Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Nagsugod sa Pagwali

  Kag karon ang katungdanan sa pagpahibalo sa iban sang iya ginatoohan nga ginatudlo sing maathag sang mga Kasulatan, nagasugo sa iya sing mabaskug sa pagbuhat sini. “Sang yara ako sa akon buluhaton,” ang siling niya, “daw nagabagting gihapon sa akon mga idulungug ang mga pulong, Lakat ka kag sugiran ang kalibutan sang ila katalagman.' Ini nga texto firme nga nagasampot sa akon: ‘Kon magasiling ako sa malauton: Malauton, sa pagkamatuud mamatay ka; kon ikaw indi maghambal sa pagpatalupangud sa ma lauton, agud nga magbiya sia sang iya dalanon, ining malauton mamatay tungud sang iya kalautan, apang ang iya dugo pagapangayoon ko sa imo kamut. Kag kon ikaw magpatalupangud sa malauton nga magbiya sang iya dalanon, agud nga sa iya mag-isol sia, kag nga sia indi mag-isol sa iya dalanon, mamatay sia, tungud sang iya kalautan, kag ikaw naluwas mo ang imo kalag.” Esek. 33: 8, 9. Ginbatyag ko nga kon mapaamanan sing maayo ang mga malauton, madamu sa ila ang magahilinulsul; kag kon dili sila mapaamanan, ang ila dugo pagapangitaon sa akon kamut.”*Bliss, p. 92.AP 258.2

  Si Miller nagsugod sa pagpahayag sang iya pagtoo sa pila lamang anay ka mga tawo kon may kahigayonan sia, nga nagapangamuyo nga kabay may mga ministro nga magbatyag sang iya kabaskug kag itugyan ang ila kaugalingon sa pagpalapnag sa iya. Apang dili niya madula ang balatiagon nga may katungdanan sia sa iya kaugalingon sa paghatag sang paaman. Ang mga pulong nag-abut sing dalayon sa iya painoino, “Lakat kag sugiri ang kalibutan; ang ila dugo pagapangayoon sa imo kamut.” Sa sulud sang siam ka mga tuig nga paglantang niya, ang lulan nagabug-at sing tama sa iya kalag, tubtub nga sang 1831 iya ginhatag sing una ang katarungan sang iya pagtoo sa kadam-an.AP 259.1

  Kaangay sang pagtawag sa kay Eliseo gikan sa pagsunod sa iya baka sa uma, sa pagbaton sang kunop sa pagpanugyan sa tagnaanon nga buluhaton, amo man si Guillermo Miller gintawag sa pagbiya sang iya arado, kag buksan sa mga katawohan ang tinago sang ginharian sang Dios. Sa may pagkurug nagsulud sia sa sini nga buluhaton, nga nagatuytuy sa iya manugpamati, sa tikang kag tikang, sa tagnaanon nga panag-on tubtub sa ikaduha nga pagkari ni Kristo. Sa tagsa niya ka tinguha nagadaug sia sing kusug kag kabaskug sang makita niya ang nagatubu nga kabalaka.AP 259.2

  Tungud lamang sa pamilit sang iya mga kautoran, nga kigan sa ila mga pulong nabatian niya ang panawag sang Dios nga nagsugot si Miller sa pagpahayag sang iya pagtoo sa kadam-an. Nagapanuigon na sia karon sing kalim-an ka mga tuig, nga wala mabuyo sa paghambal sa kadam-an, kag ginabug-atan sing isa ka balatiagon sa pagkadili takus sa buluhaton nga yara sa atubangan niya. Apang kutub sa ginsugoran ang iya pagpangabudlay ginpakamaayo sa isa ka daku nga bagay nga sa kaluwasan sang mga kalag. Ang iya nahauna nga pagpakigpulong pulong sinundan sing pagmadmad sa religion nga sa iya napulo kag tatlo ka bilog nga panimalay, wala labut sang duha ka tawo, ang nagkaliso. Sa gilayon ginpilit sia sa paghambal sa iban nga lugar, kag sa kalabanan nga lugar ang iya pagpangabudlay nagapatubas sing pagbuhi sang buluhaton sang Dios. Ang mga makasasala nagaliliso, ang mga Kristohanon napamukaw sa isa ka madalum nga pagpanugyan, kag ang mga deista kag ang mga infidel nadul-ong sa pagkilala sang kamatuuran sang Biblia kag sang religion nga Kristohanon. Ang pamatuud sadtong iya mga ginpangabudlayan amo, “Isa ka klase sang mga hunahuna nadangat niya nga dili mabuyok sang iban nga tawo.”*Bliss “Memoirs of Wm Miller,” p. 138. Ang iya pagpanwali ginpaigo sa pagpamadmad sang painoino sang kadam-an sa mga dalagku nga butang sang religion, kag sa pagpugong sang nagatubu nga pagkakalibutanon kag pagkamatuyangon sang panag-on.AP 259.3

  Sa kalabanan nga mga banwa may yara nga mga kinabon, sa iban mga ginatus, ang nagaliliso sa patubas sang iya pagpanwali. Sa madamu nga mga lugar ang iglesia Protestante sang daw kalabanan nga mga denominasion napamuksan sa pagbaton sa iya; kag ang pangagda sa pagpangabudlay nagagikan sing kalabanan sa mga ministro sang kapid-an ka mga katilingban. Naghimo sia sing isa ka kasugoan sa dili pagpangabudlay sa lugar nga wala sia maagda, apang sa wala madugay nakit-an niya ang iya kaugalingon nga dili na makatatap sa pagtuman sang bisan katunga lamang sang pangabay nga nagaalabut sa iya.AP 260.1

  Madamu sang mga wala magbaton sang iya pagtoo nahanungud sang sibo nga dag-on sang ikaduha nga pagkari ni Kristo nabuyok sang pagkatotoo kag kalapit sang pagkari ni Kristo kag sang ila daku nga kinahanglan sa pag-aman. Sa iban nga mga dalagku nga banwa ang iya buluhaton nagpatubas sing daku nga pagpabatyag. Ang mga manugbaligya sang alak nagsikway sang ila buluhaton, kag himoon ang ila tiendahan nga duug nga tiliponan; ang mga sologalan ginpamungkag; ang mga infedel, mga deista, ang mga universalista, kag bisan pa ang mga labing sinikway nga mga makasasala nagliliwan, ang iban sa ila wala makasulud sa balay sang pangamuyo sing mga tinuig. Ang mga katiponan sa pangamuyo gintukud sang nagkalainlain nga mga denominasion, sa nagkalainlain nga duug, daw sa tanan nga oras, ang mga tawo nga may mga opisio nagatilipon sa udto sa pagpangamuyo kag pagdayaw sa Dios. Wala sing lakas nga kainit nga nakita, kondi kalabanan bilog nga pagkasolemne sa painoino sang mga tawo. Ang iya buluhaton, kaangay sadtong iya sang nahauna nga mga reformador, nagatuytuy sa pagkonbinser sang ihibalo kag pagpamata sang konsiensia sa baylo sang sa pagpatubu lang sang balatiagon.AP 260.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents