Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  6. UKHOLO NOKWAMKELEKA

  SITHE isazela sakho sakuvuselelwa nguMoya oyiNgcwele, wakukubona ukukhohlakala kwesoono, namandla aso, netyala laso nobubi baso; wasel’ usuka usikhangela ngokusoyika. Uthe weva ukuba isoono sikwahlula kuThixo, nokuba se ulikhoboka eliphantsi kwamandla enkohlakalo. Ubonile ukuba okukhona uzama ukusisaba kube kokukhona aya ephela amandla okusoyisa. Uzifumene iingcinga zakho zikhohlakele, nentliziyo yakho imdaka. Ufumene ukuba ubomi bakho buzele sisoono nakukuzithanda. Ube nolangazelelo lokunga ungaxolelwa, uhlanjululwe, ukhululwe, uvane noThixo, ufane naye. Ungathinina ke ukuze ukuzuze konke oku?AOK 39.1

  Eyonanto ifunekayo kuwe luxolelo lwezulu, uxolo nothando emphefumlweni wakho. Akunako ukuluthenga ngemali nokulufumana ngengqondo onayo, nangobulumko; akunako kanye ukulufumana ngemigudu nemizamo yakho. U-Thixo ke yena uyavuma ukukunika isipho salo “ngaphandle kwemali, nangaphandle kwexabiso.” (Isaya 55: 1.) Oluxolo loba lolwakho ukuba uthe wolula isandla sakho walwamkela. I-Nkosi ithi, “Nokuba izoono zenu zithe zavela zinjengengubo ebomvu: zoba mhlophe njengekhepu; nokuba zithe zayingqombela njengebala elibomvu; zovela zinjengoboya begusha.” Isaya 1: 18. “Ndoninika intliziyo entsha, ndininike umoya omtsha ngaphakathi kwenu.” Hezekile 36: 26.AOK 39.2

  Xa uthe wazivuma izoono zakho wazilahla ngentliziyo iphela; xa uthe wazilahlela kuThixo, yiya ke ngoku kuye, ucele ukuba azihlambulule izoono zakho, akunike intliziyo entsha. Kholwa ke ukuba uyakwenza oku ngokuba uthembisile ukuba uya kukwenza. Wafundisa oku uYesu oko ebesemhlabeni, kona oku kokuba isipho asidinge sona uThixo masikholwe ukuba siyasamkela, nokuba sesethu. U-Yesu wabaphilisa ababe nezifo akuqonda ukuba banenkolo kuwo amandla akhe. Waye banceda kwizinto ababe nokuzibona, kuba wayenga bangamthemba kwizinto abangenakuzibona, ebakhokelela ukuba bakholwe ukuba unamandla okuxolela izoono. Wakucacisa oku ekuphiliseni kwakhe umntu owaye nedumbe, wathi, “Ukuze nazi ukuba unalo igunya emhlabeni uNyana womntu lokuxolela izoono (sel’esithi konedumbe), Vuka, uthabathe ukhuko lwakho, uye endlwini yakho.” Mateyu 9: 6. Kwa nomVangeli uJohane uthi ngemiqondiso kaKristu, “Le ibhalelwe ukuze nikholwe ukuba uYesu unguye uKristu, uNyana kaThixo, nokuze nithi, nikholwa, nibe nobomi egameni lakhe.” Johane 20: 31.AOK 39.3

  Kulengxelo icacileyo yeBaibile, yokuphiliswa kwaabo babesifa nguye uYesu, sinako ukufunda sikholwe ukuba unako ukuxolela izoono. Makhe sibuyele kwelibali lalamlwelwe wayelele ngakuchibi laseBetesda. Yafika iNkosi kwinto engenako nokuzinceda, esel’ineminyaka emashumi mathathu anesibozo isisankwankwa. Kanti wathi uYesu kuyo, ‘‘Vuka, uthabathe ukhuko lwakho, uhambe.” Mhlaumbi umlwelwe lowo ngewawuzilandulele ngelithi, “Nkosi ukuba ungandiphilisa, ndolenza ilizwi lakho.” Ke wona awenzanga njalo, wesuka wakholwa lilizwi likaKristu. wakholwa ukuba uphilisiwe, wasel’uzama kwa oko; wavuma ukuhamba, waza wasel’uhamba. Wenza ngokwelizwi likaKristu. waza uThixo wawunika amandla. Waphiliswa ke.AOK 40.1

  Nawe ungumooni onjalo. Akunako ukuzihlaulela izoono zakho owazenzayo, Akunako ukuyiguqula intliziyo yakho uzenze ngcwele. Kodwa uThixo udinga ukuba konke oku uya kukw’enzela, ngaye uYesu Kristu. Wena kholwa nje koko akudingileyo. Vuma zonke izoono zakho uzinikele kuye. Vuma ukumkhonza. Wothi wakukwenza oku aqale uThixo ukulizalisa idinga lakhe kuwe. Ukuba uyakholwa koko akudingileyo, kholwa ke ukuba uxolelwe wahlanjululwa. Kholwa ukuba uThixo unyanisekile, wawuya kwandula ukuphiliswa njengalamlwelwe uKristu wawunika amandla okuhamba wakubona ukuba uyakholwa ukuba uphilisiwe. Koba njalo nakuwe ukuba uyakholwa.AOK 40.2

  Musa ukulinda ukuthi mawude uve ukuba uphilisiwe, kodwa yithi, “Ndiya kholwa ukuba kunjalo, kungengakuba ndiziva ndinjalo, kodwa ikukuba uThixo etshilo.”AOK 40.3

  U-Yesu uthi, “Zonke izinto enisukuba nizicela, nithandaza, kholwani ukuba ninokuzamkela; noba nazo.” Marko 11: 24. Elidinga lixhomekeke ekubeni sithandaze ngokuyelelene nentando kaThixo. Yintando kaThixo ukusihiambulula kuso isoono, asenze usapho lwakhe, asincede ukuba siphile ubomi obungcwele. Ngoko ke sinako ukuzicela ezintsikelelo, size sikholwe ukuba sizamkele, simbulele uThixo kuba sizamkele. Sinelungelo lokuya kuYesu sihlanjululwe, sime phambi komthetho singenazintloni, singenalusizi. “Ngoko ke, ngoku akukho kugwetywa kwabakuKristu Yesu; abangahambiyo ngokwenyama, abahamba ngokoMoya.” Roma 8: 1.AOK 40.4

  Ukususela kwelixesha anisengabo abenu, kuba nithengiwe ngexabiso. “Anihlaulelwanga nikhululwe ngazinto zinakonakala. oozisilivere noozigolide, ... Kwakungegazi elinqabileyo lika- Kristu, njengelemvana engenasiphako, engenabala.” 1 Petros 1: 18, 19. Ngokukukholwa nje kuThixo, uMoya oyiNgcwele usuka ukuzalele ubomi obutsha entliziyweni yakho. Ngoku ubalelwa njengomntwana ozalelwe elutsheni lukaThixo, waye ekuthanda njengoko athanda owakhe uNyana.AOK 40.5

  Kekaloku uzinikele nje ngoku kuye uYesu, uze ungabe ubuye umva, ungabe uzishenxise kuye, kodwa uze uthi imihla yonke, “Mna ndingokaKristu; ndizinikele kuye;” uze umcele ukuba akuphe uMoya wakhe, akugcine ngobabalo lwakhe. Ekubeni ke kungokuzinikela kwakho kuThixo, nokukholwa kwakho kuye, othi ube ngumntwana wakhe, umelwe ngoko ukuba uphilele kuye. Umpostile uthi, “Njengokuba namamkelayo uKristu Yesu iNkosi, hambani kuye.” Kolose 2: 6.AOK 41.1

  Abanye baba kufuneka bakhe bazilinge, bayiqondisise iNkosi ukuba bahlaziyekile, ukuze bandule ukuzibanga iintsikelelo zayo. Bayaphosisa, kuba banako ukuzibanga ngoku. Kufuneka ukuba babe nobabalo lwakhe, babe noMoya kaKristu oya kunceda ubuIwelwe babo, okanye abayi kuba nako ukuyichasa inkohlakalo. U-Yesu uthanda ukuba size kuye njengoko sinjalo, sikhohlakele, singenakuzinceda, sixhomekeke kuye. Singeza nabo bonke ubulwelwe bethu, neziphoso zethu, nenkohlakalo yethu, siwe ezinyaweni zakhe ngenguquko. Kuliqhayiya kuye ukusiwola ezingalweni zakhe bothando, nokusibopha amanxeba ethu, nokusihlambulula kubo bonke ububi.AOK 41.2

  Apha kulapho amawaka eyela khona; kuba abakholwa ukuba uYesu ubaxolela iziqu zabo. Abavumi ukukholwa koko akuthethileyo. Lilungelo labantu bonke, abenza njengoko uThixo abaxeleleyo, ukuzazela ngokwabo ukuba uxolelo lwezoono luthetha ukuxolelwa kwaso sonke isoono. Yilahle ingeinga yokumzindla uThixo ngokuthi amadinga akhe akenzelwe wena. Ngawabo bonke abaguquka kwizigqitho zabo. NgoKristu kulungiselelwe amandla nobabalo oluziswa zizithunywa zezulu kumntu wonke oguqukayo. Akukho namnye ukhohlakele kangangokuba angawazuzi loomandla, okokuhlambuluka, nobobulungisa kuye uKristu, owafela bonke abantu. Umi, elinde ukuba asihlube loomajacu ethu ancholiswe sisoono, aze asambese ngeengubo ezimhlophe zobulungisa bakhe; unga singaphila singafi.AOK 41.3

  U-Thixo akasiphathi ngokohlobo esiphathana ngalo thina bantu banomda. Ezakhe iingcinga zingcinga zemfesane, zothando, nezokusivela. Uthi, “Ongendawo makashiye indlela yakhe, indoda enobutshinga mayishiye iingcinga zayo, ibuyela kuYehova: woba nemfesane kuyo; ibuyele kuThixo wethu, ngokuba woxolela ngokukhulu.” Isaya 55:7. “Ndilucimile njengelifu elingqingqwa ukreqo lwakho, nezoono zakho njengelifu elisibekeleyo.” Isaya 44: 22.AOK 41.4

  “Ngokuba akumnandi kum ukufa kofayo; itsho iNkosi uYehova. Zibuyiseni niphile.” Hezekile 18: 32. Ezintsikelelo ziqinisekileyo zikaThixo, uSatana uhleli ezilungiselele ukuziba kuthi. Unqwenela ukususa nomtha wokuphela wokukhanya, asuse nethemba esinalo emphefumlweni; kodwa ungakhe umvumele ukuba oku akwenze. Ungakhe umphulaphule umkhohlisi lowo, yithi kuye: “U-Yesu wandifela ukuze ndiphile. Uyandithanda engangi ndingatshabalala. NdinoBawo ezulwini ondivela kakhulu; endothi noko ndithe ndadlala ngalo uthando lwakhe, ndafeketha ngeentsikelelo andiphe zona; ndisuke ndiye kuye uBawo ndithi kuye, ‘Ndonile kuwo amazulu, nasemehlweni akho. Andisafanele kubizwa ngonyana wakho, ndenze ndibe nje ngomnye wabaqeshwa bakho.’ Lomzekeliso ukuxelela indlela ayakwamkelwa ngayo umlahleki: “Ke kaloku akubona ukuba use lee, uyise wambona, wasikwa yimfesane, wagidima, wawa entanyeni yakhe, wamaanga.” Luka 15: 18-20.AOK 42.1

  Kanti ke noko unje ukuba lusizi nokuchukumisa lomzekeliso, awufiki nangokuncinane ekuyityhileni imfesane engaphele-ndawo yoBawo wethu osezulwini. I-Nkosi ithi ngomprofeti wayo, “Ndikuthandile ngothando olungunaphakade; ngenxa yoko ndikolulele inceba.” Jeremiya 31: 3.AOK 42.2

  Umooni esekude endlwini kaYise, esayichitha impahla yakhe elizweni elikude, intliziyo kaYise iba se imlangazelela, kwa nalontliziyo ilangazelela ukubuya yomooni, iphembelelwa nguMoya kaThixo, othi umcenge, umbongoze, umtsalele kuloontliziyo kaYise izele luthando.AOK 42.3

  Ungade uthi gxebe unamadinga atyebileyo kangaka eliZwini likaThixo, ubuye uthandabuze na? Ungaba gxebe uyakholwa na ukuba uthi xa umooni afuna ukubuya, afuna ukushiya izoono zakhe, suke iNkosi imnqande ingavumi ukuba eze kuyo aguquke? Zigxothe iingcinga ezinjalo! Ungaba uya wubulala umphefumlo wakho ukuba uneengcinga ezinjalo ngoYihlo osezulwini. Usithiyile isoono, kodwa uyamthanda umooni, ude waza kumfela ngesiqu sikaKristu ukuze bonke abamvumayo basindiswe, babe nentsikelelo engunaphakade ebukukanini bozuko. Yiyiphi na intetho ebingade igqithe le ayinyulileyo ukutyhila uthando analo ngakuthi? Uthi, “Umfazi angalulibala yini na usana lwakhe. ukuba angabi namfesane kunyana wesizalo sakhe? Nokuba oonina aabo bathe balibala, andiyi kukulibala mna.” Isaya 49: 15.AOK 42.4

  Khangelani apha, nina bathandabuzayo bangcangcazelayo; uYesu yena uhleli ukuba asithethelele. Mbuleleni uThixo ngesipho esinguNyana wakhe oyintanda, nithandazele ukuba angabi ufumane wanifela ilize. U-Moya uyanimema namhlanje. Yizani kuYesu ngentliziyo iphela, ukuze nibe nebango kwiintsikelelo zakhe.AOK 43.1

  Yithi uwafunda lamadinga, ube ukhumbula ukuba ubonakalalisa ngawo ukukuvela nokukuthanda kwakhe okungathethekiyo. Intliziyo ebanzi yoThando Olungaphele-ndawo itsalekele ngakumooni ngovelwano olungenamlinganiselo. “Esinaye sikuye inkululeko ngokuhlaulelwa ngegazi lakhe, ukuxolelwa ke kweziphoso zethu.” Efeso 1: 7. Ewe, kholwa nje kuphela ukuba uThixo ungumncedi wakho. Yena ufuna ukubuyisela emntwini isimo sesimilo sakhe. Ngokuya usondela kuye ngenguquko novumo lwezoono, uya kusondela kuwe ngemfesane nangokukuxolela izoono zakho.AOK 43.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents