Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Οι Παραβολές του Χριστού

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Η υγεια

  Η ύγεία είναι μιά εύλογία τής οποίας τήν άξία έλάχιστοι ξέρουν νά έκτιμήσουν. Καί όμως άπ’ αύτήν έξαρτάται ή καλή λειτουργία τών πνευματικών και σωματικών μας δυνάμεων. Τό σώμα έχει γιά έδρα του ολόκληρος ο συναισθηματικός μας κόσμος και πρέπει αυτό νά διατηρείται σέ όσο καλύτερη φυσιολογική κατάσταση γίνεται και νά ύφίσταται τίς ευνοϊκότερες πνευματικές επιδράσεις, άν θέλομε νά άξιοποιήσομε τά τάλαντά μας στόν υπέρτατο βαθμό.ΠΧ 266.4

  Οτιδήποτε έξασθενεϊ τίς σωματικές μας δυνάμεις, άδυνατίζει επίσης και τό πνεύμα, καθιστώντας δύσκολη τή διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Δυσκολευόμαστε νά διαλέξομε τό καλό, και χάνομε τή δύναμη τής θέλησης νά κάνομε αυτό πού ξέρομε ότι είναι τό σωστό.ΠΧ 267.1

  Η κατάχρηση τών φυσικών μας δυνάμεων ελαττώνει τή διάρκεια τής ζωής μας πού θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί γιά τή δόξα του Θεού. Καί άκόμη μάς καθιστά άκατάλληλους νά έκπληρώσομε τό καθορισμένο από τόν Θεό εργο μας. Μέ τό νά άποκτούμε κακές συνήθειες, μέ τό νά πηγαίνομε αργά στό κρεββάτι και νά ικανοποιούμε τήν όρεξη σέ βάρος τής ύγείας, καταθέτομε τόν θεμέλιο λίθο τής εξασθένησης. Μέ τήν παραμέληση τής φυσικής εξάσκησης και μέ τή σωματική και πνευματική υπερκόπωση, προκαλούμε τή διατάραξη τής λειτουργίας του νευρικού συστήματος. Οσοι μέ μιά τέτοια τακτική ελαττώνουν τή διάρκεια τής ζωής τους, και μέ τήν περιφρόνηση τών φυσικών κανόνων γίνονται ακατάλληλοι γιά ύπηρεσία, βαρύνονται μέ τήν ένοχή ότι κλέβουν τόν Θεό. Κλέβουν επίσης και τούς συνανθρώπους τους. Η εύκαιρία νά κάνουν καλό στούς άλλους, ο σκοπός δηλαδή γιά τόν όποιο ο Θεός τούς εφερε σ’ αυτόν τόν κόσμο, περιορίζεται μέ τή τακτική πού άκολουθοϋν. Αλλά γίνονται ακατάλληλοι και γιά κείνο ακόμη τό εργο πού θά μπορούσαν νά κάνουν έστω και σέ περιορισμένο διάστημα. Ο Θεός μας κρίνει ύπαίτιους όταν μέ τίς βλαβερές μας συνήθειες στερούμε τόν κόσμο από τό καλό πού θά μπορούσαμε νά του προσφέρομε.ΠΧ 267.2

  Η παράβαση του φυσικού νόμου είναι και παράβαση του ηθικού νόμου.ΠΧ 267.3

  Επειδή ο ίδιος Θεός πού θέσπισε τούς φυσικούς νόμους, θέσπισε και τόν ήθικό νόμο. Ο νόμος Του είναι γραμμένος μέ τό ίδιο Του τό δάχτυλο πάνω σέ κάθε νεύρο, σέ κάθε μυώνα, σέ κάθε φυσικό όργανο μέ τά οποία έχει προικίσει τόν άνθρωπο. Επομένως ή κατάχρηση όποιουδήποτε μέλους του οργανισμού μας ισοδυναμεί μέ τήν παράβαση αυτού του νόμου.ΠΧ 267.4

  Ολοι πρέπει νά έχουν μιά βασική γνώση τής λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, ώστε νά μπορούν νά διατηρήσουν τά σώματά τους σέ καλή κατάσταση γιά νά επιδοθούν στό έργο του Κυρίου. Η φυσική υγεία πρέπει νά διατηρείται και νά αναπτύσσεται προσεκτικά ώστε, μέσω τής ανθρώπινης φύσης, νά φανερώνονται πληρέστερα τά χαρακτηριστικά της θεϊκής φύσης. Η σχέση άνάμεσα στόν οργανισμό του σώματος και στή λειτουργία του πνεύματος άποτελεϊ έναν από τούς σπουδαιότερους έκπαιδευτικούς τομείς. ‘Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά τής άποδίδεται τόσο στό σπίτι, όσο και στό σχολείο. Όλοι πρέπει νά έξοικειωθοϋν μέ τό φυσιολογικό οικοδόμημα του σώματος καθώς και μέ τούς κανόνες πού διέπουν τή φυσιολογική ζωή. Όποιος σκόπιμα άγνοεϊ τούς νόμους τής ύγιεινής και μέ τήν άγνοιά του αυτή τούς παραβιάζει, άμαρτάνει έναντι του Θεού. Όλοι οφείλουν νά κάνουν ο,τι καλύτερο μπορούν γιά τή ζωή τους και γιά τήν ύγεία τους. οι συνήθειές μας πρέπει νά ύποβάλονται κάτω από τόν έλεγχο ένός πνεύματος πού αυτό τό ίδιο νά ύπόκειται στόν έλεγχο του Θεού.ΠΧ 267.5

  “Δέν έξεύρετε,” λέγει ο άπόστολος Παύλος, “ότι τό σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του έν υμίν, τό όποιον έχετε από Θεού, και δέν εισθε κύριοι εαυτών; Διότι ήγοράσθητε διά τιμής· δοξάσατε λοιπόν τόν Θεόν διά του σώματός σας, και διά του πνεύματός σας, τά οποία είναι του Θεού.” (Α’ Κορ. 6:19-20).ΠΧ 268.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents