Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagkabalaan

  Ang panug-an sang Dios amo ini, ‘‘Magpangita kamo sa Akon, kag inyo Ako makita, kay magapangita kamo sa akon sa bug-os ninyo nga tagipusoon.” Jeremias 29:13.PKC 38.1

  Ang bilog nga tagipusoon kinahanglan ipaghiuyon sa Dios, ukon ang pagbaylo indi gid mahimo sa aton para nga makabalik kita sa Iya nga dagway. Sa aton kinaiya napahilayo kita sa Dios. Ang balaan nga Espiritu nagalarawan sang aton kahimtangan sa katulad sini nga mga pulong, “Patay kamo sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang inyo mga paglapas kag mga sala —, “ang imo ulo nalikupan sing mga pilas, kag ang imo tagipusoon kag hunahuna masakiton. Halin sa imo alimpuduwan, tubtub sa dapadapa wala gid sing bahin nga maayo.” “Ti kundi makatalupangud sila kag makapalagyo sa siod sang Yawa nga nagadakop sa ila kag nagpatuman sa ila sang iya kabubut-on.” Efeso 2:1; Isaias 1:5,6; 2 Timoteo 2:26. Ang Dios nagahagad nga kita magbalik sa Iya, para“luwason kita. Apang sanglit sang ini nagakinahanglan sang bug-os nga pagbaylo, ang pagbag-o sang bilog nga kinaugali, dapat magpasopil kita sang bug-os sa Ginoo.PKC 38.2

  Ang away batuk sa aton kaugalingon amo ang labi nga daku sa tanan nga pakig-away tubtub kon san-o man. Ang pagdaug sang kaugalingon, ang pagampo sang tanan sa pagbu-ot sang Dios, nagakinahanglan sang paninguha; sa gihapon ang tawo dapat magtugyan sang iya kaugalingon sa Dios buot sia magbag-o sa balaan nga kinabuhi.PKC 38.3

  Ang pagdumalahan sang Dios indi kaangay sang pagpakita sang Yawa, nga nagasandig sa lipud nga pagyaub, isa ka dimakatarungan nga pagdumalahan. Ini napaganyat sa kaalam kag balatygon, “Karon athagan ta ini nga butang,” Isaias 1:18 amo ang pangagda sang Manunuga sa mga tinuga Niya. Ang Dios indi nagapilit sang kabubut-on sang Iya mga nilalang. Indi Sia makabaton sang pagsimba nga indi maluyagon kag mabut-anon nga gindulot. Ang isa ka pinilit nga panugyan makabalabag sang tanan nga pag-uswag sing kaisipan ukon pangawi; ina magbuhat sa tawo nga kasangkapan lamang. Tagsubong sina indi ina ang katuyoan sang Manunuga. Ang luyag Niya nga ang tawo, ang purong sang Iya kinabudlayan makaabut sang labing mataas nga kauswagan. Ginapahamtang Niya sa aton atubangan ang kataasan sang pagkamaayo nga luyag Niya maagum naton sa paagi sang Iya bugay. Ginaagda Niya kita nga itugyan naton ang aton kaugalingon sa Iya, agud mahimo Niya ang Iya tinutyo sa aton. Ina nga bagay yara sa aton sa pagpiii kon bala magpakighilway kita sa talikala sang sala, para magpakigbahin sa mahimayaon nga kaluwasan sang mga anak sang Dios.PKC 39.1

  Sa pagtugyan sang aton kaugalingon sa Dios, dapat pat-ud nga idulot naton ang tanan nga makabulag sa aton gikan sa Iya. Tungod sina ang Manluluwas nagpulong: “Wala sing isa sa inyo nga mangingintutunan ko kon indi sia magbiya sang tanan niya nga pagkabutang,” Lucas 14:33. Bisan ano ang maghaylo sing kasingkasing gikan sa Dios dapat isikway. Ang manggad nga dutang-on amo ang ginasimba sang kadamuan. Ang paghigugma sang pilak, ang paghandum sang manggad, amo ang bulawan nga talikala nga nagagaid sa ila sa kay Satanas. Ang Pangabuhi nga maiyaiyahon nga kahapusan kag kahilwayan nga wala katungdanan amo ang ginasimba sang iban. Apang ining masulondon nga kaangtanan dapat mabugto. Indi mahimo nga kita manginkatunga sa Ginoo kag katunga sa kalibutan nga pangabuhi. Indi kita mga anak sang Dios kon indi kita bug-os nga sakup Niya.PKC 39.2

  May dira nga nagapamatuod nga nagaalagad sa Dios samtang sila nagasiling sa ila kaugalingon nga pagpaninguha sa pagtuman sang Kasugoan Niya, sa pagdagway sang tama nga kinabubut-on nga balaan, tungod sina makaagum sang kaluwasan. Ang ila tagipusoon indi natandug sang isa ka madalum nga igbalatyag sang paghigugma ni Cristo, apang nagahimulat sila sa paghimo sang katungdanan sang kabuhi nga pagkaCristiano kaangay sang ginakinahanglan sang Dios sa ila para makaangkon sang langit. Tagsubong sina nga pagtuo amo ang walay pulos. Kon si Cristo nagapuyo sa sa kasingkasing sang tawo labi nga mapun-an sing paghiguma Niya, kabuylog sang himaya kag paghidaet sa lya, nga ina nagtutum sa lya, kag sa pagpamalandong sa lya, ang kaugalingon makalimtan. Ang paghigugma sa kay Cristo amo ang tuboran sang mga bulohafon. Aton sila nga nagabatyag sang nagapanghawid nga paghigugma sang Dios, indi nagapakiana kon daw ano ka diutay ayhan ang madulot buot ka makatuman sang kinahanglan sang Dios, ini sila nagapangabay sang pinakamanubo nga talaksan, kondi nagtinguha sang himpit nga kasugtanay sunod sa kabubut-on sang ila Manluluwas. Lipod sang hugot nga paghandum ginatugyan nila ang tanan, kag napakita sang pagkabalaka kabagay sa bili sang bagay nga ginalaghap. Ang pamatuod sa kay Cristo nga wala sini nga madalum nga paghiguma, mala lamang nga pulong, hublas nga katul-iran, kag mabug-at nga pagpangabudlay.PKC 40.1

  Ginabatyag mo bala nga sila may daku kaayo nga pagantus sa pagtugyan sang tanan sa kay Cristo? Pamangkuta ang kaugalingon mo sini nga pamangkut, “Ano ang gindulot ni Cristo sa akon?” Ang Anak sang Dios ginhalad sa akon ang tanan — kabuhi kag paghigugma kag pagantus — para sa aton kaluwasan. Kag mahimo bala nga kita, ang walay pulos nga mga butang, sang daku kaayo nga paghigugma maghawid, sang aton pagmahal sa lya? Ang tagsa ka tion sang aton kinabuhi bahin kita sang lya bugay, kag sini nga pat-ud nga katuyuan indi kita makatalupangud sang kadalum sang kadudulman sa diin kita naluwas. Mahimo bala kita maglaaw sa lya, si sin-o nga ginpadutlan sang aton kasalanan, kag luwas pa sina, maluyagon maghimo sang kadautan sa tanan nga paghigugma kag pag-antus sang aton Cinoo? Sa aton paghimutad sang walay latid nga kahuy-anan sang Cinoo sang kahimayaan, magkumod bala kita tungod kay wala maluwas man kita sa pagpaninguha kag pagpainubuson sang aton kaugalingon? Ang pangutana sang madamo nga bugalon nga kasingkasing amo ini, “Ngaa ako magpadayon sa paghinulsol kag pagpaubos sa panguna nga wala pa ako pasalig nga batunon ako sang Dios? “Ginatudlo nakon ikaw sa kay Cristo. Sia wala sing kasal-anan, kag labi pa sini, Sia ang Hari sang Langit, apang sa pagsakdag sang tawo. nanginsala Sia sa bilog nga kalibutan. Sia naisip kaupod sang mga makasasala; kag ginpas-an Niya ang kasal-anan sang kadamuan. nagpatunga sa pagsakdag sang mga makasasala; kag napakigbahin sa inagyan sang mga kriminal. Nagtal-os Sia sa mga makasasala. kag nag-antus sang silot nga bagay sa ila.” Isaias 53:12.PKC 40.2

  Apang ano ang nahatag naton kon ginhatag naton ang tanan. Ang tagipusoon nga nadagtaan sang kasal-anan, para tinluan ni Jesus, para hugasan sang lya kaugalingon nga dugo, kag luwason sang lya walay tupong nga paghigugma. Kag sa gihapon ang katawohan ginaisip nila nga mabudlay magdulot sang tanan! Nahuya ako magpamati nga ginamitlang mi. nahuya magsulat sinaPKC 41.1

  Ang Dios indi nagpangayo sa aton nga buy-an naton ang isa ka bagay nga para sa aton kinaayo kon aton mahawiran. Sa tanan nga nahimo Niya ginadumdum Niya ang kaayohan sang lya mga anak Kabay pa nga ang tanan nga indi nagpili sa kay Cristo makatalupangud nga may yara Sia nga isa ka bagay nga labi gid kaayo nga idulot sa ila sang akon sila maglaghap para sa ila kaugalingon. Ang tawo nagahikut sang pinakadaku nga kasakitan kag kalapasan sa iya kaugalingon nga kalag kon sia nagaisip kag nagahulag batuk sa kasugoan sang Dios. Wala sing matood nga himaya nga makita sa banas nga ginadilian Niya, sin-o Sia nga nakahisayud kon ano ang pinakamaayo, kag sin-o ang nagabuko para sa kaayuhan sang lya nga tinuga. Ang banas sang kalapasan amo ang banas sang kasakit kag kalaglagan.PKC 41.2

  Isa ka sala ang paglinaw sang paino-ino nga ang Dios malipay makita ang lya mga anak nga magpangalisud. Ang tanan sa langit nagakabalaka tuhoy sa kahamungayaan sang tawo. Ang langitnon nga Amay indi nagatakup sang mga alagyan sang kalipay sa tagsa sang lya mga tinuga. Ang Diosnon nga mga kinahanglanon nagapadumdum sa aton para paglikaw sina nga mga pagpalabi sa mga bagay nga makadala sang kasikitan kag kapaslawan nga makatakop sa aton sang ganhaan sang kalipayan kag langit. Ang Manunubus sang kalibutan nagabaton sang mga tawo bisan ano lang ang kahimtangan nila, ang ila mga kinahanglanon mga kakulangan. kag mga kaluyahon kag Sia indi lamang naghugas sang ila sala kag naghatg sang kaluwasan paagi sa lya dugo. dugang pa sina, magpalusog sang handum sang tagipusoon sang tanan nga magsugot sa pagpasakop sa singhaw sa pagpalapnag sang panghidaet kag kapahuwayan sa tanan nga magkari sa lya kag magkaon sang tinapay sang kabuhi. Nagakinahanglan Sia sa aton nga maghiwat lamang sang katungdanan nga makatuytuy sang aton mga tikang sa kataasan sang himaya sa diin ang dimasinulundon indi makaabut. Ang matuod nga malipayon nga kinabuhi amo ang pagdagway kay Cristo sa kaugalingon ang aton paglaum sa kahimayaan.PKC 42.1

  Madamu ang nagapakiana, “Ano ang himuon ko sa pag-ampo sang akon kaugalingon sa Dios? Magatinguha ka nga itugyan mo ang imo kabuhi sa Ginoo, apang maluya ikaw sa panggawi nga balaan, nga yara sa kahiulipan sang pangduhaduha, napunggan sang gawi sang kabuhi nga makasasala. Ang imo mga panug-an kag hagna katulad sang lubid nga balas, Indi ka makagahum sang imo nga panghunahuna, ang imo mga pagkadalas, ang imo mga kahuyugan. Ang ihibalo mo sang imo mga di-matuman nga mga panug-an kag ginbutong nga mga pangako nagapaluya sang imo mga pagkaminatud-on, kag manginkabangdanan sa imo sa pagbatyag nga ang Dios indi makabaton sa imo; apang indi ka kinahanglan magdula sing paglaum. Ang kinahanglan mi mahangpan amo ang minatuod ng kusog sang pagpaninguha. Amo ini ang gahum nga nagadumala sa kinaugali sang tawo, ang gahum sang pagbu-ot ukon pagpili. Ang tagsatagsa ka bagay nagasalig sa nakaigo nga nga pamatbat sang kabubuton. Ang gahum sang pagpili ginhataga sang Dios sa tawo, ila ini sa paggamit. Indi ka makabaylo sang imo kasingkasing, indi ka sa imo kaugalingon makahatag sang iya pagkamapinalangga-on; apang makapagsulabi ka sa pagalagad sa Iya. Makadulot ka sang imo kabubut-on. Sia sa sina nga tion maghikut sa inyon kinaugali sa pagbuot kag paghimo suno sa Iya maayo nga kabubut-on. Sa amo sina ang bilog mo nga kinaugali mapadala sa idalum sang pagdumala sang Espiritu ni Cristo; ang imo kahanuot mapatuhoy sa Iya, ang imo panghunahuna maghilisantu sang Iya.PKC 42.2

  Ang mga handum sa kaayohan kag pagkabalaan mangintama sa ila hamtang: apang kon ikaw magdulog diri, mawala ang iya kapuslanan. Madamu ang malaglag samtang nagalaum kag nagahangad nga mangin Cristiano. Indi sila makaabut sa katuyu-an nga magtugyan sang ila kabutbut-on sa Dios. Indi na sila karon makapili nga magCristiano.PKC 43.1

  Sa paagi sang tama nga paggamit sang kabubut- on, ang kabilogan nga pagbaylo mangin sa inyo nga kinabuhi. Sa pagtugyan sang imo kabubut-on sa kay Cristo, nagapakigbuylog ka sa gahum nga sa ibabaw sang tanan nga mga ginsakpan sang Iya kagamhanan. Makaangkon ka sang kusog halin sa langit nga makapaligon saimo, kag sa sina nga paagi sa malig-on nga pagtugyan sa Dios makasarang ka sa pagpangabuhi sang bag-o nga kinabuhi, bisan ang kabuhi nga matinuohon.PKC 43.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents