Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Οι Παραβολές του Χριστού

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Επιρροη

  Η ζωή του Χριστού ήταν ή προσωποποίηση μιάς διαρκώς αύξανόμενης έπιρροής, πού ή έκτασή της δέ γνώριζε όρια· μιάς επιρροής πού Τόν συνέδεε μέ τόν Θεό και μέ ολόκληρη τήν άνθρώπινη οικογένεια. Μέσω του Χριστού, ο Θεός περιέβαλε τόν άνθρωπο μέ μιά επιρροή πού του καθιστά άδύνατο νά ζήσει μόνο γιά τόν εαυτό του. Σάν άτομα, είμαστε συνδεμένοι μέ τούς συνανθρώπους μας, άποτελοϋμε μέρος του μεγάλου συνόλου του Θεού και εχομε αμοιβαίες υποχρεώσεις. Κανένας άνθρωπος δέν μπορεί νά ζήσει άνεξάρτητα από τούς όμοιους του· επειδή ή ευημερία του ενός επηρεάζει τόν άλλο. Τό σχέδιο του Θεού είναι ο καθένας νά αισθάνεται τήν ανάγκη νά συμβάλει στήν ευημερία τών άλλων και νά προσπαθεί νά προάγει τήν εύτυχία τους.ΠΧ 259.3

  Κάθε άτομο περιβάλλεται από μιά εντελώς ξέχωρη, ατομική του ατμόσφαιρα πού μπορεί νά είναι γεμάτη μέ τή ζωογόνο δύναμη τής πίστης, του θάρρους και τής ελπίδας και γλυκειά μέ τήν εύωδιά τής άγάπης. Η άντίθετα μπορεί νά είναι κορεσμένη από τήν ψυχρότητα και τήν κατήφεια τής δυσαρέσκειας και τής φιλαυτίας και δηλητηριασμένη μέ τό θανατηφόρο μίασμα τής κρύφιας άμαρτίας. Συνειδητά ή άσυνείδητα, κάθε άτομο πού ερχεται σέ επαφή μαζί μας, ύπόκειται στή σφαίρα τής επιρροής μας.ΠΧ 260.1

  Αυτή είναι μιά ύποχρέωση από τήν οποία δέν μπορούμε νά άπαλλαγοϋμε. Τά λόγια μας, τά εργα μας, τό ντύσιμό μας, ή συμπεριφορά μας, και αυτή άκόμη ή έκφραση του προσώπου μας, ασκοϋν τήν επίδρασή τους. Άπό τήν εντύπωση πού κάνομε γύρω μας έξαρτώνται καλά ή άσχημα άποτελέσματα, τό μέγεθος τών οποίων κανείς δέν μπορεί νά ύπολογίσει. Κάθε ώθηση πού εμείς μέ τήν επιρροή μας έμπνέομε στούς άλλους, είναι ενας σπόρος πού σπέρνεται και θά καρποφορήσει. Είναι ενας κρίκος στή μακροσκελή άλυσίδα τών άνθρώπινων συμβάντων πού ούτε ξέρομε ποιά κατεύθυνση μπορεί νά πάρει. Άν μέ τό παράδειγμά μας συμβάλομε στό νά άποκτήσουν οι άλλοι καλές άρχές, τούς ένισχύομε πρός τό καλό. Τότε αύτοί μέ τή σειρά τους άσκοϋν παρόμοια επιρροή στούς άλλους και εκείνοι πάλι σέ άλλους. Ετσι, χωρίς νά τό συναισθανόμαστε, μπορεί μέ τήν επιρροή μας νά γίνομε άφορμή νά ευεργετηθούν χιλιάδες άνθρωποι.ΠΧ 260.2

  Ρίξτε ένα βότσαλο στή λίμνη και θά δείτε νά σχηματίζεται ένα κύμα και άλλο ένα, και άκόμη άλλο ένα. Καί καθώς πολλαπλασιάζονται τά κύματα, ο κύκλος μεγαλώνει ώσπου φθάνει στην ακτή. Τό ίδιο συμβαίνει μέ τήν επιρροή μας. Χωρίς νά τό ξέρομε, χωρίς νά τό επιδιώκομε, επηρεάζομε τούς άλλους γιά τό καλό ή τό κακό.ΠΧ 260.3

  Ο χαρακτήρας είναι δύναμη. Η σιωπηλή μαρτυρία μιάς ειλικρινούς, άφίλαυτης, εύλαβικής ζωής ασκεί μιά άκατανίκητη σχεδόν έλξη. Φανερώνοντας μέ τή ζωή μας τόν χαρακτήρα του Χριστού, συνεργαζόμαστε μαζί Του γιά τή σωτηρία τών ψυχών. Μόνο όταν ή ζωή μας συνταυτίζεται μέ τόν χαρακτήρα Του, είμαστε σέ θέση νά συνεργασθοϋμε μαζί Του. Καί δσο ευρύτερη είναι ή σφαίρα τής επιρροής μας, τόσο περισσότερο καλό μπορούμε νά κάνομε. Όταν αύτοί πού ομολογούν ότι ύπηρετοϋν τόν Θεό υιοθετούν τό παράδειγμα του Χριστού εφαρμόζοντας τίς άρχές του νόμου στήν καθημερινή τους ζωή, όταν μέ τήν κάθε πράξη τους μαρτυρούν ότι άγαποϋν τόν Θεό πάνω από κάθε τι άλλο και τόν πλησίον τους σάν τόν εαυτό τους, τότε ή εκκλησία θά άποκτήσει δύναμη νά κινήσει τόν κόσμο ολόκληρο.ΠΧ 260.4

  Άς μή ξεχνούμε όμως ποτέ ότι ή έπιρροή είναι εξίσου δύναμη γιά τό κακό. Νά χάσει κανείς τή δική του ψυχή είναι τρομερό πράγμα. Αλλά νά γίνει άφορμή νά χαθούν άλλες ψυχές, είναι κατά πολύ τρομερότερο. Φρικιαστική είναι ή σκέψη ότι ή έπιρροή μας μπορεί νά άποβεϊ οσμή θανάτου, οδηγώντας στόν θάνατο τών άλλων. Καί όμως αυτό συμβαίνει. Πολλοί πού ισχυρίζονται ότι συνάγουν μαζί μέ τόν Χριστό, δέν κάνουν παρά νά σκορπίζουν μακρυά άπ’ Αύτόν. Γι’ αυτό ή έκκλησία είναι τόσο άδύνατη. Πολλοί παρασύρονται εύκολα στό νά έπικρίνουν και νά κατηγορούν. ‘Εκφράζοντας ύποψία, ζηλοφθονία και δυσαρέσκεια, γίνονται όργανα στή διάθεση του Σατανά. Πρίν άκόμη καταλάβουν τί κάνουν, ο εχθρός έχει κιόλα πετύχει τό σκοπό του χρησιμοποιώντας τους. Η κακή εντύπωση έχει ήδη σχηματισθεΐ, ή μαύρη σκιά έχει ξαπλωθεί και τά βέλη του διαβόλου έχουν βρει τό στόχο τους. Έλλειψη έμπιστοσύνης, δυσπιστία και ολοκληρωτική απιστία καταλαμβάνουν εκείνους πού μέ μιά άλλη διαφορετική στάση θά μπορούσαν νά έχουν δεχθεί τόν Χριστό. Σ’ αυτό τό μεταξύ, οι συνεργάτες αύτοί του εχθρού κυττάζουν μέ ικανοποίηση έκείνους πού οδήγησαν στό σκεπτικισμό και πού τώρα πιά έχουν σκληρυνθεϊ μή έπιδεχόμενοι οϋτε έλεγχο οϋτε παρακάλια. Κολακεύονται ότι, συγκρινόμενοι μέ τούς άνθρώπουςαυτούς, οι ίδιοι παρουσιάζονται δίκαιοι και ένάρετοι. Δέν βλέπουν ότι τά θλιβερά αυτά ναυάγια του χαρακτήρα είναι τό άποτέλεσμα τής δικής τους άχαλίνωτης γλώσσας και άτίθασης καρδιάς. Η πτώση τών θυμάτων αυτών του πειρασμού όφείλεται στή δική τους επιρροή.ΠΧ 261.1

  Έτσι λοιπόν ή επιπολαιότητα, ή εγωκεντρική επιείκεια και ή αστόχαστη αδιαφορία των λεγομένων Χριστιανών αποστρέφουν πολλές ψυχές απ’ τό μονοπάτι της ζωής. Πολλοί θά είναι έκεϊνοι πού θά καταληφθούν από φόβο άντιμετωπίζοντας τά άποτελέσματα της επιρροής τους στό έδώλιο του θεϊκού δικαστηρίου.ΠΧ 261.2

  Μόνο μέ τή χάρη του Θεού μπορούμε νά χρησιμοποιήσομε όπως πρέπει τό χάρισμα αυτό. Δέν έχομε τίποτε μέσα μας πού νά προέρχεται από τόν ίδιο τόν εαυτό μας και μέ τό οποίο νά μπορέσομε νά επηρεάσομε τούς άλλους γιά τό καλό. Άν άναγνωρίζομε τήν άπελπιστική μας κατάσταση και τήν άνάγκη μας γιά θεϊκή βοήθεια, δέν θά έχομε καμιά έμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Δέν ξέρομε ποιό μπορεί νά είναι τό άποτέλεσμα μιάς μέρας, μιάς ώρας, ή ένός λεπτού. Γι’ αυτό δέν πρέπει ποτέ νά άρχίζομε τή μέρα μας χωρίς νά άναθέτομε στόν ούράνιο Πατέρα μας νά κατευθύνει τά διαβήματά μας. οι άγγελοί Του έχουν έντολή νά μάς φυλάγουν, και άν έναποθέσομε τόν εαυτό μας στήν προστασία τους, τότε σέ όποιαδήποτε ώρα κινδύνου, αύτοί θά βρεθούν στό πλευρό μας. Όταν δίχως νά τό αισθανόμαστε διατρέχομε τόν κίνδυνο νά άσκήσομε κάποια άρνητική έπιρροή, οι άγγελοι θά σπεύσουν πλάι μας γιά νά άλλάξουν τήν πορεία μας, νά διαλέξουν τά λόγια μας και νά έπηρεάσουν τίς πράξεις μας. Έτσι μπορεί ή επίδρασή μας νά αποβεϊ μιά σιωπηλή, άσυνειδητοποίητη, άλλά μεγάλη δύναμη γιά νά έλκύσει άλλους στόν Χριστό και στά πράγματα του ουρανού.ΠΧ 262.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents