Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Paghigugma sang Dios sa Tawo

  Ang tinuga kag bugna nagasinanto sa pagsaksi sang paghigugma sang Dios. Ang aton Amay sa langit amo ang ginhalinan sang kabuhi, sang kinaalam kag sang kalipay. Tan-awa ang makatilingala kag magayon nga mga bagay sang kinaugali. Hunahunaa ang ila makatalanghaga nga pagpaigo sa ila mga kinahanglanon kag kahimayaan, indi lamang sa tawo. kundi sa tanan nga nagapangabuhi nga mga tinuga. Ang silak sang adlaw kag ang ulan, nga nagapalipay kag nagapabaskug sang kalibutan, ang mga kabakulorankag kadagatan kag ang mga kadagatan, tanan naga pulong sa aton sang paghigugma sang Manunoga. ‘Ang Dios amo ang nagasangkap sang mga matagadlaw nga kinahangalanon sa lya mga tinuga. Sa maanyag nga mga tinaga sang Manogsalmo—PKC 1.1

  “Ang tanan nga mga butang nagatulok nga may paglaum sa Imo;
  Kag ginhatagan Nimo sila sing kinahanglanon ini. Qinhatagan mo
  sila sing tanan kag ginahimu-an mo ang tanan sa ila kaugalingon.” Mga Salmo 145:15,16
  PKC 1.2

  Ginhimo sang Dios ang tawo himpit sa pagkabalaan kag malipayon; kag ang maanyag nga kalibutan, subong sang paghalin sini sa kamut sang Manunoga, indi nagpakita sing pagkakigas sang pagkagabok ukon hlandong sang panghimalaut. Ang paglapas sang kasugo-an sang paghigugma — nga amo ang nagdala sang kalisud kag kamatayon. Apang bisan sa tunga sang kasakit nga bunga sang sala, ang paghigugma sang Dios napahayag. Nasulat nga ginpanghimulauton sang Dios ang duta bangud sa tawo, Genesis 3:17. Ang suyak kag ang tunukon nga tanum — ang mga kabudlayan kag mga huol nga nagabuhat sing kinabuhi isa sang pagpangabudlay kag pagkabalaka ginhiwat para sa iya kaayohan subong bahin sang paghanas nga kinahanglanon sa tuyo sang Dios para pagtib-ong sa iya gikan sa kalaglagan kag kahuluy-an nga gindihon sang kasal-anan. Ang kalibutarrbisan nahulog sa sala, indi man tanan kasakit kag kapiutan. Sa iya kaugalingon ang ginlalang may yara nga mga pasayud sang paglaum lag kasulhay. May yara nga mga pasayud sang paglaum kag katawhayan. May yara mga bulak sa mga tunukon nga tanum, kag ang mga tunuk natabunan sang mga rosas.PKC 1.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents