Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Sanghid sa Palangakuan sang Gintutun-an

  “Ang bisan sin-o nga nahiusa kay Cristo bag-o na sia nga tinuga — ang daan wala na, ang tanan bag-o na.” 2 Corinto 5:17.PKC 52.1

  Ang tawo ayhan indi makasugid sang sibu nga panahon; duog ukon masulit niya ang talikala sang mga hitabu sa pahito sang pagbaylo, apang ini indi nagapamatood nga indi sia nahaylo. Si Cristo nagsiling kay Nicodemus, “Ang hangin nagahuyop bisan sa diin nga ang luyag niya. Mabatian mo ang iya huni pero indi ka makahibalo kon diin ini naghalin, kag kon diin nagapakadto. Subong man sini ang nagakatabo sa tagsatagsa nga tawo sa Espiritu.” Juan 3:8. Kaangay sang hangin nga indi makita, apang ang mga bunga sina mabatyagan mo sing maathag, amo ang Espiritu sang Dios sa lya paghikut sa tagipusoon sang tawo. Ina nga kagamhanan nga nagapa-uswag liwat, nga wala sang tawonhon nga mata makakita, nagabun-ag sang bag-o nga kabuhi sang tawo; sia nagapatubas sang bag-o nga nagakabuhi sa dagway sang Dios. Samtang ang pagpangabudlay sang Espiritu mahipus kag dimabatyagan, ang iya patubas nagapakita. Kon ang tagipusoon nabag-o sang Espiritu sang Dios, ang kinabuhi makasaksi sa pagkamatuod. Samtang wala kita mahimo sa pagbaylo sang aton tagipusoon ukon pagdala sang aton kaugalingon sa pagkahirup sa Dios; samtang indi kita magsalig sa aton kaugalinon ukon ang aton maayo nga binuhatan. ang aton kabuhi magpahayag kon ng bugay sang Dios nagapuyo sa sulod naton. Ang pagbaylo makita sa aton kinaugali, sa pamatasan, sa mga palangakuan.PKC 52.2

  Ang pagkatuhay manginmaathag kag pat-ud sa ulot sina kon ano sila sang una kag kon ano sila karon. Ang kinaugali mapahayag, indi sa talagsahon nga maayo nga binuhatan kag talagsahon nga sayup, kondi sa huyog sang kinaugali sang mga tinaga kag mga binuhatan.PKC 53.1

  Matuod nga may dira nga pagkatul-id nga pamatasan nga wala sang pagbag-o nga kagamhanan ni Cristo. Ang kailigbon sang kaangtanan sa iban kag ang handum sa paghangad sang iban mahimo nga makapatubas sang mahusay nga pangabuhi. Ang kaligdong mahimo makatuytuy sa aton nga makalikaw kita sa pagpakita sang kalautan. Ang maiyaiyahon nga kasingkasing ayhan makahimo sang maalwan nga binuhatan. Sa ano nga paagi, sugod karon nga kita makapat-ud kon sa kay sin-o bunghay kita?.PKC 53.2

  Sin-o ang may tag-iya sang atong tagipusoon? Sa kay sin-o ang aton paino-ino? Kay sin-o ang nahamut-an naton nga masugilanon? Sin-o ang may tag-iya sang aton labing mainit nga palangga kag lubos nga pagmahal? Ko si Cristo ang may tag-iya sa aton, ang aton paino-ino kabuylog sang lya kag aton pinakatam-is nga panghunahuna natungod sa lya. Ang tanan nga aton maangkon ginakabig nga balaan sa lya. Nagahandum kita nga magdala sang lya dagway, magkabuhi sang lya. Kinabuhi, magbuhat sang lya kabubut-on, kag maglipay sa lya sa tanan nga mga bagay. Ina sila nga nanginbag-o nga ginlalang sa kay Cristo Jesus magapakita sang mga bunga sang Espiritu, “gugma, kalipay, paghidaet, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo pagkamatutum, pagkamainubuson, kag pagpugong sang kaugalingon.” Galacia 5:22,23. Indi na sila magdihon sa ila kaugalingon sunod sa nagligad nga mga kailigban, kondi sa pagtuo sa Anak sa Dios magsunod sila sa lya mga tikang, paghuad sang lya gawi, kag magkaputli sang ila kaugalingon kaangay sang lya pagkaputli. Ang mga bagay nga sang una ginkahamut-an nila ginatamay nila karon. Ang mga bugalon kag indi magpasupil manginmapailubon kag mapainubuson sang tagipusoon. Ang mga tawo nga walay pulos kag matinaastaason kaayo magmanginmabuot kag indi malinapason. Ang hubog magmanginmaligdong, kag ang buhaha magmanginmaputli. Ang walay pulos nga kinabatasan kag mga kinaandaman sang kalibutan ginhamtang sa higad. Ang mga Cristiano maglagtas indi ang “pagpatahum sa gowa” kondi ” ang inyo katahum dapat makit-an sa inyo kinaugali, ang wala nagabalhin nga katahum sang malulo kag mahipus nga espiritu.” I Pedro 3:3,4PKC 53.3

  Wala sang pamatuod sang matood-tood nga paghinulsol luwas kon maghikut sang pagbaylo. Kon sia mag-uli sang iya patinga, ibalik ang ginkuha, matua-ad sang iya mga kasal-anan kag mahigugma sa Dios kag iya isigkatawo ang makasasala gikan sa kamatayon padulong sa kabuhi.PKC 54.1

  Kon, subong, sang masalaypon, makasasala nga mga nagakabuhi, mangintagabahin kita sa lya mapatawaron nga bugay, ang paghigugma magtubod sa sulod sang tagipusoon. Ang tagsa ka lulan mamag-an; bangud ang singkaw nga ginahamtang ni Cristo masulhay. Ang katungdan naginkahamupt, kag ang pag-antus isa ka pagkinalipay. Ang dalan nga daw nagapakita nga natabonan sang kadulum, nanginmasanag nga may mga silak gikan sa adlaw sang Kabunayag.PKC 54.2

  Ang pagkaanyag sang pamatasan ni Cristo makita sa lya mga sumulunod. Ang lya kalipayan amo ang paghimo sang kabubut-on sang Dios. Ang paghigugma sa Dios, ang kainit tuhoy sa lya kahimayaan, amo ang nagabuot nga kagamhanan sa kabuhi sang aton Manluluwas. Ang gugma amo ang nagpagayon kag nagdungog sang tanan Niya nga mga hulag. Ang gugma gikan sa Dios. Ang di-balaan nga tagipusoon indi makasugod ukon makapatubas sini. Makita lamang ini sa tagipusoon sa diin si Cristo nagagahum. “Nagahigugma kita kay ang Dios nagahigugma sa aton sing una.” 1 Juan 4:19. Sa kay Jesus ang tagipusoon nangin bag-o paagi sa langitnon nga bugay, ang gugma amo ang sulundon sang aton hulag. Ini nagbaylo sang aton kinabatasan, nagadumala sang aton mga pagkadalas, nagagahum sang aton mga kailigbon, nagadaug sang aton kaaligutgot, kag natib-ong sang aton mga pagkololo. Ini nga paghigugma nga ginapakamahal sang tawo, nagapatam-is sang kabuhi, kag nagasabuag sang nagahimpit sa pamakud sang tanan nga iya palibut.PKC 54.3

  May duha ka kasaypanan batok sa mga anak sang Dios — nga pinasahi sila nga mga bag-o lamang nakaabut sa pagsalig sang lya bugay — may.labi nga kinahanglanon sa pagbantay. Ang nahauna mga nahambalan na naton, amo ang paglantaw sa ila kaugalingon nga mga kinabudlayan nga ila mahimo, sa pagdala sang ila kaugalingon sa pakighangpanay sa Dios. Sia, nga nagahimud-os para magbalaan sa iya binuhatan sa pagtuman sang Kasugoan, nagtilaw sang bagay nga dimahimo. Ang tanan nga mahimo sang tawo nga indi kaupod ni Cristo nadagtaan sang kabuangan kag kasalanan. Ang bugay lamang ni Cristo, paagi sa pagtuo ang makapabalaan sa tawo.PKC 55.1

  Ang kapihak sini kag indi nakulangan sa makatalagman nga kasaypanan. amo ang pagtuo sa kay Cristo nagapahilway sa tawo sa pagtuman sang kasugoan sang Dios; nga bangud sa paagi sang pagtuo lamang nagin bahin kita sa bugay ni Cristo, ang aton mga binuhatan waly labut sa aton katubosan.PKC 55.2

  Apang talungpada diri nga ang pagtuman indi lamang isa ka pagsunod sa pagua, kondi ang pag-alagad nga may paghigugma. Ang kasugoan sang Dios amo ang isa kapagkita sang lya himpit nga kinaugali; Sia ang kahibugan sang tuman kadaku nga pagsulondan sang paghigugma, busa amo ang sadsaran sang pagdumalahan sa langit kag duta. Kon ang tagipusoon nagbag-o sa kadagway sang Dios, kon ang langitnon nga paghigugma natanum sa kasingkasing, indi bala nga ang kasugoan sang Dios mapaalinton sa kinabuhi?kon ang tawo nagbag-o sa dagway sang naglalang sa iya, ang bag-o nga katipan sang saad natuman, “Itanum ko ang akon mga kasuguan sa ila tagipusoon, kag isulat ko ini sa mga panghunahuna.” Hebreo 10:16 kag kon ang kasugoan nasulat s atagipusoon, indi ayhan magdihon sang kinabuhi? Pagtuman — ang pagalagad kag pag-unong sa paghigugma — amo ang matuod nga tanda sang pagkagintuton-an. Bangud sina ang Kasulatan nagasiling, “Kag kon maghigugma kita sa Dios kon sayuron nagatuman kita sang lya mga sugo.” Kon may isa nga magsiling, nakilala ko gid Sia, pero kon wala sia nagtuman sang lya mga sugo ina nga tawo butigon kag ang kamatuoran wala sa iya.” 1 Juan 5:3; 2:4. Sa baylo sa paghilway sang tawo sa pagtuman, ang pagtuo, kag ang pagtuo lamang amo ang nagahimo sa aton nga tagabahin sang bugay ni Cristo. nga amo ang nagahatag sa aton sa pagtuman.PKC 55.3

  Indi kita makaagum sang kaluwasan sa paagi sang aton pagtuman, bangud ang kaluwasan walay bayad nga dulot sang Dios, nga mabaton lamang sa paagi sa pagtuo. Apang ang pagtuman amo ang bunga sar.g pagtuo. “Nahibaluan ninyo nga si Cristo nagkari sa pagkuha sang mga sala sang mga tawo, kag Sia lya wala sing sala. Gani, ang nagkabuhi kay Cridto, wala nagapadayon sa pagkasasala pero ang bisan sin-o nga nagapadayon sa pagkasasala. wala gid makakita ukon makakilala sa lya.” 1 Juan 3:5,6. Diri sini ang matood-tood nga pagsalawsaw. Kon nagapabilin kita sa kay Cristo, kon ang paghigugma sang Dios nagaluntad sa aton, ang aton mga balatyagon, ang aton mga paino-ino. ang aton mga katuyuan, ang aton mga hulag, manginhiliugyon sa kabubut-on sang Dios kaangay sa ginpahayag sa mga tulumanon sang Balaan nga Kasulatan sang Dios. “Mga anak, indi kamo magtugot nga patalangon ni bisan sin-o: Ang bisan sin-o nga nagahimo sing matariing, matarung subong nga si Cristo matarung.” I Juan 3:7. Ang pagkamatarung ginpaathag paagi sa talaksan nga amo ang Balaan nga Kasulatan sang Dios nga nagapahayag sa napulo ka sugo nga ginhatag sa Sinai.PKC 56.1

  Ina amo ang ginatawag nga pagtoo sa kay Cristo nga nagapangako nga hilwayon ang mga tawo sa ila katungdanan sa pagsunod sa Dios, indi pagtoo kondi palapat. “Kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtoo.” Efeso 2:8. Apang “Amo man ini ang pagtoo: kon wala ini ginaupdi sing maayo nga mga buhat, ini nga pagtuo patay.” Santiago 2:1 7. Si Jesus nagsiling sang lya kaugalingon sang wala pa Sia nagkari sa kaiibutan, “Kon daw ano ang kaluyag Ko sa pagtuman sang Imo kabubuton, O Dios Ko; Ginahuptan Ko ang Imo pagtulon-an sa Akon tagipusoon.” Salmo 40:8. Kag sa malip-ut nga panahon nga wala pa Sia makasaka sa langit liwat nagsugid Sia, “Kon ginatuman ninyo ang Akon mga sugo, magapabilin kamo sa Akon gugma, subong sang ginatuman Ko ang mga sugo sang Akon Amay, kag nagapabilin sa lya gugma.” Juan 15:10. Ang kasulatan nagapabutyag, “Kon kita nagatuman sang mga sugo sang Dios, ti pat-ud gid kita nga kilala naton Sia — Ang nagasiling nga sia nagakabuhi sa Dios, kinahanglan magkabuhi sia pareho kayjesu Cristo.” I Juan 2:3,6. “Sa sini nga katuyo-an gintawag kamo sang Dios, kag si Cristo gid nag-antus para sa inyo kag nagbilin sang sulonda, agud nga magsunod kamo sa lya inagihan.” I Pedro 2:21.PKC 57.1

  Ang tulumanon sang kabuhi nga walay katapusan amo karon subong sang sa gihapon — subong sadto sa Paraiso sa wala pa mahulog ang aton mga una nga ginikanan — himpit sa pagtuman sa Kasugoan sang aton Dios, himpit nga kinamatarung. Kon ang kabuhi nga walay katapusan gintugot sa bisan ano nga kasugtanan sang bilog nga kalibutan mabutang sa katalagman. Ang dalan mabuksan sa kasal-anan.kaupod sang tanan niya nga nagasunod nga kalalt-an kag kapiutan, magpabilin nga walay katapusan.PKC 57.2

  Mahimo para kay Adan, sa wala pa sia mahulog, sa pag-agum .sang matarung nga kinaugali paagi sa pagtuman sa kasugoan sang Dios. Apang napaslawan sia sa paghimo sini kag tungod sang iya sala ang aton kinaiya nahulog man, kag indi kita makahimo sang aton kaugalingon nga matarung. Bangud kita makasasala. dibalaan, indi kita makatuman sang himpit sang balaan nga kasugoan. Wala kita kinamatarung nga aton kaugalingon para makatuman sang kinahanglanon sang kasugoan. Apang si Cristo naghimo sang paagi para magpanginpadlus kita. Nagpangabuhi Sia sa kalibutan sa tunga sang mga pagtilaw kag pagsulay subong sang atom masumalang. Nagakabuhi Sia nga walay sala. Nagpakamatay Sia para sa aton kag karon ginatanyag Niya nga kuhaon ang aton mga kasal-anan kag tagaan kita sang lya kahimpitan. Kon idulot mo ang imo kaugalingon sa lya. kag batunon Sia nga imo Manluluwas. sa sina nga tion makasasala man ang imo kinabuhi sang una, bangud sang lya pagsakdag naisip ikaw nga matarung. Ang kinaugali no Cristo nagapanindugan sa duog sang imo kinaugali, kag ginbaton mo si Cristo sa atubangan sang Dios subong sang sa wala ka nakasala.PKC 58.1

  Labi pa sini, si Cristo nagabaylo sang tagipusoon. Magkabuhi si Cristo sa tagipusoon paagi sa pagtoo. Pagsakdagon mo ini nga kaangtanan kay Cristo sa pagtoo kag padayon nga pag-ampo sang imo kabubut-on sa lya; kag sa .imo pagpasayon sa paghimo sini. kag samtang ginhimo mo ini, hikuton Niya sa imo magbuot kag maghimo suno sa lya handum. Tungod sina makasiling ka, “Gani nga indi na ako nagakabuhi. kundi si Cristo amo ang nagakabuhi.sa akon. Ini nga kabuhi nga akon nga ginakabuhi karon, ginkabuhi ko sa paagi sa pagtoo sa Anak sang Dios, nga nagahigugma sa akon kag naghatag sang lya kabuhi para sa akon.” Calacia 2:20. Gani si Jesus nagsiling sa lya mga gintutun-an, “Kay ang inyo ihambal indi inyo kundi iya sang Espiritu sang inyo Amay nga nagahambal paagi sa inyo.” Mateo 10:20. Sa sunod, kaupod si Cristo nga nagahikot sa inyo. magapahayag ikaw sang subong nga panghunahuna kag maghimo sang kaangay kaayo nga buhat — buhat sang kinamatarung, pagtuman.PKC 58.2

  Tungod sina, wala kita bagay sa aton kaugalingon nga magpabugal. Wala kita katarungan para sa pagdungog sang aton kaugalingon. Ang aton nga palasandigan lamang sang paglaum amo sina ginbuhat sang lya Espiritu nga nagahikut sa sulod naton kag paagi sa aton.PKC 59.1

  Kon maghambal kita sa pagtoo, may isa ka pinasahi nga butang nga aton panumdumon. May isa ka sahi nga ginapatihan nga sa kabilogan, liwan sa pagtoo. Ang pagkabuhi kag gahum sang Dios, ang kamatuoran sang lya Pulong, amo ang mga pamatuod nga bisan si Satanas kag iya mga hangaway, sa ila kaisipan, indi makahimutig. Ang balaan nga Kasulatan nagasiling nga “Ang mga yawa nagatoo man sina kag nagkurog sa kahadluk;” Santiago 2:19. apang indi ini pagtoo. Sa diin nga indi lamang pagpati sa Pulong sang Dios kundi sa pagpasakop sang aton pagbuot sa lya; sa diin nga tagipusoon ginpauyon sa lya. ang pagkahamuot napat-ud sa lya. may dira nga pagtoo — pagtoo nga nagabuhat paagi sa paghigugma, kag nagapatinlo sang kinabuhi. Sa paagi sini nga pagtoo. ang tagipusoon magbag-o Osa dagway sang Dios. Kag ang tagipusoon magbag-o nga di-nagbag-o nga kahimtangan, indi mapasakup sa kasugoan sang Dios, ni bisan sa ano indi mahimo karon magakalipay sa lya balaan nga kasugoan nga magtuaw kaupod sang Mangagamba. “Daw ano ang paghigugma ko sang Imo kasuguan! Ginapamalandungan ko ini sa bug-os nga adlaw.” Salmo 119:97. Kag ang kinamatarung sang kasugoan natuman sa aton, “Nga nagapangabuhi indi suno sa bahin sang unod kundi sa Espiritu.” Roma 8:1.PKC 59.2

  May dira nga iban nga nakahibalo sang mapatawaron nga gugma ni Cristo, kag sin-o nga nagahandum mangin mga anak sang Dios, apang nakatalupangud nga ang ila kinaugali di-himpit, ang ila kabuhi may kakulangan, kag handa sila magpangduhaduha kong ang ila tagipusoon ginbag-o sang Balaan nga Espiritu. Sa mga amo sini, luyag ako mapanugyan. Indi kamo mag-isol sa kapaslawan. Magduko kita permi kag maningis sa tiilan ni Jesus tungod sang aton mga kakulangan k.ag mga sayup; apang indi kita magpaluya-luya. Bisan pa nalutos kita sang kaaway, indi kita gintagbong, indi ginbayaan kag ginsikway sang Dios. Indi; Si Cristo, yara sa tuo nga kamut sang Dios nagahiwat sa bulig para sa aton. Nagsiling ang pinalangga nga Juan, “Ginsulat ko ini sa inyo, mga anak ko, agud nga indi kamo magpakasala. Pero kon may yara nga makasala, may Mananabang kita sa atubangan sang Amay, si JesuCristo.ang matarung.” I Juan 2:1. Kag indi kalimtan ang pulong ni Cristo. “Ang Amay mismo nagahigugma sa inyo.” Juan 16:27. Nagahandum Sia nga ibabalik ikaw sa lya, para makakita sang lya kaugalingon nga pagkaputli kag pagkabalaan nga mahuad sa imo. Kag kon magpasugod ka sa lya, Sia nga nagsugod sang maayo nga pangabudlay sa imo magpadayon magdalal sini sa kaadlawan ni Cristo. Magpangamuyo sang labi ka mainit; magtuo sa labi ka lubos. Sa tion nga mag-abut nga magpangduhaduha kita sang aton ikasaran, magsalig kita sa gahum sang aton Manluluwas, kag dayawon naton Sia nga amo ang kaayuhan sang aton dagway.PKC 60.1

  Sa aton labing pagpalapit sa kay Jesus makita naton nga labing makasaypanan kita sa aton mga mata; bangud ang aton panan-awan mangindugang kaathag, kag ang imo nga kasawayan makita sa masangkad kag matigdas sa iya pagkatuhay sa lantip nga kinaiya ni Cristo. Amo ini ang pamatuod nga ang mga pagpatalang ni Sat anas nadulaan sang kagamhanan; nga ang nagapabaskug nga gahum sang Espiritu sang Dios napukaw sa imo.PKC 60.2

  Wala sang madalum — mahanuot nga paghigugma sa kay Jesus makapabilin sa tagipusoon nga indi nakatalupangud sang iya -kaugalingon nga pagkamasasala. Ang tawo nga indi magbaylo sa bugay ni Cristo maghangad sang lya kinaugali; apang kon indi naton makita ang aton kasamaran sang dagway, ini ang hayag nga pagkamatuod, nga wala kita sing panan-awon sang pagkaputli, pagkatahum kag paghimpit ni Cristo.PKC 61.1

  Ang daw sa ano sa pagkakubos sang aton paghangad sang aton kaugalingon, dira labi nga makita naton ang paghangad nga walay dulonan sang kaputlian kag kaanyag sang aton Manluluwas. Ang isa ka laragway sang aton pagkamakasasala nagaduso sa aton sa lya, nga amo ang makapatawad; kag sin-o ang isa ka kalag nga, makatalupangud sang iya dimaksarang nga kahimtangan, makalambot sa kay Cristo, ipahayag niya ang iya kaugalingon sa lya gahum. Sa daw ano kalabi kadaku ang aton pamatyag sang aton kinahanglanon magapalapit sa aton magpadulong sa lya pakadto sa Pulong sang Dios, ang dugang pa kadungganon nga mga laragway makita naton sa lya kagawi-an, kag labi pa makahuad kita sang bug-os sang lya dagway.PKC 61.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents