Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Original nga Huwaran

  Ang sanktuaryo sa langit, nga sa iya nagaalagad si Kristo Jesus tungud sa aton, isa ka daku nga original, nga ginhuwaran sang sanktuaryo nga ginpatindug ni Aloises. Ang Dios nagbutang sang iya espiritu sa mga manugtukod nga dutan-on nga sanktuaryo. Ang pagkasampaton nga ginpakita sa pagtukud sini isa ka pagpahayag sang langitnon nga kaalam. Ang mga dingding may dagway sang isa ka bus-og nga bulawan nga nagabadlak sa bisan diin lang nga dulong sa kasanag sang pito ka suga sang saladngan nga hinalpan sang bulawan. Ang latok sang tinapay nga hayag kag ang halaran sang insiensio nagabadlak subung sang mapulapula nga bulawan. Ang masidlakon nga mga kombong nga amo ang nagahimo sang kisami, na napamordahan sang larawan sang mga manugtunda sa purpura, escarlata, kag asul, nagdugang sang pagkatahum sang talan-awon. Kag sa pihak sang kumbong makita ang balaan nga shekina, ang hayag nga pagpakita sang himaya sang Dios, nga sa iya walay makasulud kag mabuhi kondi ang pinakamataas lamang nga saserdote.AP 284.1

  Ang dili matupungan nga kadayawan sang dutan-on nga tabernakulo nagapaturuk sa palanan-awon sang tawo sang mga kahimayaan sinang langitnon nga templo nga ginaalagdan ni Kristo tungud sa aton sa atubangan sang trono sang Dios. Ang puluy-an nga duug sang Hari sang mga hari, sa diin ang linibo sang mga linibo ang nagalalagad sa iya kag napulo ka libo ka mga napulo ka libo ang nagatilindug sa atubangan niya; Daniel 7:10. yadtong templo, nga puno sang himaya sang walay katubtuban nga trono, sa diin ang mga serafin, ang iya masilaw nga mga bantay, nagatabon sang ila mga nawong sa pagsimba makakita, sa labing matahum nga tinukod nga pinatindug sang kamut sang tawo, sing isa lamang ka diutay nga anino sang iya ka daku kag himaya. Apang ang importante nga mga kamatuuran nahanungud sa langitnon nga sanktuaryo kag ang daku nga buluhaton nga ginahimo didto sa pagtubus sa mga tawo, gintudlo sang dutan-on nga sanktuaryo kag sang iya mga pag-alagdan.AP 284.2

  Ang balaan nga duug sa sanktuaryo sa langit ginapahayag sang duha ka hulot sa sanktuaryo sa duta. Sa isa ka palananawon si apostol Juan gintugutan sa pagtan-aw sang templo sang Dios sa langit, kag nakit-an niya didto ang “pito ka sulo nga kalayo, nga nagadabdab sa atubangan sang lingkoran.” Bugna 4:5. Nakitan niya ang isa ka manugtunda “nga may isa ka insiensohan nga bulawan; kag ginhatagan sia sing madamu nga insienso, agud nga ighalad niya kaupod sang mga pangamuyo sang tanan nga mga balaan sa halaran nga bulawan, nga sa atubangan sang lingkoran nga harianon.” Bugna 8:3. Diri ang manalagna gintugutan sa pagtan-aw sang nahauna nga hulot sang sanktuaryo sa langit; kag nakit-an niya didto ang “pito ka sulo nga kalayo” Bugna 11:19. kag ang “halaran nga bulawan,” nga nagapahayag sang bulawan nga saladngan kag sang halaran sang insienso sa sanktuaryo sa duta. Sa liwan, “nabuksan ang simbahan sang Dios sa langit,kag nagtamud sia sa sulud sang nasulud nga kumbong, sa balaan sang mga balaan. Diri nakit-an niya “kag ang kaban sang iya pagpakigkatipan,” nga ginapahayag sang balaan nga kaban nga gintukud ni Aloises nga nasudlan sang ka-sugoan sang Dios.AP 285.1

  Busa yadtong nagatoon sang halambalanon nakakita sang dili malibag nga pamatuud sang pagpadayon sang isa ka sanktuaryo sa langit. Si Moises naghimo sang dutan-on nga sanktuaryo suno sa huwaran nga ginpakita sa iya. Si San Pablo nagatudlo nga ina nga huwaran amo ang matuiul nga sanktuaryo nga didto sa langit. Kag si San Juan nagpamatuud nga iya nakita sia sa langit.AP 285.2

  Sa templo sa langit, sa puluy-anan sang Dios, ang Iya trono natukud sa katarungan kag paghukum. Sa labing balaan nga duug makita ang Iya kasugoan, ang labing daku nga sanghiran sang katarungan nga sa iya ang tanan nga mga katawohan ginatilawan. Ang arka nga ginatagoan sang tapi tapi sang Kasugoan natabonan sang pakilooyan, sa atubangan niya si Kristo nagaampo sang iya dugo tungud sa mga makasasala. Busa napahayag ang pagtingub sang justicia kag kalooy sa mga paagi sa pagpanubus sa mga tawo. Ini nga pagtingub mapahito lamang sang walay katubtuban nga kaalam kag gahum; ina amo ang pagtingub nga nagpuno sang bug-os nga langit sing katingala kag pagtahud. Ang mga kerubin sa dutan-on nga sanktuaryo, nga nagatamud sing matinahoron sa lingkoran nga pakilooyan, nagapahayag sang kabalaka sang mga langitnou nga mga kasoldadosan sa buluhaton sa pagpanubus. Ini amo ang misterio sang kalooy nga ginhandum sang mga manugtunda sa pagtamud,—nga ang Dios matarung sang sia nagapakamatarung sa mahinulsulon nga makasasala, kag bag-ohon ang iya pagpakighiangot liwan sa nahulog nga katawohan, nga si Kristo makaduku sa pagbangon sang dili maisip nga kadaman gikan sa kaidalman sang kalaglagan kag saputan sila sang walay dagta nga mga panapton sang iya kaugalingon nga katarungan, sa pagtingub sa ila sa mga angeles nga wala magkahulog kag magpuyo sing dayon sa atubangan sang Dios.AP 286.1

  Dili tubtub nga ang iya buluhaton sa pagkamananabang matapus, sang Dios, “ighatag sa iya ang lingkoran nga harianon ni Dabid nga amay Niya,” ang isa ka “ginbarian nga walay katapusan.” Lukas 1:32, 33. Subung nga isa ka saserdote si Kristo nagaliugkod na karon kaupod sa Amay sa Iya lingkoran nga harianon. Bugna 3:21. Sa trono kaupod sang walay katubtuban, nga nagtuga la mang sa Iya kaugalingon, yara Sia nagalingkod, Sia nga nagdala sang aton mga balatian, kag nagpas-an sang aton mga kasakit” Isa. 58: 4; Heb 4: 15; 2: 18; 1 Juan 2:1. “nga ginsulay Sia sa tanan nga paagi subung sa aton, sa walay sala,” agud nga “takus sia sa pagtabang sa mga ginasulay.” “Kon may iban nga makasala, may Dalangpan kita sa Amay.” Isa. 58: 4; Heb 4: 15; 2: 18; 1 Juan 2:1. Ang nagkapilas nga mga kamut, ang binuno nga kilid, ang linansang nga mga tiil, nagaampo tungud sa nahulog nga tawo, nga ang pagpanubus sa ila binayaran sinang labi kadaku nga bili.AP 286.2

  Ang pakiana, Anano ang Sanktuaryo? nasabat sing maatbag sa mga Kasulatan. Ang pulong “sanktuaryo,” subung nga nagamit sa Biblia, napahanungud, sing una, sa tabernakulo nga gintukod ni Moises, subung nga huwaran sang langitnon nga mga butang; kag ikaduba, sa “matuud nga tabernakulo” sa langit, amo ang ginatudlo sang dutan-on nga sanktuaryo. Sang pagkamatay ni Kristo ang mga pag-lagdau nga amo ang mga landong natapus. Ang “matuud nga sanktuaryo” sa langit amo ang sanktuaryo sang bag-ong katipan. Kag subung nga natagna sa Daniel 8:14, “Tubtub sa duha ka libo kag tatlo ka gatus ka adlaw sa Hapon kag sa aga; niyan ang puluy-an nga balaan pagapakaputlion,” natuman sa sini nga panag-on, ang sanktuaryo nga iya ginapahanungdan amo ang sanktuaryo sang bag-ong katipan. Sang pagkatapus sang 2300 ka mga adlaw, sang 1844, sing madamu nga mga ginatus ka tuig sa wala pa ini, wala nay sanktuaryo sa duta. Busa ang tagna nagatudlo sa dili mabais sa sanktuaryo nga didto sa langit.AP 287.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents