Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ngaa si Kristo Nagkari

  Wala sang iban kundi ang “Anak sang Dios, ang makaluwas sa aton; bangud nga Sia amo lang ang sa Dios makapahayag sa Iya. Sia lamang nga amo ang nakahibalo sang kataas kag kadalum sang paghigugma sang Dios, ang makapakilala. Wala na sang kubos pa sa pag-antus nga ginhimo ni Cristo sa pagsakdag sa makasasala nga nga tawo makapa-athag sang paghigugma sang Dios sa nalaglag nga mga katawohan.PKC 7.2

  “Kag ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag Niya ang lya bugtong nga Anak.” Ginhatag niya sia indi lang magpapangabuhi kaupod sa iban nga mga tawo, kag pag-pas-an sang ila mga sala. kag mapakamatay subong sang ila halad. Ginhatag Niya Sia sa nahulog nga katawohan. Si Cristo nagpakilala sa lya kaugalingon kaupod sang kalabtanan kag mga kinahanglanon sa ng katawohan. Sia amo ang isa nga kaupod sang kalabtanan kag mga kinahanglanon sang katawohan. Sia amo ang isa nga kaupod sang Dios nagangot sang lya kaugalingon sa kaliwat sang tawo paagi sa kaangtanan nga ini indi gid mabugto. “Si Jesus wala mahuya sa pagtawag sa ila nga lya mga utod”, nagadala sang aton katawohan nga dagway sa atubangan sang lingkuran sang Dios nga amay, kag sa sulod sang qalay katapusan nga mga panahon nga isa ka kaupod sang katawohan nga gintubud Niya - - - nga Anak sang tawo.kag ini tanan agud ang tawo ayhan itib-ong gikan sa kalaglagan kag kahuyartan bangud sa sala nga basi magpanganinaw sia sa paghigugma sa Dios, kag makibahin sang himaya sang pagkabalaan.PKC 8.1

  Ang bili nga ginbayad sang aton pagtubos, ang walay dulonan nga pag-antus sang aton langitnon nga Amay sa paghatag sang lya Anak para magpakamatay sa aton, makatib-ong sang aton panghunahuna nga-kon ano ang madangat naton paagi sa gahum ni Cristo. Subong nga ang binugna-an sang Apostol Juan nakatalupangud sang kataason, kadalumon, kasangkaron sang paghigugma sang Amay tuhoy sa nagapapas nga mga katawohan. siya napuno sang paghangad kag pagtamud; kag, gina' kulang sang bagay nga mga tinaga para magsaysay sang walay latid kag pagkalulo sang paghigugma nga ginapakita Niya sa bilog nga kalibutan. “Talungpanda kon daw ano ang paghigugma sang Amay sa aton! Ang lya gugma para sa aton tama ka daku sa bagay nga ginatawag kita nga anak sang Dios.” Daw ano nga bili ini nga ginhamtang' paagi sa kasal-anan, ang mga anak sang tawo manginsakop ni Satanas. Paagi sa pagtu-o sa paghinulsol kag pag-antus ni Cristo, ang mga anak ni Adan, magmangin mga anak sang Dios. Sa pagbaton Niya sang katawohan nga kaundan, natib-ong ni Cristo ang katawohan. Ang nahulog nga katawohan sa sala nabutang sa diin, paagi sa pagangot sa kay Cristo, pat-ud nga sila manginbagay sang pangalan “mga anak sang Dios”.PKC 8.2

  Inang paghigugma walay kaubay. Mga anak sang langitnong H.ari! Hamili nga panakga! Palatukdan sang labing madalum nga pagpamalandong! Ang dimatupungan nga paghigugma sang Dios sa isa ka kalibutan nga indi nagahigugma sa lya! Ining isipan may iya nga gahum nga makalutas sa kalag, kag nagadala sang isipan sa pagkasakup sa pagbout sang Dios. Sa aton labing pagtuon sang langitnon nga pamatasan sa kapwa sang krus dugang pa nga mahangpan naton ang kaluoy, pagkalulo, kag kapatawaran nagsimpon sa timbangan sang katarungan, kag sa dugang nga mahangpan ang dimasaysay nga mga pamatuod sang isa ka paghigugma nga walay katapusan, lag mahanuklogon nga pagsakdag nga kapin pa sa kahanuklogon sang isa ka ginahidlaw nga iloy sa iya nga malalison nga anak.PKC 9.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents