Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagkalipay sa Ginoo

  Ang mga anak sang Dios gintawag nga mangintiglawas ni Cristo. kag nagapakilala sang pagkaligdong kag kaluoy sang Ginoo. Sang si Jesus nagpahayag sa aton sang tunay nga kinaugali sang Amay, tungod sina ipahayag naton si Cristo sa Kalibutan nga indi nakakilala sang lya malulo, maluloy-an nga gugma, “Ginpadala ko sila sa kalibutan subong nga gin padala mo ako sa kalibutan,” siling ni Jesus. “Ako yara sa ila kag Ikaw yari sa akon agud mangin isa sila sing bug-os kag ang kalibutan makakilala nga Ikaw nagpadala sa Akon.” Juan 17:18,23. Si Apostol Pablo nagasiling sa mga gintutonan ni Jesus. “Maathag gid nga si Cristo mismo amo ang nagsulat sini kag nagpadala sini.” “agud mahibal-an kag mabasahan sang tanan nga mga tawo.” 2 Corinto 3:3,2. Sa tagsa sa lya mga anak, si Jesus nagapadala sang sulat sa kalibutan. Kon ikaw sumulunod ni Cristo, agapadala Sia sa imo sang sulat sa imo panimalay, minuro, dalan, sa diin ka nagapuyo. Si Jesus nga nagapuyo sa imo, nagahandummakighambal sa mga tagipusoon sang katawohan nga indi nakilala Niya. Basi na lang indi sila nagabasa sang Balaan nga Kasulatan, ukon indi makabati sang tingug nga nagahambal sa ila; indi nila nakita ang gugma sang Dios paagi sa lya mga binuhatan. Apang kon ikaw tuany nga tiglawas ni Jesus, mahimo nga paagi sa imo matuytuyan sila sa paghangup sang isa ka butang sang lya pagkahimpit. kag madaug sa pahigugma kag magalagad sa lya.PKC 113.1

  Ang mga Cristiano nagapat-ud nga manugdala sang kapawa sa dalanon pakadto sa langit. Sila magpangininaw sang kapawa sa kalibutan nga naga silak sa ila gikan kay Cristo. Ang ila kinabuhi kag kinaugali dapat nga paagi sa ila pakadto sa iban, makakuha sang tama nga panghunahuna sa kay Cristo kag ang iya buluhaton.PKC 113.2

  Kon kita magpanatubang para kay Cristo himuon naton ang lya buluhaton makita nga makabilihag, subong sang tunay Niya nga pagkamatuod. Ang mga Cristiano nga nagatipon sang kadulom kag kasulub-on sa ila mga kasingkasing, kag kumod kag sumbong, nagapalaton sa iban sang mabudhi-on nga pagpangatubang sang Dios kag sang Cristiano nga kinabuhi. Nagapakita sila sang bunga nga ang Dios indi malipay nga lya mga anak magkasadia, kag sa sini nagadala sila sang butig nga pamatuod batuk sa aton langitnon nga Amay.PKC 114.1

  Si Satanas naghugyaw kon sia makatuytoy sang mga anak sang dios sa pagpangduhaduha kag pagpangpaluya. Nagakasadya sia nga makita nga k kita sang pagasalig sa Dios, nga nagapangduhaduha lya pagkamaluyagon kag gahum sa pagluwas sa aton. Naga kalipay Sia nga magbatyag kita nga ang Dios maghimo sa aton sang kahalitan paagi sa lya balaan nga mga pagtuytoy. Ang buluhaton ni Satanas amo ang ipangatubang niya sa aton ngaang Dios kulang sa kaawa kag kahanuklog. Gina himutig niya ang kamatuuran nahanungod sa Ginoo. Ginapuno niya ang pangdahumdahum sang di-matuod nga mga kaisipan nahanunod sa Dios; kag sa baylo nga mag pabilin kita sa kamatuoran nahanongod sa aton nga langitnon nga Amay sa masunsun gid gina pahamtang naton ang aton mga panghuna-huna sa malain nga pagpangatubang ni Satanas, kag paghuya sa Dios paagi sa pag duha-duha sa lya kag pagkumod batuk sa lya. Si Satanas sa gihaponnagapangita sing paagi sa paghimo sang balaan nga kinabuhi nga isa ka kasulob-on. Ginahandum niya ina nga mapakita nga mabudlay kag mahuol; kag kon ang cristiano magpakitasa iya kaugalingon nga kinabuhi, ini nga pagtanaw sang pagtulu-ohan, sia sa paagi sang iya di-pagtuo, nagasunod sang binutig ni Satanas.PKC 114.2

  Madamu nga nagapadayon sa ila panglakatan sa dalanon sang kinabuhi nga nagapabilin sa ila mga kasaypanan kag mga kapaslawan kag mga kalugaw-an kag ang ila mga tagipusoon napuno sang kalidud kag kaluyahon. Sang sa Uropa ako, ang isa ka utod nga babae nga naghimo sini, nga yara sia sa madalum nga pagkagha, nagsulat sa akon, nga nagapangayo sang mga tinaga nga makatib-ong. Sang gab-l sa tapus nga nabasa ko ang iya sulat, nagdamgo ako nga yara ako sa isa ka kabulakan, kag ang isa ka tawo nga daw sa tag-iya sang kabulukan gintuytoyan ako sa bug-os niya nga mga alagyan. Nagatipon ako sang mga bulak kag nagahiagum sang iya kahumot, san-o nga ining utod nga babae, nga nagalakat sa luyo ko, nagtawag sang akon pangtalupangud sa isa ka makaalakig nga mga sampinit nga nagaulang sang iya alagyan. Sa sina nga bagay nagapanangison kag nagkagha sia. Indi sia nagalakat sa dalanon, nga nagsunod sa manugtuytoy, apang nagalakat sa tunga sang mga sampinit kag mga siit. “O,” nagapangalisud sia, “indi bala makahanuklog nga ining magayon nga kabulakan nahalitan sang mga siit?” Sa sina nga tion ang manugtuytoy nagsiling, “pabayaan mo ang mga siit, bangud masamaran lang ikaw sina. Tipunon mo ang mga rosas, mga lilia, kag mga may duag rosa.”PKC 115.1

  Wala bala sang iban nga mga masanag nga hitabo sa imo ginagihan? Wala ka bala sang pila ka mahal nga panahon san-o ang imo tagiposoon nagpitik sa kalipay sa Espiritu sang Dios? San-o sang imo pagbalikid sa mga bahin sang imo inagihan sa kabuhi nakatukib ka bala sang pila ka nagamakalilipay nga pamihak? Indi bala ang mga panug-an sang Dios, katulad sangmahamut nga mga bulak, nga nagatubo sa luyo sang imo alagyan sa tagsatagsa ka kaladtuan? Ini bala ang ila kagayon kag kaamyon nagapuno sang kalipay sa imo tagipusoon?PKC 115.2

  Ang mga sampinit kag mga siit magpilas kag magpakagha lamang sa imo; kag kon tipunon mo lamang ining mga butang, kag iamuma sa iban. indi ka bala, upod pa sa imo pagpadiutay sang pagkahimpit sang Dios, nga nagapamalabag sa iban, sa imo palibut, sa pagpanglakatan sa banas sing kinabuhi?PKC 116.1

  Salamat sa Dios sa mga maaliwanag nga mga laragway nga ginpahayag sa aton. Ibunghay naton dulungan ang mga mahimayaon nga mga pasalig sang lya paghigugma, nga makahimutad kita sa gihapon: Ang Anak sang Dios nagbiya sang lingkoran sang lya Amay, ginbayoan Niya ang lya pagkalangitnon, kag magsul-ob sang pagkatawonhon, nga Sia makaluas sang tawo gikan sa gahum ni Satanas; ang lya pagdaug sa aton kaayohan nagabukas sang langit sa kataowhan, nagapahayag sa pananawon sang tawo sang pagkayara sang Dios sa lya hulot sa diin ang Dios nagabutyag sang lya kahimayaan; ang nahulog nga kaliwatan gintib-ong gikan sa lungib sang kalaglagan sa diin ang kasal-anan naglugdang sa iya, nga makaupod sang waly katapusan nga Dios, kag sa tapos sa pag-antos sang langitnon nga pagtilaw paagi sa pagtuo sa aton Manluluas ginsukloban sang katarungan ni Cristo, kag gintib-ong sa lya Iingkuran — amo ini ang mga laraguay, ang luyag sang Dios ipamalandong naton.PKC 116.2

  Kon daw sa magpangduhaduha kita sang gugma sang Dios, kag di-magsalig sang lya mga panug-an, ginapakahuya naton Sia, kag ginapakasub-an ang lya mga Balaan nga Espiritu. Daw ano ang pamatyag sang isa ka iloy kon ang iya nga anak dalayon na lang nagasumbong sa iya, nga daw sa indi sia nagapakita sang tuyo nga maayo bisan pa nga ang paghimulat sang iya nga bilog nga kinabuhi para sa pagpasulong sang ila mga kinaayo, kag sa paghatag sa ila sang katawyahan? Pananglitan magpangduhaduha sila sang iya paghigugma; magpuot ina sa iya tagipusoon. Ano ang pamatyag sang isa ka ginikanan nga sia pagkabigon sang subong sini sang iya mga kabataan? Kag ano ang pagtamud sang aton langitnon nga Amay kon ginapangduhaduhaan naton ang lya paghigugma, nga amo ang nagpahatag sang lya lamang nga bugtong nga Anak para nga maga-angkon kita sang kabuhi? Ang Apostol nagasulat, “Wala Niya gani ginpaiway ang lya Anak, kundi nga lya ginhalad para sa aton tanan! Kon ginhatag Niya sa aton ang lya Anak indi bala nga ihatag man Niya sa aton sing maalwan ang tanan nga butang?” Roma 8:32. Kag sa bisan pa pila, paagi sa ila binuhatan, kon indi sa pulong nagasiling, “Ang Dios indi nagakahulogan sini sa akon. Basi na lang ginahigugma Niya ang iban, apang indi Niya ginahigugma ako.”PKC 116.3

  Ang tanan ini nagahalit sa aton kaugalingon nga kalag; bangud sa tagsa ka pulong nga pangduhaduha nga ginabungatmo nagaagda sang mga pagsulay ni Satanas; ina nagapabaskug sa imo sang huyog nga magpangduhaduha, gikan sa imo, sa nagatatap nga mga mariununda. Kon si Satanas magsudyot sa imo. Indi ka magpaalinton bisan sa isa ka tinaga sang pangduhaduha ukon kadudulman. Kon pilionmo magbukas sang ganhaan sa iya mga panugyanon, ang imo paino-ino mapuno sang walay pagsalig kag mabinatukon nga mga pamangkutanon. Kon ihambal mo ang imo nga mga balatyagon, ang tagsa ka pangduhaduha nga ginapaihibalo indi lamang nagabalik sa imo kaugalingon, kundi ina manginbinhi nga magtubo kag magbunga sa kabuhi sa iban, kag mangin dimahimo magbalabag, sang gahum sang imo tinaga. Ikaw sa imo kaugalingon mahimonga makapaumpaw gikan sa panagon sang pagsulay kag gikan sa siud ni Satanas, apang ang iban, nga indi napahulag sang imo gahum mahimo nga indi makaluas gikan sa dipagtuo nga ginpanugyan mo. Daw ano kamakahulugan nga magpulong lamang kita sang mga butang nga makahatag sang balaanon mga kaligon kag kabuhi!PKC 117.1

  Ang mga manununda nagapamati sa pagmutik kon ano nga sahi sang pagsayud nga ginasaksi mo sa kalibutan nahanungud sang imo langitnon nga Agalon. Himu-on mo nga ang imo halambalanon nahanungud sa lya nga nagakabuhi sa paghimo sang pagtabang sa imo sa atubangan sang Amay. Kon magdapit sa kamut sa isa ka abyan ipahanugot mo nga ang pagdayaw sa Dios yara sa inyo mga bibig kag sa inyo tagipusoon. Indi makabihag sang inyo mga mga painoino sa kay Jesus.PKC 118.1

  Ang tanan may yara nga mga pagtilaw, mga kalisud nga mabug-at pas-anon, mga pagsulay nga mabudlay masumpong. Indi ka magsugid sang imo mga katublagan sa imo isigkatawo, kondi dalhon mo ang tanan sa Dios sa pangamuyo. Himua ang pagkasulundan nga indi gid mag bungat sang isa ka tinaga sang pangduhaduha ukon pagluya. Daku ang mahimo mo sa pagpasanag sang kabuhi sang iban kag pagpabaskug sang ila mga pagpaninguha paagi sa malaumon nga mga pulong kag balaan nga kinalipay.PKC 118.2

  May yara mahimo nga pililion nga maisug nga mga tawo nga labing gintaum-ok sang pagsulay, halus handa na malipong sa pagsumponganay batuk sa iya kaugalingon kag sa mga kagamhanan sang kalibutan. indi ka mapalas-ay sa sina nga tawo sa iya mabug-at nga pagpaniguha. Lipayon mo sia sing walay kahadluk, malaumon nga mga tinaga nga magpilit sa lya dalanon.PKC 118.3

  Bangud sina ang kapawa ni Cristo makasilak gikan sa imo. “Kag wala sing bisan isa sa aton nga nagakabuhi ukon nagakamatay para sa iya lamamg kaugalingon.” Roma 14:7 Sa paagi sang aton walang pangalibutan nga pagbatak ang iban mahimo mo nga mganyat kag magbaskog, ukon indi sila maganyat kag magtabog sila gikan kay Cristo kag sa kamatuoran.PKC 118.4

  May yara madamu nga nagahupot sang sayup nga kaisipan sang kabuhi kag kinaugali ni Cristo. Magahunahuna sila nga Sia nakulangan sang pagkabalaka kag pagmasiadiahon, kag Sia maid-id kag mapiguson kag walay kalipay. Sa madamu nga mga halimbawa, ang lya bilog nga matinuohon nga gin-agihan naduagan sinig mga magal-umon nga mga pagtan-aw.PKC 118.5

  Masunson ginapabutyag nga si Jesus nagpanangison, apang indi gid Sia nahibal-an nga nagyuhum. Ang aton Manluluas matuod gid isa ka tawo nga may kasulob-on, kag nagkilala sang pagkakagha, bangud kay ginbuksan Niya ang lya tagipusoon sa tanan nga mga kalisdanan sang katawohan! Apang bisan ang lya kinabuhi ginadili-an Niya ang lya kaugalingon kag nalandongan sing kasakit kag pagkabalaka, ang lya Espiritu indi nadugmok. Ang lya nawong indi nagsuklob sang dagway sang kasakitan kag pamulug-ot, kondi sa gihapon isa sang mahidaeton nga pagkadungganon. Ang iya tagipusoon isa ka ginikanan sang tuboran sang kabuhi; kag kon diin Sia magkadto ginadala Niya ang kapahuwayan kag paghidaet, kag kahimayaan kag kalipayan.PKC 119.1

  Ang aton Manluluas sa kabug-usan maligdong, labing mainit. apang indi gid masinulub-on ukon buringot. Ang kinabuhi sang iban nga nagasunod sa lya magmagin puno sang mahimulaton nga katuyuan. May yara sila nga madalum nga balatyagon sang kaugalingon nga katungdanan. Ang pagkakulang sang pagkaligdong mapunggan; wala sang magansal nga kinasadya. wala sang baraghal nga lahuglahug. kundi ang pagtuluohan ni Jesus nga nagahatag sang paghidaet katulad sang suba. Indi nagapapalung sang iwag sang kalipay; indi nagapugong sang pagkamasinadyahon, ni nagagal-um sa mapawa,nga mayuhum nga nawong. Si Cristo nagkari indi para alagaran kondi mag-alagad; kag kon ang lya gugma maggahum sa tagipusoon, magsunod kita sang lya halimbawa.PKC 119.2

  Kon huptan naton sa labing mataas nga bahin sang aton mga panghunahuna ang walay kaluoy kag dimatarung nga mga buhat sang iban matukiban naton nga di-mahimo nga maghigugma sa ila subong sang paghigugma ni Cristo sa aton; apang kon ang aton mga kaisipan nagapabilin sa makatilingala nga paghigugma kag kaluoy ni Cristo sa aton, ang amo nga espiritu mag-ilig pagua sa iban. Dapat kita maghigugma ka magtahud sa isa kag isa walay sapayan sang mga kasaypanan kag mga kakulangan nga indi kita makabulig sa pagmutik. Ang pagpaubos kag ang walay pagsalig sa kaugalingon kinahanglan mapauswag, kag ang mapailubon nga kalulo sa mga kasaypanan sang iban. Ini makalutos sang tanan nga mga nagapakitid nga pagkamaiyaiyahon, kag makahimo sa. aton maluluy-an kag maalwan.PKC 119.3

  Ang salm-ista nga nagsiling, “Magsalig ka sa Ginoo, kag maghimo sing maayo; magkabuhi ka sa duta kag indi ka maano.” Salmo 37:3. “Magsalig ka sa Ginoo.” Ang tagsa ka adlaw may iya nga lulan iya mga pagkabalaka kag palaligban; kag kon kita magkita, daw ano ka handa nga kita makasugilanon sang aton mga kabudlayan kag mga pagtilaw. Madamu kaayo nga hinulam nga mga katublagan nagasulod, madamu kaayo nga mga kahadluk nga ginapalabi, tagsubong sina nga kabug-aton sang pagkabalaka ginapahayag, nga ang isa magsat-um nga wala kita nga maluluy-on, mahigugmaon nga Manluluwas, nga handa magpamati sang aton nga mga pangabay, kag manginkaron nga tabang sa aton sa tanan nga panahon nga kinahanglanon.PKC 120.1

  Ang iban sa dalayon nagakahadluk, kag nagahukam sang palaligban. Tagsatagsa ka adlaw ginalibutan sila sang mga patimaan sang paghigugma sang Dios; tagsatagsa ka adlaw nagakalipay sila sang mga kaalwan sang dios; apang ginapaligad nila ang sa karon nga mga pagkamaayo. Ang ila mga paino-ino sa dalayon nagapabilin sa isa ka butang nga di-nagakabagay, nga ginakahadlukan nila nga basi magabut; ukon isa ka kahulanan tutuo magpadayon, diin sina nga bisan diutay, makabulag sang ila mga mata sa madamu nga mga bagay nga nagakinahanglan sang kabalaslan. Ang mga kahulanan nga ila nasugata sa baylo nga magtulod sa ila sa Dios, ang ginikanan lamang sang ila kabulig, magbulag sa ila sa lya bangud napukaw sila sang kinagamo kag kinumod.PKC 120.2

  Magahimo ayhan. kita sang maayo kon kita wala pagtuo? Ngaa kita dapat magmangin walay kabalaslan kag walay pagsalig. Si Jesus amo ang aton abyan; ang bilog nga langit nabalaka sang aton kauswagan. Indi naton dapat ipahanugot ang mga kabudlayan kag mga palaligban sang aton adlaw-adlaw nga panabuhi sa pagpamulog-ot sang paino-ino kag naghatag sing pangduhaduha sa aton pagsalig. Kon himuon naton ini, may yara kita sa gihapon isa ka butang nga pasaklawon kag pagtublagon. Di-dapat kita magpalabi sang isa ka pagkabalaka nga mag-ugtas lamang kag magpakapoy sa aton, apang indi makabulig sa aton sa pagantus sang mga huol.PKC 121.1

  Ayhan agumon ang imo paini-ino sa palatikangan; ang imo ginapaabut magadugangsang kadulum kag padulum pa gid, kag ayhan ginakugmat ikaw nga makaagum sang kadulaan; apang indi ka magdula sing paglaum; itumbo mo ang imo mga pagkabalaka sa Dios, kag magpakatawhay kag malipayon. Magpangamuyo ikaw sing kinaalam kag dumalahon mo ang imo nga kahilabtanan nga may pagkamajnamligon, kag sa sina magpugong sang kausikan kag kapahamakan. Himua ang mahimo mo sa imo bahin sa pagpatubas sang maayo nga mga bunga. Si Jesus nagtug-an sang lya bulig, aoang indi nahamulag sa aton paghimud-os. Kon nagasalig kita sa aton kabulig, nahimo mo ang tanan nga mahimo mo, batunon mo ang patubas sing malipayon.PKC 121.2

  Indi kabubut-on sang Dios nga ang lya tinawo dapat mapabug-atan sang pagkabalaka. Apang aton Dios indi nagdaya sa aton. Indi Sia nagasiling sa aton “Indi ka magkahadluk w3la sing katalagman sa imo alagyan.” Nahibal-an Niya nga may yara mga pagtilaw kag katalagman kag ginakabig Niya kita sing hayag. Indi Sia nagapanuyo nga kuhaon ang lya mga tinawo pagua sa sining kalibutan sang kasal-anan kag kalautan, apang ginatudlo Niya sila sa wala nagakulang nga dalangpan. Ang lya pangamuyo sa lya mga gintutun-an amo ini. “Wala ako nagapangayo nga kuhaon mo sila sa kalibutan, kundi nga apinan mo sila batok sa malaut.” Juan 17:15. “ang kalibutan.” siling Niya, “nagaantus sa inyo pero magpakaisug kamo: Gindaug ko ang kalibutan.” Juan 16:33.PKC 121.3

  Sa lya wali sa bukid, si Cristo nagtudlo sa lya mga gintutun-an sang bahandianon nga ma tulun-an nahanungod sang kinatianglanon sa pagtuo sa Dios. Ining mga tulun-an gintuyo sa pagganayat sa mga anak sang Dios sa paagi sa tanan nga mga kaliwatan kag nagpanaug sa aton panahon puno sang pagtudlo kag katawyahan. Ang Mnaluluas nagtudlo sa lya mga sumulonod sa mga pispis sa taliwala sang sa nagaambahanon sila sang ila mga pagdayaw, nga ang ila kaisipan hilway sa pagkabalaka. bangud “Wala sila nagasab-og sing binhin ukon nag-ani,” apang ang inyo Amay sa langit nagapakaon sa ila! “Kag walay sapayan ang halangdon nga Manugsangkap sang mga kinahanglanon sang tawo nagahatag sa ila. Ang Manluluas nagapamangkut, “Indi bala mahal pa kamo sa ila?” Mateo 6:26. Ang halandon nga Manugsangkap sa tawo kag sapat nagabukas sang lya kamut kag nagahatag sa tanan sang lya mga tinaga. Ang mga pispis sa taliwala indi sa idalum sang lya pagtalupangud. Indi Sia nagahulog sang pagkaon sa ila mga tuktuk, apanga nagahimo Sia sang panigana para sa ila mga kinahanglanon. Dapat sila magtipon sang mga uyas nga ginlipta Niya para sa ila. Dapat nila ihanda ang kasangkapan para sa ila mga gamay nga pugad. Dapat sila magpakaon sang ila mga peso. Nagapadayon sila sa pag-amba sa ila pagpangabudlay. bangud “ang imo langitnon nga Amay nagapakaon sa ila.” Kag “indi bala mahal pa kamo sa ila? Indi bala kamo maalam, kag balaanon nga manugsimba, nga labing daku ang bili sang sa mga pispis nga nagalupadlupad sa palibut? Indi bala ang Manugdihon sa aton, ang Manug-amlig sang aton kabuhi, ang Amo nga nagbuhat sa aton, sa lya langitnon nga dagway, magpasangkap sang aton mga kinahanglano kon kita nagasalig sa lya?PKC 122.1

  Si Cristo, sa lya mga gintutun-an nagtamud sa mga bulak sa talamnan. nagatubo sa magayon nga kadayaga. kag maliwanag sa bunayag nga katahum nga ang langitnon nga Amay gindulot sa ila, subong sang isa ka pagpahibalo sang lya gugma sa tawo. Nagsiling Sia, “Tan-awa bala ko daw ano ang pagtubo sang mga bulak sa latagon.” Ang katahum kag kabunayon sang sining kinatubo nga bulak nagapangngibabaw sing labi sa ila pagpaindisindis sa kagayon ni Solomon. Ang labing makahalawlaw nga ingusuklob nga napatubas sang kasampaton sang kinaadman indi makahawid sing katulad sa kinabun-ag nga bugay kag masili nga katahum sang bulak nga ginlalang sang Dios. Si Jesus nagapamangkot, “Ang Dios amo nagapabayo sang hilamon nga ngatubo karon kag buas idap-ong lamang sa kalayo. Indi bala Sia magpabayo sa inyo? Ang kadiutay sang inyo pagtuo!” Mateo 6:28,30. Kon ang Dios ang langitnon nga gumulua, naghatag sa ahaw nga bulak nga nagalaya sa sulod sang isa ka adlaw ang ila alamligan kag ilasari-sari nga mga duag, daw ano ka labi pa kadaku ang lya pagamlig sa ila nga gintuga Niya sa lya larawan? Ining tulun-an ni Cristo isa ka pagsaway sa mabinalak-on nga panghunahuna, ang palaligban kag pangduhaduha, sang tagipusoon nga walay pagtuo.PKC 123.1

  Ang Ginoo maluyag nga ang tanan nga lya nga anak nga mga lalake kag mga anak nga babae malipayon, mahidaeton, kag masulondon. Si Jesus nagsiling, “Ang paghidaet ginhatag ko sa inyo. Ginhatag ko ini sa inyo indi subong sang paghatag sang kalibutan. Indi kamo magpalinug. magkatublag, indi kamo magkahadluk.” Juan 14:27 “Ginasugid ko sa inyo agud ang Akon kalipay manginyara sa inyo, kag ang inyo kalipay manginbugos.” Juan 15:11.PKC 123.2

  Ang kalipay nga ginlaghap gikan sa malugus nga tinutuyo luas sa banas sang katungdanan, amo ang kuiang-kulang ang timbang nga matalagsahon, kag umalagi; ini nagalabay, kag ang kalag napun-an sang kapung-aw kagkasubo; apang may yara nga kalipay kag kabulusgon sa pagalagad sa Dios; ang Cristiano indi ginapabay-an sa pagpanglakaton sa walay kapat-uran nga mga dalanon, sia indi ginapabay-an sa walay pulos nga mga pagkanugon kag kalugaw-an. Kon indi kita makaangkon sang mga handum sining kinabuhi mahimo nga magmanginmahimaya-on kita sa paglantaw sang kinabuhi sa ibabaw.PKC 124.1

  Apang bisan diri ang mga Cristipno mahimo nga makahiagum sang himaya sa pagpakighinu-anon sa kay Cristo; ayhan sila makaangkon man sang kapawa sang lya paghigugma, nga among walay katapusan nga paghidaet sa lya atubang. Ang tagsa ka tikang sa aton kinabuhi mahimo makadala sa aton sa labing malapit sa kay Jesus, mahimo maghatag sa aton sang tuman kadulum nga gindangat sang lya paghigugma nga makadala sa aton isa ka tikang nga labing malapit sa mahimaya-on nga puluy-an sang paghidaet. Sa sini nga tion indi naton pag itagbong ang aton pagsalig kundi maghupot sang mapagon nga pamatuod, dugang pa kalig-on sang gihapon sadto.PKC 124.2

  “Ang Ginoo nagbulig sa aton, tubtub nakalambut kita diri.” I Samuel 7:12. kag magbulig Sia sa aton tubtub sa katapusan. Naglantaw kita sa talandaang batungdaan nga mga haligi.nagapahanumdum sa aton kon ano ang nahimo sang Dios sa pagsulhay kag pagluas sa ato sa kamut sang manuglaglag. Ihuptan sing lab-as sa aton panumduman, ang tanan nga malum-ok nga kaluoy nga ginapangita sang Dios sa aton — ang mga luha nga ginpahid Niya, ang mga kasakitan nga lya ginpaumpawan, ang mga paalaligban nga ginlubad, mga kakugmat nga ginatabug, ang mga handum nga ginpun-an, amg mga pagkamaayo nga gindulot. — nga amo ang nagapabaskug sa aton sa tanan nga aton ginaatubang sa panahon nga nabilin sa aton matinuohon nga panlaktan.PKC 124.3

  Indi mahimo nga indi kita makalantaw sa unhan sa bag-o nga mga palaligban sa magaabut nga kinagamo, apang mahimo nga magtan-aw kita kon ano ang sa nagligad katulad man sang akon ano ang palaabuton, kag magmitlang, “Ang Ginoo nagbulig sa aton tubtub nakalambot kita diri.” I Samuel 7:12. “Kabay nga magpuyo sia sa gihapon nga malig-on.” Deuteronomio 33:25. Ang pagtilaw indi maglabaw sa ikasarang nga ihatag sa aton pagpas-an sina. Sa sina nga tion batunon naton ang aton buluhaton karon sa diin makitatiaton, nagatuo nga bisan ano ang mahanabu, ang ikasarang nga nagakaigo sa pagtilaw igahatag sa aton.PKC 125.1

  Kag sa dugay-dugay ang ganhaan sang langit mabuksan sa pagbaton sang mga anak sang Dios, kag gikan sa mga bibig sang Hari sang himaya, ang panamuyo sa pagtakup mahulog sa ila dalunggan subong sang labi katahum nga lanton, “Kari kamo nga ginapakamaayo sang akon Amay, panubli-a ninyo ang Ginharian nga gin-aman sa inyo halin pa sa pagtuga sang kalibutan.” Mateo 25:34-PKC 125.2

  Madason sina ang mga natubus pagabatunon sing malipayon sa mga puluy-an nga ginahanda tungod sa ila. Didto ang ila mga kaupod indi ang mga mahigko sang kalibutan, mga butigon, manugsimba sa dios-dios, ang mga mahigko kag di-tumuluo; apang magsimpon sila sa iban nga nakadaug sa kay Satanas, kag sa paagi nga langitnon nga bugay nakadagway sang himpit nga mga kinaugali. Ang tagsa ka huyog nga malauton, ang tagsa ka kakulangan nga nagahatag kalisud sa ila diri, ginkuha sa dugo ni Cristo, kag ang paghimpit kag pagkasili sang lya himaya, tuhay ka labaw sang kasanag sang adlaw, ginhatag sa ila. Kag ang tawonhon nga katahum, ang kahimpitan sang lya kinaugali nagasilak paagi sa ila, sa bili nga tuhoy ka labaw sa sining kagayunan sa gua. Sila wala sing saiawayon sa atubangan sang halangdong nga put¬ting lingkuran sang Dios nagapakigbahin sang pagkadungganon kag ang mga kalabihan sang mga manununda.PKC 125.3

  Sa pagtan-aw sang makasililaw nga panubli-on nga basi mangin-iya, “Ano bala ang makuha sang tawo kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan kag madula niya ang iya kabuhi?” Mateo 16:26. Ayhan kubos sia, walay sapayan, nagaangkon sia sa iya kaugalingon isa ka manggad kag pagkadungganon nga ang kalibutan in id makahatag. Ang kalag nga natubos kag natinlu-an gikan sa sala, kaupod sang tanan niya nga mga halangdon nga mga kagamhanan ginahalad sa pagalagad sa Dios, isa ka labaw nga takus; kag may yara kinalipay sa langit sa atubangan sang Dios kag sa mga balaan nga nga manununda bangud sa isa ka kalag nga natubos, ang kinalipay nga ginasaysay sa mga ambahanon sang balaan nga pagdaug sang Langit.
  — Katapusan —
  PKC 126.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents