Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Kinaalam sang Dios

  Madamu ang mga paagi nga ang Dios nagapangita sa pagpakilala sa aton sang lya kaugalingon kag pagdala sa pagpakigbahin sa lya. Ang kinatubo nagapulong sa aton mga pamatyag nga walay pahuway. Ang bukas nga tagipusoon mabuyok sang paghigugma kag kahimayaan sang Dios subong sang napahayag paagi sa nga buhatj sang lya mga kamut, Ang nagapamati nga dulunggan makabati kag makahngup sang mga paalinto sang Dios sa paagi sang mga butang sang kinatubo. Ang lumhaw nga talamnan, ang mataas nga mga kahoy, ang mga bukol kag mga bulak, ang umalagi nga gal-um ang nagatulo nga ulan, ang nagahuganas nga sapa, ang mga kahimayaan sang kalangitan nagapamulong-pulong sa aton mga tagipusoon, kag nagaagda sa aton nga makapagkilala sa lya nga nagtuga sa ila tanan.PKC 80.1

  Ang aton manluluwas nagbugkus sang lya alamligan nga mga tulon-an sa mga butang sang kinaiya. Ang mga kahoy, ang.mga pispis, ang mga bulak sang mga latagon, ang mga bangilid, ang mga linaw, kag ang mga matahum nga kalangitan subong sang mga hitabu kag mga palibut sang adlaw-adlaw nga pangabuhi, nakaangottanan sa mga pulong sang kamatuoran, nga iya mga tulun-an basi lang madumduman sa madalas sa .kaisipan, bisan sa tunga sang masakonga mga pagkabalaka sang tawo sa. iya pagpangabudlay sa pngabuhi.PKC 80.2

  Ang Dios maluyag nga ang lya mga anak magpasalamat sang lya mga binuhatan, kag magkahamuot sa bunayag. paglinong nga kagayon sa sina ginpuno Niya ang aton dutan-on nag puluy-an. Sia amo ang mahigugmaon sang mga matahum, kag sa ibabaw sina, ang tanan sa gowa nga makabibihag ginapakamahal Niya ang kaambong sang kinaugali; maluyag Sia nga maghupot kita sang pagkaputli kag pagkabunayag, ang malinong nga kaanyag sang mga bulak.PKC 80.3

  Kon kita magpamati lamang, ang tinuga nga mga binuhatan sang Dios magtudlo sa aton sang mga mahal nga tulon-an sang pagtuman kag pagsalig. Halin sa mga bituon nga sa ila walay agi nga alagyan sa sulod sang kahawaan nagasunod gikan sa isa ka dinag-on pakadto sa isa kadinag-on sa ila nga ginhamtang nga alagyan tubtub sa labing diutay gid gna binlud sang bisan ano nga bahin, ang mga butang sang tinuga magtuman sang pagbuot sang Manunuga. Ang Dios nagakabalaka sang tagsa-tagsa kag nagasakdag sang tanan nga lya tinuga. Sia nga nagabantay sang di-maisip nga mga kalibutan sa bilog nga kasangkaran, sa amo man nga tion nagatatap sang mga kinahanglanon sang magamay kag kayumanggi nga salimbabatang nga nagaamba sang iya kubos nga alambahanon nga walay kahadluk. Kon ang mga tawo maglakat sa ila adlaw-adlaw nga pangabudlay.subongsang nagapangamuyo sila; kon sila nagahigda sa gab-i kag kon si I a magbangon sa kaagahon; kon ang tawo nga manggaranon magkianaon sa ila harianon nga balay, ukon ang imol magtipon sang iya mga kabataan sa palibut sang maiwat nga latok, ang tagsa ginabantayan sing mapinalangga-on sang langitnon nga Amay. Wala sing mga luha nga nagtulo nga indi natalupangdan sang Dios. Walay yuhum nga indi Niya ginatandaan.PKC 81.1

  Kon kita lamang magtuo sini sang bug-os, tanan nga di-matarung nga pagkagha mapaiway. Ang aton mga kabuhi indi manginpuno sang kapaslawan subong karon; bangud ang tagsa ka butang kon bala daku ukon magamay mabutang sa mga kamut sang Dios. Sia nga wala nagapalibug sang kadamuan nga lya ginasapupo, ukon matabunan sang ila kabugatan. Gani, magkalipay ikaw sa kapahuwayan sang imo kinaugalingon nga sa amo ang kadamuan madugay na nga mga dumuloung gihapon.PKC 81.2

  Sanglit ang imo nga igbalatyag nagakalipay sa makabibihag nga kaanyag sang kalibutan, isipon mo ang kalibutan nga” palaabuton nga indi nakahibalo sang silot sang kasal-anan kag kamatayon; sa diin ang tampad sang kinatubo indi magkumbong sang anino sang paghimalaut. Pahinugotan mo ang imo pagdahumdahum kag maglaragway sang puluy-an sang mga lawas, kag dumdumon mo nga ini magmangin labing maksililaw sang sa labing masanag gid nga malarawan sang panghunahuna. Sa gintuhay nga mga amuma sang Dios sa kinatubo nga palibut makita naton lamang ang labing magal-um nga igpat sang lya kahimayaan. Nasulat, “Ang wala makit-i sang tawo, ang wala ginapanghunahuna sang mga tawo nga matabu amo gid ang gin-aman Dios para sa nagahigugma sa lya.” 1 Corinto 2:9.PKC 82.1

  Ang mamalaybay kag ang tumuluon sang kinatubo may yara madamu nga mga bagay nga masiling tungod sang kinatubo, apang Cristiano lamang ang nagakahamuot sang katahum sang duta nga may labing mataas gid nga paghigugma, samtang ginakilala niya ang patubas sang kamut sang iya Amay, kag nagabatyag sang lya paghigugma nga sa bulak kag madabong nga tanurn kag kahoy. Wala sang isa nga makapasalamat sang bugos sang kahulogan sang bangilid kag latagon, suba kag dagat, nga indi magtan-aw sini nga pahayag sang gugma sang Dios sa tawo.PKC 82.2

  Ang Dios nagapamulong sa aton paagi sang lya maluluy-on nga mga binuhatan, kag sa paagi sa kagamhanan sang lya Espiritu sa tagipusoon. Sa aton mga kahimtangan kag mga palibut, makakita kita sang bahandianon nga mga tulun-an, kon ang aton mga tagipusoon bala bukas sa paghangup sina. Ang mangangamba, nagasulit sang maluluy-on nga buluhatqn sang Dios, nagabutyag, “ang lya mapinadayunon nga gugma nagapuno sang duta.” Salmo 33:5 “kabay ang mga maalam magpamalandong sini nga mga butang; kabay pa nga ila kilalahon ang mapinadayunanon nga gugma sang Ginoo.” Salmo 107:43.PKC 82.3

  Ang Dios nagahambal sa aton sa lya Pulong. Diri may yara kita sa labing malinaw nga mga agi sang pagpahayag sang lya kinaugali, sang lya kahilabtanan sa mga tawo, kag ang dakung bulohaton nahanungod sang pagtubos. Yari bukas sa aton atubangan ang maragtas sang mga amay nga pangwlo sang kabikahan kag mga manalagna kag iban pa nga mga balaan nga mga tawo, sadto. Sila ang mga tawo “tawo man kaangay sa aton.” Santiago 5:17. Makita naton kon ano ang paghimulat nila paagi sa mga pagpalas-ay katulad sang aton Kdugalingon, kon ano. sila nahulog paagi sa pagtilaw subong sang ginhimo naton, kag bisan pa nagpakigisog liwat kag naglutos sa paagi sang bugay sang Dios: kag, sa pagtalupangud nanginmaisug kita sa aton pagpaninguha sa katarungan. Sang sa aton pagbasa sang hamili nga gin agihan nga ginhatag, sa ila, sa kapawa kag pagkamaayo nga mangin ila para ila ipangalipay, kag ang pagpakamaayo nga manginila para ila ipangalipay, kag ang buluhaton nga ila ginhimo paagi sa bugay nga gindulot sa ila: ang diwa nga nagbugna sa ila ngasindi sangkalayo sang balaan nga sulundon sa aton tagipusoon, kag isa ka handum nga manginkatulad sa ila sa kinaugali subong sa ila para magkaupod sa Dios.PKC 83.1

  Si Jesus nagsiling nahanungud sang Daan nga Kasugtanan nga Kasulatan — kag daw ano pa kalabi ka matuod sa Bag-o — “Kag ini sila nagasaksi nahanungod sa Akon,” Juan 5:39 ang Manunubos, Sia sa kay sin-o, ang aton paglaum sang kinabuhi nga walay katapusan ginpatunga. Huo, ang bilog nga Balaan nga Kasulatan nagsaysay nahanungod sa kay Cristo. Halin sa nahauna nga pagpamatuod sang pagtuga — bangud kay “wala sing natuga kon indi paagi sa lya,” Juan 1:3 - - - padulong sa katapusan nga panug-an, “Pamati kamo! Makari ako sa labing madali,” Bugna 22:12 nagabasa kita sang lya mga binuhatan kag nagapamati sa lya tingug. Kon luyag mo makilala ang Manluluwas, tun-an mo ang Balaan nga Kasulatan.PKC 83.2

  Pun-a ang bilog nga tagipusoon sang mga pulong sang Dios. Amo ina ang buhi nga tubig, nagapaagaw sang kauhaw. Amo ina ang buhi nga tinapay gikan sa langit. Si Jesus nagpahayag, “kon indi kamo magkaon sang unod sang Anak sang tawo kag mag-inom sang lya dugo wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon sa pagsiling, “Ang mga pulong nga ginahambal ko sa Inyo, amo ang espiritu kag kabuhi.” Juan 6:63. Ang aton lawas nahimo gikan sa ginakaon kag ginainom naton; kag subong sang tawhanon nga pagpatikang sang kinahanglanon, ti amo man sa pagpatikang sang kinahanglanon sa kalagnon: Kon ano ang aton ginapamalandong amo man ina ang aton kalagnon nga kinaugali.PKC 84.1

  Ang sakup sang pagkatubus amo ang isa nga ang mga manugtunda nagahandum magusisa; ini amo ang manginkinaadman kag ambahanon sang natubos sa sulod sang walay katapusan nga panuigon sang katubtuban. Indi bala ini bagay sang mahinalungon nga pagtamud kag pagtu-on sa karon? Ang walay dulunan nga kaluoy kag paghigugma ni Jesus, ang pagantus nga ginhimo Niya sa aton kaayohan nagapangagda sang labi gid kaligdong nga panghunahuna kag matinahuron nga pagpanganinaw. Magluntad kita sa kinaugali sa aton mahal nga Manunubos kag Mananabang. Magpamalandong kita sa katungdanan Niya sa pagkari sa pagluwas sang lya mga tinawo gikan sa ila mga kasalanan. Sa pagpanganinaw sang langitnon nga mga tulonan, ang aton pagtuo kag paghigugma magtubo nga mapag-on, ang aton mga pangamuyo manginlabing mabaton sa Dios, bangud sila manginlabi kag labi nga masamo sa pagtuo kag paghigugma. Sila manginhinalangpon kag mainit. May yara nga labing mapag-on nga pagsalig kay Jesus, kag adlaw-adlaw nga buhi nga inagihan sang lya kagamhanan para magluwas sa katapusan sang tanan nga mapalapit sa Dios paagi sa lya.PKC 84.2

  Sa aton pagpanganinaw sang walay kasaypanan sang aton Manluluwas makahandum kita nga manginlubos nga magbaylo kag magbag-o sa lyang katulad nga laragway sang pagkaputli. Maabot ang pagkagutom kag pagkauhaw sang kalag nga mag mangin katulad sa lya sin-o nga aton ginahangad. Sa aton pagpalabi sang aton mga panghunahuna sa kay Cristo, ang labi pa gid nga magsaksiita nahanungod sa lya sa iban, kag ipangatubang naton sia sa kalibutan.PKC 85.1

  Ang Balaan nga Kasulatan indi ginsulat para sa mangin-alamon lamang; katimbang, gintuyo ini para sa manubong tawo. Ang mabug-at nga mga kamatuoran nga kinahanglanon para sa kaluwasan ginbuhat nga maathag subong sang udtoadlaw; kag wala sing makasayup kag magtalang sa ila alagyan luwas sa ila nga nagasunod sang ila kaugalingon nga pagbuot sa baylo sang maathag nga mga pahayag sang pagbuot sang Dios.PKC 85.2

  Indi kita magbaton sang panaysayon sang ni sino nga tawo nahanungud sa kon ano ang gintudlo sang Kasulatan apang kinahanglan magtuon sang mga pulong sang Dios para sa aton kaugalingon. Kon tugtan naton ang iban maghimo sang aton pagpanghunahuna, makaagum kita sang inutil nga mga kusog kag nagsangko nga mga igkasangkul. Ang kinilala nga ikasarang sang kaisipan mahimo nga manginmahinay gid ang pagtubo tungod kulang sa banat-banat sa mga pulong nga nagakinahanglan sang ila bug-os nga pagkabalaka para indi nila madula ang ila ikasarang sa pagdakup sang madalum nga kahulogan sang Pulong sang Dios. Ang paino-ino magsangkad kon ginagamit sa pagsayasat sang kaangtanan sang mga tulun-an sa Balaan nga Kasulatan, sa pagpanggid sang isa ka pulong sa isa ka pulong, kag ang mga butang nga espirituhanon. Wala sing labing ginbulobanta sa pagpabakud sang kinaalam sang pagtuon sang Kasulatan. Wala na sang iban pa nga tulun-an nga labing magamhan sa pagtib-ong sang panghunahuna, sa paghatag kabaskug sa ihibalo, katulad sang masangkad kag nagatib-ong nga kamatuoran sang Balaan nga Kasulatan. Kon ang pulong sang Dios ginatun-an katulad sang dapat matun-an, ang mga tawo maangkon sang masangkad nga panghunahuna,dungganon nga kinaugali kag kapag-on sang katuyu-an nga talagsahon makita sa sini nga mga panag-on.PKC 85.3

  Apang may yara nga diutay nga kapuslanan nga makuha gikan sa dalidali nga pagbasa sang Kasulatan. Ang isa ka tawo makabasa sang bug-os nga Kasulatan. kag sa katapusan makakulang sia bangud indi niya makita ang iya katahum ukon mahangpan ang iya madalum kag natago nga kahulugan. Ang isa ka bahin nga tinun-an tubtub ang iya kahuluganmaathag sa kaisipan kag sa iya kaangtanan Sa tinutuyo sang kaluwasan masat-uman ina ang may labing hamili nga timbang sang sa pagbasa sang madamu nga mga labing bahinnga wala sang pat-ud nga katuyu-an sa pananawon kay walay maathagnga magtudlo nga makuha. Gamiton mo ang imo Balaan nga Kasulatan. Sa tion nga makakalit ka, basahon mo ina; ipahamtang mo ang bahin sang pulong sa imo panumdoman. Bisan samtang nagapanglakaton ikaw sa mga dalanon, mahimo nga makabasa ikaw sang isa ka bahin sang Pulong kag magpamalandong sa sina, sa amo sini magapat-ud ina sa panghunahuna.PKC 86.1

  Indi kita makaagum sang kianaalam nga wala sing pagkahugot nga pagtalupangud kag mapangamuyuon nga pagtuon. Ang iban nga mga bahin sang Kasulatan matuod gid nga labing masili nga wala sang indi makahangup; apang may yara nga iban nga ang ila kahulogan indi nagahimutig sa ibabaw, makita sa isa kapasipiat. Ang isa ka pulong dapat ipaanggid sa isa ka pulong. Kinahanglan may yara nga mainamdamon nga pagpangusisa kag mapangamuyuon nga pagpanganinaw. Kag ang ina nga pagtu-on mabayaran sing mabugana. Subong sang isa ka manugmina nga nakatukib sang mga ugat sang bahandianon nga metal nga natago sa idalum sang duta, amo ina nga sia sa mahimud-oson nga mga paglahap sang Pulong sang Dios subong sang natago nga bahandi, makakita sang mga kamatu-oran sang labi gid kadaku nga bili, nga natago sa pananawon sang walay paghimulat nga nagapangita. Ang mga pulong sang bugna, nga natimbang sa tagipusoon manginsapa nga nagailig gikan sa tuburan sang kabuhi.PKC 86.2

  Indi gid ikaw magtu-on sang Balaan nga Kasulatan nga wala singpangamuyo. Sa wala pa mabuksan ang iya mga pahina magpangayo kita sang kapawa sang Balaan nga Espiritu, kag ihatag. Sang si Natanael nagpalapit sa kay Jesus, ang Manluluwas nagsiling sa iya “Yari ang isa ka matuod nga Isarelinhon; waay limbong sa iya!” Si Natanael nagpamangkut sa lya, “paano mo ako nakilala? Si Jesus nagsabat, “Nakita ko na ikaw didto sa idalum sang Kahoy nga higera, sa wala pa ikaw gintawag ni Felipe.” Juan 1:47,48. Kag makita man kita ni Jesus sa mga likum nga mga duog sang pangamuyo, kag maglaghap kita sa iya sa pag agum sang kapawa para mahangpan naton ang kamatuoran. Mga manununda gikan sa kaiibutan sang kapawa manginkaupod nila, sin-o nga may yara nga pagpaubos sang tagipusoon naglaghap sang langitnon nga pagtuytoy.PKC 87.1

  Ang Balaan nga Espiritu nagatib-ong kag nagahimaya sa Manluluas. Ini lya katungdanan sa pagpakilala kay Cristo, ang kahimpitan sang lya kinamatarung, kag ang lubos ka daku nga kaluwasan nga naangkon naton paagi sa lya. Si Jesus nagmitlang, “kay Sia magabaton sang akon inugsiling kag lya ini ipahayag sa inyo.” Juan 16:14Ang Espiritu sang kamatuoran amo lamang ang mabungahon nga manunudlo sang langitnon nga kamatuoran. Kon daw ano ang paghangad sang Dios sa katawohan kutob sang paghalad Niya sang lya Anak nga nagpakamatay para sa ila, kag nagbutang sang lya Espiritu para mangin Manunundlo sang tawo kag dalayon nga manugtuytoy!PKC 87.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents