Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagtuo kag Pagdawat

  Sanglit ang imo balatyagon nakulang paagi sa Balaan nga Espiritu, nakakita ikaw sang isa ka bagay sang kalaut sang sala, sang iya gahum, sang iya kabalusan, sang iya kalisdanan; kag gintan-aw mo nga may pagkangilad: Ginabatyag mo nga ang sala nagbulag sa imo gikan sa Dios, nga ikaw sa kahiulipan tuhoy sa gahum sang kalautan. Sa labi mo nga tinguha nga magpanginluwas ang labi pa nga makatalupangud mo ang imo dikasarangan. Ang katuyoan mo malubog; ang imo kaisipan mahigko. Nakita mo nga imo kabuhi puno sang pagkahikaw kag kalapasan. Nagahandum ka nga ikaw patawaron, matinluan, pagpahilwayon. Ang paghangpanay tuhoy sa Dios, ang pagkatulad sa Iya, ano ang himuon mo sa pagangkon sina?PKC 45.1

  Ang paghidaet ang kinahanglan mo, — ang kapatawaran sang Langit kag paghidaet kag paghigugma sa tagipusoon. Ang pilak indi makabakal sina, ang kinaalam indi makapatigayon sina, ang kinaadman indi makakuha sina;gid ikaw makalaum, sa imo kaugalingon nga panikasug, sa pag-agum sina. Apang ang Dios amo ang magtanyag sina, sa imo subong isa ka dulot, “Kari kamo nga wala sing kuarta magbakal sing kalan-on kag magkaon.” Isaias 55:1. Mangin-imo ini kon lab-uton mo sang imo kamut kag kaptan ina. Ang Ginoo nagasiling, “Karon athagon sang dagta ang sala, sang sala tama kapula, pero mangin maputi ka subong sang bulbul sang karnero.” Isaias 1:18. “Hatagan ko kamo sing bag-o nga tagipusoon — kag ibutang ko sa inyo ang bag-o nga hunahuna.” Ezequiel 36:26.PKC 45.2

  Nagtu-ad ka sang mga sala, kag sa imo tagipusoon ginsikway mo na ina. Maghimud-os ka nga idulot mo ang imo kaugalingon sa Dios. Karon magkadto ka sa Iya, Kag magpangayo nga hugasan Niya ang imo mga sala kag hatagan ka sang bag-o nga tagipusoon. Dayon magtuo ka nga ginhimo Niya ini bangud nakatug-an Sia. Amo ini ang tulun-an nga ginatudlo ni Jesus samtang diri sia sa duta, nga ang dulot nga gintug-an ni Jesus, dapat magtuo kita nga nabaton naton, kag ina aton na. Si Jesus ginpaayo Niya ang mga tawo sa ila mga masakit kon sila may pagtuo sa Iya gahum. Ginabuligan Niya sila sa mga bagay nga makita nila, sa sini natandog, sila sa pagsalig sa Iya nahanungud sang mga bagay nga indi nila mahangpan — nagatudlo sa ila nga magtuo sa Iya gahum pagpatawad sang mga sala. Ini ginapaathag Niya sang bunayag sa pagpaayosang isa ka tawo nga paralitico: “Karon pamatud-an ko sa inyo nga ang Anak sang Tawo may gahum sa duta sa pagpatawad sang mga sala,” (sa sina nga tion nagsiling Sia sa paralitico,) “Bangon ka, dalha ang imo higdaan kag magpauli ka!” Mateo 9:6. Sa sini nga mga halimbawa si Juan nagasiling sang mga katanghagaan ni Cristo, “Ginsulat ini agud magtuo kamo nga si Jesus amo ang Cristo ang Anak sang Dios, kag kon nagtuo kamo ayhan maykabuhi kamo sa Iya ngalan.PKC 46.1

  Gikan sa bunayag nga paathag sang Balaan nga Kasulatan nahanungud sa ginpaayo ni Jesus ang masakiton, makatuon kita sang isa kabagay nga kon ano ang pagtuo sa Iya nahanungud sa kapatawaran sang kasalanan. Malisu kita sa sugilanon nahanungud sang paralitico sa Bethesda. Ang makalulu-oy nga nagaantus dimakasarang; indi niya nagamit ang iya mga batiis kag butkon sa sulod sang tatlo ka pulo kag walo ka tuig; walay sapayan si Jesus nagsugo sa iya, “Bangon ka, dalha ang imo higdaan kag magpauli ka.” Ang masakiton nga tawo mahimo magsabt, “Ginoo, kon paayuhon mo ako, matuman ako sang pulong mo;” Apang indi gintuo niya ang pulong ni Cristo, nagtuo nga ginaayo siya, kag ginpilit niya paglakat kag naglakat sia. Nagtuman sia sa pulong ni Cristo kag ang Dios naghatag sa iya sang ikasarang. Ginpaayo sia.PKC 46.2

  Sa kaanggid nga halimbawa ikaw isa ka makasasala. Indi ka makabayad-sang imo nagligad nga mga sala, indi ka makabaylo sang imo tagipusoon, kag magpakabalaan. Apang ang Dios nagapanug-an sa pagbuhat sini tanan nahanugud sa imo paagi sa kay Cristo. Nagtuo ka sa sina nga panug-an. Magtu-ad ka, sang imo mga sala, kag itugyan mo ang imo kaugalingon sa Dios. Maghariggab ka sa pagalagad sa Iya. Sa pat-ud nga kaanggid sini nga pagsunod ang Dios nagtuman man sang Iya pulong sa imo. Kon magtuo ka sang panug-an magtuo ka nga ikaw na patawad kag natinluan — ang Dios nagasangkap sang pamatuod; ginbug-os ikaw, kaangay sang paghatag ni Cristo sang ikasarang sa paglakat sang ang tawo nagatuo nga sia nag-ayo. Amo ini ang kinamatuod kon ikaw magtuo sa Iya pulong.PKC 47.1

  Indi ka maghulat tubtub nga makabatyag ka nga ikaw ginpaayo, apang magsiling ka, “Nagtoo ako; matuod ina, indi tungud kay ginabatyag ko ini, kondi tungud kay ang Dios nagtug-an.”PKC 47.2

  Si Jesus nagsiling, “Gani nagsiling ako sa inyo, ang tanan nga inyo ginapangayo sa pangamuyo, magtuo kamo nga inyo na ina nabaton, kag ini tanan ihatag gid sa inyo.” Marcos 11:24. May tulomanon ini nga panug-an — nga kita mag-ampo suno sa kabubut-on sang Dios. Apang kabubut-on sang Dios nga pagtinlu-an kita gikan sa sala nga nahimo kita nga Iya mga Anak, kag pahanugatan kita sa pagpangabuhi sang balaan nga kabuhi. Gani kon mahimo magpangamuyo kita sang pagkamaayo, kag magtuo nga nabaton na naton. Katungdanan naton sa kay Jesus magkadto kag matinluan, kag magtindug sa atubangan sang kasuguan nga wala kahuyaanan kag paghinulsol, “Karon indi na pagsilutan ang mga nahiusa sa kay Cristo Jesus.” Rom 8:1.PKC 47.3

  Kutub karon indi na ikaw imo kaugalingon; ginbakal ka nga may kabilihan. “Kay nakahibalo kamo kon ano ang ginbayad agud mahilway kamo. Indi ini subong sang pilak ukon bulawan — Ginhilway kamo paagi sa hamili nga dugo ni Cristo, nga nanginsubong sang isa ka cordero nga wala sing kasawayan ukon dagta.” I Pedro 1:18,19. Paagi sa sining mapinatihon nga binuhatan sa pagtuo sa Dios, ang Espiritu nga Balaan nagmanginamay sang bag-o nga kabuhi sa inyo tagipusoon. Ikaw kaangay sang isa ka bata nga natawo sa panimalay sang Dios, kag ginahigugma Niya ikaw katulad sang Iya paghigugma sang Iya nga Anak.PKC 48.1

  Karon nga gindulot mo ang imo kaugalingon sa kay Jesus, indi ka mag-isol, indi mo pagbutangan ang imo kaugalingon gikan sa Iya, kondi, adlaw adlaw magsiling ka “sa kay Cristo ako, ginhatag ko ang akon kaugalingon sa Iya. “kag pangayu-on mo sa Iya nga ihatag Niya ang Iya Espiritu sa imo, kag bantayan ka Niya sang Iya bugay. Sa subong sini nga paagi sa paghatag mo sang imo kaugalingon sa Dios kag pagtuo sa Iya, nga ikaw manginanak Niya. gani ikaw mangabuhi sa Iya. Ang apostol nagahambal, “Tungod kay ginbaton ninyo si Cristo Jesus subong Ginoo, magkabuhi kamo nga naghiusa sa Iya.” Colosas 2:6.PKC 48.2

  Ang iban daw nagabatyag nga dapat sila makaagi sa pagtilaw, kag magpamatuod sa Dios nga sila nagtadlong, buot sila makaangkon sang. Iya pagbugay. Apang sila makaangkon sang Iya pagbugay bisan subong.PKC 48.3

  Dapat sila makaangkon sang Iya pagbugay ang Espiritu ni Cristo, para makabulig sa ila mga kaluyahon, ukon sila indi makasumpong sa kalautan. Si Cristo maluyag nga kita magpalapit sa Iya kaangay subong sining aton kahimtangan nga makasasala, dikasarang, nagasalig. Mahimo nga magkari kita kaupod sang aton kabuangan, aton kalapasan, kag magluhod sa Iya atubangan, maghinulsol. Ang lya himaya amo ang pagpalibut sa aton sang mga butkon sang lya paghigugma. kag bugkuson ang aton mga samad, natinluan kita sa aton pagkahigko.PKC 48.4

  Yari diri sa diin ang libulibo nakulangan. Indi sila nagapati nga si Jesus magpatawad sa ila tagsa nga pagkatawo. Indi nila ginatuo ang Dios sa lya mga pulong. Katungdanan sang tanan nga nagatuman sang mga kasugtanan sa pagpahibalo para sa ila kaugalingon nga ang kapatawaran hilway nga ginaunat sa tagsa nila nga sala. Isikway ninyo ang pangduhaduha nga ang mga saad sang Dios indi tuyo sa inyo. Para ina sa tanan nga mahinulsulon nga nakalapas. Ang ikasarang kag pagbugay gintigana paagi kay Cristo nga idulong sang mga mananabang nga manugtunda sa tanan nga nagatuo nga kalag. Wala sang isa nga lubos ka makasasala nga indi makaagum sang kapag-on, kaputli, kag katadlungan sa kay Jesus nga nagpakamatay, bangud sa ila. Nagakuha Sia nga ubahan sila sang ila mga panapton nga nadagtaan kag nahigkuan sang sala, kag islan sang puti nga mga kunop sang katarungan; ginbilinan Niya sila nga magkabuhi kag indi magpakamatay.PKC 49.1

  Ang Dios indi nakahidustanay sa aton kaangay sang isa ka umalgi nga tawo sa iya kaanggid. Ang iya panghunahuna amo ang hunahuna sang may pagkaawa, paghigugma, kag labing pagkalulo. Nagmitlang sia, “Ang mga malaut magbiya sang ila malaut nga pagginawi kag magbaylo sang ila panghunahuna. Pabalika sila sa Ginoo nga aton Dios. Maluluy-on Sia kag mapinatawaron.” Isaias 55:7. Ginpanas Ko ang imo mga sala kaangay sang gal um. Balik ka sa akon; kay Ako amo ang tagaluwas.mo.” Isaias 44:22PKC 49.2

  “Wala ako sing luyag nga magisa nga mapatay. Mag-untat kamo pagpakasala kag magkabuhi.” Ezekiel 18:32. Si Satanas handa sa pagkawat sang balaan nga mga pasalig sa Dios. Nagatinguha sia ang .makuha niya ang tagsa ka igpat sang paglaum kag tagsa ka silak sa tawo; apang indi mo itugot nga himuon ini. Indi ka magpamati sa manunulay; kondi magpulong, Si Jesus nagpakamatay busa ako basi pa lang mabuhi. Ginahigugma Niya ako, kag indi Sia luyag nga ako malaglag. May m3luluy-on ako nga Amay nga langitnon; nga bisan ginmulay ang-lya paghigugma, bisan ang mga pagkamaayo nga ginahtagan Niya sa akon ginpatuyang ko, mapauli ako kag magsilin-g sa akon Amay, “Tay, nakasala ako batok sa Dios kag batuk sa imo. Indi na ako takus nga pagatawgon pa nga imo anak. Kabiga ako nga isa sang imo mga mamumugon.” Inang palanganginawayan nagasugid ako sa imo kon ano ang isa nga walay pat-ud nga mabaton, Malayo pa sia sa ila balay sang makita sia sang iya nga amay. Ang tagipusoon sang iya amay napunan gid sing kaluoy, gani dumalagan sia kag ginhakus ang iya anak kag ginhalukan.” Lucas 15:18-20.PKC 49.3

  Apang bisan inang palanganiwaan, malulo kag makatalandug katulad sini, kulang pa ini sa pagsaysay sa walay latid nga kaluoy sang langitnon nga Amay. Ang Ginoo nagpahayag paagi sa lya manalagna, “Nagpakita ako sa ila gikan sa malayo. Mga tawo sang Israel, ginahigugma ko kamo sa gihapon, gani nagapadayon ako sa pagpakita sa inyo sang akon mapadinayunon nga gugma.” Jeremias 31:3. Samtang ang makasasala malayo pa gikan sa puluy-an sang Amay, nagauyang sang iya manggad sa tagaluwas nga pungsud, ang tagipusoon sang Amay nauhaw sa iya kag ang tagsa ka handum nagpukaw sang iya kasingkasing nga magbalik sa Dios, amo ang hinunuo nga malum-ok nga pagpakihilway sang lya Espiritu, nagahinyo, nagapakiluoy, nagabutong sang nagtalang, sa mahigugmaon nga tagipusoon sang Amay.PKC 50.1

  Kaupod sang bugana nga mga saad sang Balaan nga Kasulatan sa atubangan mo, makahatag ka ayhan sang doug sa paffgduhaduha? Makapati ka nga kon ang makaluluoy nga makasasala nahidlaw magbalik, nagahandum isikway ang iya mga sala, ang Ginoo magmatul-id ngaduli-an sia magkari sa lya tiilan sa paghinulsol? Malayo sa sina nga mga panghunahuna! Wala sang makalipas sang imo kalag labi pa sang magpasulod sina nga panghunahuna sa langitnon nga Amay. Ginakangil-aran Niya ang sala, apang ginahigugma Niya ang makasasala kag ginhalad Niya ang lya kaugalingon sa pagkatawo ni Cristo, nga ang tanan nga may luyag basi maluwas, kag makaagum sa walay katapusan nga kalipay sa kaharian nga himaya. Ano pa nga labi ka mabakud kag labi ka malum-ok nga hambal sang tawo nga magamit labi sang ginpili Niya sa pagpahayag sang lya paghigugma tuhoy sa aton? Gani ang Ginoo nagsabat*, “Malipat bala ang iloy sa iya kaugalingon nga lapsag kag indi maghigugma sang batang nga iya ginbun-ag? Bisan ang isa ka iloy, malipat sa iya anak, pero indi gid ako malipat sa imo.” Isaias 49:15.PKC 50.2

  Magtangla kamo, nga mga nagapangduhaduha kag nagakurog; si Jesus buhi nga nagabulig sa aton. Magpasalamat sa dulot sing lya mahal nga Anak, kag magampo nga indi Sia namatay sa aton kaayohan nga wala ang Espiritu sang Dios nagaagda sa imo karon nga adlaw. Kari ka upod sang imo bilog nga tagipusoon sa kay Jesus, kag mag-angkon sang lya pagbugay.PKC 51.1

  Sa pagbasa mo sining mga saad, dumdomon mo nga ini mga kasaysayan sangiya dimamitlang nga paghigugma kag pagkahulog.PKC 51.2

  Ang tuman kadaku nga tagipusoon sang walay katapusan nga paghigugma nabuyok tuhoy sa makasasala nga may walay dulonan nag pagkaawa. “Kag paagi sa pagkamatay ni Cristo ginluwas kita sa bagay nga patawad sang aton mga sala.” Efesos 1:7. Huo, lamang magtuo nga ang Dios amo ang imo mananabang. Ginahandum Niya ang mag-uli sang lya kinabubut-on nga balaan sa tawo. Sa pagpalapit mo sa lya sa pagtuad kag paghinulsol magpalapit man Sia sa imo nga magkaluoy kag kapatawaran.PKC 51.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents