Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Tagna sang Panag-on

  Ang tagna nga daw sa nagabukad sing maathag sang dagon sang ikaduha nga pagkari ni Kristo amo yadtong sa Daniel 8:14; “Tubtub sa duha ka libo kag tatlo ka gatus ka adlaw sa hapon kag sa aga; niyan ang Puluy-an nga Balaan pagapakaputlion.” Sa pagsunod sang iya solundan nga amo ang paghimo sang Kasulatan nga iya man lamang manugsaysay, naton-an ni Miller nga ang isa ka adlaw sa mga tagna nagapahayag sang isa ka tuig;” Num. 14:34; Esek. 4:8. nakit-an niya nga ang panag-on nga 2300 ka mga tagnaanon nga adlaw, okon mga tuig literal, matapus sa madamu nga mga tuig sang tumaliwan ang dagon nga gintugut sa nasion nga Judio, busa dili mapahanungud sa sanktuaryo sa yadtong pag-alagad nila. Si Miller nagbaton sang ginahangup sang kalabanan nga sa panag-on sang mga Kristohanon ang kalibutan amo ang sanktuarvo, busa iya ginhangup nga ang pagtinlo sang sanktuaryo nga gintagna sa Daniel 8:14 magapahayag sang pagputli sang duta bangud sa kalayo sa ikaduha nga pagkari ni Kristo.AP 250.2

  Kon, niyan, ang sibo nga pamuno sang panag-on sang 2300 ka mga adlaw makita, ginlauman niya nga ang panag-on sang ikaduha nga pagkari maliibaloan. Busa maliibaloan ang dag-on sang daku nga pagtapus sang tanan nga butang, ang dag-on nga ining karon nga pagkahimtang sang tanan, upod sang “tanan niya nga bugal kag gahum, kadayawan kag palabilabi, kalautan kag pagpanlupig, magaabut sa katapusan;” kon ang paghimalaut “makuha gikan sa duta, ang kamatayon malaglag, ang balus ihatag sa mga alagad sang Dios, sa mga manalagna kag mga balaan, kag sa sadtong mga nagakahadluk sa Iya ngalan, kag paglaglagon yadtong mga nagdalaut sang kalibutan.”*Bliss, “Memoirs of Wm. Miller,” p. 76.AP 251.1

  Kanpod saneisa ka bag-o kag madalum nga kahanuut, ginpadayon ni Miller ang pag-usisa sang mga tagna, ang bug-os nga gab-i subung man sa adlaw ginatugyan niya sa pagtoon sang ginakabig na sa karon nga may daku nga pagkaimportante kag manugpatubu sing kabalaka. Sa kapitulo 8 sang tolon-an ni Daniel dili sia makakita sing pat-in nga mapamunoan sang 2300 ka mga adlaw; ang manugtunda nga si Gabriel, bisan nga ginsugo sia sa pagpahangup sa kay Daniel sang palanan-awon, naghatag lamang sa iya sang bahin nga kasaysayan. Sang nabuksan sa palanan-awon sang manalagna ang makakulugmat nga pagpanghingabut nga magaabut sa iglesia, nadulaan sia sing kusug. Dili na sia makaantus; kag ang manugtunda nagbiya sa iya sing pila ka dag-on. “Si Daniel, ginlapyo kag nagbalatian sing pila ka adlaw.” “Kag ginkugmat ako nahanungud sang palanan-awon,” ang siling niya, “apang walay sin-o nga nakahangup sa iya.”AP 251.2

  Apang ang Dios nagsugo sa Iya sologoon, “Ipahangup ang palanan-awon sa iya sim.” Daniel 8:16. lna nga sugo uapat nga tumanon. Sa pagtuman sa iya, ang manugtunda, sang olihi, nagbalik sa kay Daniel nga nagsiling, “Karon naggowa ako sa paghimo sa imo nga maalam sa kasaysayan;” “Busa hangpa ang pulong, magmanginmahangponon ka sa palanan-awon.” Daniel 9:22, 23.AP 252.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents