis kay Kristo, ang mga katuwiran ng pagmama-dali sa 1017; sa harap ni Anas 1013-1017, sa harap ni Caipas at ng mga Sanedrin, gabi 1017-1027; umaga 1034-1035, mga sakdal na patutunayan sa 1013, 1035; nagkakasalungatang patotoo ng mga saksi sa 1020-1021 (tingnan ang CAIPAS).BB 1267.1

  Paglilitis sa harap ni Herodes 1060; humihingi ng himala 1061-1062 (tingnan ang HERODES ANTIPAS).BB 1267.2

  Paglilitis sa harap ni Pilato, dinaluhan ng mga Sanedrin 1051; pagkakalagay sa alanganin ng mga saserdote 1053-1054; mga saksing bulaan 1055; pagkaka-iba ng pinararatangan at ng mga nagpaparatang 1057; pagkalito ni Pilato 1055-1059; dumulog kay Herodes 1059-1060; pagpapalaya kay Barrabas 1069, 1072-1073; si Kristo'y dalawang ulit na hinampas 1070, 1077; hininging ipako sa krus 1069, 1073; pagkaka-sala ng, hindi inako ni Pilato, inako ng mga Hudyo 1078-1079 (tingnan ang PILATO).BB 1267.3

  Pagmamana, si Jesus at ang batas ng 45, 140.BB 1267.4

  Pagpapagaling, na pangkatawan, kumakatawan sa Espirituwal 264, 358-360, 365, 483-485, 1199; nag-ukol ng maraming panahon si Kristo sa 490; hangarin ng 518, pangako ng 1198-1199, 1202-1205, panalangin para sa, at ang paggamit ng panlunas 1205.BB 1267.5

  Pagpapahayag ng kasalanan, hayagan at lihim 1184.BB 1267.6

  Pagpapahayag ni Pedro sa pagka-Diyos ni Kristo 555, 587-588.BB 1267.7

  Pagpapakain sa limang libo, maalalahaning pagkalinga ni Kristo sa 515-518; mga aral tungkol, sa kasim-plehan 518, sa katipiran, sa buhay na ito at sa espirituwal 520-521, sa pag-asa sa Diyos 521-526, sa pagtulong sa dukha 522, sa paglilingkod 523-524, sa pangangaral ng ebanghelyo—nagbibigay, tayo'y tumatanggap 523-524, sa sariling kapanagutan 524; na-hayag ang kapangyarihan na nagbubunga ng likas na pag-aani 519; pinakaasam-asam nag-alab sa pama-magitan ng 527-528.BB 1267.8

  Pagpapakasakit, Diyos ang pinagmulan 11-12, 5657; ni Kristo 11-22, 56-57, 156-157, 631-632; inilalara-wan, sa kalikasan 12, sa mga anghel 13, ni Juan Bautista 228-232, 301; ni Kristo, hindi naunawa-an ni Satanas 136-138, nakikipagbaka siya laban sa 301, 302-303; putong ng 301, pinakamataas na karangalan 303, lagi nang mahigpit ang simulain 371; kagalakan ni Kristo sa 585-586; kalagayan ng pagi-ging malapit kay Kristo 783.BB 1268.1

  Pagpapakasakit ni Kristo para sa atin 157-160, 996-1000, 1002-1005, 1097-1104, 1110-1113; nagiging bunga ng pagbubulay-bulay sa 93-94, 961-962.BB 1268.2

  Pagpapakasakit para kay Kristo, ni Mateo at ng naunang apat na alagad 370-371; ni Maria ng Betanya 806; subukan ng, para sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo 370; paano nabigyan ganti kay Pedro 330.BB 1268.3

  Pagpapako ng sarili 596.BB 1268.4

  Pagpapako sa krus, naging bunga ng, sa mga nakakita 1102, 1104-1105, 1121-1122, sa mga alagad 11261127.BB 1268.5

  Pagpaparatang at pagsusumbong, pamamaraan ni Satanas 372-373, 496.BB 1268.6

  Pagpapasakop-ng-sarili kay Kristo, kapayapaan sa pama-magitan ng 461, 463; ang kondisyon, ng paglaban sa tukso 547-549, ng pagkaalagad 745-749.BB 1268.7

  Pagpapatawad, ang tunay na 1172-1173.BB 1268.8

  Pagpapatawad ng mga kasalanan 1174-1175.BB 1268.9

  Pagpatay, kapootan ay 427.BB 1269.1

  Pagpipigil-sa-sarili, ituro mula pagkabata 113, pinakama-taas na katunayan ng pagiging marangal na likas 416.BB 1269.2

  Pagpupuyat at pananalangin, nawawala sa mga alagad dahil sa pagpapabaya 600-601, 606, 1034; para sa ikalawang pagparito ni Kristo 917-919.BB 1269.3

  Pagsaksi para kay Kristo, ni Juan Bautista 294, lahat ay magtataglay ng 486, 502, ang patotoo ng sariling karanasan 175-176, 476-477, 485-487, 502, 512-513; isang pagpapala sa ating sarili 487.BB 1269.4

  Pagsalok ng tubig, seremonya ng, doon sa Pista ng mga Tabernakulo 640-641.BB 1269.5

  Pagsamba, tunay na, ano ang 242-243.BB 1269.6

  Pagsasauli, katunayan ng pagsisisi 793.BB 1269.7

  Pagsisisi, panawagan ni Juan Bautista sa 119, tunay na 413-414;ang kaloob ni Kristo 225, 413; bunga ng 414-415, 793; pagpapaliban, kasalanan sa Banal na Espiritu 452.BB 1269.8

  Pagsubok, pagpapala sa 156, 302, 415-420; sa napakahig-pit na, napakalapit ang tulong ng Diyos 759; si Elias nang nasa sa ilang ay isang halimbawa 415.BB 1269.9

  Pagsunod, halimbawa ni Kristo sa, sa mga magulang 76-77, 91, 104; sa Diyos 18, 95, 97, 102-103, 130, 139-140, 146, 149-150, 154, 182-183, 245, 273-274, 459-460, 902, 1002-1003, 1004-1005; sa Diyos, para sa ikabubuti natin sa buhay na ito 147, 423-424, dapat magmula sa puso 971.BB 1269.10

  Pagsusumikap para sa ikararangal ng Diyos, itinatanim ng Espiritung Banal 584.BB 1269.11

  Pagsuwat, kasalanan ang magpigil sa 635; matapat na, pinagtibay sa langit 1173-1174; buhat kay Kristo, tinanggap ng mga alagad 405; tinanggihan ni Judas 404, 1045.BB 1269.12

  Pagsuwat sa kasalanan, pag-ibig ng Diyos nasa 118-119; sumuwat si Kristo ng walang pagkagalit 495496, 893-894.BB 1269.13

  Pagtataas-ng-sarili, nag-akay sa pagkakasala ni Satanas 15, 624-625; lahat ng di tamang relihiyon nagmumula sa 392; di nagiging karapat-dapat ang tao para sa gawain ni Kristo 626, para sa kaharian ng langit 626-627.BB 1270.1

  Pagtatagumpay ni Kristo, pag-asam ng 585-586, 707, 898, 904, 990-991, 1211.BB 1270.2

  Pagtataksil, hamakin ang mga kautusang rabinico isang 268-269; laban sa pamahalaan ng Roma paratang laban kay Kristo 1021, 1055.BB 1270.3

  Pagtatakwil-ng-sarili, saligan, ng pagtanggap ng Banal na Espiritu 231-232, ng pagtanggap kay Kristo 381-382, 413, ng paggawang kasama ni Kristo 595-596 (tingnan ang PAGPAPASAKOP NG SARILI).BB 1270.4

  Pagtatalaga sa Diyos, pangkatawan at pangkaisipang kapangyarihan tinatanggap sa pamamagitan ng 332-334, 1210-1211. (tingnan ang PAGPAPASAKOP NG SARILI)BB 1270.5

  Pagtatangi-tangi, kinapopootan ng Diyos 572-573; gawain ni Kristo na sirain ang 572; walang lugar para sa, sa mga alagad ni 627.BB 1270.6

  Pagtatangi-tangi, ng mga Judio 26, 49-50, 97, 567-568, 717, 720, 1196; nagiging bunga ng 35-38, 189; tinutulan ni Kristo 97, 189-193, 249-250, 323, 371-373, 421, 571, 717-721, 1196, 1201-1202; sa pamamagitan ng halim-bawa, ni Juan Bautista 115-116, ng mabuting Samaritano 720-721; doon sa Hapunan ng Panginoon 954.BB 1270.7

  Pagtatatwa kay Kristo 503.BB 1270.8

  Pagtawag ng mga alagad sa may Dagat ng Galilea 329.BB 1270.9

  Pagtingin kay Kristo, nababago sa pamamagitan ng 631.BB 1270.10

  Pagtitimpi, aral ng, mula kay Juan Bautista 112-115, mula sa himala ng tinapay at mga isda 518, sa pagtanggi ni Kristo, doon sa krus, sa pampamanhid na inumin 1091.BB 1270.11

  Pagtitipid, turo ni Kristo sa 520.BB 1270.12

  Pagtitiwalag, sa mga maliliit 681-682.BB 1271.1

  Pagtubos, hindi isang paraang inisip 15, 183, 585, 1221-1222; siyensiya at awit ng kawalang hanggan 11-12; layunin at naging bunga ng, para sa tao 15-22, 898899, 902, 904, 1113, para sa mga anghel 11-12, 21, 904, 1107-1113, 1119; ay mahigit pa kaysa sinira ng kasalanan 20, 806-807, 808; itinatanyag ang kautusan ng Diyos 18-19, 1113-1118; pati ang lupa 22, 707; halaga ng, nahulo sa walang hanggan 160; isang naka-pagtuturong halimbawa ng, pagtubos sa aliping Hebreo 455-456, pagpapagaling sa baliw na batang lalaki 615; masaganang paglalaan ng, hindi isang pag-aak-saya, inilarawan sa pamamagitan ng handog ni Maria 807-808; bakit para sa tao at di para kay Lucifer 1114; tipan ng, pinagtibay nang umakyat si Kristo sa langit 1155, 1221-1222.BB 1271.2

  Pagtukso sa Diyos, kasalanan ng Israel 154.BB 1271.3

  Pagtuturo, (Edukasyon) ang bilin ng Panginoon tungkol sa 72; sa gitna ng mga Hudyo, makaraan ang pag-kabihag 26; noong panahon ni Kristo 72, 95, sa Batang si Jesus 71-77, 82-86, 95, 102-104, 646-647; kay Juan Bautista 112-118; sa mga alagad sa pamama-gitan ni Kristo 192, 330-334, 404-405, 488-489, (tingnan ang KATALAGAHAN), kahalagahan ng maagang 112-118, kailan nagiging pagpapala 330-331 “lalong mataas” na 668, 690, nagbibigay-lakas 332; sa iglesya sa gawaing pangangaral 1207-1209 (tingnan ang BANAL NA ESPIRITU).BB 1271.4

  Pag-uusap 93, 449, 531-532, 707-708.BB 1271.5

  Pag-uusig, sa mga Hudyo sa panahon ng pagkabihag do-on sa Babilonia 25, kay Kristo nang kamusmusan pa Niya 99-100; sa mga apostol ipinagpaunang sinabi 497-498, sa mga Kristiyano bago mawasak ang Jerusalem 910; sa malaking kabagabagan o kapigha-tian 911, sa huling tunggalian 147-148, 909-910, 1117; mga sanhi at mga bunga ng 419-421, 497-498, 503-504; di kailangang sagupain 499-500, 642-644, 777, huwag iwasan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo ng simulain 500-501, paghahanda sa pagharap sa 497-498, 989, 991-992.BB 1271.6

  Pag-uusisa, hindi pinaunlakan ni Kristo 540, 679, 1062.BB 1272.1

  Pagyayabang, ang inihahalili sa pananampalataya 155.BB 1272.2

  Pakanin mo ang aking mga tupa” 1184-1185.BB 1272.3

  Pakikibagay sa sanlibutan, mga simulain ng katuwiran, hindi nagsasama 432, ambisyong makasanlibutan at mga kaugalian, isang pamatok ng pagka-alipin 460-461.BB 1272.4

  Pakikipagsundo ng simulain 500.BB 1272.5

  Pakikipagkasundo sa mga kapatid 428, 633-635.BB 1272.6

  Pakikipagtalo at pagtatalu-talo, layunin ni Satanas sa 561; sinikap iwasan ni Kristo 232-233, 337, 621, 717, tinuruan ang mga alagad na iwasan ang 490.BB 1272.7

  Pakikipagtulungan ng tao sa Diyos 404-408; itinuro sa pagbuhay kay Lazaro 766-768; kay Kristo, tinatang-gap ang kapangyarihan sa pamamagitan ng 1210-1211.BB 1272.8

  Pakikisama 93, 192-193; halimbawa ni Kristo sa 102, 105107, 189-193, 235-238, 249-252, 372, 374-375; nagiging bunga ng 192-193, 249-252, 371-372.BB 1272.9

  Pakikisama kay Kristo sa Kaniyang mga kahirapan, ang pinakamataas na karangalan 303.BB 1272.10

  Palugit para sa bawat isa, paano winawakasan 447, 451-452, 837-838.BB 1272.11

  Pamahalaan ng Diyos, humiwalay ang mga Hudyo sa, sa pagtanggi kay Kristo 1077.BB 1272.12

  Pamatok, ni Kristo 459, ng mga alalahanin sa sanlibutan 460-461.BB 1272.13

  Pamumusong, ang pagsasalita ng laban sa templo 197, laban sa kautusan ng mga rabi 268; sakdal ng, laban kay Kristo 269, 273-274, 364, 678, 1025, 1027.BB 1272.14

  Panalangin, halimbawa ni Kristo tungkol sa 511-512; nang Siya'y binyagan 131-132; bago italaga ang mga apostol 399-400; makaraang tumangging gawing hari 530; bago sinabi sa mga alagad ang tungkol sa Kaniyang pagpapakasakit 587; bago Siya nagbagong-anyo 600-601; bago buhayin si Lazaro 767-768; sa daan patungo sa Gethsemane 992-993; doon sa hala-manan 999-1005; patungkol sa mga papatay sa Kanya 1087-1089; ni Elias sa ilang 415; ni Nathanael 173-174; ng nagsisising magnanakaw 1093-1095; ng mga alagad pagkaakyat ni Kristo sa langit 1219-1220.BB 1272.15

  Panalangin, tunay na, udyok ng Banal na Espiritu 174; para sa Banal na Espiritu sa pag-aaral ng Biblia 174, 550; para sa payo at kalakasan 972; sa pagpa-pagaling ng maysakit 1205; para sa pagpapalabas ng masasamang espiritu 490-492, 615; sa pangalan ni Kristo nangangahulugan ng pagkamasunurin o pagta-lima 971: hindi masambit ay diringgin 346; inihaharap ni Kristo ang atin na parang sarili Niyang 969970; humihingi ng napakalalaki sa 971; sagot sa, bakit naaantala 256, 259-260, sumampalatayang ating tatanggapin 978-979, at pagpupuyat, bunga ng pagpapabaya 978-979, 1000, 1010-1011, 1034.BB 1273.1

  Pananampalataya, higit pa kaysa pinag-aralang pag-ayon 485, naiiba kaysa pagyayabang 155, hipo ng, naiiba kaysa di-sinasadyang pagkakahipo 484-485, itinatak-wil ang pananalig sa sarili 440, 470; nananalig sa mga pangako ng Diyos 155, 259-260; nagbibigay ng kapangyarihan 484; nanghahawak sa pagka-Diyos ni Kristo 150, 225, 227; nagdudulot ng kagalingan ng kaluluwa at katawan 264-265, 363, siyang susi ng ka-alaman 171, ang daang patungo sa langit 540, pagsubok ng 584; nagtagumpay si Kristo sa pamama-gitan ng, gayon din naman tayo 150, 974, 991, 1104-1105, nabuhay si Kristo sa pamamagitan ng, bilang ating halimbawa 470, 548; lahat ng bagay ay may pangyayari sa 613.BB 1273.2

  Pananampalataya, ng mga Pantas 60-62; ng taong mahal kinakailangan sa pagpapagaling ng kaniyang anak 256-260; ng taong lumpo 262-266, ng ketongin 353, ng paralitiko 363-366; ng senturyon 437-439, ng babaing Sirofenisa 567-573, ng ama ng baliw na batang lalaki 613, ng magnanakaw doon sa krus 1093-1095, aral ng, kay Zacarias sa pagsilang ni Juan 110-111, mula kay Kristo nang payapain ang bagyo 469-470, nang pakanin ang limang libo 521-523, nang lumakad si Pedro sa ibabaw ng dagat 535-536, itinulad sa butil ng binhi ng mustasa 615-616.BB 1273.3

  Pananampalataya, pagsang-ayon sa, di-sapat upang makapagligtas 425-426.BB 1274.1

  Pangako, sa bawat utos na mula sa Diyos 429, 522-523.BB 1274.2

  Pangalan, nasusulat sa langit ang mga 708.BB 1274.3

  Panganay, nakatalaga sa pagkasaserdote 48; pagkakaligtas ng Israel doon sa Ehipto 49, 84; lipi ni Levi ang inihalili sa 49; pagtubos sa, iniutos 49; pagha-handog ng ina sa 47.BB 1274.4

  Pangangalunya, sakdal ng 659-662, ipinagbabawal ng mga rabi ang paggawa ng 660-662.BB 1274.5

  Panghuhuli ng mga isda, ikalawang himala ng, isang pag-uulit sa tagubilin sa mga alagad 1182-1183.BB 1274.6

  Pangunang bunga, paghahandog ng, pagkatapos ng Paskwa 84; inaaninuhan ng 1146-1147, 1221.BB 1274.7

  Panlalason, pangako ng pagsasanggalang sa 1199.BB 1274.8

  Pansariling kapanagutan sa gawaing Kristiyano 524-525.BB 1274.9

  Pantas, katayuan, kaalaman, kayamanan ng mga 59; ang mga “pantas na lalaki” di-mananamba sa diyus-di-yosan 59, 63; pagkaalam nila tungkol sa Mesiyas mula sa sali't-saling sabi 59-60; mula sa mga kasulatang Hebreo at tuwirang pahayag 59-60; pagdalaw ng, doon sa Jerusalem 62-66, doon sa Bethlehem 66.BB 1274.10

  Panunuligsa ng kamalian ng iba 635-636.BB 1274.11

  Panunumpa, makatuwiran, pinahintulutan ni Kristo 1023.BB 1274.12

  Paralitiko, pagpapagaling sa, nakilala ang kapangyarihan ni Kristo nang magpatawad ng kasalanan 360, 365-366; bunga ng, sa mga tao at mga Pariseo 366.BB 1274.13

  Pariseo mga, tinanggihan ang katotohanan dahilan sa mga porma at sali't-saling sabi 380-381; iniibig ang karangyaan sa mga pigingan, sa pananalangin, mga pamagat, mga pilakteria atbp. 349-350, 878-882; ginawang pamatok ng pagkaalipin ang paglilingkod sa Diyos 266-267, 878; di naniniwala sa ipinarara-tang nila kay Kristo 447-448; nag-aangkin, ng huwad na katuwiran 425, tinatawag nilang pagkama-tapat ay humantong sa pagpapako nila kay Kristo 425-426, kawalan ng puso sa mga nagdadalam-hati at mga taong itinakwil 360, 579; pagtataas ng sarili, pagpapaimbabaw ng 583; pagyayabang ng, sa pagbubuhat nila sa lahi ni Abraham 122-123, 671; ninanakawan ang mga babaing balo 882; inilisya ang paraan ng pag-iikapu 888-889; mga kautusan ng, tungkol sa karumal-dumal na pagkain 889; pinapag-apoy ang pagkapoot sa Roma 576; humingi ng tanda kay Jesus 576-577; nainggit doon sa matagumpay na pagpasok ni Kristo 821, 830-831; nakipagkaisa sa mga Herodiano laban kay Kristo 862; tinanong Siya tungkol sa, pagbuwis kay Cesar 864, pinakadakilang utos 872-873, pinatahimik ni Kristo 875, (tingnan ang MGA SADUCEO); samantalang pina-rarangalan ang mga propetang nangamatay na, itinakwil naman si Kristo 891-892; marami ang nagsisunod sa hakbang ng 381-382, 838-840, 880-881.BB 1275.1

  Parusang kamatayan 267, 1013.BB 1275.2

  Paskwa, pista ng, pinagmulan at pangingilin ng 49, 8284, 195-196, 948-949; kahulugan ng 49-50, 83-85, 91-92, hindi na pinansin ng mga Hudyo 84-85, 91-92, 547, 1051; unang pagdalo ni Kristo sa 82-86, di Niya pagdalo sa 514, 559; doon sa huling 931, 947-948, pagtatalu-talo ng mga alagad doon sa 933-934, pagdaraos ng Banal na Hapunan doon sa 947, 949.BB 1275.3

  Pastor mga, ng Bethlehem 43-44; ang pastor sa Silangan at ang kaniyang kawan 691-693; si Kristo ang Mabuting Pastor 687-696.BB 1276.1

  Patay, kaugalian ng mga Hudyo 'sa pagluluksa at paglilibing sa 442, 481, 757-758; mga kaloob para sa, nagbibigay buhay 801-802.BB 1276.2

  Patay na kamay, pagpapagaling sa 391-392.BB 1276.3

  Payo, ng mga di-kumikilala sa Diyos di dapat hingin 497; humingi ang mga alagad kay Kristo ng 488, 489, 505; sa Diyos tayo umasa, huwag sa tao, para sa 971-972.BB 1276.4

  Pedro, likas ni 171, 536, 981-982, 1185-1189, lumapit kay Kristo 171; sa panghuhuli ng mga isda, nahayag ang pagka-Diyos ni Kristo kay 326-328, 1182-1183, matibay na paniniwala at pagkapahiya ni 328; pagka-gamit ni Kristo sa bangka ginantimpalaan kay 329330; lumakad sa dagat 533-535; di saligan o ulo ng iglesya 589, 590; hindi ibig ni, na makita ang krus sa gawain ni Kristo 594; pangungusap ni Kristo, “lumagay ka sa likuran ko, Satanas,” di ipinatutungkol kay 594-595; babala ni Kristo na magkaka-ila si 980-981, doon sa Gethsemane 995, 1001-1002, 1010, 1011; doon sa paglilitis kay Kristo 1029-1033; natatanging pagkatawag kay, na tagpuin si Kristo sa Galilea 1156-1157; doon sa libingan 1152, tatlong ulit na pagsubok kay 1184-1185; pagbabago ng likas ni 1186-1187; espirituwal na pagkakilala ni, kay Kristo 1188-1189; kamatayan ni, sinabing pauna 1187-1188.BB 1276.5

  Pentekoste, mga nahikayat doon sa, bunga ng paggawa ni Kristo 247-248, 358-359, 372, 505-506, 894-895, 1121-1122, 1131-1132, paghahanda ng mga alagad para sa araw ng 1210, 1219-1220.BB 1276.6

  Perea, pangangaral ni Juan doon sa 284; pangangaral ni Kristo doon sa 702, 711.BB 1276.7

  Pilakterya 880.BB 1276.8

  Pilato, saloobin ni, nang makita si Kristo, at pagkaki-lala sa Kaniya mula sa bali-balita 1052-1053, 1057; likas ni, bilang isang hukom 1053-1054; paniniwala ni, nang nililitis si Kristo 1057, 1077-1078; babala kay, sa pamamagitan ng kaniyang asawa 1066-1067; kahinaan, pagkamakasarili ni 1065-1066, 1072-1078; matinding sama ng loob ni, pagkabuhay ni Kristo 1078, 1143-1144; pagpapakamatay ni 1078.BB 1277.1

  Pinuno, yaong nagtanong ng kondisyon ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan 743-746; tugon ni Kristo sa, di nasiyahan si Judas 1044.BB 1277.2

  Pipi, mga hayop na, halimbawa ni Kristo tungkol sa 79; pagkakalinga ng Diyos sa 432, 502, 719-720.BB 1277.3

  Pitumpung alagad 706.BB 1277.4

  Pitumpung sanlinggo ng Daniel 9:24, 306-310.BB 1277.5

  Puno ng igos, na di-namumunga, isinumpa 832-837; talinghaga ng 837.BB 1277.6

  Punong-kahoy na sariwa, at tuyo, kumakatawan kay Kristo at sa di-nagsisising makasalanan 1085-1086.BB 1277.7

  Punong-kahoy, sa mga bunga makikilala ang 123-124, 434.BB 1277.8

  Relihiyon, di tunay na mga, nagmumula sa pagbubunyi ng sarili, humahangga sa kalupitan at pagiging mababa 392-393, 690.BB 1277.9

  Repormador, paghiwalay ng mga, sa nakatatag na iglesya, tulad sa ating kaarawan 305-306.BB 1277.10

  Romano, mga pinuno at sundalong, pakikiramay ng, kay Kristo 831, 1036, 1073, 1074, 1103, 1124; bantay na kawal Romano doon sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo 1141-1142.BB 1277.11

  Sa Aba, ng Capernaum, ng Corazin, at ng Bethsaida 705, ng mga Pariseo 881-895.BB 1277.12

  Sabbath, layunin ng 383, 391, 394-396; ginawa ni Kristo 384, 394-395; pinabanal noong paglalang 383; ipinaha-yag sa Sinai 385-386; na panghabambuhay na tungkulin 386; pangingilin ng, upang itangi ang mga Hudyo 386; iningatan ng mga bihag na Hudyo 25; mga ipinag-babawal ng mga Hudyo sa 266, 388-390; matuwid na pangingilin ng 272, 383, 389-390, 394-396; gawain ng Diyos at ng katalagahan sa araw ng 271-272; si Kristo at ang mga alagad pinaratangan ng paglabag sa 266-268, 389-390, 678-683; pinarangalan ni Kristo 272, 392, 393; ang layunin Niya sa pagpapagaling ng araw ng 270, nabigyang-katuwiran sa pamamagitan ng kaugalian ng pagtutuli 652-653; pagmamatuwid Niya tungkol kay David at sa mga saserdote 389-390; ang Panginoon ng 279, 390, 395; nagpahinga si Kristo ng araw ng, noong paglalang, gayon din sa libingan ni Jose 1120-1121; tanawin sa araw ng, pagkatapos ng pagpa-pako sa krus 1130-1136; iningatan ng mga alagad sa panahon ng pagkagiba ng Jerusalem 910-911; ipangingilin ng mga naligtas 1121.BB 1277.13

  Saduceo mga, mga aral, mga kaanib, katatayuan ng 276, 771, 866-870; tinanong si Kristo tungkol sa pagkabuhay na mag-uli 869-871; nakikipagkagalit sa mga Pariseo, nakipagkaisa sa mga Pariseo laban kay Kristo 576, 773, 866-867; doon sa paglilitis kay Kristo 1021.BB 1278.1

  Salita ng Diyos, ang kapangyarihan na siyang ipinagta-gumpay ni Kristo 149-151, na siyang dapat ikabuhay ng tao 146-147; saligan ng pananampalataya at ng paghubog ng likas 154, 434; ang buhay na binhi 248; espiritu at buhay 550-551; sanggalang laban sa masasa-mang espiritu 344-346; mag-aral ang lahat para sa kanilang sarili 174, 550, 656-657; hinimok ni Kristo ang mga tao na mag-aral ng 195; paano pag-aaralan at naa-angkop 170, 174, 550; mga napapakinabang ng pagiging angkop 550-551, nagiging bunga ng pagtanggi 838-840; salita ni Kristo, kapangyarihan ng 549; paghaha-limbawa sa senturyon 438-439, kapangyarihan ng, ipi-nakita sa pagbuhay sa anak na lalaki ng babaing bao 442-443, ang katunayan ng Kaniyang pagka-Diyos 256.BB 1278.2

  Salitang mga, walang kabuluhan, at masasama, bisa ng, sa isipan at sa likas 449.BB 1279.1

  Sali't-Saling Sabi, mga kaugalian at mga alituntunin ng, pinahalagahan nang higit sa kautusan ng Diyos 560; di maaaring makipagkaisa sa pabalita ng ebanghelyo 378-380; isinaisang-tabi ni Kristo 95-99, 104, 270, 375-376, 386-387, 391-393, 559-565, 776; ang mga alagad pinalaya mula sa kapangyarihan ng 489; pagsamba sa, sa ating kaarawan 564.BB 1279.2

  Salome, anak na babae ni Herodias, doon sa piging ni Herodes 296-297.BB 1279.3

  Samaritana babaing, katalinuhan at kahusayan ng paki-kitungo ni Kristo sa 237-247; isang naghahanap ng katotohanan 244; isang misyonera para kay Kristo 245, 246-247, 252-253.BB 1279.4

  Samaritano mabuting, istorya ng, isang tunay na pangya-yari 717-718; kumakatawan sa misyon ni Kristo 720-724.BB 1279.5

  Samaritano, nayong, nagkait ng kagandahang-loob kay Kristo 700; mga lungsod ng, unang isinugo ang Pitumpu 702.BB 1279.6

  Samaritano, relihiyon at kasaysayan ng mga 241-242; alitan ng mga Hudyo at mga 235, 241-242; paniniwala ng, tungkol sa Mesiyas 248-249; halimbawa ni Kristo tungkol sa, pakikitungo sa, sa Kaniyang pangangaral 249-250, nang suguin Niya ang mga alagad sa kanila 700, 702-703, gawain ng mga alagad sa gitna ng, pagkaraang makaakyat si Kristo sa langit 250-251, 702-703.BB 1279.7

  Sambahayan sa langit at lupa, nabibigkis kay Kristo 20-21, 22, 455, 709, 1219, 1222; tinatanggap na kaanib sa 455; katunayan ng pagiging kaanib sa 923-925.BB 1279.8

  Sambahayan, sa lupa, si Kristo bilang kaanib ng 924; pagkakamag-anak, di dapat makapigil sa gawain ng Diyos 182-183; pag-iibigan at pagpipitaganan sa 737-738; Kristiyano, isang paaralan ni Kristo 737; ang unang bukirin para sa gawaing Kristiyano 1201-1202.BB 1279.9

  Sanedrin mga kaanib ng, mga tungkulin, mga katangian, at kapangyarihan ng 162-163, 1013; pagsisiyasat ng, sa gawain ni Juan Bautista 161-169; mga binabalak ng, laban kay Kristo tinutulan ni Nicodemo 213-214, 658; nang lumiban si Nicodemo, binalak ang pagpatay kay Kristo 773-777; nilitis si Kristo sa harap ng 267, 277, 279, 1019-1025, 1034-1035; may paniniwalang si Kristo nga'y Anak ng Diyos 774; nilabag ang kanilang kautusan sa paglilitis kay Kristo 1013-1014, 1026-1027.BB 1280.1

  Sanlibutan, ang tupang nawaglit 1005, ang sentro ng pag-mamalasakit ng buong langit 501-502; aklat-aralan para sa sansinukob 11-12, na siyang pararangalan ng higit kaysa ibang mga sanlibutan 22.BB 1280.2

  Santuwaryo, ng mga Hudyo, isang sagisag, ni Kristo 17, ng santuwaryo sa langit 210-211.BB 1280.3

  Sarili umasa sa 708.BB 1280.4

  Sarilinang paglilingkod sa gawaing Kristiyano 174-175, 192-193, 923-924, 927-928, 1201-1202; isang pagpapala sa manggagawa 175-176, 929; ang bunga ng sariling karanasan 175-176, 476-477, ng mga apostol sa bahay-bahay na paggawa 493-494.BB 1280.5

  Saserdote at mga Levita, ang kakatawan sa kahabagan ng Diyos 718-720.BB 1280.6

  Saserdote at mga rabi, likas ng 26-28, 196, 198, 280-281, 282, 292, 319-323, 331, 360, 363, 372-374, 377-382, 391393, 577-579, 718-719, 1133-1134; itinulad sa gumaga-nap sa isang palabas 36; ihambing, kay Juan Bautista 291, kay Kristo 849-850, 876-877, 1020; aral ng, kasalungat ng kay Kristo 266-267, 320-322, 336-337, 344, nanaghili, sa mga pantas na lalaki 65, kay Juan Bautista 232-233, kay Kristo 232-233, 267-268, 305, 1123-1124; pinaalalahanan ni Kristo, sa pamamagitan ng mga pantas na lalaki 67, sa katauhan, tulad sa isang bata 86, 88, sa pamamagitan ni Nicodemo 226-227, sa paglilinis sa ketongin at paralitiko 357, 363-367; sa Kaniyang huling pangangaral at paggawa ng kababalaghan 770-771, 862-895, 1010-1011; nakahiwatig ng pagka-Diyos ni Kristo 88, 204, 646-647, 652, 657, 773-774, 1019. 1020, 1071, 1072-1073; itinakwil si Kristo 65-66, 88, 169, 281-282, 305; mga katuwiran sa pagtatakwil 320-323, 774-776, pangangatuwiran ng, ang nagpalayo sa mga tao kay Kristo 655, 705-706, 876-877; pinararatangan si Kristo 267-268, doon sa piging ni Mateo 373—374, sa mga pinunong Romano 831-832, sa harap ni Pilato at Herodes 1051-1064, 1073-1078; doon sa krus, inulit ang pangungutya ni Satanas 1091-1092; mga binabalak ng, laban kay Kristo 208-209, 213-214, 267-269, 282-283, 650, 654, 658-659, 678, 772-777, 797; si Satanas ang pi-nagbuhatan ng 269, nang hatulan si Kristo, hinatulan ang kanilang sarili 673; pagkamatay ni Kristo, kinatatakutan at paniniwala ng 1123-1124, 1131, 1135-1136; tinatakan ang libingan 1137, pagkaraang mabuhay na mag-uli 1142-1145, naging bunga sa, nang itakwil si Kristo 320, 322-323, 891-892, 1075-1079; mga pinuno ng relihiyon sa ngayon inuulit ang gayon ding pag-kakamali ng 54, 282, 305-306, 321-322, 344.BB 1280.7

  Satanas, gawain ni, na pasamain ang Diyos 14, 36, 37-38, 56-57, 136, 501, 1109-1110; na pigilin ang tao, sa pamamagitan ng paganismo at ng Hudaismo 35-36; na mapaghigantihan si Kristo, sa pamamagitan ng pagdudulot ng kamatayan, sa mga hayop 502, kay Juan Bautista 302-303, sa pamamagitan ng panunukso sa mga tao 137-138; upang magdulot ng, di-pagkaka-sundo 372-373, ng pag-aalinlangan, ng kawalang pagasa 501, ng krimen, ng kabaliwan, ng kamatayan 478-479; doon sa sinagoga sa Nazareth 314-318; doon sa Capernaum 340-341; na sirain ang loob o panlupaypayin, mapagtagumpayan at puksain si Kristo 137-138, 342-343, 594, 1070-1071, 1109-1113; na mahadla-ngan ang Kaniyang pagkabuhay na mag-uli 1138, 1144, na ibagsak ang kautusan ng Diyos (tingnan ang KAUTUSAN); sa mga huling araw 343-344, 1116-1117.BB 1281.1

  Satanas, pananatili ni, bakit pinahintulutan 1109-1113; anyo at ang kapangyarihan ng katalinuhan ni 156, 294; nasa anyong tao 1069, 1091; tulad sa isang anghel ng kaliwanagan 141, 152; nakaaalam ng mga hula at paghahandog na ang itinuturo ay si Kristo 136, sumisipi sa Kasulatan 152; inaangkin ang daigdig 135, 156-157; pagkapoot ni, kay Kristo 46, 301-302, 502; kapulungan ni, kasama ng mga kampong anghel 137, 269; labis na pinag-uusapan ng mga Kristiyano si 707-708; di makapamimilit na magkasala 153, 301-302; si Kristo ang ating sanggalang laban kay 159-160, 450-452, 478-479, 707; pagsuwat ni Kristo kay, doon sa ilang 158, doon sa Cesarea Filipo 594-595; nalagot ng kamatayan ni Kristo ang dati niyang paglapit sa mga anghel 1113; pagkahulog ni, mula sa langit, at pangwakas na pag-puksa kay 706, 1118.BB 1282.1

  Senturyon doon sa krus 1121.BB 1282.2

  Senturyon ng Capernaum 437-438.BB 1282.3

  Seremonyal na paglilinis, pinaratangan ang mga alagad ni Kristo nang di-pagsasagawa 560.BB 1282.4

  Sermon doon sa Bundok, layunin ng 409-410, 411-413, nabigo ang mga tagapakinig sa 411-413, 418-419.BB 1282.5

  Sibil at tungkuling panrelihiyon, mga hangganan ng 864-866.BB 1282.6

  Simon ang Cireneo, pumasan ng krus ni Kristo 1084.BB 1282.7

  Simon, isang saksi kay Kristo 51-53, 668.BB 1282.8

  Simon ng Betanya 795; piging ni, kay Kristo 795, 797; pamumuna ni, kay Kristo, at ang diwang maka-Pariseo tungkol kay Maria 808-813; maawaing pakikitungo ni Kristo kay 809-813.BB 1282.9

  Sinagoga, pagsamba sa 26, 311-312; nakikisama si Kristo sa 79-80, 311-312.BB 1282.10

  Sinai, kabanalan ng, noong ibinibigay ang kautusan, itinulad sa kabanalan ng templo 197.BB 1282.11

  Sirofenisa babaing, bakit di agad tinugon ni Kristo 568.BB 1283.1

  Siyentipiko na kaalaman, natamo ni Kristo, mula sa katalagahan 73-74.BB 1283.2

  Sumunod ka sa Akin” utos kay Pedro 1188-1191.BB 1283.3

  Susi ng kaharian ng langit, kahulugan ng 590; di lamang kay Pedro ibinigay 591.BB 1283.4

  Tabernakulo at templo, itinayo ayon sa parisan sa langit kumakatawan kay Kristo, gayon din sa mga alagad 274-275.BB 1283.5

  Tabernakulo, pista ng mga 637-641; pagdiriwang ng 397-399, 637-641, 665; pagtungo ni Kristo sa 642-645, 697; pangangaral Niya doon sa 645-655; pagbabalak ng mga rabi doon sa 650, 654-657.BB 1283.6

  Tabing ng templo, pagkahapak ng 210, 308, 1027, 1105-1106, 1131.BB 1283.7

  Tagapagsumbong mga, kasigasigan ng, upang ikubli ang kanilang pagkakasala 659-664.BB 1283.8

  Talinhaga, “Igiba ang templong ito” 208; ng bagong damit sa lumang kasuotan, ng bagong alak sa lumang sisidlan 378-379; ng pinalabas na masasamang espiritu at muling nagbalik 450; ng manghahasik at mga iba pa, kailan sinalita 465; ng huling ministeryo 711-713; ng dalawang mangungutang, isinaysay sa piging ni Simon 809; ng dalawang anak na lalaki 851; ng ubasan at masasamang mga magsasaka 852-855; ng batong itinakwil 854; inulit sa pamamagitan ng mga bagay ng katalagahan 398-399.BB 1283.9

  Tanda mga, ng pagkagiba ng Jerusalem, ng ikalawang pagparito 911-917; lalakip sa kanila na magsisisampa-lataya 1198-1199, 1202-1205.BB 1283.10

  Tanda ng pagka-Diyos ni Kristo, nang Siya'y binyagan 128-130, 131-132, 165-166, doon sa pagbabagong-anyo Niya 601, 604, 606-607, doon sa templo 901-903, hiningi ni Satanas 142-143, ng mahal na tao sa Cana 255-258; 437-438, ng mga rabi, mga Pariseo, at mga Sadduceo 249, 541, 576-577, ng mga saserdote at mga pinuno doon sa paglilinis ng templo 207-208, doon sa krus 1096, 1101, hindi humingi ang mga Samaritano ng 249, ang tunay na 208, 209-210, 289-290, 314, 576-580; higit na dakila kaysa mga kababalaghan 143, 579, 663; Kaniyang salita, na siyang laging naroroon 256; nababasa ang mga kaisipan 208, 652, 951-952; kaamuan sa kabila ng paglibak at pahirap 1056-1057, 1070-1071.BB 1283.11

  Tanda, “ni propeta Jonas” 577-579; sa paggawa ng Banal na Espiritu 584.BB 1284.1

  1000 Taon, bago muling pumarito, isang pagkakamali 914-915.BB 1284.2

  Templo, karilagan ng 821-824, 906; kabanalan ng 824; itinulad sa Bundok ng Sinai 197; sa labas ng bakod ng patyo ng, pamalitan at pamilihan ng baka 195-196, 841; paglilinis ng, ni Kristo 199-202, 841-844, kumaka-tawan sa paglilinis ng puso 201-202; pagpapagaling doon sa 205, 846, “igiba at Aking itatayo,” dalawang bagay ang kahulugan ng 208, 209-210, paratang laban kay Kristo doon sa paglilitis sa Kaniya 1021-1022; paglilingkod sa at gusali ng, mga Hudyo na rin ang sumira 210; “Itatayo Ko,” paano natupad 209-212; pader na naghihiwalay, sa mga Hudyo at sa mga Hentil 249-250; paglaganap ng liwanag ng, doon sa Pista ng mga Tabernakulo 665; niluluwalhati ng mga bata si Kristo doon sa 846-847; pagdalaw ng mga Griyego kay Kristo doon sa 897; pagsaksi ng Diyos kay Kristo doon sa 901-903; pagwawakas ng pagtuturo ni Kristo doon sa 876, 893-894; huling paglisan Niya sa 905; tabing ng, nahapak nang mamatay si Kristo, at nakaal-pas ang ihahandog 1105-1106, 1131; maysakit at nag-babata itinaboy mula sa, pagkamatay ni Kristo 1133-1134; pagkagiba ng, hinulaan 825-826, 906.BB 1284.3

  Templo ng mga Samaritano 241-242.BB 1284.4

  Tiktik mga, minamatyagan si Kristo 283, 357-358, 361-362, 387-393, 422, 559, 650, 862.BB 1284.5

  Tinapay at isda, kababalaghan ng 517, 575, aral na espirituwal ng 517-526, 542-543; dumami sa mga kamay ni Kristo 523, labis na, iniuwi ng mga tao sa kanilang mga tahanan 520-521.BB 1285.1

  Tinapay, si Kristo ang tunay na 542; Tinapay ng Buhay, tumatanggap upang magbigay 521, 522, pagkain ng, talinghagang ginamit ng mga rabi 542, kahulugan ng 542-551.BB 1285.2

  Tinig ng Diyos, nang binyagan si Kristo 132, 137; nagpa-pahayag ng ating pagigin-dapat kay Kristo 133-134; doon sa pagbabagong-anyo 606-607; doon sa templo 903; sa pamamagitan ni Kristo sa mga Hudyo ay tinig ng iba 282.BB 1285.3

  Tinig, ninanasa ng mga anghel na gamitin para kay Kristo ang ating mga 408.BB 1285.4

  Tipan ng pagtubos, pinagtibay nang umakyat si Kristo sa langit 1155, 1221.BB 1285.5

  Tiro at Sidon, si Kristo nasa sa hangganan ng 566.BB 1285.6

  Titik ni Kristo sa kalikasan 12-13, 73-74.BB 1285.7

  Titik sa itaas ng krus 1089-1090.BB 1285.8

  Titulo mga, 880-881.BB 1285.9

  Tomas, pakikitungo ni Kristo sa pag-aalinlangan ni 1175-1178.BB 1285.10

  Tubig na buhay, si Kristo ang tagapagbigay ng 238-239.BB 1285.11

  Tubig, ng buhay, si Kristo ang bukal ng 239, 649; paglalakad ni Kristo sa 533.BB 1285.12

  Tugtugan, sa gitna ng mga Hudyo 82-83, 640-641, 665 (tingnan ang AWITAN).BB 1285.13

  Tukso, kay Kristo, noong bata pa 75-76, 137, 1110; doon sa ilang 135; sa huling paglalakbay mula sa Galilea 698699; doon sa Gethsemane 997-999, 1002-1004; doon sa krus 1100; upang gamitin ang maka-Diyos na kapang-yarihan 142-143, 1016; maaaring pahinuhod sa 100, 139, 160, 511-512, itinulad doon sa, kay Adan at Eba 138-142, kay Moises at kay Elias 145-146, pagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala 141-142, 153; nang kasalukuyang napakahina 145-146; isang pang-akit, sa gana sa pagkain 139-140; na ibigin ang pagtatanghal na nauuwi sa kayabangan 138, 153, 155, 1016; na ibigin ang kapangyarihan ng sanlibutan 158-159, 594; katulad ng itinukso sa tao 145, 147-148, 153, 156, 158, 594; pangangahas sa panig ng 114-115, 135, 154-156. 1029-1031; paano nilabanan 18, 145-151, 153-154, 156, 158-159, 510-512, 613-614, 707; hangarin ng Diyos sa 76, 156.BB 1285.14

  Tulong sa lahat ng nagsisihanap 432-433.BB 1286.1

  Tunggalian ni Kristo at ni Satanas, pasimula ng 14, naging bunga ng 20-22, 56-58, 902, 1107, 1112-1113, 11181119; sa sanlibutang ito 135-138; nang buong buhay ni Kristo 139-140, 342-343, 1107-1113; inuulit sa puso ng mga tao 138; ang huling labanan ng 1114-1119; pakikilahok ng mga tagasunod ni Kristo sa 494.BB 1286.2

  Ubas, puno ng, Israel 983; si Kristo ang tunay na 982-987.BB 1286.3

  Ulap, ng kaluwalhatian doon sa pagbabagong-anyo 606-607; haliging, sa ilang, si Kristo nasa 637; ng mga anghel, tinanggap si Kristo sa Kaniyang pag-akyat sa langit 1217-1218.BB 1286.4

  Utang-na-Loob, isang pagpapala ang pagkilala ng 486-487; kalugodlugod kay Jesus 805-806, 810.BB 1286.5

  Walang kabuluhang pagtuligsa sa banal na turo, panganib ng 449-450; hinahatulan ang kaniyang sarili 673-674; nasasarhan ang pinto ng pagkaunawa 170, 837-840; paano sinagupa ni Kristo 650-651.BB 1286.6

  Wika, kaloob ng mga, nakabuti sa mga alagad 1199.BB 1286.7

  Zacarias na propeta, pagpatay kay 892.BB 1286.8

  Zacarias, doon sa templo, pagkikipag-usap sa anghel 108-111, di-paniniwala ni 109-110, itinulad kay Abraham at kay Maria 110.BB 1286.9

  Zarephath, babaing bao ng, bakit bukod-tanging nilingap 314-315.BB 1287.1

  Zaqueo, ang maniningil ng buwis, pagkahikayat ni, sa pamamagitan ng pangangaral ni Juan Bautista 788-789, nagpasimulang isauli 789, 792, pakikipagtagpo kay Jesus 791, katunayan ng pagsisisi 792.BB 1287.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents