Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Paghinulsol

  Paano ang tawo mangimatarung sa Dios? Paano ang paghimo sing matarung sa isa ka makasasala? (Sa) paagi lamang kay Cristo nga kita makisantu sa Dios, kaupod sang pagkabalaan: apang paano kiya makapalapit sa kay Cristo? Madamu ang nagapangusisa sang amo man nga pamangkut katulad man sang panong nga katawohan sa adlaw sang Pentecostes, san-o sang namatbaton nga nakasala, sila nagsinggit sa ila hilibi-on, “Ano ang himuon naton? “Ang una nga tinaga ni Pedro amo ini, “Magbiya kamo sa inyo mga sala.” Binuhatan 2:37,38. Sa sunod nga malip-ot nga tion nagpabutyag sia, “Gani maghinulsol kamo kag magbalik sa Dios agud mapanas Niya ang inyo mga sala.” Binuhatan 3:19.PKC 16.1

  Sa paghinulsol kaupod ang pagkasubo sang pagkasala. Indi kita makasikway sang sala kon indi naton makita ang pagkabangis: tubtub kita makatalikud gikan sa iya sa aton tagipusoon, wala sang matuod nga pagbaylo sa kabuhi.PKC 16.2

  Madamu mapaslawan sa paghangup sang tunay nga kinaiya sang paghinulsol. Hubon sang katawohan nagapangalisud nga sila nakasala tubtub pa nga sila maghimo sang pagpatadlong, bangud nahadlok sila nga ang ila kasaypanan makadala sang pagantus sa ila kaugalingon. Apang indi ini paghinulsol sa kahulogan suno sa Biblia. Ginakalisud nila ang pag-antus, sa baylo sang sala. Tagsubong sini ang kasakitan ni Esau sang namarasmasan nga ang iya pananubli-on nadula sa iya sa katubtuban. Si Balaam, kinugmat sang manununda nga nagatindug sa iy a landas nga may espada nga nagabut, nagkilala sang iya kasal-anan, sa kahadluk nga madula niya ang iya kabuhi; apang wala sang matuod nga paghinulsol sang sala, wala pagbaylo sang katuyoan, wala sang pagbalhin sa pagkasala. Si Judas Escariote, sa tapus nagluib sang iya Ginoo, nagsinggit, “Nakasala ako sa pagtugyan sa kamatayon sining t.awo nga wala sang sala.” Mateo 27:4.PKC 16.3

  Ang pagtuad ginpilit gikan sa iya makasasala nga kalag sa paagi sa makahaladluk nga pamatyag sang pagtamay kag isa ka makakulugmat nga pagaabut sa adlaw sang paghukom. Ang mga bunga nga magowa sa iya, nagpuno sa iya sang kakugmat, apang wala sang madalum, makangilitngit nga kalisdanan sa iya kalag, nga ginluiban niya ang walang dagta nga Anak sang Dios, Kag ginsikway ang Isa ang Balaan sang Israel, Si Faraon, sang sia nagaantus sa mga pamatbat sang Dios, nagkilala sang iya sala para makapanginluas sa dugang pa nga silot, silot apang nagbalik sa iya pagpanghangkat sang langit, sa gilayon tapus nagauntat ang pesti. Ini sila tanan nagpanganduhoy sang kasal-anan apang indi nagkasubo sang ila kaugalingon nga sala.PKC 17.1

  Ugaling sang sa ang tagipusoon nagpasugot sa gahum sang Espiritu sang Dios, ang balatyagon mapahulag kag ang makasasala makahimutad sang isa ka butang sang kadudulman kag pagkabalaan sang kasuguan sang Dios, nga amo ang salandigan sang iya pangulohan, sa langit. kag sa duta. Ang “Pulong amo ang matuod nga kapawa nga nagahari sa kalibutan,” nagapaathag sa likum nga hulot sang kalag, kag natago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag.’’Juan 1:9. Ang pagsalig nagapangiyahan sa hunahuna kag tagipusoon. Ang makasasala may yara nga pamatyag sang kinamatarung ni jehova, kag nakasayud sang kalakugmatan sang pag atubang sa iya kaugalingon nga kasal-anan kag kangil-aran, sa atubang sang Tagapangtungkad sang mga tagipusoon. Nakita niya ang paghigugma sang Dios, ang kaanyag sang pagkabalaan, ang himaya sang pakaputli; ginahandum niya ang matinluan, kag makabalik sa magpagkighinuanon sa Langit.PKC 17.2

  Ang pangamuyo ni David sa tapus sia nahulog sa kasal-anan nagapakita sang halimbawa sang matuod gid nga pagbakho sang kasal-anan. Ang iya paghinulsol matinutud-on kag mahanuot. Wala sia nagahimud-os nga pagahaganhaganon ang iya kalapasan; wala handum sa pagpanginluas sa makakulugmat nga Paghukom, amo ang nagpapisan sang iya pangamuyo. Si David nakakita sang tuman nga kadaku sang iya kalapasan. Nakita niya ang dagta sang iya kalag; nangil-ad sia sang iya kasal-anan. Indi lamang kapatawaran ang iya ginpangamuyo kondi ang pagkaputli sang tagipusoon. Naghandum sia sang kalipayan sang pagkabalaan - - - para magbalik sa paghangpanay kag pagpakig-angot sa Dios. Amo ini ang bungat sang iya kalag:PKC 18.1

  “Bulahan ang tawo nga ang iya mga sala
  ginpatawad, nga ang iya mga paglapas ginpanas.

  Bulahan ang tawo nga wala ginasubong sang
  Ginoo nga nakalumo sing malaut nga binuhatan, nga
  hilway sa tanan nga paglimbong.” Salmo 32:1,2.
  PKC 18.2

  “Kaluoyi man ako 0 Dios, tungod sang Imo
  mapinadayunon nga gugma, panasa ang akon mga sala
  tungod sang imo dakunga kaiuoy Hugasi sing lubos ang
  akon kalautan, kag tinloi ako sa akon sala!
  Ginaako ko ang akon mga kasaypanan,
  ginakilala ko ang akon mga sala sa tanan nga tion.
  Nakasala ako sa imo, sa imo gid lang,
  kag ginhimo ko ang ginapakalain mo.
  Gani matarung ikaw sa pagkamalaut sa akon: Malaut ako halin sa tion nga ginbun-ag ako.
  halin pa sang adlaw sang akon
  pagkaiawo manginmakasasala ako —
  Kuhaa ang akon sala. kag manginmantinlo
  ako; hugasi ako. kag manginmaputi pa
  ako sa niebe
  Tugaha sa akon. O Dios, ang isa ka matinlo
  nga kasingkasing.
  Kag hatagi ako sang isa ka bag-o kag
  mainunongon nga espiritu.
  Indi ako pagtabuga sa imo atubangan.
  indi pagkauhaa sa akon ang imo
  Espiritu Santo.
  luli sa akon ang kalipay sang imo kaluwasan,
  kag himua ang akon espiritu nga
  magmatinumanon —
  Luwasa ang akon kabuhi. O Dios nga akon
  Manluluwas. kag ibantala ko sang malipayon
  ang imo pagkamatarung.” Salmo 51:1-14.
  PKC 18.3

  Ang paghinulsol nga subong’sini, malayo sa aton ikasarang maabut sa paghimo, lamang ini gikan kay Cristo, nga nagkayab sa langit, kag naghatag sang mga bugay sa mga katawohan.PKC 19.1

  Sa pagkamatuud diri sini nga katuyuan sa diin madamu nagakasayup, kag tungod sini kinulang sila sa pag-agum sang bulig nga ginahandum ni Cristo nga idulut sa ila. Naghunahuna sila nga indi sila makapalapit sa kay Cristo kon indi sila una maghinulsol, kag ina nga paghinulsol amo ang maghanda para sa kapatawaran sang ila mga sala; ang matuod amo nga ang paghinulsol amo ang nagapangin una sa pagpatawad sang mga kasalanan; sanglit lamang ang naboung kag mahinulsolon nga tagipusoon amo ang maghandum sa manluluwas. Apang kinahanglan bala nga ang makasasala mag hulat anay tubtub nga sia makahinulsol buot sia makalapit sa kay jesus? Ang paghinulsol bala mangin sablag sa tunga sang makasasala kag Manluluwas?PKC 19.2

  Ang Balaan nga Kasulatan indi nagatudlo nga ang makasasala maghinulsol buot sia magsunod sang paghagad ni Cristo, “Kon kamo sa Akon. tanan kamo nga nagabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo.’’Mateo 1 1:28. Ang pagkabalaan ni Cristo amo ang naggikan sa kay Cristo nga nagtuytuy sa himpit nga paghinulsol. Gin paathag ni Pedro ining bagay sa iya pulong sa mga taga-lsrael sang nagsiling sia “Kay ginbayaw sia sa tuo sang Dios subong nga Pangulo kag Manluluas sang kahigayun sa pag hinolsol agud nga mapatawad ang ila mga sala.’’Binuhatan 5:31. Indi kita makahinulsol kon wala ang Espiritu ni Cristo sa pagpukaw sang aton balatyagon sang sa mapatawad kita nga wala si Cristo.PKC 20.1

  Si Cristo ang pamuno sang tagsa ka tadlong nga buylo sang hulag. Sia lamang ang isa nga makatanum sa sulod sang tagipusoon sang kaakig batuk sa sala. Ang tagsa ka handum sa Kamatuoran kag kaputlian, ang tagsa kapamatbat sang aton pagkamakasasala, isa ka patunay nga ang lya Espiritu nagahulag sa aton mga tagipusoon.PKC 20.2

  Si Jesus nagsiling, “Kon ako mabayaw nga gikan sa duta, buyokon ko ang tanan nga mga tawo sa akon.” Juan 12:32. Si Cristo kinahanglan ipahayag sa makasasala subong nga Manluluwas nga nagahimugto bangud sang mga kasal-anan sang kalibutan; kag sang sa nagatalupangud kita sa Cordero sang Dios sa krus sang lugar “Ang Bagol,” sa diin ginlansang si Cristo, ang tanhaga sang kaluwasan nagsugod sa makasasala, si Cristo nagpahayag sang isa ka paghiguma nga dimapatihan: kag ang makasasala makatalupangud sining paghigugma, nagapahumok sang tagipusoon, nagabugyok sang, panghunahuna, kag naga bugna sang paghinulsol sa kalag.PKC 20.3

  Matuod nga ang mga tawo kon kaisa nagakahuya sang ila makasasala ng mga kagawian, kag magbiya sang iban nga ila malaut nga mga ugali, sa wala pa sila kalibutan nga ginabutong sila pakadto sa kay Cristo. Apang kon san-o sila maghimud-os magbaylo, gikan sa maminatudon sa paghimo sang kinamatarung, ang kagamhanan ni Cristo, amo ang nagaganyat sa ila. Ang amo nga gahum nga indi nila mabatyagan nagahikut sa ila kabuhi, kag ang balatyagon napukaw kag ang gawi sang pangabuhi mapahamtang sing mahusay , kag sang si Kristo nagaagda nga maglantaw sa lya krus, sa pagtalupangud sa lya ang sin-o nga ginbuno sang ila mga kasal-anan, ang kasugoan maabut sa ila igbalatyag. Ang kalautan sang ila kinabuhi, ang madalum kag mabudlay mahukad nga sala sang pagkatawo, napahayag sa ila. Sila magsugod makahangup sang isa ka butang sang kinamatarung ni Kristo kag magtuaw, “Ano ang sala, nga nagakinahanglan sang tagsubong sina nga halad para sa katubosan sang iya himalaut? Ini tanan bala paghigugma, tanan ini nga pagantus, tanan ini nga pagkahuya nga ginapilit, nga indi kita mamatay, alang makaagum sang kabuhi nga walay katapusan?”PKC 20.4

  Ang makasasala mahimo magpamatuk sa sininga paghigugma, mahimo magbalibad sa pagpalapit sa kay Cristo; apang kon indi sia magsumpong, sia mabuyok sa kay Jesus; ang kinaalam sang kaisipan sang kaluwasan magtuytuy sa iya padulong sa tiilan sang krus sa paghinulsol sang iya mga sala, nga amo ang nagkabangdanan sang pagantus sang mahal nga Anak sang Dios.PKC 21.1

  Ang amo man nga langitnon nga kaisipan nga nagahikut sa mga bagay sang kinatubo, nagapamulongpulong sa mga tagipusoon sang katawohan, kag nagalalang sang dimapaathag nga kaibug sa isa ka bagay nga wala sila. Ang mga bagay sa sining kalibutan indi makapabusog sang ila handum. Ang Espiritu sang Dios nagapakiluoy sa ila nga magpangita sang mga bagay nga amo lamang makahatag sang paghidaet kag kapahuwayan - - - ang bugay ni Cristo, ang himaya sang pagkabalaan. Sa paagi sang sa gihapon mga pagbuyok nga nakita kag indi makita, ang aton Manluluwas nagahikut tuhoy sa pagganyat sang mga panghunahuna sang mga tawo gikan sa dimakabusog nga mga kalingawan sa sala pakadto sa walay katapusan nga bugay nga mangin ila sa kay Kristo. Sa mga tawo nga nagalaghap sing awat lamang gikan sa nahubsan nga bubon nga walay tubig sining kalibutan, ang langitnon nga balita ginbantala, “Kari, ang bisan sin-o nga ginauhaw, batuna ang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad, ang bisan sin-o nga luyag sini.”Bugna 22:1 7.PKC 21.2

  Ikaw nga sin-o sa imo tagipusoon ginahidlaw sang isa ka bagay nga labing maayo pa sa mahatag sining kalibutan, kilalahon mo ining kahidlaw nga tingug sang Dios sa imo kabuhi. Pangayu-a sa lya nga tagaan ikaw sing paghinulsol kag ipahayag si Kristo sa imo, sa lya walay dulonan nga paghigugma, sa lya pagkahimpit kag pagkaputli. Sa kabuhi sang Manluluwas ang mga pagsulundan sang kasuguan sang Dios - - - ang paghigugma sa Dios kag sa tawo - - - ginsunod sa himpit. Ang pagkamabinuligon, maalwan nga paghigugma, amo ang lya kinabuhi. Amo ini sa aton paglantaw sa lya, katimbang sang kasanag gikan sa aton Manluiuwas nga nagpanagunton sa aton, kag makita naton ang pagkamakasasala sang aton mga tagipusoon.PKC 22.1

  Basi pa lang gindayawdayaw naton ang aton kaugalingon, kaanggid kay Nicodemus nga ang aton kabuhi matadlong, nga ang aton panggawi tama, kag indi kita nagahunahuna nga magpaubos sang aton tagipusoon sa atubangan sang Dios, subong isa nga nakilala naton nga makasasala: apang kon ang kasanag gikan kay Cristo magsilak sa aton kabuhi, makita naton kon ano kahigko kita: mahimutaran naton ang aton maiyaiyahon nga katuyuan, ang aton pamatuk sa Dios, nga nagdagta sang tagsa ka buhat ang aton kabuhi. Sa sina mahibaluan naton nga ang aton nga kinamatarung pat-ud gid nga subong sang mahigko nga mga lapat, kag isa pa nga ang dugo ni Kristo, lamang makatinlo sa aton gikan sa kahigkuan sang kasalanan, kag makabag-o sang aton tagipusoon nga katulad sang lya dagway.PKC 22.2

  Isa ka silak sang himaya sang Dios, isa ka igpat sang kaputlui ni Cristo, nga nagapanalupsop sa kinabuhi, nagahimo sang tagsa kapugtak sang dagta mahapdi sa.iya pagkaathag, kag nagapahamtang sang hublas sang kasamaran sang dagway kag mga kakulangan sang tawhanon nga kinaugali. Amo ini ang nagpakita sang walay napabalaan nga mga kaibug, ang pagkamaluibon nga tagipusoon, ang kahigkuan sang mga bibig. Ang mga buhat nga mabudhi-on sang makasasala sa pagkawalay pulos sang kasuguan sang Dios, napahayag sa lya panulok, kag ang lya balatyagong napilasan kag ginpapangalisud sa ubos sang nagausisa nga gamhanan nga Espiritu sang Dios. Ang tawo mangil-ad sa iya kaugalingon sa iya pagtan-aw sang himpit nga walay higko nga gawi ni Cristo.PKC 23.1

  Sang si manalagna Daniel nagtalupangud sang masanag nga kapawa sang langitnon nga manugtunda nga ginpadala sa iya gindaug sia sang iya balatyagong, lag sang iya kaluyanon, kag kakulangan.Ginsaysay niya ang kahulugan sining makatilingala nga palananawon, nagsiling sia, “Nadulaan ako sing kusog, kag nagbaylo ang akon guya nga wala sang makakilala sa akon.” Daniel 10:8. Gani ang kaugalingon nga natandog subong sini magtamay sang iya pagmahikawon, mangil-ad sang iya pagkamakikaugalingon, kag magpakita. paagi sa kinamatarung ni Cristo, sa kaputli sang tagipusoon nga nagahilisanto sa kasogoan sang Dios kag ugali ni Cristo.PKC 23.2

  Si Pablo nagsiling “nahanungud sang pagkamatarung sang tawo paagi sa pagtuman sang kasogoan” - - - kag tungod sang mga luwas nga binuhatan - - - sia “wala sangnakulang sa iya”(Filipos 3:6); apang sang ang balaan nga gawi sang kasogoan nahangpan kag nakita niya ang iya kaugalingon nga makasasala. Sa pagtulotimbang sang nasulat sa kasugoan subong man sang pagdapat sang katawohan sa ila adlaw-adlaw nga kinabuhi, nagbiya sia sa pagbuhat sang sala; apang sang pagpamulalong niya sa mga tulomanon, kag nakita niya ang iya kaugalingon subong man nga ang Dios nagatanaw sa iya, nagduko sia nga may kahuyam, kag nagtu-ad sang iya mga kasaypanan. Nagpabutyag sia, “Sang una anay, buhi ako sang wala pa sing kasogoan. Pero sang may kasogoan na nabuhi ang sala kag napatay ako.” Roma. 7:9. Sang natalupangdan niya ang balaanon nga kinaiya sang kasogoan, ang sala nagpakita sang iya matood nga makahadluk nga dagway, kag ang iya pagtamud sa kaugalingon nadula.PKC 23.3

  Ang Dios indi nagtamud sa tanan nga mga sala nga kaangay kadaku. May yara halintang sang kalapasan sa lya pagtimbang subong nga yara sa mga tawo; apang bisan ano nga paagi sa pagkadiutay sini ukon nga dimatarung nga buhat nakita sa mga mata sang tawo, wala sang sala nga diutay sa panan-aw sang Dios. Ang patimbang sang tawo mainapinon, dihimpit; apang ang Dios nagatimbang sang tanan nga mga bagay sa ila matoodto-od nga kahimtangan. Ang palahubog ginatamay, kag ginsingganan nga ang iya sala makasikway sa iya gikan sa langit; samtang ang bugal, pagkahikaw, kag pagkamaibugon sa masunsun ginpabayaan sawayon. Apang ini nga mga sala amo ang labi ka nmkaalakig sa Dios: bangud ini sila makasablag sa pagkamaluloy-on Niya nga kinaugali, sa maalwan Niya nga paghigugma nga amo ang nagapalibot sang ulay nga kalibutan.Ang isa katawo nga nahulog sa pila ka labing hayag nga mga sala mahim ayhan nga makabatyag sang isa ka igbalatyag sang iya kinawala kag sang iya kinahanglanon sang bugay ni Cristo; apang ang bugal nagapangatarungan nga wala sia sang kinahanglan sa sina, ginatakpan niya ang tagipusoon batuk, kay Kristo, kag ang walay dulonan nga mga pagkamaayo nga amo ang kabangdanan sang lya pagkari para idulot.PKC 24.1

  Ang makaluluoy nga manugsulat sang buhis nga nagpangamuyo, “O Dios kaluoyi ako nga makasasala!” (Lukas 18:13) ginbilang niya ang iya kaugalingon nga matuod gid nga makangingil-ad nga tawo, kag ang iban nagamulalong sa iya sa amo man nga pagtamud; apang ginbatyag niya ang iya kakulangan, kag sang iya lulan nga kasal-anan kag kahuloy-an naglapit sia sa atubangan sang Dios, nga nagapangayu sa imo kaluoy. Ang iya tagipusoon ginbuksan niya sa atubangan sang Dios para sa lya maanyag nga paghikot, .kag ipalayo sia sa gahum sang Espiritu Santo. Bangud sang nakahibalo, sang iya kadagtaan sa paghimutig sang walay kasawayan sang langitnon nga pagkabalaan. Wala sia kinahanglan kag wala sia sing mabaton.PKC 25.1

  Kon makita mo ang imo pagkamakasasala indi ka maghulat sa paghimo sa imo kaugalingon nga maglabing maayo. Rila nga mga tawo nga nagaisip nga indi sila tuman sing kinaayo para magpalapit kay Cristo. Nagaabut ikaw nga manginlabing maayo paagi sa imo mga paghimudos? “Mailisan bala sang isa ka Etiopianhon ang kolor sang iya panit ukon mabaylohan bala sang isa ka leopardo ang iya mga pintuk? Kon mahimo pa dayon kamo nga maghimo lamang sing malaut makatuon sa paghimo sing maayo.” Jeremias 13:23. May yara nga bulig para sa aton lamang halin sa Dios. Indi kita dapat maghulat sang makusog nga mga pabuyok sang kabubut-on, para sa labing maayo nga mga kahigayunan, ukon sang labing balaan nga mga huyog. Wala kita mahimo sa aton kaugalingon. Magpalapit kita sa kay Cristo katulad karon sang aton hayag nga kahimtangan.PKC 25.2

  Apang indi kita magpahanugot sa pagdaya sang aton kaugalingon batuk sa panghunahuna nga ang Dios sa daku Niya nga paghigugma kag kaawa, nga magluwas bisan pa sa nagasikway sang lya bugay. Ang lubos nga pagkalaut sang sala mahimo makatulotimbang lamang sa kapawa sang krus. Kon ang tawo magpilit nga ang Dios labi kaayo sa paghaboy sa makasasala palantawa sila sa duog nga ginatawag nga Calvario. Ginhiwat ini sanglit wala na sang iban nga paagi nga ang tawo maluwas, bangud kon wala ining halad, dimahimo nga ang mga tawo makapanginluwas sa nakadagta nga gahum sang sala. kag makabalik sa. pagpakigbahin sa mga langitnon nga nagakabuhi. — dimatabu sa ila sa liwat nga makaambit sang mabalaanon nga kinabuhi, gani tungod sini si Cristo nagpas-an sang kasal-anan sang mga malalison, kag nagantus sa baylo sang makasasala. Ang paghigugma kang ang pag-antus kag kamatayon sang Anak sang Dios nagapanaksihon sa makakulugmat kag kadakuon sang sala. kag nagapahayag nga wala sing pagpanginpadlos gikan sa iya gahum, wala pagla-um sing labing mataas nga kinabuhi. kon indi paagi sa pagkamasinulondon sang tawo kay Cristo.PKC 25.3

  Ang di-mahinulsol kon kaisa ginapatawad nila ang ila kaugalingon sa ila paghangkot sa nagaangkon nga sila mga Cristiano, “Katulad ako sing kaayo sa ila. Indi sila nagapamalibad sa ila kaugalingon, indi maligdong ukon mainamdamon sang ila pamatasan nga labi sang sa akon, nagahangad sila sang kalingawan kag nagapaayaw sang kaugalingon kaangay sang ginahimo ko. ” Bangud sina. ginabuhat nila ang kakulangan sang iban nga kapatawaran sang pagpatumbaya sang ila katungdanan. Apang ang mga sala kag kinalain sang iban indi makapasaylo sa isa ka tawo; bangud ang Ginoo indi naghatag sa atorTtang walay kasawayan nga tawohanon nga huaran. Ang himpit nga Anak sang Dios gindulot nga aton sulondan, kag sila nagasumbong sang sala nga banas sang nagaangkon nga sila Cristiano amo magpakita sang labing maayo nga kinabuhi, kag dungganon nga halimbawa. Kon sila may tuman gid kataas nga kaisipan sang kon manginCristiano, indi bala nga ang ila sala labi pa kadaku? Nahibal-an nila kon ano ang nagakaigo, kag nagbalibad sila sa paghimo.PKC 26.1

  Andaman ang pagpabuyanbuyan. Indi mo pagawaton ang tulomanon sa pagsikway sang imo mga sala, kag paglaghap sang pagkaputli sang tagipusoon paagi sa kay Jesus. Amo ini sa diin ang linibo-libo nakasayup sa ila dalanon nga kalaglagan. Indi ako magpabilin dira sa kalip-ot kag sa pagpangduhaduha sang kinabuhi; apang may dira nga makangilidlis nga katalagman — ang katalagman nga indi tuman matungkad — sa pag-awat sang aton pagsugot sang pakiluoy sang tingug sang balaan nga Espiritu sang Dios, sa aton pagpili sa pagpangabuhi sa kasal-anan; sa tagsubong sini nga pagawat may katalagman. Ang kasal-anan, bisan diutay sa ano man nga paagi, mahimo mahiagum lamang sa katalagman sang walay katapusan nga pagkadula sang kalag. Ang isa ka bagay nga indi naton malutos, magalutos sa aton, kag ini maghikut sang aton kalaglagan.PKC 26.2

  Si Adan kag si Eva ginbaylo nila ang ila kaugalingon sa diin nga isa ka diutay nga bagay katulad sang pagkaon sang ginadili-an nga bunga sang kahoy, wala sang maggua nga makangilidlis nga kahulogan nga ginpahayag sang Dios. Tapat nga ining diutay nga butang amo ang kalapasan sang dimapagbaylo kag balaan nga Kasugoan, kag nagbulag sang tawo gikan sa Dios, kag nagbukas sang buluhosan sang kamatayon kag indi masaysay nga kalisdanan sa kalibutan. Mga panuigon, nag-alagi sa kaduta-an nga nagapadayon sa paghilibi-on sa ila pagpangalissud, kag ang bilog nga ginlalang nagaugayong kag nagapasakit dulungan subong sang babayi nga manugbata, tungod sang pagpamatuk sang tawo. Ang langit sa iya kaugalingon nagabatyag sang patubas sang pagkamasinumpongon sang tawo batuk sa Dios. Ang Calvaryo nagapahayag nga isa ka dulumdomon sang makatingala nga halad nga ginakinahanglan sa pagbayad sang paglapas sang langitnon nga kasugoan. Indi naton kabigon ang sala nga isa ka diutay nga bagay.PKC 27.1

  Tagsa ka binuhatan sa paglapas, tagsa ka pagpatumbaya ukon pagsikway sang bugay ni Cristo nagabalus sa imo kaugalingon; nga patig-a sang tagipusoon nagadagta sang kabubut-on, nagapabinhod sang ighalangup indi lang ginakulang ikaw sa paghuyog sa pagsugot, luwas pa sina indi ikaw makasarang magsunod sa malum-ok nga pagpakiluoy sang Espiritu sang Dios.PKC 27.2

  Madamo nga tawo ginapahipus nila ang ila natublag nga balatyagon sa pag-isip nga nabalhin nila ang padulong sang kalautan kon sila magpili; nga mahangpangan nila ang mga pangagda sang kaaway, kag sa gihapon sa liwat kag liwat mabuyok. Nagahunahuna sila makahimo sang kasakitan sa balaan nga Espiritu sang Dios, sa pagkatapus isikway sang ila pangakud sa dapig ni Satanas, sa isa ka tion sa pagkakinahanglanon nga makangilidlis makabaylo sila sang ila kahuyogan. Apang indi mahapus ini mahimo. Ang ginagihan, ang tinun-an sang bilog nga kinabuhi nagdagway sang matul-id sa pamatasan nga lamang nga tawo maghandum sa pagbaton sang larawan ni Jesus.PKC 28.1

  Bisan isa ka sayup nga kinabatacan sang ugali, isa ka makasasala nga dalayon ginapakamahal, makapanas sa ulihi sang tanan nga gahum sang kamatuoran. Tagsa ka makasasala nga pagpaayon nagapapag-on sang pagkalas-ay sang kinaiya sang Dios. Ang tawo nagapakita sang maluib nga kaisdug, ukon mabundol kag walay kaangtanan sa baiaan nga kamatuoran amo ang nagaagum sang patubas sang iya kaugalingon nga ginpanggas. Sa bug-os sang Balaan nga Kasulatan wala dira sang labing makahaladluk nga pagpa-andam batuk sa pagpakadiutay sang kasal-anan nga makalabaw sa mga tinaga sang isa ka maalam nga tawo nga makasasala. “Ang mga sala sang malaut nga tawo kaangay sang isa ka si-ud. Madakpan sia sa si-ud sang iya kaugalingon.” Hulubaton 5:22.PKC 28.2

  Si Cristo handa paghilway sa aton gikan sa saia, apang indi Sia makapilit sang kabubut-on; kagkon sa paagi sang dalayon nga paglapas ang kabubut-on bug-os nabuyuk sa kalautan kag wala kita handum nga maluwas, kop indi kita magbaton sang lya kaalwan, ano pa ang mahimo Niya? Ginlaglag naton ang aton kaugalingon sa paago sang aton pat-ud nga pagsikway sang lya pagpamapinalanggaon. “Magpamati kamo! Amo ini ang nahahamut-an nga tion, karon amo ang adlaw sang kaluwasan!” 2 Corinto 6:22. “Kon inyo mabatian ang tingug sang Dios karon nga adlaw, indi ninyo pagpatigaha ang inyo tagipusoon.” Hebreo 3:7,8.PKC 28.3

  “Ang tawo nagatulok sa gowa nga dagway pero Ako nagatulom sa tagipusoon.” I Samuel 16:7 — ang tagipusoon sang tawo kaupod sang iya nagasumpungangay nga mga balatyagon sang kalipay kag kasubo; ang masibod, mapamatukon nga kasingkasing, nga amo ang dalayunan sang madamu nga mga pagkahigko kag pagkabudhi. Nakasayod Sia sang ila mga tinutuyo sini, ang iya pagpangganyat, ang iya panapustapusan nga katuyuan kag mga panapat. Magpalapit ikaw sa lya kaupod sang imo kasing kasing nga sa subong sini puno sang dagta. Katuiad sang manugdihon sang mga ambahanon, buksan mo ang iya mga hulot sa mata nga makakita sang tanan, kag magtu-aw, “Usisa-a ako O Dios, kag hibaloa ang akon paino-ino, tilawi ako, kag tungkara ang akon mga panghunhuna. Tan-awa kon may paglimbong ako, kag tuytoyi ako sa dalan nga walay katubtuban..” Salmo 139:23,24.PKC 29.1

  Madamo nagadawat sang makitarungon nga pagtuo, isa ka dagway nga maki-Dios samtang ang tagipusoon indi matinlu-an. Himu-a ini nga imo pangamuyo, “Tugaha sa akon, O Dios, ang isa ka matinlo nga kasingkasing, kag hatagi ako sang isa ka bag-o kag maininunogan nga espiritu.” Salmo 51:10.PKC 29.2

  Madamu nagabaton sang pagtuluohan sang mga manginalamon, isa ka pakita sang maka Dios, samtang ang kasingkasing mahigko gihapon. Amo ini ang imo kinahanglan ipangamuyo, “Tugaha sa akon, O Dios, ang isa ka matinlo nga kasingkasing, kag hatagi ako sang isa ka bag-o kag maininunogan nga espiritu.” Salmo 51:10. Magkabalaka sing tampad sa imo kalag. Magpakaligdong ka, maghimud-os ka, kaangay sang imo himuon kon ang imo himatayon nga kabuhi amo sa katalagman. Ini isa ka butang nga kinahanglan husayon sa tampad sang Dios kag imo kalag, rhagkasugtanay tubtub sa katubtuban. Ang ginahuptan nga paglaum, kag wala ng iban, manginkalaglagan mo.PKC 29.3

  Magtuon ka sang Pulong sang Dios nga may pagampo. Inang Pulong nagapahayag sa imo, sa kasugoan sang Dios kag sa kabuhi ni Cristo, sang dungganon nga pagsulondan sang pagkabalaan, nga kon wala ini “kay wala makakita sa Ginoo kon indi paagi sini.” Hebreo 12:14. Sia, nagapamatuod nga kita may sala, Sia nagatudlo sang maathag sang dalan sa aton kaluwasan. Pamatii Sia, kaangay sang tingug sang Dios nga nagahambal sa imo kalag.PKC 30.1

  Sa tion nga matalupangdan mo ang makakulogmat nga dagway sang sala sa tion nga matanaw mo ang imo kaugalingon sa iya kamatuoran indi ka magdula sing paglaum. Ang makasasala amo ang tuyo ni Cristo luwason. Indi dapat himuon nga ang Dios maguliay sa aton, apang — O makatilingala nga paghigugma! — Ang Dios sa kay Cristo nga “nagahimo sang tanan nga tawo nga Iya mga abyan paagi kay Cristo.” 2 Corinto 5:19. Nagahinyo Sia paagi sa malum-ok nga paghigugma ang tagipusoon sang Iya mga anak nga nakasala. Wala sang dutan-on nga ginikanan makapaolub sang mga kasaypanan kag kasal-anan sang iya kabataan kaangay sa isa nga magpaghilway sa labi kapinalanggaon nga pakiluoy sa mga walay pat-ud, labi sa Iya. Ang bug-os nga mga panakda Iya mga paandam amo ang mga hutik sang Iya di-mabungat nga paghigugma.PKC 30.2

  Kon si Satanas magpalapit kag magiling sa imo ng ikaw daku nga makasasala, maagtulok ka sa imo Manunubus kag magpulong ka sang Iya pagkadalayawon, Ang makabulig sa imo amo ang paglantaw mo sa Iya kapawa. Kilalahon ang imo sala, apang singganan mo ang kaaway nga “Si Cristo Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas sang mga makakasala,” 1 Timoteo 1:15, kag ikaw ayhan maluwas sa Iya walay tupong nga paghiguma. Si Jesus nagpamangkut sa kay Simon sang isa kapamangkutanon bangud sa duha ka mangungutang. Ang isa nakautang sa iya sang diutay nga kabilogan kag ang isa naka-utang sa Iya sang labi ka daku nga kabilogan; apang ginpatawad sila nga duha, kag si Cristo nagpamangkut sa ka Simon, si sin-o sa mangungutang ang maghigugma sang labi sa' ila agalon. Si Simon nagsasbat, “Sa banta ko ang nakautang sing daku, kag wala na pagpabayara.” Lucas 7:43... Kita makasasala nga daku apang si Cristo nagpakamatay para kita mapatawad. Ang takus sang iya halad tuman nga maidulot sa Amay sa aton pagsakdag. Ang mga ginpatawad sang daku maghigugma sa Iya sang labi kag magtindug sang labi ka malapit sa Iya trono sa pagdayaw sa Iya sang Iya daku nga paghigugma kag walay dulonan nga pag-antus. Ina kon mahangpan naton sing lubos ang paghiguma sang Dios nga makatalupangud kita sang pagkamakasasala sang sala. Kon makita naton ang kabala sang talikala nga gintunton para sa aton sang mahangpan naton ang isa ka butang nahanungud sang walay dulonan nga pagantus nga ginhimo ni Cristo sa aton kaayohan, ang tagipusoon matunaw sa may pagkahumok kag paghinulsol.PKC 31.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents