Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Buhat kag ang Kabuhi

  Ang dios amo ang ginikanan sang kabuhi kag kapawa kag kasadyahan sang kalibutan. Katulad sang silak sang kapawa gikan sa adlaw, katulad sang mga sapa sang tubig nga nagaalaplaag halin sa isa ka buhi nga tuburan, mga pagpakamaayo magailig pagua gikan sa lya padulong sa lya mga tinuga. Kag kon sa diin ang kabuhi sang Dios nga nagapabilin sa tagipusoon sang mga tawo magailig sa iban ang paghigugma kag pagpakamaayo.PKC 72.1

  Ang kahimayaan sang aton Manluluwas yara sa pagtib-ong kag pagtubos sang nahulog nga mga tawo. Tungod sa indi Niya ginbilang ang lya kabuhi nga mahal sa lya, apang nag-antus sang krus, nagtamay sang kahuloy-an. Gani ang mga mnunugtunda sa dalayon nabuyok sa pagpangabudlay para sa kalipayan sang iban. Amo ini ang ila kasadyahan. Inang mga bagay nga ginatamud sang maiyaiyahon nga mga tagipusoon nga nagakauya sa pag-alagad, ang pagbulig sa ila nga mga talamayon kag sa tagsa ka butang kubos sa pangawi kag kubay sang katilingaban, ini ang bulohaton sang putli nga mga manununda. Ang mainantuson nga kaugalingon sang Espiritu ni Cristo, amo ang espiritu nga nagapanalupsop sa langit, kag amo gid nga kabuhi sang iya kahimayaan. Amo ini ang espiritu nga magpanagiya sang sumulonod ni Cristo, ang buluhaton nga ila himuon.PKC 72.2

  Kon ang paghigugma ni Cristo mahuptan sa tagipusoon, katulad sang mahamut nga amyon, indi matago. Ang iya balaan nga ng gahum mabatyagan sang tanan sa pagkitaay naton. Ang Espiritu ni Cristo sa tagipusoon katulad sang tuburan sa silot, naga-ilig sa pagpabaskug, kag nagapahandum sa mga handa mapatay sa paginum sang tubig sang kabuhi.PKC 72.3

  Ang paghigugma sa kay Jesus makita sa paghandum magpangabudlay subong sang lya pagpangabudlay, sa pagkamaayo kag pagtib-ong sang katawohan. Magpadulong sa paghigugma, pagkaiolo, kag kaawa sa tanan nga mga tinuga sang aton langitno nga Amay sa lyang ginsakdag.PKC 73.1

  Ang pangabuhi ni Cristo sa duta indi pangabuhi nga mahapus kag paghimo para sa lya kaugalingon, kondi nagpangabudlay Sia nga magpanghimulos, mainit, walay pahuway para sa kaluwasan sang nahulog sa sala nga mga katawohan. Halin sa pasungan tubtub sa Calvaryo ginsunod Niya ang dalanon sang pagpailub sang kaugalingon kag indi naglahap nga mahilway. Sia gikan sa mabudlay nga buluhaton, masiot nga mga panglakaton kag makapuy nga pagtatap kag pangabudlay.PKC 73.2

  Sia nagbutyag, “Subong nga ang Anak sang Tawo wala makari agud alagaron, kundi sa pag-alagad kag sa paghatag sang lya kabuhi sa pagtubos sang madamo nga mga tawo.” Mateo 20;28. Amo ini ang isa nga daku nga katuyu-an sang lya kinabuhi. Ang iban nga mga bagay magsunod kag magbulig. Ang magbuhat sang pagbuot sang Dios kag magtapus sang lya bulohaton amo ang lya pagkaon kag ilimnon. Ang kaugalingon kag ang kaugalingon nga pagkabalaka wala bahin sa lya bulohaton.PKC 73.3

  Gani sila nga nagapakigbahin sang bugay ni Cristo manginhanda sa pagbuhat sang pag-antus nga ang ibang nga bangud sa ila ginpakamatyan Niya makabahin sang langitnon nga dulot. Maghimo sila sang tanan nga masarangan nila para nga mahimo ang kalibutan nga maglabing maayo sa ila pangabuhian. Ining panghunahuna amo ang tunay nga bunga sang tagipusoon nga matuod nagbaylo. Sa labing madali nga ang tawo magkari sa kay Jesus amo man ang pagkabunag sa iya tagipusoon sang handum sa pagpaalinton sa iban nga kon ano ka hamili nga abyan ang iya nasapwan sa kay Jesus; ang nagaluwas kag nagapabalaan nga kamatuoran indi matakpan sa iya tagipusoon. Kon kita pasul-oban sang kinamatarung ni Cristo. kag mapuno kita sang himaya sang lya nagapabilin nga Espiritu. indi naton mapunggan ang aton pagkahipus. Kon nakatilaw kag nakakita kita nga ang Ginoo maayo. may yara kita masugid. Katulad kay Felipe sang sia nasugata niya ang Manjuluwas. maga-agda kita sa iban sa lya atubangan. Maghimud-os sa pagpakilala sa ila ang mga kailaan ni Cristo. kag ang dimakita nga katunayan sang kalibutan nga palaabuton. May yara kainit sang paghandum sa pagsunod sa alagyan nga ginagyan ni Jesus. May yara nga hugot nga pagkahidlaw nga sila nga sa palibut sa aton kon mahimo makalantaw sang “Cordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan!” Juan 1;29.PKC 73.4

  Ang paghimud-os sa pagpakamaayo sa iban magabakik sa aton kaugalingon. Amo ini ang ginatuyo sang Dios sa paghatag sa aton sang bahin sa pagpakigbahin sa lya buko sa pagtubos. Gintugtan Niya ang katawohan sing labi agud maka-ambit sang lya Langitnon nga himaya. kag sa ila pagbulos sa pagpalapta sang pagpakamaayo sa ila isigkatawo. Amo ini ang pinakamataas nga kadungganan, ang tuman kadaku nga himaya. nga matigayon sang Dios sa lya pagdulot sa mga tawo. Sila subong nga mga nanginbahin sa pangabudlay sa paghigugma manginmalapit gid sa Manunuga.PKC 74.1

  Ang Dios mahimo nga magtugyan sang maayong balita sang kamatuoran nga buluhaton sang pagpangabudlay, sa mga langitnon nga manugtunda. Mahimo nga mag gamit Sia sang iban nga paagi para sa paghiwat sang lya katuyuan. Apang sa lya nga walay dulonan nga paghigugma ginpili Niya kita nga himuon kaupod nga manugpangabudlay sa lya kaupod ni Cristo kag mga manugtunda para nga mahimo makapakigbahin sang pagkamaayo. ang kalipayan.ang pagtib-ong nga langitnon, nga mabunga sa sini nga di-maiyaiyahon na pagpangabudlay.PKC 74.2

  Nagkahanuklog kita sa kay Cristo sa paagi sang paginupdanay sa lya mga pag-antus. Tagsa ka buhat sang kaugalingon Niya nga pag-antus para sa kaayohan sang iban nagapabakud sang espiritu sang pagkamabinuligon sa tagipusoon sang manughatag, nga nagapabuylog sa iya nga labing malapit sa Manunubos sang kalibutan, sin o ang “bisan mangaranon Sia, nagpakaimul Sia tungod sa inyo; agud paagi sa lya kaimulon manginmangaranon kamo.” 2 Corinto 8:9. Kag ini mahimo lamang kon kita magtuman sang langitnon nga tinutuyo sa pagtuga sa aton, sa subong sina nga ang kabuhi manginpagkamaayo sa aton.PKC 75.1

  Kon mag panglakaton ka sa pajpangabudlay subong sang tinotoyo ni Cristo-sa lya mga gintutun-an, kag magdaug sang kalag p~ara sa lya, magajatyag ka sang kinahanglan kag labing masangkad nga kinaalam, sa langitnon nga mga butang, kag magutom kag mauhaw sang kinamatarung. Mag pakiluoy sa Dios, Kag ang imo pagtuo mabaskog kag ang imo kalag maglag-ok sang labing madalum nga ilimnom sa bubon sang kaluwasan. Sa pagsugata sang kaaway kag mga pagtilaw magatabang sa imo padulong sa Balaan nga Kasulatan kag pangamuyo. Magadugang ang kinaalam mo sa kay Cristo, kag magauswag ang imo pinaniiran.PKC 75.2

  Ang Espiritu sang di-daluk nga pagpangabudlay para sa iban maghatag sing kadadalman, kapg-on kag kaangay sang Crsitohanon nga kaangay sa kinaugali, kag magdala sang paghidaet kag kalipayan sa iya tag-iya. Ang mga handumanan mataas. Wala sing hulot para sa pagkatamad ukon pagkamaiyaiyahon. Si sin-o man nga magsagad sa subong sini ang Cristiano nga mga bugay magauswag, kag mangingmalig-on sa pagpangabudlay para sa Dios. Sila magaangkon sang malinaw nga mga pagkilala, mapag-on nga pagtuo kag dugang nga gahum sa pangamuyo. Ang Espiritu sang Dios nagahulag sa ila Espiritu, nagahingyo sang balaan nga paghangpanay sang kalag, sa sabat sa langitnon nga pagtandug. Sila nga nagatuman sa ila kaugalingon sa di-maiya-iyahon nga pangabudlay para sa kaayohan sang iban, amo sa katunayan nagapangabudlay para sa ila kaluwasan.PKC 75.3

  Ang dalanon lamang sa pagkahamtung sa bugay amo ang paglcwalay pagpasulabi nga paghimo sang amo gid nga buluhaton na ginbilin ni Cristo sa aton — sa paggamit sang aton madangatan sang ikasarang, paghimo sa pagbulig kag pagpakamaayo sa ila nga nagakinahanglan sang bulig nga mahatag naton. Ang kusog nagahalin sa pagbanat-banst; ang pagpangabudlay amo ang tulumanon sang pangabuhi. Ang tawo nagatinguha sa pagpadayon sang kabuhi nga kristohanon sa paagi sa pagmasinulondon nga pagbaton sang mga pagpakamaayo mga nagahalin paagi sa bugay, kag wala sing inahimo para sa kay Cristo, nagtilaw magpangabuhi sang hayag nga magkaon nga wala sing pagpangabudlay. Kag subong sa balaanon katulad sang kinatubo nga kalibutan, ini sa gihapon mahulog sa pagkamusmus kag pagkamudmud. Ang tawo nga magbalibad sa pagbanat-banat sang iya mga batiis, butkon sa madali mawalaan sang tanan nga ikasarang sa paggamit sina. Sa amo nga paagi, ang Cristiano nga indi magbanat-banat sang iya ikasarang nga ginhatag sang Dios, indi lamang mapaslawan sa pagtubo sa kay ginhatag sang Dios, indi lamang mapaslawan sa pagtubo sa kay Cristo, kundi nadulaan sia sang iyaanay daan nga ikasarang.PKC 76.1

  Ang simbahan ni Cristo amo ang ginbutang nga talapatan sang Dios para sa kaluwasan sang katwohan. Ang iya katungdanan amo ang pagdala sang kamatuoran sa bilog nga kalibutan. Kag ang katungdanan napahamtang sa tanan nga mga kristohanon. Ang tagsatagsa, sa kasangkad sang iya kinaadman kag kahigayunan. magtuman sang tulomanon sang manluluwas. Ang paghigugma ni Cristo nga ginapahayag sa aton magahimo sa atong nga nga mga mangungutang sa tanan nga indi nakakilala sa lya. Ang Dios naghatag sa aton sing kapawa, indi para sa aton nga isahanon, kundi ilapnag sa ila.PKC 76.2

  Kon ang sumulonod ni Cristo nagamata sa ila katungdanan. may libo-libo sa diin may yara nga isa karon nga adlaw, mga nagabantala sang pulong sang Dios sa kadutaan sang indi nakilala sang tunay nga Dios. Kag ang tanan ng indi makapangabudlay sang kinaugalingon sa buluhaton, magsakdag sa gihapon sa paagi sang ila ikasarang, ang ila kaluoy, kag ang ila mga pangamuyo, kag may yara nga labing mainit pa gid ngapangabudlay para sa mga kalag sa mga punsod nga Cristiano.PKC 77.1

  Indi naton kinahanglan nga magpanglakatan sa kadutaan sang makakilala sa Dios, ukon bisan maghalin sa makitid nga palibut sang puluy-an kon sa diin yara ang aton katungdanan nga nagahamtang sa may pangabudlay para kay Cristo. Mahimo naton ini sa palibut sang puloyan, sa simbahan sa tunga sang aton mga ginakinaupod. kag sa ginakaangton naton sa palatikangan.PKC 77.2

  Ang labing daku nga bahin sang kabuhi sang Manluluwas sa duta ginamit sa mainantuson nga pangabudlay sa buluhatan-duog sang panday-sa-kahoy sa banwa sang Nazaret. Ang manugpangabudlay nga mga manugtunda nagatatap sa Ginoo sang kabuhi sang Sia nagalakat sa luyo sang mga mangunguma kag mamumugon, di-nakilala kagdi-napadunggan. Nagatuman Sia sing mainalagdon sang lya katungdanan samtang nagapangabudlay sa lya Kubus nga palangitan-an katulad sang nagpaayo Sia sa masakiton ukon sa nagalakat Sia sa gintubo sang unos nga mga balud sang Galiliea. Gani sa labi gid nga kubos nga buluhaton kag labi gid kanubo nga katungdanan sa kinabuhi, mahimo kita makapag-upod kag magpangabudlay sa ka Jesus.PKC 77.3

  Ang Apostol nagpulong, ” ang tagsa-tagsa dayon sa pagpangabuhi upod sa Dios.” I Corinto 7:24. Ang manogpatikang sang pangabuhi mahimo magdumala sang iya palatikangan sang pangabuhi sang iya Agalon bangud sang iya pagkamainuningon. Kon sia isa ka tunay nga sumulonod kay Cristo idalhon niya ang iya pagtuluohan, bisan sa tagsa_ka butang nga iya ginahimo kag ipahayag sa katawohan ang kinaugali ni Cristo. Ang mekaniko mahimo nga magmatul-id kag matutum nga katugyan Niya nga nagpangabudlay sa mga kubos nga panglakatan sang pangabuhi sa tunga sang mga banglid sang Galilea. Ang tagsatagsa nga nagapahingalan sa pangalan ni Cristo dapat magpangabudlay nga ang iban sa makita ang iya maayo nga mga binuhatan basi pa lang mapasunod maghimaya sang ila Manunuga kag Manluluwas.PKC 78.1

  Madamu nagabalibad sa ila kaugalingon sa pag halad sang ila mga dulot sa buluhaton ni Cristo, samtang ang iban nagapanagiya sang labing maayo nga mga dulotag kinaayo. Ang kabubut-on nag paibabaw nga lamang ang may pinasahi gid nga kinaandam ang kinahanglan magpabalaan sang ila igkasangkol sa buluhaton sang Dios. Napaabut sang kadamuan nga ang kinaalam ginhatag lamang sa pita ka pinalabi nga masaligan nga tawo sa pagpaluwas sang iban, si sin-o sa matuod gid indi natawag sa pagpakigbahin sa pagpangabudlay ukon sa mga padya. Apang indi ini gin pahayag sa palanganinawan. Sang ang agalon sang puloy-an nagtawag sang iya suluguon ginhatagan niya ang tgsatagsa ka tawo sang iya buluhaton.PKC 78.2

  Upod sang iya mahigugmaon nga panimuot mahimo kita makatuman sang labing manubo nga katungdanan sa aton kinabuhi “subong sang nag-alagad kamo sa Ginoo.” Colosas 3:23. Kon ang paghigugma sa Dios yara sa tagipusoon, mapahayag sa kabuhi. Ang mayuyum nga damil ni Cristo magpalibut sa aton kag ang aton igalahum makatib-ong kag magpakamaayo.PKC 78.3

  Indi ka kinahanglan maghulat sang daku nga mga kahigayunan ukon magpaabut sang pinasahi nga mga igkasangkul una sang sa pagpangabudlay mo sa Dios. Indi ka kinahanglan nga may panghunahuna ka nga kon ano ang panumduman sang kalibutan sa imo. Kon ang adlaw -adlaw mo ngakinabuhi isa ka panaysayon sa pakaputli kag pagkamatinud-on sang imo pagtuo kag ang iban magpati nga maluyag ka magbulig sa ila, ang imo panikasug indi madula sing bug-os.PKC 79.1

  Ang labing kubos kag imol sang mga gintutun-an ni Jesus mahimo nag manginpagpakamaayo sa iban. Indi nila mahibaluan nga nagahimo sila sang pinasahi nga kinaayo, apang indi nila naisip sa ila igkagalahum nga nagsugod sila sang balud sang pagkamaayo nga magsangkad kag madalum kag ang malipayon nga mga bunga indi nila matalupangdan tubtub sa adlaw sang padya. Indi nila mabatyagan ukon mahibal-an nga nagahimo sila sang kon ano man nga butang nga mahinanga-on. Indi sila ginakinahanglan nga magpakapuy sang ila kaugalingon nga may kabalaka bangud sang kadalag-an. Kinahanglang nga sila lamang mag padayon sa pagsulong sa matawhay, nga nagahimo sa maunungon nga pagpangabudlay nga nahamtang sa balaan nga pagtuytuy sang Dios kag ang ila kabuhi ind mangin walay pulos. Ang ila nga kaugalingon magauswag labi kag labi pa katulad sa kay Cristo; sila ang manogpangabudlay nga kaupod sang Dios sa sini nga kinabuhi.kag sa sini nga paagi magakabagay para sa labing mataas nga buluhaton kag walay landong nga himaya sang kabuhi nga palaabuton.PKC 79.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents