Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagtubo sa kay Cristo

  Ang pagbaylo sang tagipusoon sa diin kita magmanginanak sang Dios yara sa Kasulatan nga ginatawag nga pagkabun-ag. Sa liwat. ina ginpaanggid sa pagtubo sang maayo nga binhi nga ginsabwag sang mangunguma. Sa kaangid nga pinanilagan ang mga tawo nga karon pa lamang nagbaylo sa kay Cristo, amo ang “bag-ong nabun-ag nga lapsag,” para “magtubo” I Pedro 2:2 sa tindug sang hamtung nga mga ialake kag babayi sa kay Cristo Jesus. Ukon kaangay sa maayo nga binhi nga ginsabwag sa talamnan, kinahanglan magtubo kag magpatubas. Si Isaias nagasiling nga “Magalambo sila kaangay sang mga kahoy, ang tagsatagsa magahimo sing matarung. Kag ang Dios pagpadayawon tungud sa lya ginhimo.” Isaias 61:3. Gani gikan sa kinabun-ag sang kabuhi, mga halimbawa ginabuyok sa pagbulig sa aton para makahangup kita sing maayo sang katingalahan nga kamatuoran sang espirituhanon nga kabuhi.PKC 62.1

  Indi tanan nga kinaalam kag pagkasampat sang tawo makapatubas sang kabuhi. sang pinakadiutay nga bagay sa kalibutan. Ginpaagi lamang sang kabuhi nga ginhatag sang Dios nga ini nga tanum ukon sapat mabuhi. Gani ina sa paagi lamang sang kabuhi gikan sa Dios nga ang espirituhanon nga kabuhi nabun-ag sa tagipusoon sang tawo. Kon indi tawo “matawo liwat,” Juan 3:3, ini sia makapakigbahin sang kabuhi nga ginkari ni Jesus para ihatag.PKC 62.2

  Kaanggay sang kabuhi, gani amo man sa pagtubo. Ang Dios amo ang kabangdanan nga ang bukol magpakamukadkad kag ang buiak magbunga. Gani ini nahanungod sang lya gahum nga ang binhi nagatubo, “nahauna ang dahon, madason ang uhay, kag sa ulihi ang matinggad nga bunga.” Marcos 4:28. Kag ang manalagna Osias nagsiling nahanungud sang Israel, nga “magpanukadkad sila kaangay sang mga bulak.” “Magakagtom sila kaangay sang hardin, kag manginbungahon kaangay. sang talamnan sang ubas.” Osias 14:5,7. Kag si Jesus magtanyag sa aton, “tan-awa ninyo ang mga bulak sa latagon daw ano ang pagtubo nila.” Lukas 12:27. Ang mga tanum kag mga bulak nagatubo indi sa ila kaugalingon nga pagatipan ukon kabalaka ukon himud-os kondi kay nagabaton sang ginsangkap sang Dios para mag-alagad sa ila kabuhi. Ang bata indi, sa ano nga kabalaka ukon ikasarang sa iya kaugalingon, makadugang sa iya tindug. Indi ka makadugang, bangud sang espirituhanon nga pagtubo. Ang tanum, ang bata, nagatubo sa pagbaton gikan sa iya palibut nga nagaalagad sa iya kinabuhi, —hangin, silak sang adlaw, kag pagkaon. Kon ano ang mga dulot sining tinuga nga kalibutan sa mga kasapatan kag tanum, amo man si Cristo sa mga tawo nga nagasalig sa lya. Sia ang ila nga “kapawa nga walay katapusan”, “adlaw kag mangangapin”. Isaias 60:19, Salmo, 84:11. Sia mangin “kaangay sang ulan sa mamala nga duta.” Oseas 14:5. Sia mangin “kaangay sang tun-og sa mga talamnan.” Salmo 72:6. Sia ang buhi nga tubig, “ang tinapay nga ginhatag sang Dios — nga nagapanaog halin sa langit kag naghatag sang kabuhi sa kalibutan.” Juan 6:33.PKC 62.3

  Sa walay katupong nga dulot sang lya anak, ang Dios nagpalibut sa bilog nga kalibutan sang taliwala sang bugay subong kamatuod-tuod sang isa ka hangin nga nagapalibut sa kalibutan. Ang tanan nga magpili nga magginhawa sining nagahatag kabuhi nga hangin .makaagum sang kabuhi kag magtubo sa tindug sang mga lalake kag mga babayi sa kay Cristo.PKC 63.1

  Subong sa bulak nga nagaliso sa adlaw, para ang masanag nga silak makabulig sa paghimpit sang iya kaanyag kag pagtulotimbang, gani kinahanglan magliso kita sa Adlaw sing Kinamatarung, para ang kapawa sang langit magsilak sa aton. nga ang aton kinaugali mag-uswag kaangay sa dagway ni Cristo.PKC 64.1

  Si Jesus nagatudlo sang amo man nga bagay sang magsiling Sia, “Magpabilin kamo sa Akon, kag Ako magpabilin sa inyo. Kon indi kamo magpabilin sa Akon indi kamo makapamunga, subong nga ang sanga indi makabunga kon wala nagaangot sa puno. Kon wala ako wala kamo sing mahimo.” Juan 15:5. Ikaw nagasalig lamang sa kay Cristo, para makapangabuhi sang balaan nga kabuhi katulad sang sanga sa ginikanan nga puno para sa pagtubo kag sa pagbunga. Maghamulag gikan sa lya wala ikaw kabuhi. Wala ka ikasarang sa pagpugong sang pagtilaw ukon magpangabuhi nga may bugay kag pagkabalaan. Sa pagbilin sa lya, mahimo nga magtin-ad ikaw. Kon nagakuha ka sang imo sa lya, indi ikaw maluya ukon magwalay bunga. Kaangay ikaw sang kahoy nga gintanom sa higad sang mg suba sang tubig.PKC 64.2

  Madamo may kaisipan nga sila maghimo sang bahin sang tulomanon nga mag-isa. Nagsalig sila kay Cristo sa kapatawaran sang kasal-anan, apang karon maghimud-os sila sa ila kaugalingon sa pagpangabuhi sang tama. Apang ang tagsa sa sina nga paghimud-os manginwalay pulos. Si Jesus nagsiling, “Kon wala ako wala sing mahimo.” Ang aton pagtubo sa bugay. ang aton himaya, ang aton pagkamapuslanon — tanan nagasandig sa aton paghiliugyon sa kay Cristo. Ina sa pagpakig-angot sa lya adlaw-adlaw takna-takna — sa pagpabilm sa lya — nga kita magtubo sa bugay. Indi lang Sia ang tumulokod apang tagatapus sang aton pagtuo. Ina si Cristo amo ang nahauna kag katapusan kag sa gihapon. Sia ang manginkaupod naton, indi lamang sa sugod kag katapusan sang aton dululogan, apang sa tagsatagsa katikang sang aton dalanon. Si David nagasiling, “Malapit ang Ginoo sa akon sa tanan nga tion, malapit, kag wala sing makatublag sa akon.” Salmo 16:8.PKC 64.3

  Nagapamangkot ka, “Paano ako makapabilin sa kay Cristo?” — Sa amo man nga paagi sa pagbaton mo sa lya sa hunahuna. “Tungod kay ginbaton ninyo si Cristo Jesus subong ginoo magkabuhi kamo nga nagahiusa sa lya.” Colosas 2:6. “Pero ang akon matarung nga mga tawo magatuo kag magakabuhi.” Hebreo 10:38. Gindulot mo ang kaugalingon sa Dios, para mangin lya sa kabug-osan, mag-alagad kag magtuman sa lya, kag ginabton mo si Cristo nga imo Manluluwas. Indi ka sa imo kaugalingon makabayad sang imo mga kasal-anan ukon makabaylo sang imo tagipusoon; apang bangud ginhatag ang imo kaugalingon sa Dios, nagtuo ka nga Sia tungod kay Cristo ginhimo ini tanan para sa imo. Paagi sa pagtuo nangin kay Cristo kamo, kag paagi sa pagdulot kag sa pagbaton. Idulot mo ang tanan — ang imo pagalagad — idolot mo ang imo kaugalingon sa pag tuman sang tanan Niya nga kinahanglanon; kag batunon mo ang tanan — si Cristo, ang kabiiogan Niya nga bugay, nga magpabilin sa imo tagipusoon, mangin imo kabakud, imo kinamatarung, imo nga walay katapusan nga alagad — maghatag sa imo sang ikasarang sa pagtuman.PKC 65.1

  Magpakabalaan ka sa Dios sa kaagahon; himuon mo ini nga imo nahauna nga bulahton. Himuon mo nga ang imo pangamuyo mangin, “Batuna ako, O Ginoo, nga bug-os Imo. Ginhamtang ko ang tanan ko nga mga hunahuna sa Imo tiilan. Himuon Mo ako nga Imo alagad karon nga adlaw. Magpabilin ka sa akon, kag pahanugotan Mo nga ang tanan ko nga pagpangabudlay magmangintuhoy sa Imo.” Ini mangin adlaw-adlaw nga butang. Sa tagsa nga kaagahon magpagkabalaan ka sang imo kaugalingon sa Dios para sa sina nga adlaw. Itugyan ang tanan nga ginabulo sa lya, para ipadayon ukon pabayaan sa lya balaan nga pagtoytoy. Sa subong sini, adlaw- adlaw nagatugyan ka sang imo kabuhi sa kamut sang Dios, kag sa sina nga paagi ang imo kabuhi mangimdhimo sa pagdugang kag dugang nga kaangid sang kinabuhi ni Cristo.PKC 65.2

  Ang kabuhi sa kay Cristo amo ang kinabuhi sang katawhayan. Ayhan wala diri sang balatyagon nga makakulunyag apang may dira nagapabilin nga mahidaeton nga pagsalig. Ang imo paglaum indi sa imo kauglaingon, yara sa kay Cristo. Ang imo kaluyahon nakaugyon sa lya ikasarang, ang imo pagkakulang sang ihibalo sa lya kinaalam, ang imo kahuya sa lya mainatuson nga igkasarang. Gani indi ka kinahanglan magtan-aw sa imo kaugalingon, indi nga paino-ino magpablin sa imo lang, kondi magkilala sa kay Cristo. Ipaluntad mo ang imo tagipusoon sa lya paghigugma sa pagkatahum sa pagkahimpit, sang lya kina-iya. Si Cristo sa lya pagkasikway, si Cristo sa lya kahuy-anan, si Cristo sa lya kaputli kag pagkabalaan, Si Cristo sa lya di-matupungan nga paghigugma — ini amo ang tulun-an para sa pagpamalandong naton. Sa paghigugma sa lya, paghuad, sa lya, pagsalig sa lya sang bug-os nga kita magbaylo as lya kaangay.PKC 66.1

  Si Jesus nagasiling, “Magpabilinka sa Akon.” Ining mga pulong nagapaalinton sang panugyanon sa pagkahilway, pagkalig-on, pagsalig. Nagaagda liwat Sia, “Kari kamo karon sa Akon, — tanan kamo nga ginbudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon Ko kamo.” Mateo 11:28. Ang mga pulong sang mangangamba napahayag sang amo man nga panghunahuna: “Magpakalinong ka sa atubangan sang Ginoo kag hulata Sia nga may pagpailub.” Kag si Isaias nagahatag sang pasaiig, “ang Ginoo, ang balaan nga Dios sang Israel, nagasiling sa mga tawo, “Ibalik kamo kag magsalig sa Akon nga wala nagapalibog. Dayon manginmabakud kamo kag malig-on.” Salmo 37:7, Isaias 30:15. Ining kapahuwayan indi makita gikan sa walang pangabudlay. Apang sa pangagda sang Manluluwas, ang saad sang kapahuwayan kaupod sa pagtawag sa pagpangabudlay: “Itakod ang Akon gota sa inyo, — kag makapahuway kamo.” Mateo 11:29. Ang tagipusoon nga nagapahuway sa labing bug-os sa kay Cristo magmanginhimud-uson kag mabakas sa bulohaton sang Dios.PKC 66.2

  Kon ang ka isipan nagapabilin sa kaugalingon sang tawo, ginaliso, sia palayo sa kay Cristo, ang pamuno sang kusog kag kabuhi.” Mateoi 1:29. Kutub karon, ang paghimud-os ni Satanas tuhoy sa pagpadayon sa pagkabalaka sang tawo para magmalayo sia sa Manluluwas, kag bangud sina, upangan ang pagkaisahon kag katawhayan sang kalag sa kay Cristo. Ang kalingawan sang kalibutan, ang mga kabalaka kag mga palaligban, kag mga kasakit, ang mga kasaypanan sang iban, ikon sa imo kaugalingon, kag mga kakulangan — sa tagsa ukon sa tanan sini magpangita sia sang paagi sa pagliso sang kaisipan. Indi ka magpatalang sang iya mga padihut. Madamu nga matood-tood nga matutom nga nagahandum magpangabuhi sa kay Cristo, sia amo ang masunson nagatuytoy sa pagpabilin sa ila kaugalingon nga mga kasaypanan kag mga kaluyahon, kag bangud sini nga paagi sa pagbulag sa ila gikan kay Cristo, nagalaum sia nga makaangkon sa ng kadalag-an. Indi naton himuon ang aton kaugalingon nga sa tinga sang tanan, kag magpalibug kag magkahadluk subong sang kon bala maluwas ayhan kita. Ang tanan ini nagaliso sang painoino palayo sa Puno sang aton ikasarang. Itugyan mo ang pagsakdag sang imo kalag sa Dios, kag magsalig ka sa lya. Magpulong kag magisip ka nahanungod sa kay Jesus. Himuon mo nga ibug-os ami imo kaugalingon para sa lya. Ipahilayo mo ang tanan nga pagduhaduha; isikway mo ang imo nga kahadluk. Magsiling ka kaupod ni Apostol Pablo, “Gani nga indi na ako ang nagapangabuhi, kondi si Cristo amo ang nagakabuhi sa ako: ini nga kabuhi nga ginakabuhi karon, ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa Anak sang Dios, nga nagahigugma sa akon kag naghatag sang lya kabuhi para sa akon.” Galacia 2:20. Magpahuway ka sa Dios. Makasarang Sia magtatap sa gintugyan sa lya. Kon Pabayaan mo ang imo kaugalingon sa lya mga kamut, himuon ka Niya nga labi pa sa mandadaug paagi sa lya nga naghigugma sa imo.PKC 67.1

  Sang si Cristo nagbaton sang tawhanon nga kinatubo sa lya kaugalingon, ginlikus Niya ang katawohan sa lya higot sang paghigugma, nga indi mabugto sang kon ano man nga gahum luwasa sa kaugalingon nga pagpalabi sang tawo. Si Satanas sa dalayaon magpakita sang mga pagpaganyat para pagpahaylo sa aton sa pagutod sining higot — sa pagpalabi nga magbulag ang aton kaugalingon sa kay Cristo. Diri sini sa diin kinahanglanon naton magbantay, magtinguha, magpangamuyo nga wala magsulay sa pagpalabi sa lain nga agalon; bangud nga hilway kita sa gihapon sa paghimo sini. Apang ipahamtang naton sing mapag-on ang aton mga mata sa kay Cristo kay bantayan Niya kita. Kon kita magtamud sa kay Cristo wala kita sing katalagman. Wala ni sin-o makaagaw sa aton sa lya kamut. Sa dalayon, naton nga pagtalupangud sa lya, kita “tanan nagapakita sang himaya sang Ginoo sa aton mga guya nga wala sing tabon, kag ina nga himaya nga nagagikan sa Ginoo nga amo ang Espiritu.” 2 Corinto 3.18.PKC 68.1

  Sa sina nga paagi ang mga nahauna nga mga gintuton-an nakaangkon sang ila kadagway sa mahal nga Manluluwas. Sangato nga mga gintuton-an nakabati sang mga pulong ni Jesus, nagbatyag sila sang ila kinahanglanon kay Cristo. Ginpangita nila, nakita nila, sumonod sila sa lya. Sila kaupod Niya sa balay, sa latuk sa diutay nga hulot sa bantod. Sila kaupod Niya anggid sang mga bata sa buluthoan kaupod sang manunudlo, nabaton sa adlawadlaw gikan sa lya mga bibig mga tulun-an sa Balaan nga Kasulatan. Ginabilang nila si Cristo nga subong sang mga alagad sa ila agalon, sa pagtuon sang ila katungdanan. Atong nga mga gintuton-an amo nga mga tawo subong nga “kaangay sa aton”. Santiago 5:17. May yara sila nga amo man nga pagpakigbatuk sa sala nga kinahanglan malutas. May kinahanglanon sila nga amo’man nga bugay, para makapangabuhi sang balaan nga kabuhi.PKC 68.2

  Bisan si Juan, ang hinigugma na gintuton-an, ang sia nga nakahuad sang lubos sang kaangay sang Manluluwas, indi sia nakaangkon sa iya kinaiya sang pagkagayon nga kinaugali. Sia indi lang di magpasupil sa iya kaugalingon kag mahinandumaon sa dungog, kundi perme kag puno sang pagkaakig sa mga kasakitan. Apang sang ang kinaugali sang Isa nga Langitnon ginpakita sa iya, nakita niya ang iya kakulangan kag nagmainubuson sang iya naton-an. Ang kalig-on kag pagpailub, ang ikasarang kag pagkalolo, ang pagkahimaya-on kag mahinadaeton nga nakita niya sa matag adlaw nga kinabuhi sang Anak sang Dios, nagpuno sang iya kalag sang pagdayaw kag paghigugma. Adlaw-adlaw ang iya tagipusoon, ginbutong pakadto kay Cristo tubtub nakaiimtan niya ang iya kaugalingon sa paghigugma sa iya Agalon. Ang iya mainugtason, mahingabuton nga huyog gintugyan sa huluwaran nga gahum ni Cristo. Ang mauswagon nga gahum sang Balaan nga Espiritu ginbago ang iya tagipusoon. Ang gahum sang paghigugma ni Cristo naghikot sang pagbaylo sang pamatasan. Amo ini ang matood-tood nga bunga’sang paghigugma sa kay Jesus. Kon si Cristo nagapabilin sa tagipusoon, ang bilog nga kinaiya magbaylo. Ang Espiritu ni Cristo, ang iya paghigugma magapahumok sang tagipusoon, nagadaug sa kaugalingon kag nagtib-ong sang panghunahuna kag mga handum tuhoy sa Dios kag langit.PKC 69.1

  Sang si Cristo nagkayab sa langit, ang pamatyag sang mga, tawo sang lya pagkayara nagapabilin pa sa lya mga sumulonod. Ato ang pagkayara sang lya pagkatawo, puno sang paghigugma kag kapawa. Si Jesus ang Manluluwas. Sia nga amo ang kaupod nila kag sa panglakatan kag naghambal nila kag nagpangamuyo kaupod nila, sin-o ang nagpulong sang paglaum kag katawhayan sa ila mga tagipusoon ginpakita nga samtang nga ang balita sang paghidaet yara pa sa lya mga bibig. ginkuha Sia sa ila palangit, kag ang mga tunog sang lya tingug nagbalik sa ila. sang ang panganud nga mga manugtunda nagbaton sa lya — “Maupod ako sa inyo sa gihapon tubtub sa katapusan sang panahon.” Mateo 28:20. Nagkayab Sia sa langit sa dagway sang tawo. Nakahibalo sila nga sa atubangan Sia sang lingkuran sang Dios, nga ila Abyan kag Maluluwas sa gihapon; nga ang lya mga pagsakdag indi nagbaylo; nga Sia sa gihapon kaangay sang nagantus nga mga kata wohan. Nagaphayag Sia sa atobangan sang Dios sang mga pagtakus sang lya mahalalon nga dugo, nagapakita sang lya napilasan nga kamut kag mga tiil, para handumanan sang bili nga lya ginbayad sa lya gintubos. Nakahibalo sila nga nagkayab Sia sa langit sa paghanda sang mga duog para sa ila, kag ang pasalig Niya nga magkari Sia liwat kag dalhon sila sa lya kaugalingon.PKC 69.2

  Sang nagkitaay sila nga magkaupod, sa tapus sang pagkayab, nagahandum sila nga ipahayag ang ila mga pangabay sa Amay sa ngalan ni Jesus. Sa madalum nga pagkahadluk nagduko sila sa pagpangamuyo, nagasuiit sang pasalig, “Ang Amay magahatag sa inyo bisan ano nga inyo pangayuon sa Akon ngalan,” “Tubtub karon, wala pa kamo makapangayo sang bisan ano sa Akon ngalan; pangayo kamo kag kamo magabaton, agud nga ang inyo kalipay manginbug-os.” Juan 16:23,24. Gin-unat nila ang ila kamut sang pagtuo sa labing mataas, kag labing mataas pa kaupod sang gamhanan nga pangatarungan, “Si Cristo Jesus amo ang nagpakamatay, huo, Sia amo ang ginbanhaw kag karon yara sa tuo sang Dios. Siya amo ang nagapakiluoy sa Dios para sa aton!” Roma 8:34. Kag adlaw sang Pentecostes nagdaia sa ila sa atubangan sang Manuglipay. nga si Cristo nagsiling, “kay Sia magpabilin upod sa inyo kag nagakabuhi sa inyo.” Juan 14:17. Kag nagsiling pa Sia sa dugang, “may maayo para sa inyo nga maglakat Ako, kay kon indi Ako maglakat, ang Mananabang indi magkari sa inyo. Pero kon makalakat Ako, ipadala ko Sia sa inyo.” Juan 16:7. Sugod sa karon paagi sang Espiritu, si Cristo magpabilin sa dalayon. sa tagipusoon sang mga anak sang Dios. Ang ila pagkaisa sa lya mangin malapit sang sadto nga Sia sa lya pagkatawohanon kaupod nila. Ang kapawa, kag ang paghigugma, kag ang gahum sang sa sulod nga nagapabilin nga Cristo nagasilak sa paagi sa ila, nga sa amo sina ang mga Tawo nga nagatan-aw, “Natingala; dayon natalupangdan nila nga ini sila mga kaupdanan anay ni Jesus.” Binuhatan 4:13.PKC 70.1

  Ang tanan nga si Cristo nagakahulugan sa mga gintuton-an, ginahandum Niya nga maagum man sang anak Niya sa karon nga adlaw; bangud sa lya nga katapusan nga pangamuyo, kaupod sang diotay nga bunghay nga mga gintuton-an nga nagatipon sa palibut Niya nagmitlang Sia. “Ako nagapangamuyo indi lamang para sa ila, kundi para man sa mga nagatuo sa ako paagi sa ila mga pulong.” Juan 17:20.PKC 71.1

  Si Jesus nagpangamuyo sa aton, kag nagpangayo nga kita kon mahimo mangin-isa sa lya kasubong sang sa lya nga nagaisa sila sang Amay. Makatilingala nga paghiliugyon ini! Ang Manluluas nagpabutyag sang lya kaugalingon, “Ang ginahimo sang Amay amo ang ginahimo sang Anak.” Juan 5:19. “Ang Amay nga yari sa akon amo gid ang nagahimo sang lya mga buhat.” Juan 14:10. Sa sina nga tion kon si Cristo nagapabilin yari sa aton mga tagipusoon, maghikut Sia sa aton, agud maluyagan kag masarangan ninyo ang pagtuman sa ng inyo tinutuyo.” Filipos 2:13. Magbuhat kita katulad sang pagbuaht Niya; magpahayag kita sang amo man nga espiritu. Kag subong sini, maghigugma sa lya kag magpabilin sa lya. “magtubo kita sa tagsa ka bagay sa kay Cristo, nga amo ang Ulo.” Efeso 4:15.PKC 71.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents