Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  20: Atig Balaan sang Labing Balaan

  Ang halambalanon nahanungud sa sanktuaryo amo ang yabi nga nagbukas sang tinago sang pagkadula sang paglaum sang 1844. Ginbuksan niya ang himpit nga dalan sang kamatuuran, nga nagaalangot kag nagakasinanto, nga nagapahayag nga ang kamut sang Dios nagmandu sang labing daku nga buluhaton sang Ikaduha nga pagkari, kag nagapahayag sang karon nga katungdanan sang gindala sa kapawa ang kahimtangan kag buluhaton sang Iya mga tinawo. Subung sa sadtong mga disipolos ni Kristo, sa tapus sang makahaladluk nga kagab-ihon sang ila kasakit kag pagkadula sing paglaum, “nagkinalipay sang makita nila ang Ginoo.” gani nagkinalipay na karon yadtong nagabantay sa may pagtoo sa Iya ikaduha man nga pagkari. Ila nga ginpaabut Sia sa pagpahayag sa himaya sa paghatag sing balus sa Iya mga alagad. Sang nadula ang ila paglaum, nadula man nila sa ila panan-awon si Jesus. Karon sa balaan sang iabing balaan nakit-an nila Sia liwan, ang ila mahinuklogon nga pinakamataas nga saserdote, nga magapahayag sa dili madugay subung nga ila hari kag manugluwas.AP 297.1

  Ang kapawa gikan sa sanktuaryo nag-iwag sang nagligad, sang karon, kag sang palaabuton. Nahibaloan nila nga ang Dios nagmandu sa ila bangud sa Iya walay pagsayup nga kaako. Bisan nga, kaangay sa una nga mga disipolos, wala man nila mahangpi ang balita nga ila gindala, apang himpit sia sa tanan nga bagay. Sa mga pagbantala sa iya natuman nila ang katuyoan sang Dios, kag ang ila pagpangabudlay dili kay uyang sa Ginoo. “Ginpanganak liwan ... sa isa ka buhi nga paglaum,” nagkinalipay sila “kalipay nga indi naasoy kag napun-an sang himaya.” Pedro 1:3, 8.AP 298.1

  Ang tagna sa Daniel 8: 14, “Tubtub sa duha ka libo kag tatlo ka gatus ka mga adlaw sa hapon kag sa aga; niyan ang Puluy-an nga balaan pagapakaputlion,” kag ang balita sang nahauna nga manugtunda, “pagkahadlukan ninyo ang Dios, kag igbatag ninyo sa iya ang himaya; kay nag-abut na ang oras sang iya paghukum,” sila tanan nagatudlo sa pag-alagad ni Kristo sa labing balaan nga hulut, sa paghukum sa pagusisa, kag dili sa pagkari ni Kristo sa pagpanubus sa Iya mga tinawo kag paglaglag sa mga malauton. Ini nga sayup dili mapakanungud sa pag-isip sang tagnaanon nga panag-on, kondi sa hitabu nga magaabut sa katapusan sang 2300 ka mga adlaw. Bangud sini nga sayup ang mga tumuloo nag-alantus sang labing mapait nga pagkadula sang paglaum, apang ang tanan nga ginasugid sang tagna, kag ang tanan nga ila ginapaabut nga may kabakuran sa kasulatan, nagkalatuman.AP 298.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents