Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Kalabanan sang Pangamuyo

  Sa paagi sang kinatubo kag bugna, paagi sa lya balaan nga tuytoy, kag paagi sa pagkagamhanan sang lya Espiritu, ang Dios nagahambal sa aton. Apang ini indi tuman; kinahanglan man naton ang pagbuhos sang aton mga tagipusoon sa lya. Para kita may makaanggong sang kabuhi nga balaanon kag kusog, kinahanglan karon may paghangpanay kita sang langitnon nga Amay. Ang aton panghunahuna mahimo mabuyok sa lya; mahimo magpanganginaw kita sa lya mga buhat, sa lya mga kaluoy, sa iya pagkamaayo, apang ini indi sa kabug-osan nga paghangpanany kaupod Niya. Buot kta magkahangpanay sa Dios, may yara kita sang isa ka butang nga isiling sa lya nahanungod sang aton karon nga kabuhi.PKC 89.1

  Ang parigamuyo amo ang pagbukas sang aton tagipusooon sa Dios subong sang sa isa ka abyan. Indi nga kinahanglanon, para magpakilala sa Dios nga kon ano kita, apang para pahanugotan kita sa pagbaton sa lya. Ang pangamuyo indi nagadala papanaug sang Dios sa aton, kondi nagadala sa aton. pasaka sa lya.PKC 89.2

  Si Jesus sang sa duta pa Sia, gintudlo-an Niya ang lya mga gintutun-an kon ano ang pangamuyo. Gintudloan Niya sila sa pagpahayag sang ila mga adlaw-adlaw nga mga kinahanglanon sa atubangan sang Dios. Kag itugyan nila tanan ang ila palaligban. Kag ang pasalig nga ginahtag Niya sa ila, nga ang ila ginapangayo, pasalig man sa aton.PKC 89.3

  Si Jesus sa lya kaugalingon, samtang nagapuyo pa Sia kaupod sang mga tawo, masami Sia magpangamuyo. Ang aton Maluluwas nagpakilala sang lya kaugalingon kaupod sang aton mga kinahanglanon kag kaluyahon sa sina, nanginmanogpakiluoy, manog-pangayo, nagalaghap sa lya Amay, sang lab-as nga mga kinhanglanon nga ikasarang nga kon sa ano nga paagi makasulong. Sia, handa para sa lya katungda' nan kag pagtilaw. Sia ang aton halimbawa sa tanan nga mga butang. Sia isa ka utod sa aton mga kaluyahon, “ginsulay Sia sa tanan nga bagay pareho sa aton, pero wala Sia mapakasala.” Hebro 4:15; apang subong sang isa nga walay sala ang lya kinaugalingon nagisul sa kalautan; ginantus Niya ang mga paghimud-os kag pagpasakit sang lya kaugalingon sa kalibutan sang sala. Ang lya pagkatawo naghimo sang pangamuyo nga isa ka pagkakinahanglanon kag kinamatarung. Nakakita Sia sang kasulhayan kag kalipay sa pagpakig-angot sa lya Amay. Kag kon Manluluwas sang katawohan ng Anak sang Dios, nagbatyag sang kinahanglanon sang pangamuyo, daw ano pa kaiabi ang maluya, makasasala nga mamalatyon magbatyag sang pagkakinahanglanon sang hanuot kag, dalayon nga pangamuyo.PKC 89.4

  Ang aton langitnon nga Amay nagahulat sa paghatag sang kabug-osan sang lya pagpakamaayo. Ini amo ang aton kalabihan sa pag-inom sang madamu sa tuburan sang walay dulonan nga gugma. Katingalahan nga nagapangamuyo kita sa labing kadiutay gid! Ang Dios handa kag maluyagon sa pagpamati sang matinutod-on ngapangmuyo sang labing kubos gid sang lya man anak kag bisan pa sina, may yara madamu nga pag alag-ag sa aton bahinsa pagpahayag sa Dios sang aton mga kinahanglanon. Ano ang maisip sang mga manununda sang langit sa kubos kag makalulu-oy nga katawohan nga maalagaron sa panulay, samtang ang tagipusoon sang Dios nga walay dulonan nga paghigugma nagalangot sa ila, handa sa padulot labi pa sang ila mapangayo ukon mapanghunahuna.kag san katapusan, kag labi ka diutay nga pagtuo? Ang mga manununda malipay magduko sa atubangan sang Dios; malipay sila magpalapit sa lya. Ginakabig nila ang pagpakigangot sa Dios nga ila labing mataas nga kalipay; kag sa katapusan ang mga anak sang kalibutan, nga amo naga-kinahanglanon sing labi sang bulig nga ang Dios lamang makahatag, nagapakita nga malipayon sa pagpangabuhi nga wala sing kapawa sa lya Espiritu, ang paginupdanay sang lya pagtambong.PKC 90.1

  Ang kadudulman ni Satanas nagapalibut sa ila nga nagapatumbaya magpangamuyo. Ang ginahutik nga mga pagsulay sang kaaway nagaganyat sa ila nga magkasala, kag ini tanan bangud kay indi nila ginagamit ang mga pagpalabi nga ginhatag sang Dios sa ila sa paagi sang langitnon nga kasugtanan sa pagpangamuyo. Ngaa nga ang mga anak nga lalake kag babae sang Dios nagapang-alag-ag magpangamuyo, nga ang pangamuyo amo ang panbukas sa kamot sang pagtuo oara mabuksan ang tambubo sang langit sa diin natang walay katapusan nga manggad sang Gamhanan sa tanan? Kon wala sang walay untat nga pangamuyo kag mapisan nga pagbantay, may yara nga katalagman kita nga magmanginuyaya kita kag magtalang sa tadlong nga dalanon. Ang kaaway nagalaghap sa gihapon sa pagbalabag sang dalan sa duog sang kaluoy, diin ginapatawad ang sala, nga indi kita makahimo sa paagi sang hugot nga pagpangamuyo kag pagtuo makaagum sang bugay kag gahum sa pagsumpong sang panulay.PKC 91.1

  May yara nga pat-ud nga kahimtangan nga magapaabut kita nga ang Dios magsabat sang aton mga pangamuyo. Ang isa sang mga nahauna sini amo nga magabatyag kita sang kinahanglanon sang bulig gikan sa lya. Nagpangako Sia, “Hatagan Ko sing tubig ang mamala nga duta, kag pailigon Ko ang tuburan sa disierto,” Isaias 44:3. Sila nga nagutom kag nauhaw sang kinamatarung nga nagahandum sa Dios, makasalig nga sia mabusog. Ang tagipusoon kinahanglan mabuksan sa gahum sang Espiritu, ukon bugay sang Dios indi mabaton.PKC 91.2

  Ang aton daku nga kinahanglanon amo sa iya kaugalingon isa ka pangatarungan kag nagpahilway sang labing mapilitan sa aton kaayohan. Apang ang Ginoo kinahanglan pangita-on para paghimo sini nga mga butang sa aton. Nagasiling Sia, “pangayo kag paghatagan kamo, pangita kag makakita kamo,” kag “Wala Niya gani ginpaiway ang lya Anak, kundi nga lya ginhalad para sa aton tanan! Kon ginhatag Niya sa aton ang lya nga anak, indi bala ihatag man Niya sa aton sing maalwan ang tanan nga mga butang?” Mateo 7:7; Roma 8:32.PKC 92.1

  Kon pabayaan naton ang sala sa aton mga tagipusoon, kon magkapyot kita sa kon ano nga nahibaian naton nga sala ang Ginoo indi magpamati sa aton; apang ang pangamuyo sang mahinulsulon, masinulubon nga kafag gginabaton sa gihapon. Kon ang tanan nga nahibal-an nga sala gintadlong, makapati kita nga ang Dios magsabat sang aton mga ginapangabay. Ang aton kahimpitan indi gid makatugyan sa aton sa pagsakdag sang Dios; amo ang kamahalon ni Jesus nga makaluwas sa aton, ang lya dugo, nga makatinlo sa aton; bisan pa, may yara kita bulohaton nga himuon sa pagtuman sang tulumanon sang pagbaton.PKC 92.2

  Isa pa ka bahin sang pangamuyo nga nagapangibabaw amo ang pagtuo. “Wala sing tawo nga makapahamuot sa Dios kon wala sia sang pagtuo. Kay ang nagapalapit sa Dios sa dapat magtuo nga may Dios, kag nagahatag Sia sing balus sa mga nagapangita sa lya.” Hebreo 11:6. Ginbaton naton Sia sa lya pulong?PKC 92.3

  Ang pagpasalig masangkad kag walay latid, kag Sia mainonungon nga nagapangako. Kon indi naton mabaton ang mga butang nga ginapangayo naton, sa tion nga ginapangabay naton, magtuo kita sa gihapon nga ang Dios nagapamati, kag ang sabton Niya ang aton mga pangamuyo. Kita masaypon gid kag malip-ot ang panulok nga kon kaisa nagapangayo kita sang mga butang nga indi manginmaayo sa aton, kag ang aton langitnon nga Amay sa lya paghigugma nagasabat sang aton pangamuyo sa paghatag sa aton sang mga butang nga para sa aton labing mataas gid nga kaayohan — inang mga butang nga kita maghandum kon masanagan kita sang langitnon nga pananawon makakita kita sang tanan nga mga butang sa ila katunayan. Kon ang aton mga pangamuyo daw indi masabat, magkapyut kita sa panakga; bangud ang aton tion sang pagsabat matuod gid nga magabut, kag magabaton kita sang pagpakamaayo nga labing kinahanglanon gid naton. Apang ang pag-ako nga ang pangamuyo masabat sa gihapon sa pat-ud nga paagi kag sa pinasahi nga butang sa aton ginahandum, ina ang pagbugal. Ang Dios, Sia ang labi kaalam nga magkasayup, kag labi kaayo nga maghawid sang isa ka maayo nga butang gikan sa ila nga nagalakat sang matadlong. Sa.sina nga tion indi ka magkahadlok magsalig ka sa lya. Bisan pa indi mo mahangpan ang gilayon nga sabat sang imo mga pangamuyo. Magsalig ka sa lya masaligan nga panug-an, “Pangayo kag pagahatagan kamo. Mateo 7:7.PKC 92.4

  Kon pamatian naton ang aton pangduhaduha kag pagkahadluk ukon magtinguha maglubad sang tanan nga indi naton makita sing maathag, sa wala pa kita sang pagtuo, ang mga palaligban magdugang kag magdalom. Apang kon magpalapit kita sa Dios, nga nagabatyag nga dikasarang kag nagasalig, subong sang matuod naton nga kahimtangan, kag sa mapainulubon, nagasalig nga pagtuo ipahibalo ang aton mga kinahanglanon sa lya nga may kinaalam nga walay katapusan, nga nakakita sang tagsatagsa sa tinuga, kag Sia nagadumala sang tanan sa lya kabubut-on kag pulong, Sia makatatap sang aton panawag kag makapahanugot sang kapawa nga magsilak sa aton mga tagipusoon. Sa paagi sang matinutudon ga pangamuyo, nadala kira sa pagangot sa painoino sang Walay-Katapusan. Mahimo nga wala .kita pinasahi nga pamatuod sa tion nga ang nawong sang aton mga Manunubos nagatamud sa ibabaw naton sa kaluoy kag paghigugma; apang ini ang matuod. Mahimo nga indi naton mabatyagan ang lya panandug, apang ang lya kamut yara sa aton nga may paghigugma kag may naagakahanuklog nga pagkalulo.PKC 93.1

  Kon-magpalapit kita sa pagpangayo sang kaawa kag bugay gikan sa Dios, kinahanglan may yara kita nga espiritu sang paghigugma kag pagpatawad sa aton kaugalingon nga mga tagipusoon. Sa ano nga paagi kita makapangamuyo, “Patawara kami sang amon mga sala subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon,” Mateo 6;12 kag sa katapusan magpadayon sa madinumuton nga espirut? Kong ginapaabut naton nga ang aton nga pangamuyo masabat, magpatawad kita sa iban subong man nga paagi kag sa subong man nga kadaku, subong sang sa ginlaum naton nga kita patawaron.PKC 94.1

  Ang paghimud-os sa pagpangamuyo ginhimo nga kasugtanan sa pagbaton. Magpangamuyo kita sa gihapon kon kita mag-uswag sa pagtuo kag pinani-iran. Dapat kita “magparigamuyo sa tanan nga tion,” kag “magpadayon kamo sa pangamuyo nga may pagpasalamat sa Dios, kag magbantay kamo sajntang nagapangamuyo.” Roma 12:12; Colosas 4:2. Si Pedro naglaygay sa mga tumuluo para “magpugong kamo sa inyo kaugalingon kag magbinantayon, agud makapangamuyo kamo.” Si Pablo nagbilin, “Indi kamo magpalibug sang bisan ano. kundi sa inyo mga pagpangamuyo magpangayo kamo sa Dios sang inyo kinahanglan nga nagapasalamat sa gihapon.” I Pedro 4:7; Felipe 4:6. “Pero kamo mga hinigugma ko, “siling ni Judas” magpangamuyo kamosa gahum sang Espiritu Santo, kag tipige ang inyo kaugalingon sa gugma sang Dios.” Judas 20,21.PKC 94.2

  Ang dalayon nga pangamuyo amo wala upang nga paghiusa sang kalag sa Dios, para nga kabuhi gikan sa Dios magilig sa aton kinabuhi; kag gikan sa aton kinabuhi, kaputli kag kabalaan magilig pabalik sa Dios.PKC 94.3

  May yara kinahanglan sang pagkapisan sa pangamuyo; apang indi itugot ini sa pag-awat sa imo. Magpaniikasug ka sa pagpadayon nga buksan ang kaangtanan ninyo kay Jesus kag ang inyo kalag. Magpangita sang tagsa ka kahigayunan magkadto sa diin ang pangamuyo ginandan sa paghiwat. Ang nagapangita sang matuod nga kaangtanan sa Dios, makita sa tilipunan sang pagpangamuyo, mainalagdon sa paghimo sang ila katungdanan kag hugot kag nagakabalaka sa pag-agum sang tanan nga kaayohan nga maangkon. Magpauswag sila sang tagsa ka kahigayunan sa pagpahamtang sa ila sa diin sila makabaton sang silak sang kapawa gikan sa langit.PKC 95.1

  Magpangamuyo kita sa kaupod sang aton panimamalay; kag labaw sa tanan, indi kita magpatumbaya sang tago nga pangamuyo bangud ini ang kabuhi sang kalag. Di-mahimo nga ang kalag mag bakud samtang ang pangamuyo napatumbayaan. Ang panimalay ukon pumuluyo nga pangamuyo lamang indi tuman. Sa pagkabalaka itugtan ang kalag, ipahamtang nga bukas ang pag-usisa nga mata sang Dios. Ang tago nga pangamuyo amo ang mabatian lamang sang Dios nga nagapamati sang pangamuyo. Wala sang mabusisi-on nga dulunggan makabaton sang lulan sang sina nga mga pangabay. Sa tago nga pangamuyo ang kalag hilway sa mga palibut nga mga kaganyatan, hilway sa mga kinagamo. Sa matawhayon, apang mahimud-oson makakab-ot sa Dios. Matamis kag nagapabilin ang lya kaganyatan nga nagausbong halin sa lya nga makakita sa tago, ang kay sin-o dulunggan bukas sa pagpamati sang pangamuyo nga nagasubang halin sa tagipusoon.Paagi sa matawhay, ahaw nga pagtuo, ang kalag nagapadayon sang kaangtanan sa Dios, kag nagatipon sa iya kaugalingon, nagasilak sanglangitnon nga kapawa para sa pagpalig-on kag pagsakdag sina sa pagsumponganay kay Satanas. Ang Dios amo ang aton mabakud nga palanaguan.PKC 95.2

  Magpangamuyo ka sa sulod sang imo hulot; kag sa pagiakat mo sa imo adlaw-adlaw nga pagpangabudlay, pahanugutan mo ang imo tagipusoon nga magmasunson itib-ong sang Dios. Sa subong sina nga si Enok nagpangabuhi kaupod sang Dios. Ining mahipus nga mga pangamuyo nagapasaka pareho sang insenso sa atubangn sang lingkuran sang bugay. Si Satanas indi makadaug sa iya kay sin-o tagipusoon subong sini nagapabilin sa Dios.PKC 96.1

  Wala sang tion ukon duog nga di-bagay sa paghalad sang pagpakiluoy sa Dios. Wala sing bagay nga makapugong sa aton sa pagtib-ong sang aton mga tagipusoon sa espiritu sang hugot nga pangamuyo. Sa mga guban sang dalanon, sa tunga sang palatikangan sang pagsugtanay, mahimo nga makabungat kita paibabaw sang pangabay sang Dios, kag magpakiluoy sang langitno nga pagtuytoy, subong sang ginhimo ni Nehemias sang naghimo sia sang pangabay sa atubangan ni Hari Artajerjes. Ang hulot sang pagpaki-angot mahimo kita bisan diin nga yara kita. Kinahangkan ang ganhaan sang aton tagipusoon mabuksan sa gihapon, kag ang aton pagagda nagapaibabaw nga si Jesus magkari kag magpabilin subong sang langitnon nga inagda sa aton kinabuhi.PKC 96.2

  Bisan pa nga may yara nga nadagtaan, mahigko nga taliwala nagapalibut sa aton indi kinahanglan nga ginhawaon naton ang iya alisngaw, kundi mahimo nga makapangabuhi kita sa putli nga hangin sang langit. Mahimo matakpan naton ang tagsatagsa kaganhaan sa mahigko nga pangdahumdahum kag di-balaan nga panghunahuna sa paagi sang kinabuhi sa atubangan sang Dios sa paagi sang matinud-on nga pangamuyo. Sila nga kay sin-o mga tagipusoon nga bukas para pagbaton sang bulig kag pagkamaayo sang Dios magapangabuhi sa labing balaan nga kahigayunan sang sa yara sa kalibutan, kag makaagum sang dalayon nga kaangtanan sang langit.PKC 96.3

  Kinahanglan naton makatagiya sang labing maathag nga panan-awon sa Kay Jesus kag labing lubos nga paghangup sang bili sang walay katapusan nga kamatuoran. Ang katahum sang pagkabalaan amo ang magpuno sang mga tagipusuon sang mga anak sang Dios; kag sa sina ini mahimo matuman magpangita kita sang Diosnon nga mga pahayag sang langitnon nga mga butang.PKC 96.4

  Ipahanugot nga ang kinabuhi ihilahon pagua kag paibabaw, nga ang Dios mahimo magtugot sa aton isa ka ginhawa sang langitnon nga talikala. Mahimo nga magpalapit kita sa Dios nga sa tagsa ka mga di-ginapaabut nga pagtilaw ang aton mga paino-ino magliso sa lya sa una nga paagi subong sang bulak nga nagaliso tuhoy sa adlaw.PKC 97.1

  Itugyan mo ang jmo nga ginatinguha, ang imo mga kalipayan, amg imo mga kasubo, ang imo kabalaka, ang imo mga kahadluk sa atubangan sang Dios. Indi ka makapabugat sa lya; indi ka kapakapoy sa lya. Sia, nga nagaisip sang mga buhok sang imo ulo indi nagapasapayan sa mga kinahanglanon sang lya mga kabataan. “Ang Ginoo maluluy-on kag mainawaon.” Santiago 5:11.PKC 97.2

  Ang tagipusoon sang paghigugma natandug sang aton mga kalisud, kag bisan lang sa paagi sang ginhambal bangud sina. Dalhon mo sa lya ang tagsatagsa nga nagapalibug sa kaisipan. Wala sang labi ka daku para sa lya sa pagpas-an, bangud Sia ang nagauyat paibabaw sang tanan nga kalibutan. Sia ang nagadumala sang tanan nga mga kahilabtanan sang kalibutan. Wala sang butang nga nagapasilabut sang aton paghidaet nga labing diutay para sa lya pagmutik. Wala sang bahin sa aton gin-agyan nga madulom gid para sa lya pagbasa; Wala sang palaligban nga mabudlay gid para sa iya paglubad. Wala sang kalalat-an nga matabu sa lya manubo gid nga mga anak, Wala sang pagkabalaka magsabad sa kinabuhi, wala sjng kadyahan nga maglipay, wala sing matinutud-on nga pangamuyo makaluwas sa mga bibig, nga ang aton langitno nga Amay di-mapanilagon, ukon sa butang nga wala Sia maghatag kalabtanan sa gilayon. “Ginbugkusan Niya ang ila mga pilas.” Salmo 147:3. Ang mga kalabtanan nga naga-ulot sa Dios kag tawo subong kaathag kag bugos katulad nga wala na sang iban pa nga kalag sa ibabaw sang duta nga ipagbahin Niya ang lya pagbantay, wala na sang isa pa ka kalag sa kay sin-o gintugyan Niya ang lya hinigugma nga Anak.PKC 97.3

  Si Jesus -nagpulong “mangamuyo kamo sa lya sa Akon ngalan, kag wala Ako nagasiling nga kinahanglan nga magpangayo Ako sa Amay para sa inyo. Kay ang Amay mismo nagahigugrna sa inyo.” “Indi kamo ang nagpili sa Akon, kundi Ako ang nagapili sa inyo. — Dayon ang Amay nagahatag sa inyo bisan ano ang inyo pangayuon sa Akon ngalan.” Juan 15:16. Apang sa pagpangamuyo sa pangalan ni Jesus amo ang butang nga labi sang sa isa ka paghinambit sang sina nga pangalan sa sugod kag katapusan sang pagpangamuyo. Ina amo ang pagpangamuyo sa paino-ino kag balatyagon samtang nagatuo kita sang, lya bugay kag magbuhat sang lya mga buluhaton.PKC 98.1

  Ang Dios indi nagapahangop nga bisan sin-o sa aton magbalaynon ukon maghuko kag mag-isul gikan sa kalibutan, para magpangamuyo lamang. Ang kabuhi dapat manginkatulad sang kabuhi ni Cristo — sa gintung-an sang bukid kag katawohan. Sia nga wala sing ginahimo kundi magpangamuyo sa indi madugay mag-untat sia magpangamuyo, ukon ang iya pangamuyo magmangin matul-id nga buluhaton lamang. Kon ang mga tawo indi mamainabianon, malayo sa sinakupan sang Cristiano nga katungdanan kag sa pagpas-an sang krus: kon sila maguntat magpangabudlay sing matuodtuod sa Agalon, nga nagapangabudlay sing matuodtuod para sa ila, madula nila ang tuluyoon sang pangamuyo, wala sila sang kakunyag sa pagpangamuyo. Ang ila pangamuyo nangin kaugalingon kag maiyaiyahon. Indi sila makapangamuyo nahanungud sa mga kinahanglanon sang katawohan ukon sa pagtukod sang kaharian ni Cristo, nga nagapakiluoy sang ikasarang para sa pagpangabudlay.PKC 98.2

  Maga ntus kita nga madulaan kon magpatumbaya sang aton kalabihan sa pagliupod para pagpabaskug kag pagpaisug sa isa kag isa sa aton pagalagad sa Dios. Ang mga kamatuoran sang lya Pulong madulaan sang ila kaathag kag kahulogan sa aton panghunahuna. Ang aton mga kasing-kasing maguntat sa pagbaton sang kapawa kag dimapukaw sang ila makabalaan nga kagamhanan, kag mamudmod ang aton pagkabalaan. Sa aton paghiliupod subong mga cristiano, nadulaan kita sing daku bangud kulang sa kaluoy sa isa kag isa. Sia nga nagabukot sang iya kaugalingon sa iya kaugalingon, indi nagaalagad sa katungdanan nga ginhatag sa iya sang Dios nga amo ang himuon niya. Ang nagakaigo nga pagpauswag sang paghiupod nga mga butang sa aton kinaiya nagabuyok sang aton kaluoy sa iban, kag isa ka paagi sa kauswagan kag kalig-onan sa aton pangabudlay sa Dios.PKC 99.1

  Kon ang mga Cristiano magtililingub sa pagalinton sa isa kag isa nahanugod sang gugma sang Dios, kag sang bahandianon nga mga kamatuoran sang pagtubos, ang ila kaugalingon nga mga tagipusoon magmangin mabaskug kag mapabaskug nila ang isa kag isa. Mahimo nga sa adlaw-adlaw magtuon kita sing kapin sang aton langitnon nga Amay, maga angkon sang dalisay nga ginagihan sang lya bugay; dayon mag handum kita mag pulong sang lya gugma; kag paghimo naton sini ang aton mga tagipusoon mangin maalabaab kag magmaisugon. Kon nagisio kag nagpulongpulong kita nahanungud sa kay Jesus, kagdiutay lamang sa aton kinaugalingon magaangkon kita sing labi pa sang lya kinaugali.PKC 99.2

  Kon kita maghandum apang magpanumdum sa Dios subong sing masunson, nga may yara kita nga pamatuod sang lya kabalaka sa aton paghuotan naton Sia sa aton panumduman, kag magkalipay maghambal nahanungod sa lya kag madayaw sa lya. Maghambal kita sang mga butang nga umalagi bangud kay may kabalaka kita sa sina. Nagahambal kita sang aton mga abyan bangud kay nahigugma naton sila; ang aton mga kasadyahan kag mga kasubo nabug-os sa ila. Sa gihapon may yara kita nga walay latid sing kadaku nga katarungan sa paghigugma sa Dios sang sa maghigugma sang atong dutan-on nga mga abyan; ina ang labing duna nga butang sa kalibutan nga paghimuon Sia nga una sa aton tanan nga paino-ino, maghanbal sang lya kinaayo kag magsugid sang lya kagamhanan. Ang mga malahalon nga dulot nga ginhatag sa aton indi gintuyo nga magbutong sang a-ton mga panghunahuna kag paghigugma sang lubos kaayo nga wala na kita mahatag nga mabilin sa Dios; ina magpahanumdum sa atong sing dalayon sa lya, kag magkaantanay sila sa aton sa mga pagpasalig sang paghigugma kag kabalaslan sa aton langitnon nga Mananabang. Nagapuyo kita nga malapit gid kaayo sa mga kapatagan sang kalibutan. Ibayawon naton ang aton mga mata sa bukas nga ganhaan sang balaan nga dalangpan sa langit, sa diin ang kapawa sang kahimayaan sang Dios nagasilak sa nawong ni Cristo, sin-o nga “makasarang sia magluwas sa pagluas karon sa gihapon, sang mga nagakari sa Dios paagi sa lya.” Hebreo 7:25.PKC 99.3

  Kinahanglan naton magdayaw sa Dios sing labi “tungod sang lya mapinadayunon nga gugma, tungod sang makatilingala nga mga butang ginhimo sa ila.” Salmo 107:8. Ang aton palasundan sa pagpangamuyo indi maglakip sa kabilogan sa pagpangayo kag pagbaton. Indi kita sa dalayon mag isip sang aton mga luyag nga pangayuon, kag indi gid sang mga kapuslanan nga aton mabaton. aindi kita magpangamuyo sing bisan ano ng dugang, kon kita mainot sa pag hatag sang pasalamat. Kita ang dalayon nga manugbaton sang mga kaluoy sang Dios, kag sa gihapon daw ano ka diutay nga kabaslan nga aton ginapakita sa lya sang sa ginhimo Niya sa aton.PKC 100.1

  Sadto nga mga panahon ang Ginoo nagsugo sa Israel, kon magtipon sila nahanungod sa lya buluhaton, “Didto sa atubangan sang Ginoo nga inyo Dios, kamo kag ang inyo mga panimaly magkaon kag magkalipay tungod sang maayo nga mga butang nga ginhatag sa inyo sang Ginoo.” Deuteronomio 12:7. Ang butang nga nahimo para sa kahimayaan sang Dios dapat himuon nga may pagkamasinadyahon, may mga ambahnon sang pagdayaw kag pagpasalamat, indi nga may kasubo kag kaburingot.PKC 100.2

  Ang aton Dios amo ang isa ka mapinalanggaon, maluluy-on nga Amay. Ang lya buluhaton indi dapat pagtamdan nga isa ka makangilitngit, makakalagha nga palasundan. Dapat isa ka kasadyahan ang pagdimba sa Dios kag magpakigbahin sa lya buluhaton. Ang Dios indi magbutang sang lya mga anak, nga gintigan-an Niya sing daku nga kaluwasan, nga mahimo Sia nga daw mabudlay, matulid nga manogdumala. Sia ang ila labing maayo nga abyan; kag kon magsimba sila sa lya. ginapaabut Niya nga magmakigupod Sia sa ila. sa pagkamaayo kag paglipay sa ila, magpuno sang ila tagipusoon sang himaya sang gugma. Ang Dios nagahandum nga ang lya mga anak magmalipayon sa lya buluhaton. kag makakita sang dugang pa nga kalipayan sang sa kahul:anan sa lya buluhaton. Ginahandum Niya magdala sila gikan sa lya sang mahalalon nga mga panghunahuna sang lya pagkabalaka kag paghigugma, nga sila kon mahimo magakalipay sa ila tanan sa ila adlaw-adlaw nga palangitan-an sa kabuhi, nga sila magangkon sing dalisay nga kabubut-on sa pagsugata sang tanan nga mga butang sa maligdong kag matinuohon nga paagi.PKC 101.1

  Dapat kita magtipon palibut sa krus. Si Cristo nga Sia ginlansang sa krus kinahanglan amo ang tulon-an nga aton ipagpamalandong, ang aton halambalanon, kag ang aton labi gid ka malipayon nga balatyagon. Ihuptan naton sa aton mga paino-ino ang tagsa ka pagkamaayo nga mabaton naton gikan sa Dios, kag kon matalupangdan naton ang lya daku gid nga gugma, kinahanglan kita magmaluyagon sa pagsalig sang tanan sa kamut nga ginalansang sa krus bangud sa aton.PKC 101.2

  Ang kalag mahimo magkayab nga labing magmalapit sa langit sa mga pakpak sang pagdayaw. Ang Dios ginasimba paagi sa mga balaan nga ambahanon kag lanton sa palibut sang lingkuran sang Dios sa langit, kag subong sang aton pagbungat sang aton pagpasalamat, nagapalapit-lapit kita sa pagsimba sang mga langitnon nga kadam-an. “Ang mga pagpasalamat amo ang halad nga nagapadungog sa Akon,” Salmo 50:23. Himuon naton magpalapit sa atubangan sang aton Dios nga may pagtahud nga kalipay nga may “ambahanon sang pagdayaw kag pagpasalamat sa Akon.” Isaias 51:3.PKC 102.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents