Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Tagna Natuman sa Langit

  Sa tion gid nga nagapalanalabiton sila tungud sang pagkahulog sang ila paglaum, ang hitabu nga ginsugid sang balita nahanabu, kag dapat nga matuman sa wala pa ang Ginoo magpahayag sa paghatag sing balus sa Iya mga alagad. Si Kristo nag-abut, dili sa duta, siling sang ila ginpaabut, kondi, subung nga napahayag sa landong nga pagalagdan sa dutan-on nga sanktuaryo, sa labing balaan nga hulot sa templo sang Dios sa langit. Sia ginpahayag ni manalagna'ng Daniel subung nga nagapakari sa sini nga tion sa Tigulang sang mga Adlaw “Gintulok ko sa palanan-awon sa kagab-ihon, kag yari karon, sa ibabaw sang mga panganud sang langit nagkari ang isa nga subung sang isa ka anak sang tawo, kag nag-abut —dili sa duta kondi “sa Tigulang sang mga Adlaw, kag gindala Sia sa atubangan Niya.” Daniel 7:13.AP 298.3

  Ini gintagna man ni manalagna'ng Malakias: “Ang Ginoo nga sa iya nagapalangita kamo, kag ang Manugtunda sang katipan, nga sa iya nagakawili kamo. Yari karon, naga-abut sia siling ni Jehoba sang Sebaot.” Malakias 3:1. Ang pagabut sang Ginoo sa Iya simbahan hinali lang, dili mahibaloan sang iya mga tinawo. Wala sila nagapaabut sa Iya didto. Ginpaabut nila nga magaabut Sia sa duta, “sa dabdab sang kalayo; nga nagabikot sing panimalus sa mga wala magkilala sa Dios, kag nga wala magatuluman sang Maayong Balita sang aton Ginoong Jesukristo.” 2 Tesal 1:8.AP 299.1

  Ang pagkari ni Kristo subung nga aton Pinakamataas nga Saserdote sa labing balaan nga hulut, sa pagtinlo sang sank-tuaryo, nga ginpahayag sa Daniel 8:14; ang pag-abut sang Anak sang Tawo sa Tigulang sang mga adlaw, siling sa napahayag sa Daniel 7:13; kag ang pagkadto sang Ginoo sa Iya templo, nga gintagna ni Malakias mga kasaysayan tanan sang amo man nga hitabu; kag pinahayag man sia sang pag-abut sang bana sa kasal, nga ginpanaysay ni Kristo sa palaangidan sang napulo ka ulay nga mga dalaga siling ni San Mateo 25.AP 299.2

  Sa palaangidan sa San Mateo 22 amo man nga larawan sang kasal ang ginpakita, kag ang paghukum sa pag-usisa ginpahayag sing masinaw nga matabu sa wala pa ang kasal. Sa wala pa ang pagkasal ang hari nag-abut sa pagtan-aw sa mga inagda, sa pagtan-aw kon napanaptan ang tanan sang panapton sa kasal, ang walay higko nga saput sang kinaugali nga natinloan kag pinaputi sa dugo sang kordero. Ang nasapwan nga wala sini ginsubol pagowa, apang ang tanan sa tapus sang pag-usisa nga nakit-an nga nagasuklob sang panapton sa kasal ginbaton sang Dios, kag gin-isip nga takus panaghatagan sing bahin, sa Iya ginharian kag sing lingkoran sa Iya trono. Ining buhat sa pag-usisa sang kinaugali, sang pagtapat kon sin-o ang mga handa sa ginharian sang Dios, amo ang paghukum sa pag-usisa, ang patapus sang buluhaton sa sanktuaryo sa ibabaw.AP 299.3

  Kon ang buhat sa pagpangusisa matapus na, kon ang mga binuhatan sadtong tanan nga nagapakasumulonod kay Kristo sa tanan nga panag-on, natapus na sa pag-usisa kag natapatan, niya, kag dili pa tubtub niyan, magatakup ang kaluwasan, kag ang gawang sang kalooy pagaitakup. Busa sa isa lamang ka malip-ot nga dinalan, “Ang mga handa nagsululud kaupod niya sa kinasal, kag tinakup ang gawang,” gindala kita sa sulud sang katapusan nga pag-alagad sang Manlulawas, tubtub sa panag-on nga ang daku nga buluhaton tungud sa kaluwasan sang tawo pagatapuson.AP 300.1

  Sa pag-alagdan sa dutan-on nga sanktuaryo, nga suno sa aton nakita, amo ang larawan sang pag-alagdan sa langitsaserdote sa adlaw sang pagpanumbas sa labing balan nga hulut, ang pag-alagdan sa nahauna nga hulut nag-untat non nga sanktuaryo, sang sumulod ang pinakamataas nga Nagsugo ang Dios. “Kag wala gid sing bisan isa ka tawo nga yara sa layanglayang sang pakigkitaan, sang sia magsulud sa paghimo sang katumbasan sa sulud sang balaan nga puluy-an, tubtub nga maggowa sia.” Leb. 16:17. Busa sang sumulud si Kristo sa balaan sang labing balaan sa pagpanghikot sang katapusan nga buluhaton sa pagpanumbas, ginput-an niya ang iya pag-alagdan sa nahauna nga hulut. Apang sang umuntat ang pag-alagdan sa nahauna nga hulut, ang pagalagdan sa ikaduha nga hulut nagsugod. Sa landong nga pag-alagdan sa dutan-on nga layanglayang sang magbiya sang balaan nga dung ang pinakamataas nga saserdote sa adlaw sang katumbasan, magakadto sia sa atubangan sang Dios. Sa paghalad sang dugo sang halad sa sala tungud sa tanan nga Israel nga naghilinulsul sing matuud sang ila mga sala. Busa si Kristo nakatapus lamang sang isa ka bahin sang Iya buluhaton subung nga aton umalampo, kag nagsulud naman sa isa ka bahin sang iya buluhaton, kag sa gihapon nagaampo nga sa Iya dugo sa atubangan sang Amay tungud sa makasasala.AP 300.2

  Karon nakita ang ginapatungdan sadtong mga pulong ni Kristo sa Bugna; nga ginahambal nga sa sini gid nga pa-nag-on: “Ang may iya sang yabi ni Dabid; ang nagabukas, kag wala sing sin-o nga matakup, kag nagatakup, nga wala sing sin-o nga makabukas, nagasiling sini nga mga butang, Nakilala ko ang imo mga binuhatan; yari karon ginbutang ko sa imo atubangan ang isa ka gawang nga nabuksan, nga indi sarang matakpan sang bisan sin-o” Bugna 3:7, 8.AP 301.1

  Ang kahimtangan sang mga dili matinoohon nga mga Judio nagapahayag sang kahimtangan sang mga mapinabuyanbuyanon kag dili matinoohon nga mga nagapakasumulonod kay Kristo, nga nagapakaignorante sing hungud nahanungud sa buluhaton sang aton maloloy-on nga Pinakamataas nga Saserdote. Sa landong nga pag-alagdan, kon ang pinakamataas nga saserdote magsulud sa labing balaan nga hulut, ang tanan nga inanak ni Israel ginakinahanglan sa pagtipon sa palibut sang sanktuaryo, kag sa labing solemne nga bagay magpapaubus sang ila mga kalag sa atubangan sang Dios, agud nga mabaton nila ang kapatawaran sang ila mga sala, kag dili pagsikwayon gikan sa katilingban. Daw ano pagid ka kinahanglan sa sining matuud na nga pagpanumbas nga mahangpan naton buluhaton sang aton Pinakamataas nga Saserdote, kag hibaloan kon ano nga mga katungdanan ang ginakinahanglan sa aton.AP 301.2

  Ang tawo dili sa wala sing katalagman makasikway sang mga paaman nga ginapadala sang Dios sa ila tungud sa Iya kalooy. May isa ka balita nga ginpadala sang langit sa kalibutan sa mga adlaw ni Noe, kag ang ila kaluwasan nagasandig sa ila pagpakamahal sadtong mga balita. Tungud kay ginsikway nila ang paaman, ang espiritu sang Dios nakuha gikan sa malauton nga kaliwatan, kag nagkaladula sila sa tubig sang anaw. Sa panag-on ni Abraham, ang kalooy naguntat sa pag-ampo sa mga malauton nga mga pumuluyo sang Sodoma, kag tanan sila, luwas lamang kay Lot kag iya asawa kag duha ka kabataan nga babae, nagkaladula sa kalayo nga ginpadala gikan sa langit. Amo man sa mga adlaw ni Kristo. Ang Anak sang Dios nagsiling sa dili matinoohon nga mga Judio sa sadto nga kaliwatan, “Ang inyo balay ginabayaan sa inyo nga hublas.” Mateo 23:38. Kon magtamud kita sa katapusan nga mga adlaw, ang amo man nga gahum nga walay katubtuban nagasiling, nahanungud sa sadtong “Wala magbaton sang gugma sang kamatuuran, agud magkalaluwas,” “Bangud sini man, ang Dios nagpadala sa ila sang katandus sang sayup, agud nga magtoloo sila sa kabutigan; agud nga pagpanghukman ang tanan nga mga wala magtoloo sang kamatuurn, kondi nga nahamut-an nila ang pagkadimatarung.” 2 Tesal. 2:10-12. Sanglit kay ginsikway nila ang pagtudlo sang Iya mga pulong, ginkuha sang Dios ang Iya espiritu, kag pabayaan sila sa mga daya nga ila ginahigugma.AP 301.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents