Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan sa Kinabuhi

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kin say Labing Daku?

  Sa pagbalik sa Capernaum, si Jesus wala moadto sa naila nga mga dalangpanan sa katawhan diin Siya nagtudlo sa mga tawo, apan uban sa Iyang mga tinon-an sa hilum nangita sa balay nga mahimo Niyang temporario nga puloyanan. Sa nahabiling panahon sa Iyang pagpuyo sa Galilea maoy Iyang tuyo sa pagpahamatngon sa mga tinon-an kay sa paghago alang sa panon sa katawhan.TK 605.1

  Sa panaw sa tibuok Galilea, si Kristo nagsulay na usab sa pagandam sa mga hunahuna sa mga tinon-an alang sa mga talanawon sa mga umalabut. Siya misulti kanila nga Siya moadto sa Jerusalem aron patyon ug mabanhaw. Ug Iyang gidugang ang kahibulongan ug solemni nga pahibalo nga Siya pagaluiban sa mga kamot sa Iyang mga kaaway. Ang mga tinon-an wala bisan karon makasabut sa Iyang mga pulong. Bisan tuod ang landong sa usa ka dakung kasubanan midangat kanila, ang usa ka espiritu sa pagindigindig nakakaplag dapit sa ilang mga kasingkasing. Sila nanaglalis sa ilang mga kaugalingon kon kinsay ilhon nga labing daku sa ginharian. Kini nga panagbangi sila naghunahuna nga ilang katipigan gikan kang Jesus, ug sila wala, ingon sa naandan, mosuod sa Iyang kiliran, apan naglangaylangay sa likod, aron Siya maguna kanila samtang sila mosulod sa Capernaum. Si Jesus nakabasa sa ilang mga hunahuna, ug Siya nangandoy sa pagtambag ug pagpamatngon kanila. Apan alang niini Siya nagpaabut sa usa ka hilum nga takna, sa diha nga ang ilang mga kasingkasing nabuksan sa pagdawat sa Iyang mga pulong.TK 605.2

  Pagkahuman gayud sa ilang pagabut sa lungsod, ang maniningil sa buhis sa templo miduol kang Pedro uban sa pangutana, “Wala ba magbayad sa buhis ang inyong Magtutudlo?” Kini nga buhis dili usa ka buhis sibil, apan usa ka tinuhoanon nga amot, nga ang matag Judeo giki-nahanglan sa pagbayad tinuig alang sa pagsuportar sa templo. Ang pagdumili sa pagbayad sa buhis pagaisipon ingon nga dili liyal sa templo,—sa pagisip sa mga magtutudlo usa ka labing grabe nga sala. Ang pagtagad sa Manunubos bahin sa mga balaod sa mga rabbi, ug ang Iyang yano nga mga pagbadlong sa mga tigpanalipod sa mga kabilinbilin nga mga sugilanon, nakahatag sa usa ka pamalibad sa sumbong nga Siya naninguha sa paglumpag sa serbisyo sa templo. Karon ang Iyang mga kaaway nakakita sa kahigayonan sa paghatag dili maayo nga dungog Kaniya. Diha sa maniningil sa buhis sila nakakaplag sa usa ka andam nga magdadapig.TK 606.1

  Si Pedro nakakita sa pangutana sa maniningil sa buhis usa ka pagpadasig mahitungod sa liyaltad ni Kristo sa templo. Madasigon alang sa dungog sa iyang Agalon, siya mitubag sa dalidali, sa walay pakigsabut Kaniya, nga si Jesus mobayad sa buhis.TK 606.2

  Apan si Pedro nakasabut lang sa bahin sa katuyoan sa iyang magpapangutana. Adunay mga matang sa katawhan nga wala pabayra sa buhis. Sa panahon ni Moises, sa diha nga ang mga Lebihanon gigahin alang sa serbisyo sa sangtuario, sila wala hatagi sa panulondon tali wala sa mga katawhan. Si Jehova miingon, “Si Levi walay bahin ni panulondon uban sa iyang mga igsuon; si Jehova mao ang iyang panulondon.” Deut. 10:9. Sa kaadlawan ni Kristo ang mga saserdoti ug mga Lebihanon giisip gihapon ingon nga pinasahi nga gideboto sa templo, ug wala kinahanglana sa paghimo sa tinuig nga alamotan sa iyang pagsuportar niini. Ang mga manalagna usab wala pabayra. Sa pagkinahanglan kang Jesus sa buhis, ang mga magtutudlo naghiklin sa Iyang pagangkon ingon nga manalagna kon magtutudlo, ug nagtagad Kaniya ingon sa komon nga tawo. Ang usa ka pagdumili sa Iyang bahin sa pagbayad sa buhis magarepresentar ingon nga walay liyaltad sa templo; samtang, sa laing bahin, ang pagbayad niini pagasabton ingon nga pagpakamatarung sa ilang pagsalikway Kaniya ingon nga usa ka manalagna.TK 606.3

  Dili pa kaayo dugay, si Pedro nagila kang Jesus ingon nga Anak sa Dios; apan karon iyang naiwas ang usa ka kahigayonan sa pagpahaluna sa kinaiya sa iyang Agalon. Pinaagi sa iyang tubag sa maniningil sa buhis, nga si Jesus mobayad sa buhis, siya nakahatag sa paguyon sa bakak nga panghunahuna mahitungod Kaniya kang kinsa ang mga saserdoti ug mga punoan naninguha sa pagpatuo.TK 607.1

  Sa pagsulod ni Pedro sa balay, ang Manunubos wala magahimog referensia sa nahitabo, apan nangutana, “Unsa may imong paghunahuna, Simon? ang mga hari dinhi sa yuta kang kinsa man sila maningil ug buhis o bayranan? sa ila bang mga anak, o kon sa mga dumoluong?” Si Pedro mitubag, “Sa dumoluong.” Ug si Jesus miingon, “Nan, wala diay untay bayranan ang mga anak.” Samtang mga tawo sa usa ka nasud pabuhison alang sa pagsuportar sa ilang hari, ang mga anak sa hari dili pabayron. Busa ang Israel, ang nanag-angkon nga katawhan sa Dios, gikinahanglan sa pagsuportar sa Iyang serbisyo; apan si Jesus, ang Anak sa Dios, wala mailalum sa maong obligasyon. Kon ang mga saserdoti ug mga Lebihanon dili pabayron tungod sa ilang kadugtongan sa templo, labi na gayud Siya diin ang templo mao ang balay sa Iyang Amahan.TK 607.2

  Kon si Jesus mibayad sa buhis sa walay pagprotesta, Siya dayag gayud miila sa katarung sa pagangkon, ug sa ingon niana milimod sa Iyang pagkadiosnon. Apan samtang Siya nakakita sa kaayohan sa pagtubag sa kinahanglan, wala moila sa pagangkon diin kini ipasikad. Ang pagtagana alang sa pagbayad sa buhis Siya naghatag kamatuoran sa Iyang diosnong kinaiya. Gipadayag nga Siya usa ka kauban sa Dios, ug busa dili ilalum sa paghatag buhis ingon nga komon nga sakup sa ginharian.TK 609.1

  “Umadto ka sa lanaw,” Siya nagsugo kang Pedro, “pag-itsag pasol, ug bitara ang unang isda nga mapaslan; ug bingata ang baba, ug sa sulod niini makaplagan mo ang usa ka estatero: kuhaa kini ug ibayad mo kanila alang kanako ug kanimo.”TK 609.2

  Bisan Siya nagbisti sa Iyang pagkadiosnon uban sa pagkatawhanon, niini nga milagro Siya nagpadayag sa Iyang himaya. Tataw nga mao kini Siya nga pinaagi kang David mipahayag, “Kay ang tagsatagsa ka mananap sa kalasangan ako man, ug ang kahayupan sa ibabaw sa usa ka libo nga kabungtoran. Naila ko ang tanang kalanggaman sa kabukiran; ug ako ang mga mananap nga ihalas sa kapatagan. Kong ako pagagutomon, ako dili mosulti kanimo; kay ang kalibutan ako man, ug ang kahupnganan niini.” Sal. 50:10-12.TK 609.3

  Samtang si Jesus nagpasabut pagayo nga Siya dili sakup sa obligasyon sa pagbayad sa buhis, Siya wala makiglalis kauban sa mga Judeo mahitungod niini nga butang; kay lainon unta nila pagsabut ang Iyang mga pulong, ug ibalitok nila Kaniya. Basin kon makahatag siyag kapangdolan pinaagi sa dili paghatag sa buhis, “Bitara ang unang isda nga mapaslan” si Kristo nagsugo. “ug sa sulod niini makaplagan mo ang usa ka estatero.” Iyang gihimo kanang dili gayud Siya sa minatarung mapugos sa paghimo. Kini nga leksyon mahimong dakung bili sa Iyang mga tinon-an. Mga tataw nga mga kausaban sa dili madugay manghitabo sa ilang relasyon ngadto sa serbisyo sa templo, ug si Kristo nagtudlo kanila sa dili pagbutang sa ilang mga kaugalingon sa wala kinahanglana nga kasupak sa natukod na nga tulomanon. Sumala sa maarangan, sila molikay sa paghatag kahigayonan alang sa sayup nga pagsabut sa ilang pagtuo. Samtang ang mga Kristohanon dili mosakripisyo sa prinsipio sa kamatuoran, kinahanglan sila maglikay sa pagpakiglalis kon bisan kanus-a ilang maarangan sa paghimo.TK 609.4

  Sa diha nga si Kristo ug mga tinon-an naginusara sa balay, samtang si Pedro didto sa dagat, si Jesus mitawag sa uban ngadto Kaniya, ug nangutana, “Unsa may inyong gilalisan sa dalan?” Ang presensia ni Jesus, ug ang Iyang pangutana, nagpahaluna sa butang sa lahi gayud nga kahayag gikan niadtong gipadayag kanila samtang sila naglalisay sa dalan. Ang kaulaw ug kondenasyon nakapahimo kanila nga hilum. Si Jesus nakasulti kanila nga Siya magpakamatay alang kanila, ug ang ilang hinakug nga ambisyon diha sa sakit nga kalainan sa Iyang dili hakug nga gugma.TK 610.1

  Sa diha nga si Jesus misulti kanila nga Siya pagapatyon ug mabanhaw pag-usab, Siya naninguha sa pagdani kanila sa paghisgut mahitungod sa dakung pagsulay sa ilang pagtuo. Kon naandam pa unta sila sa pagdawat sa Iyang gihandum nga ipahibalo kanila, sila unta mahilikay gikan sa mapait nga kaguol ug pagkawalay paglaum. Ang Iyang mga pulong makadala unta sa paghupay sa takna sa kagulanan ug pagkabalo. Apan bisan pa nga Siya nagsulti sa klaro kon unsay nagapaabut Kaniya, ang Iyang paghisgut sa kamatuoran nga Siya sa dili madugay moadto sa Jerusalem, nakapahaling pag-usab sa ilang paglaum nga ang ginharian hapit nang tukuron. Kini nakahatud sa mga pagpangutana kon kinsay mokuha sa labing taas nga mga katungdanan. Sa pagbalik ni Pedro gikan sa dagat, ang mga tinon-an nagsulti kaniya sa pangutana sa Manunubos, ug sa katapusan dunay usa nga nangahas sa pagpangutana kang Jesus, “Kinsa ang labing daku sa ginharian sa langit?”TK 610.2

  Ang Manunubos nagtigum sa Iyang mga tinon-an libut Kaniya, ug miingon kanila, “Kon adunay buot mahauna, kinahanglan magpaulahi siya sa tanan ug masuloguon siya sa tanan.” Dihay usa ka solemni ug pagkamasantupon niini nga mga pulong diin ang mga tinon-an halayo kaayo sa pagsabut. Kadtong nasabut ni Kristo, sila wala makakita. Wala sila makasabut sa kinaiya sa ginharian ni Kristo, ug kini nga pagkawalay alamag maoy tataw nga hinungdan sa ilang panagindigay. Apan ang matuod nga hinungdan anaa sa halalum pa gayud. Pinaagi sa pagsaysay sa kinaiya sa Iyang ginharian, si Kristo sa usa ka panahon makapahunong sa ilang panaglalis; apan kini dili makatandog sa husto gayud nga hinungdan. Bisan pa human na nila madawat ang hupong nga kahibalo, ang bisan unsa nga suliran kon kinsay maguna makapabag-o sa kasamok. Sa ingon niana ang kalaglagan madala unta ngadto sa iglesia human si Kristo mogikan. Ang pagpakiglalis alang sa labing taas nga dapit maoy pagbuhat niadtong samang espiritu nga maoy sinugdanan sa dakung away sa mga kalibutan sa itaas, ug maoy nakapadala kang Kristo gikan sa langit aron sa pagpakamatay. Dinhay migimaw sa atubangan Niya usa ka pananawon ni Lucifer, ang “anak sa kabuntagon,” sa himaya milabaw sa tanang mga manulonda nga nagalibut sa trono, ug nahiusa sa suod nga mga higot ngadto sa Anak sa Dios. Si Lucifer nakaingon, “Himuon ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa Hataas Uyamot” Isa. 14:12, 14 ug ang handum sa pagpataas sa kaugalingon nagdala sa kasamok sa langitnong mga sawang, ug nakapadestiero sa daghan sa mga panon sa Dios. Kon si Lucifer sa tinuod naghandum nga mahasama sa Hataas Uyamot, dili unta niya biyaan ang iyang tinudlo nga dapit sa langit; kay ang espiritu sa Hataas Uyamot gipakita sa dili hinakug nga pagministerio. Si Lucifer naghandum sa gahum sa Dios, apan dili sa Iyang kinaiya. Siya naninguha alang sa iyang kaugalingon sa labing taas nga dapit, ug ang matag binuhat nga tinukmod niini nga espiritu mobuhat sa sama. Sa ingon niana ang panagbulag, ang kaguliyang, ug ang kasamok dili kalikayan. Ang pagmando nahimong ganti sa labing kusgan. Ang ginharian ni Satanas maoy usa ka ginharian sa kusog; ang matag usa magatagad sa matag laing tawo ingon nga babag sa dalan sa iyang kaugalingon kauswagan, kon tumbanan diin siya sa iyang kaugalingon makasaka sa usa ka labi pang taas nga dapit.TK 611.1

  Samtang si Lucifer nagisip nga usa ka butang nga hakpon ang pagkasama sa Dios, si Kristo, ang Usa nga Gituboy, “naghimo sa iyang kaugalingon nga walay dungog, ug mikuha sa iyang kaugalingon sa dagway sa usa ka ulipon, ug gihimo nga sama sa tawo: ug nakaplagan nga siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon sa kamatayon, oo bisan pa sa kamatayon sa krus.” Filip. 2:7, 8. Karon ang krus diha sa Iyang atubangan; ug ang Iyang kaugalingong mga tinon-an napuno sa pagpangita alang sa kaugalingon —ang maong prinsipio sa ginharian ni Satanas —nga dili sila makasulod sa kaluoy kauban sa ilang Ginoo, ni bisan makasabut Kaniya ingon nga nagsulti Siya sa Iyang pagpaubos alang kanila.TK 612.1

  Sa labihan ka lumo, apan uban sa solemni nga pagpasantop, si Jesus naninguha sa pagtul-id sa dautan. Siya nagpakita kon unsa ang prinsipio nga nagahari sa ginharian sa langit, ug diin ang matuod nga pagkadaku magagikan, sumala sa giisip sa standarte sa mga korte sa itaas. Kadtong tinukmod sa garbo ug gugma sa pagkainila naghunahuna sa ilang kaugalingon, ug sa balus nga ilang batnan, kay sa unsaon sa paghatag balik sa Dios sa mga gasa nga ilang nangadawat. Wala silay dapit sa ginharian sa langit, kay sila nailhan nga kauban sa linya ni Satanas.TK 612.2

  Una sa dungog mao ang pagkamapainubsanon. Aron sa pagkuha sa usa ka taas nga dapit atubangan sa mga tawo, ang Langit nagapili sa magbubuhat, kinsa, sama kang Juan Bautista, nagakuha sa ubos nga dapit atubangan sa Dios. Ang labing nagpakabata nga tinon-an maoy labing mapuslanon sa pagbuhat alang sa Dios. Ang langitnon nga mga intilihensiya makakooperar kauban kaniya nga naninguha, dili sa pagpataas sa kauga-lingon, apan sa pagluwas sa mga kalag. Siya nga nagabati sa labihan ka lalum sa iyang kinahanglan sa diosnong tabang mangalyupo alang niana; ug ang Espiritu Santo magahatag kaniya sa mga talanawon kang Jesus nga makapalig-on ug makapatuboy sa kalag. Gikan sa komunyon kauban kang Kristo siya molakaw sa pagbuhat alang niadtong nagakawala sa ilang mga sala. Siya nadihogan sa iyang bulohaton; ug siya molampus diin ang daghan sa mga may kahibalo ug lantip sa pangutok mapakyasTK 613.1

  Apan kon ang mga tawo magpataas sa ilang kauga-lingon, nga nagabati nga sila usa ka kakinahanglanon alang sa kalampusan sa dakung piano sa Dios, ang Ginoo maghiklin kanila sa daplin. Magmatuod nga ang Ginoo wala magsalig kanila. Ang bulohaton dili mohunong tungod kay gikuha sila, apan magapadayon uban sa dakung gahum.TK 613.2

  Dili paigo alang sa mga tinon-an ni Jesus nga pagapahamatngonan sa kinaiya sa Iyang ginharian. Unsa ang ilang kinahanglan mao ang usa ka kausaban sa kasingkasing nga magadala kanila sa harmoniya sa iyang mga prinsipio. Gitawag ang usa ka diutayng bata ngadto Kaniya ug gibutang sa taliwala nila; unya sa kalumo gigakus sa Iyang mga bukton, Siya miingon, “Gawas kon kamo makabig, ug mahisama sa diutayng kabataan, dili kamo makasulod sa ginharian sa langit.” Ang pagkayano, ang pagkalimot sa kaugalingon, ang masaligon nga gugma sa usa ka diutayng bata maoy mga hiyas nga gibilihan sa langit. Mao kini ang mga kinaiya sa matuod nga pagkabantug.TK 614.1

  Usab si Jesus nagsaysay sa mga tinon -an nga ang Iyang ginharian dili mailhan sa yutanong dignidad ug pagpasundayag. Sa tiilan ni Jesus kining tanang pagpaila kalimtan. Ang dato ug kabus, ang maalam ug walay alamag, mag-abut, nga walay paghunahuna sa klasifikasyon kon kalibutanong pagkalabaw. Ang tanan maghibalag ingon nga pinalit sa dugo nga mga kalag, managsama nagasalig sa Usa kinsa nagtubos kanila ngadto sa Dios.TK 614.2

  Ang salingtuod, mahinulsulon nga kalag maoy bilihon sa igtatanaw sa Dios. Siya magabutang sa Iyang kaugalingong timaan sa mga tawo, dili pinaagi sa ilang kabantug sa kalantip sa pangutok, apan sa ilang pagkausa kauban ni Kristo. Ang Ginoo sa himaya matagbaw kanila nga maaghup ug mapainubsanon sa kasingkasing. “Ikaw naghatag usab kanako, ” nagingon si David, “sa taming sa imong kaluwasan: . . . ug sa imong kalumo” ingon nga elemento sa tawhanong kinaiya —”nakapahimo kanako nga daku.” Sal. 18: 35.TK 614.3

  “Bisan kinsa nga modawat sa usa niini nga mga bata sa akong ngalan,” nagingon si Jesus, “midawat kanako: ug bisan kinsa nga modawat kanako, wala magadawat kanako, apan kaniya nga nagpadala kanako.” “Busa nagingon si Jehova, Ang langit mao ang akong trono, ug ang yuta mao ang akong tumbanan: . . . apan niini nga tawo ako motanaw, bisan kaniya nga kabus ug usa ka mahinulsulon nga espiritu, ug nagakurog sa akong pulong.” Isa. 66:1, 2.TK 614.4

  Ang mga pulong sa Manluluwas nakapapukaw diha sa mga tinon-an sa usa ka pagbati sa dili pagsalig sa kaugalingon. Walay usa nga sa pinasahi gitumong sa tubag; apan si Juan nataral sa pagpangutana kon sa isa ka kaso ang iyang aksyon husto ba. Uban sa espiritu sa usa ka bata iyang gibutang ang kaso diha sa atubangan ni Jesus. “Agalon,” siya miingon, “kami nakakita sa usa nga nagahingilin sa mga yawa sa imong ngalan, ug siya wala magsunod kanato: ug kami nagdili kaniya, tungod kay wala siya magsunod kanato.”TK 615.1

  Si Jacobo ug si Juan naghunahuna nga sa pagbadlong niining tawhana diha sa ilang panghunahuna ang dungog sa Ginoo; sila misugod sa pagtanaw nga sila nangabugho sa ilang kaugalingon. Sila miila sa ilang sayup, ug midawat sa pagbadlong ni Jesus, “Ayaw siya pagdid-i: kay walay tawo nga maghimo niini nga milagro sa akong’ngalan, nga makasulti sa dautan mahitungod kanako.” Walay usa nga magpakita sa ilang kaugalingon sa bisan unsang paagi nga mahigalaon kang Kristo nga pagaabugon. Dinhay daghan nga sa lalum natandog pinaagi sa kinaiya ug buhat ni Kristo, ug kansang mga kasingkasing nag-abli ngadto Kaniya sa pagtuo; ug ang mga tinon-an, nga dili makabasa sa mga motibo, kinahanglan magmaminatngonon nga dili mopaluya niining mga kalag. Sa diha nga si Jesus wala na personal taliwala nila, ug ang bulohaton gibilin sa ilang mga kamot, dili sila mosalmot sa isa ka hiktin, pi-ot nga espiritu, apan magapadayag sa samang layog-laputan nga simpatiya nga ilang nakita sa ilang Agalon.TK 615.2

  Ang kamatuoran nga ang usa dili sa tanang butang miuyon sa atong personal nga mga idiya ug mga opinyon dili magapakamatarung kanato sa pagdili kaniya sa pagbuhat alang sa Dios. Si Kristo mao ang Dakung Magtutudlo; dili kita maghukom ni magasugo, apan sa mapainubsanon ang matag usa molingkod sa tiilan ni Jesus, ug magkat-on gikan Kaniya. Ang matag kalag kinsa gihimo sa Dios nga andam mahimong iliganan diin pinaagi kaniya si Kristo mopadayag sa Iyang mapasayloong gugma. Daw unsa kita ka maminatngonon tingali atong mapaluya ang usa sa mga magdadala sa kahayag, ug sa ingon niana mababagan ang mga bidlisiw nga Iyang ipasidlak ngadto sa kalibutan!TK 616.1

  Ang pagkabangis kon pagkabugnaw nga ipakita sa usa ka tinon-an ngadto sa usa kinsa si Kristo nagadani —ang maong buhat sama sa kang Juan sa pagdili sa usa sa paghimog mga milagro sa ngalan ni Kristo tingalig mosangput sa pagliso sa mga tiil ngadto sa dalan sa kaaway, ug makapahimo sa pagkawala sa usa ka kalag. Inay sa usa nga mobuhat niini, miingon si Jesus, “maayo pa nga ang usa ka galingan ibitay sa iyang liog, ug isalibay sa dagat.” Ug Siya midugang, “Kon ang imong kamot makapapangdol kanimo, putla kana: maayo alang kanimo sa pagsulod sa kinabuhi nga pungkol, kay sa pagbaton sa duha ka mga kamot nga moadto sa infierno, didto sa dili mapalong nga kalayo. Ug kon ang imong tiil makapapangdol kanimo, putla kini: maayo pa nga ikaw mosulod sa kinabuhi nga magtaki-ang, kay sa pagbaton sa duha ka tiil aron isugba sa infierno.” Marcos 9:42-45, R. V.TK 616.2

  Ngano kining mainitong mga pulong, kay sa walay usa nga kusog pa niini? Tungod kay “ang Anak sa awo mianhi aron sa pagluwas sa mga nawala.” Ang Iyang mga tinon-an magapakita ba sa minos nga pagtagad alang sa mga kalag sa ilang mga isigkatawo kay sa Halangdon sa langit nga gipakita? Ang matag kalag nagabili sa dili maisip nga bili, ug unsa ka makalilisang ang sala sa pagpaliso sa usa ka kalag layo kang Kristo, aron alang kaniya ang gugma ug pagpaubos ug pag-agulo sa Manunubos mahimong kawang.TK 616.3

  “Alaut ang kalibutan tungod sa mga kahigayonan sa pagkapangdol! kay gikinahanglan nga ang mga higayon moabut.” Mateo 18:7, R. V. Ang kalibutan, gipadasig ni Satanas, sa seguro mosupak sa mga sumosunod ni Kristo, ug maninguha sa paglaglag sa ilang pagtuo; apan alaut siya nga nagakuha sa ngalan ni Kristo, ug gihapon makaplagan nga nagabuhat niini nga bulohaton. Ang atong Ginoo ikabutang sa kaulawan pinaagi niadtong nanag-angkon sa pagalagad Kaniya, apan wala magarepresentar sa Iyang kinaiya; ug mga panon sa katawhan ang nalimbongan, ug nataral sa mini nga mga dalan.TK 617.1

  Bisan unsa nga batasan kon pagginawi nga magahatud sa pagpakasala, ug magadala sa dautang dungog kang Kristo, maayo pang isalikway, bisan unsa pa nga sakripisyo. Kanang magapakaulaw sa Dios dili makahatag kaayohan sa kalag. Ang panalangin sa langit dili mouban sa bisan kinsang tawo sa paglapas sa walay katapusang mga prinsipio sa katarung. Ug ang usa ka sala nga gipangga igo nga makabuhat sa pagpaubos sa kinaiya, ug mopasaag sa uban. Kon ang tiil o kamot putlon, kon bisan ang mata luka-on, aron sa pagluwas sa lawas gikan sa kamatayon, daw unsa kita ka mainiton pa sa pagsalikway sa sala, nga magadala sa kamatayon sa kalag!TK 617.2

  Sa serbisyo sa paghalad, ang asin gidugang sa sakri-pisyo. Kini, sama sa halad sa insenso, nagkahulogan nga ang pagkamatarung lamang ni Kristo ang makapahimo sa serbisyo nga dawaton sa Dios. Nagreferer niini nga batasan, si Jesus miingon, “Ang matag sakripisyo kinahanglan timplahan sa asin.” “Pagbaton kamo sa asin sa inyong mga kaugalingon ug magbaton sa pakigdait sa usa ug usa.” Ang tanan nga mopresentar’ sa ilang mga kaugalingon ingon “nga usa ka buhi nga halad, balaan, nahimut-an sa Dios” Rom. 12:1, kinahanglan makadawat sa makaluwas nga asin, ang pagkamatarung sa atong Manunubos. Unya sila mangahimog “asin sa yuta,” nagapugong sa kadautan taliwala sa mga tawo, maingon nga ang asin mopreserba gikan sa pagkadunot. Mateo 5:13. Apan kon ang asin mawad-an na sa iyang lami; kon aduna lamay usa ka pag-angkon sa pagkadiosnon, nga walay gugma ni Kristo, walay gahum alang sa kaayohan. Ang kinabuhi dili makahatag sa makapaluwas nga kabuyoan ibabaw sa kalibutan. Ang imong kaabtik ug pagkamasangputanon sa pagtukod sa Akong ginharian, si Jesus miingon, nagasalig sa imong pagdawat sa Akong Espiritu. Kinahanglan kamo umalambit sa Akong grasia, aron mahimong lami sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Unya walay pagpaindigay, walay pagpasulabi sa kaugalingon, walay handum sa labing taas nga dapit. Makabaton ikaw nianang gugma nga dili maninguha alang sa iyang kaugalingon, apan ang bahandi sa uban.TK 617.3

  Himoa nga ang mahinulsulon nga makasasala magtutok sa iyang mga mata ngadto sa “Cordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan” Juan 1:29; ug pinaagi sa pagtanaw, siya mausab. Ang iyang kahadlok mabalhin ngadto sa kalipay, ang iyang mga pagduhaduha ngadto sa paglaum. Ang pagkamapasalamaton mogula. Ang batoon nga kasingkasing madugmok. Usa ka sulog sa gugma mobanaw sa kalag. Si Kristo diha kaniya usa ka atabay sa tubig nga motubod ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kon atong makita si Jesus, usa ka Tawo sa Kasubanan ug nasinati sa kasakit, nagabuhat alang sa nawala, gi-insulto, giyam-iran, gipasipalahan, giabog gikan sa usa ka ciudad ngadto sa usa hangtud ang Iyang bulohaton natapus; kon ato Siyang tanawon sa Getsemani, gisingot sa dagkung mga tulo sa dugo, ug sa krus himatyon sa pag-agulo, —kon kita makakita niini, ang kaugalingon dili na mohangyo nga ilhon. Nga magatutok kang Jesus, kita maulaw sa atong pagkabugnaw, atong pagkatulog, atong pagpaninguha alang sa kaugalingon. Andam kita nga mahimo bisan unsa kon wala ba hinuon, aron lang kita makahimo kinasingkasing nga serbisyo alang sa Agalon. Kita magakalipay sa pagpas-an sa krus sunod kang Jesus, sa pagantus sa pagsulay, kaulaw, kon paglutos alang Kaniya nga minahal.TK 618.1

  “Kita nga mga lig-on kinahanglan mopas-an sa kasakitan sa mga maluya, ug dili sa pagpahimuot sa atong mga kaugalingon.” Rom. 15:1. Walay usa ka kalag nga nagatuo kang Kristo, bisan tuod ang iyang pagtuo mahuyang, ug ang iyang mga lakang nagaduhaduha sama sa usa ka bata, pagaisipon nga minos. Pinaagi sa tanan nga nagahatag kanato sa bintaha ibabaw sa uban,—bisan kini edukasyon ug pagkafino, pagkadungganon sa kinaiya, Kristohanong bansay, tinuhoanong kaagi,--kita utangan niadtong wala kaayo kahimut-i; ug, sumala sa anaa sa atong gahum, kita mo-alagad kanila. Kon kita malig-on atong ituboy ang mga kamot sa mahuyang. Mga manulonda sa himaya, nga kanunay nagatutok sa nawong sa Amahan sa langit, nagakalipay sa pagalagad niining Iyang mga gagmay. Mga nagakurog nga mga kalag, nga mga adunay daghang kwestionabli nga mga bahin sa kinaiya, maoy ilang pinasahi nga atimanonon. Ang mga manulonda kanunay presente diin sila gikinahanglan pagayo, kauban niadtong adunay mga malisud nga mga pakigbugno kauban sa kaugalingon, ug kansang mga maglibut maoy labing makapaluya. Ug niini nga pagalagdan ang mga matuod sumusunod ni Kristo mokooperar.TK 619.1

  Kon usa niining mga gagmay mabuntog, ug makahimo sa sala batok kanimo, nan inyong bulohaton sa pagtinguha nga sila mapasiguli. Ayaw hulata nga siya maoy mohimo sa una nga panlimbasug alang sa pagpasiguli. “Unsa may inyong paghunahuna?” miingon si Jesus; “Kon ang usa ka tawo may usa ka gatus ka mga karnero, ug ang usa niini mahisalaag, dili ba niya biyaan ang kasiyaman ug siyam, ug molakaw diha sa kabungturan, sa pagpangita niadtong usa nga nahisalaag? Ug sa makaplagan na niya kini, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang iyang kalipay tungod niini labaw pa kay sa kalipay niya tungod sa kasiyaman ug siyam nga wala mahisalaag. Busa dili kabubut-on sa inyong Amahan nga anaa sa langit nga mawala bisan usa niining mga gagmay.”TK 620.1

  Sa espiritu sa kaaghup, nagapamalandong sa imong kaugalingon, basin ikaw matintal usab Gal. 6:1, umadto ka sa nakasala, ug “isulti kaniya ang iyang sala taliwala mo ug kaniya lamang.” Ayaw siya pakaulawi pinaagi sa pagpahibalo sa iyang sala ngadto sa uban, ni magdala sa dautang dungog ibabaw kang Kristo pinaagi sa pagbandilyo sa katilingban sa sala kon sayup sa usa nga nagdala sa Iyang ngalan. Sagad ang kamatuoran kinahanglan isulti sa klaro sa nakasala; siya kinahanglan mahatud sa pagtanaw sa iyang sayup, aron siya moreforma. Apan dili ikaw mohukom ni mokondenar. Ayaw paninguha sa pagpakamatarung sa kaugalingon. Himo-a ang imong panlimbasug alang sa pagpasiguli kaniya. Sa pagtambal sa mga samad sa kalag, adunay pagkinahanglan sa labing delikado nga pagtandog, ang labing fino nga pagbati. Ang gugma lamang nga nagailig gikan sa Nagantus nga Usa sa Kalbaryo ang magsilbi dinhi. Uban sa makaluluoy nga kalumo, pasagdi nga ang iguson moatiman sa iyang igsuon, nga nasayud nga kon ikaw molampus, ikaw “makaluwas sa usa ka kalag gikan sa kamatayon,” ug “makatago sa daghang kasalanan.” Jacobo 5:20.TK 620.2

  Apan bisan pa kini nga panlimbasug tingali dili mag-silbi. Unya, si Jesus miingon, “Pagdala uban kanimo usa kon duha pa.” Tingali ang ilang nahiusa nga kabuyoan modaug diin ang una wala molampus. Dili mga apil sa kasamok, sila hayan makahimo sa hustisya, ug kini nga kamatuoran magahatag sa ilang tambag sa labi ka daku nga gibugaton uban sa nakasala.TK 621.1

  Kon siya dili mamati kanila, unya, ug dili pa hangtud unya, ang kaso pagadad-on atubangan sa tibuok lawas sa mga tumotuo. Himo-a nga ang mga sakup sa iglesia ingon nga mga representante ni Kristo, maghiusa sa pagampo ug mahigugmaong pangalyupo aron ang nakasala mahibalik. Ang Espiritu Santo mosulti pinaagi sa Iyang mga ulipon, mangalyupo sa naglibudlibud sa pagbalik sa Dios. Si Pablo ang apostol, nagasulti pinaagi sa pagmando, nagaingon, “Pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo: tungod kang Kristo nangamuyo kami kaninyo, magpasig-uli kamo ngadto sa Dios.” 2 Cor. 5:20. Siya nga magasikway niini nga paagi nagaputol sa higot nga nagabugkos kaniya ngadto kang Kristo, ug sa ingon niana nagabulag sa iyang kaugalingon gikan sa panaguban sa iglesia. Gikan karon, nagingon si Jesus, “isipon siya nga diwatahan ug maniningil sa buhis.” Apan dili siya pagaisipon ingon nga nahimulag gikan sa kaluoy sa Dios. Dili pagtugotan nga siya biaybiayon kon pasagdan sa iyang mga igsuon kanhi, apan pagatagdon uban sa kalumo ug kaluoy, maingon nga usa nga nawala nga karnero nga sa gihapon si Kristo naninguha sa pagpabalik sa Iyang toril.TK 621.2

  Ang pahamatngon ni Kristo mahitungod sa pagtagad sa masinalaypon nagasubli sa labing sibo nga dagway sa pagtudlo nga gikahatag ngadto sa Israel pinaagi kang Moises: “Dili ka magdumot sa imong igsuon nga lalaki diha sa imong kasingkasing: sa pagkatinuod magbadlong ka sa imong isigkatawo, ug dili magpadala ug sala tungod kaniya.” Lev. 19:17. Mao nga, kon ang usa dili mag-atiman sa katungdanan nga gisugo ni Kristo, sa pagpaninguha sa pagpasiguli niadtong anaa sa sayup ug sala, siya nahimong umalambit sa sala. Alang sa mga kadautan nga ato unta nga masumpo, kita samang responsabli nga daw kita gayud ang sad-an sa mga buhat sa atong kaugalingon.TK 622.1

  Apan sa nasaypan sa iyang kaugalingon nga atong ipresentar ang sayup. Dili nato himuon kana nga komentario ug pagsaway taliwala sa atong mga kaugalingon; ni sa tapus kini ikasulti sa iglesia, kita maadunay kagawasan sa pagsubli niini sa uban. Ang usa ka kahibalo sa mga sala sa mga Kristohanon mahimong usa ka kapangdolan sa dili matinuhuon nga kalibutan; ug pinaagi sa paghisgut niining mga butanga, kita sa atong kaugalingon makadawat lang sa kadaut; kay pinaagi sa pagtanaw nga kita mangausab. Samtang kita maninguha sa pagkorihir sa sayup sa usa ka igsuon, ang Espiritu ni Kristo magahatud kanato sa pagpanalipod kaniya, kutob sa maarangan, gikan sa pagsaway bisan pa sa iyang kaugalingong kaigsuonan, ug daw unsa pa kaha gikan sa pagsaway sa dili matinuhuon nga kalibutan. Kita sa atong kaugalingon masinalaypon, ug nagkinahanglan sa kaluoy ni Kristo ug pasaylo, maingon nga atong buot sa Iyang pagtagad kanato, Siya nagsugo kanato sa pagtagad sa usa ug usa.TK 622.2

  “Bisan unsay imong pagabugkoson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos:ug bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan.” Kamo nagabuhat ingon nga mga imbahador sa langit, ug ang mga suliran sa inyong bulohaton alang sa eternidad.TK 623.1

  Apan dili kita magapas-an niini nga responsibilidad nga maginusara. Bisan diin ang Iyang pulong tumanon uban sa usa ka salingtuod nga kasingkasing, didto magpabilin si Kristo. Dili lamang Siya presente sa mga pagtigum sa iglesia, apan bisan asa ang mga tinon-an, bisan unsa ka diutay, magtigum sa Iyang ngalan, atua usab Siya. Ug Siya miingon, “Kon duruha kaninyo magkauyon sa yuta sa bisan unsang butang nga ilang pangayuon, kana pagahimuon kanila sa Akong Amahan nga anaa sa langit.”TK 623.2

  Si Jesus miingon, “Akong Amahan nga anaa sa langit,” ingon nga nagpahinumdum sa Iyang mga tinon-an nga samtang pinaagi sa Iyang pagkatawhanon Siya nasumpay kanila, usa ka umalambit sa ilang mga pagantus, pinaagi sa Iyang pagkadiosnon Siya mahidugtong kauban sa trono sa Walay Katapusan. Maayo nga pasalig! Ang langitnong mga intilihensiya makighiusa kauban sa mga tawo sa simpatiya ug paghago alang sa kaluwasan niadtong nawala. Ug ang tanan nga gahum sa langit gidala aron sa pagpakighiusa kauban sa tawhanong abilidad sa pagdani sa mga kalag ngadto kang Kristo.TK 623.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents