Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagtuad

  “Indi ka gid magmadinalag-on kon ginatago mo ang imo mga sala, pero kon itu-ad mo ang imo mga sala kag maghinulsol, ang Dios magakaluoy sa imo.” Hulubaton 28:13.PKC 32.1

  Ang mga Tulomanon sa pag-agum sang kaluoy sang Dios maayo kag matarung kag kasarangan. Wala kita ginpangitaan sang Dios sang malupigon nga bagay para nga kita makaagum sang pagpatawad sang kasal-anan. Indi kita kinahanglan maghimo sang malaba kag makakalapoy nga pagduaw sa balaan nga duog, ukon mahimo sang masakit nga mga paghinulsol, para itugyan ang aton mga kalag sa Dios sang langit ukon sia nga nagatuad kag nagsikway sang iya sala makaagum sang kaawa.PKC 32.2

  Ang apostol nagasiling, “Gani magtu-aray kamo sang inyo mga sala, kag magpangamuyo-ay kamo. agud maayo kamo.” Santiago 5:16. Itu-ad ninyo ang inyo mga sala sa Dios. Sia lamang ang makapatawad sina, kag ang inyo kasaypanan sa isa kag isa. Kon nakahimo ikaw sang kalaakigan sa imo abyan ukon kasilingan, kilalahon mo ang imo kasaypanan, kag ang iya katungdanan amo ang pagpatawad sa imo sing walay hawid-hawid. Madason magpangayo ka’sang kapatawaran sa Dios, kay ang utod nga ginpilasan mo amo ang pagkabutang sang Dios kag sa pagsakit sa iya nakasala ka batuk sa iya Manunuga kag Manluluwas. Arig hitabu gindalala sa atubangan sang amo lamang nga matood-tood nga Manughusay, ang aton mahimayaon nga Pinakamataas ng Pari, “Sia ginsulay sa tanan nga bagay pareho sa aton pero wala Sia magpakasala,” kag “naga batyag sang aton kaluyahon,” Hebreo 4:15. kag makasarang magtinlo sa aton. Kay sa tagsa ka dagta sang kalautan.PKC 32.3

  Sila nga indi nagpa-ubos sang ila kinabuhi sa atubangan sang Dios sa pag-angkon sang ila kalapasan, indi pa katuman sang nahauna nga tulumanon sang kasugtanan. Kon indi nakaagi sinang paghinulsol, kag wala sang matood-tood nga pagpaubos sang kaugalingon kag pagkasubo sa iya kasingkasing nagtu-ad sang aton kasalanan, nangil-ad sang, aton kalautan, indi pa kita sa pagkamatuod naglaghap, sang kapatawaran sang sala; kag kon indi gid kita nagsayasat sang kapatawaran sang sala, indi pa nakita naton ang paghidaet sang Dios. Ang kabangdanan lamang nga wala kita kapatawaran sang aton mga sala nga nagligad amo nga indi kita magpaubos sang aton kasingkasing kag magsunod sang mga kasugtanan sang balaan nga pulong. Ang maathag nga pagtudlo nagpahayag nahanungud sa sini nga bagay. Pagtuad sang sala kon bala pumuloyo ukon kinaugalingon, kinahanglan hugot sa tagipusoon, kag ipakita sing walay hawidhawid. Indi paghimuon sa pamaba kag walay amlig nga paagi, ukon pinilit sa iban nga indi nakatulupangud sang talamayon nga dagway sang sala. Ang pagtuad nga ginbubo gikan sa panakasulod sang tagipusoon magapadulong sa Dios nga walay dulonan nga kalooy. Ang tagsulat sang Salmo nagasiling, “Ang Ginoo malapit sa isa nga napaslawan; ginaluwas Niya ang mga nadulaan sing paglaum.” Salmo 34:18PKC 33.1

  Ang matuod nga pagtuad sa gihapon may patud nga kinaugaii kag nagakilala sang pililion nga mga sala. Ina nga mga sala ayhan may dagway nga kinahanglan dal-on sa atubangan sang Dios lamang. Basi pa lang ina mga kasaypanan nga kinahanglan ituad sa mga isigkatawo nga nag-antus sang kasakitan nahanungod sa ila; ukon ina ayhan bala isa nga may kaangtanan sa kabilogan nga katawohan. kag kinahanglan ituad sa tanan nga nadalahig. Apang ang tanan nga pagtuad kinahanglan maathag kag sa iya katuyu-an, nga nagakilala sang hublas nga mag sayup nga ikaw nakasayup.PKC 33.2

  Sa panahon ni Samuel, ang mga Israelinhon nagbiya sa Dios. Sila nagantus sang bunga sang paglapas; bangud nadula nila ang ila pagtoo sa Dios, gindula nila ang ila pagkamahinalangpon sa lya gahum kag kinaalam sa pagdumala sang pungsod, gindula ang ila pagsalig sa lya igkasarang pagtabang kag maghilway sang lya ginpahamtang. Nagtalikud sila gikan sa dalayawon nga Hari sang kalibutan, kag maghandum nga pagadumalahon katulad sang mga pungsod palibut sa ila. Sa wala pa sila nakakita sang paghidaet, nagbungat sila sining himpit nga pagtuad: “Luas sang madamu namon nga sala, nakasala pa gid kami sang pagpangayo sing hari.” I Samuel 12:19. Ang kasubong nga sala nga nagpakalain sa ila kinahanglan ituad. Ang ila pagkawalay kabaslan naglupig sang ila kalag kag ginbulag sila sa Dios.PKC 34.1

  Ang Pagtuad indi na mabaton sang Dios nga wala sing matinutud-on nga paghinulsol kag pagpatadlong. Kinahanglan may malig-on nga pagbaylo sa kabuhi; ang tagsa ka bagay nga makangingil-ad sa Dios kinahanglan isikway. Amo ini ang mahitabu sang himpit nga pagbakho sang pagkasala. Ang tulumanon nga kinahanglan himuon naton sa aton bahin ginpahamtang sa aton atubangan” “Magpaninlo kamo sang inyo kaugalingon. Untati na ninyo ini tanan nga kalautan nga inyo ginahimo ssa akon atubangan. Untati na ninyo ang paghimo sang malaut, kag himuon ninyo ang matarung, pangita-a ninyo ang katarungan — buligi ninyo ang ginapigos, ihatag sa mga ilo ang ila mga kinamatarung, kag apini ninyo ang mga balo.” Isaias 1: 16-1 7. “Halimbawa iuli niya ang ginprerida sa iya, indi niya ang iya kinawatan — kon mag-untat sia sa pagpakasala kag matuman sang mga kasuguan nga nagahatag sang kabuhi, indi sia mapatay, kundi magakabuhi.” Ezequiel 33:15. Si Pablo nagatudlo sa iya pamulongpulong sang kalibutan sang paghinulsol: “Tanawa ninyo kon ano ang ginhimo sang Dios sining inyo kasubo: ini naghimo sa inyo nga mahugod kag magpahimulat sa inyo sa pagmatuod nga wala kamo sing sayop! Daw ano ang inyo kaakig, katublagan, balatyagon, kakugi, kag paghanda sa pagsilot sang sayop sa sining butang.” 2 Corinto 7:11.PKC 34.2

  Kon ang sala nagsumpo sang pagkilala sang kinabubut-on nga balaan, ang malaut nga nagahimo indi makahimutad sang kakulangan sang iya pamatasan, ukon indi niya nahangpan ang kadakuon kaayo sang kalautan nga nahimo niya: kay kon indi sia magpasupil sa nagapamatbat nga Balaan nga Espiritu nga sia nakasala, sia mapabilin nga mahinuyugon sa kadudulman sang iya kasal-anan. Ang iya mga pagtu-ad indi matinutud-on kag hugot. Sa tagsa kapagkilala niya sang iya kasal-anan ginadungangan niya sang pangpasaylo para ibalibad sang iya kagawian, nagaasoy nga kon inindi bangud sang patud nga mga hitabu, indi niya nahimo ini ukon ina, nga amo ang kabangdanan sang pagbadlong sa iya.PKC 35.1

  Sa tapus nagkaon-sang ginadilian nga bunga sang kahoy, si Adan kag si Eva napun-an sang igbalatyag sang kahuya kag kahadluk. Sa nahauna ang ila lamang naisip amo ang pagpamalibad sang ila sala, kag pagluwas sang ila kaugalingon sa kahaladlukan nga pamatbat sang . kamatayon. Sang ang Ginoo nagpakiana nahanungud sang ila sala, si Adan nagsabat, nga nagatungtung sang kasalanan sa isa ka bahin saiya kaupod, “Ang babae nga ginhimo mo para sa akon amo ang naghatag sa akon sang bunga sang kahoy kag nagkaon ako.” Ang babayi ginbutang niya ang basul sa man-ug nagasiling, “Ang man-ug nagganyat sa akon sa pagkaon sadto.” Genesis 3:12,13. Ngaa ginhimo mi ang man-ug? Ngaa ginapahanugutan mo maghari sa Eden? Amo ini ang mga pangutana nga ginpasatum sa iya pagpamalibad sang iya paglapas. sa amo nga paagi, ginsumbong ang Dios sang katungdanan sang ila pagkahulog sa sala. Ang diwa sa pagkamatarung sang kaugalingon naggikan sa amay sang kabutigan kag ginapasundayag sang tanan nga anak ni Adan nga lalake kag babayi. Ang pagtu-ad sa sining sahi indi binugnaan sang balaan nga Espiritu kag indi mabaton sang Dios. Ang matood-tood nga paghinulsol nagatuytuy sa tawo sa pagpas-an sang kaugalingon niya nga sala, kag magkilala nga’ wala sing daya ukon pagpakunokuno. kaanggid sang makaluluoy nga tagasulat sang buhis nga indi gani magtangla sa langit nagsiling, “O Dios, kaluoya ako nga makasasala;” kag sila nga nakakilala sang ila kasalanan pagkamatarungon; kay si Jesus nagabayad sang iya dugo sa pagsakdag sang nagahinulsol nga makasasala.PKC 35.2

  Ang halimbawa sa Balaan nga Kasulatan sang Dios sang matuod-tood nga paghinulsol kag pagpaubos nagapahayag sang espiritu sang pagtu-ad sa diin nga wala sang pagpatawad sang sala, ukon pagtinguha sa pagkamatarung sang kaugalingon. Si Pablo indi nagtinguha nga magtaming sang iya kaugalingon; ginalarawan niya ang iya kasal-anan sa pinakamaitum nga duag, nga indi sia nagtinguha nga pagahaganhaganon ang iya kasal-anan. Sia nagtu-ad, “Amo ini ang akon ginhimo sa Jerusalem. Ginhatagan ako sang awtoridad sang pangulo nga pari, kag akon ginapabilanggo ang madamo nga mga tawo sang Dios. Kag sang pamatbatan sila sang kamatayon, akon gin-ugyonan ini nga pamatbat. Ginpasilutan ko sila sa madamo nga mga beses sa tanan nga mga sinagoga kag ginhimud-osan ko nga ang akon kaakif sa ila sa bagay nga nagpakalambot ako sa mga siyudad sa gowa sa paghingabot sa ila.” Binuhatan 36:10,11. Indi sia nagapangalag-ag nga magpahayag nga “Si Cristo Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas sang mga makasasala, kag ako gid ang labing malaut sa ila tanan.” I Timoteo 1:15.PKC 36.1

  Ang mapainubuson kag boung nga tagipusoon, gindaug paagi sang matuodtoud nga paghinulsol, magpasalamat sa isa ka butang sing paghigugma sang Dios, kag ang bili sang Calvario; kag sang isa ka anak nagatu-ad sa mahigugmaon nga amay, amo man ang tunay nga mahinulsolon dalhon niya ang iya mga sala sa atubangan sang Dios, tumanon Niya ang Iya ginsaad kag himuon Niya ang nagakaigo; patawaron Niya ang aton nga sala, kag tinlu-an Niya kita sang tanan naton nga Mautan.PKC 36.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents