Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang mga Sinulat amo ang Magatapat sa Paghukum

  Ang mga tolon-an nga napanulatan sa langit, nga nasulatan sang mga ngalan kag mga binuhatan sang mga tawo, amoang magatapat sang sentensia sang paghukum. Si manalagna'ng Daniel. nagsiling. “Ang hukum naglingkod kag naghulumlad ang mga tolon-an.” Ang manugbugna nga nagasaysay sang amo man nga tolon-an nagdugang, “Ginhumlad ang isa liwan ka tolon-an, nga amo ang sa kabuhi: kag ginpanghukman ang mga minatay siling sang ila mga binuhatan, tungud sang mga butang nga napanulat sa mga talon-an.” Bugna 20: 12.AP 336.1

  Ang tolon-an sang kabuhi napanulatan sang mga ngalan sang tanan nga nakasulod sa pag-alagdan sang Dios. Si Jesus nagsugo sa iya mga disipolos “magkalalipay kamo, nga ang inyo mga ngalan nasulat sa mga langit.” Lukas 10: 20. Si San Pablo naghambal sang iya mga matutum nga mga masigkamanugpangabudlay, “nga ang ila mga ngalan yara sa tolon-an sang kabu-hi.”*Plipos. Si Daniel nga nagatamud sa “panag-on sang kalilisdan nga wala gid sing kaangay,” nagsiling nga ang mga tinawo sang Dios pagaluwason,” ang bisan sin-o nga makita nga nasulat sa tolon-an.” Kag ang manugbugna nagsiling nga ang makasulud lamang sa banwa sang Dios amo yadtong ang ila mga ngalan “napanulat sa tolon-an sang kabuhi sang Kordero.” Daniel 12: 1; Bugna 21: 27.AP 336.2

  Ang “tolon-an nga handumanan” nasulat sa atubangan sang Dias, kag sa iya nasulat ang mga maayo nga mga binuhatan sang “nagakahadluk kay Jehoba, kag nga sa mga nagapakamahal sa Iya ngalan.” Malakias 3: 16. Ang ila mga pulong sa pagtoo ang ila mga buhat sa paghigugma, ginapanulat sa langit. Si Nehemias nagahambal sini sang iya pagsiling, “Dumduma ako, oh Dios ko ... kag indi pagpanasa ang akon buhat nga maloloy-on, nga ginhimo ko sa Balay sang Akon Dios.” Nehemias 13:14. Sa to..on-an sang handumanan sang Dios ang tagsatagsa ka buhat sang katarungan ginapakadilimamalatyon. Dito ang tagsatagsa ka panulay ginbatoan, ang tagsatagsa ka kalautan dinaug, ang tagsatagsa ka pulong sa kalolo nga pinapahayag, ginasulat sing dimasinalaypon. Kag ang tagsatagsa ka buhat sa pagbatas, ang tagsatagsa ka pag-antus kag kasubu nga ginbatas tungud sa kay Kristo, ginasulat. Ang manugsalmo nagsiling, “Ang akon mga pagbalikbalik ginisip mo. Isulod sa imo saro ang akon mga luha; wala bala sila sa imo tolon-an” Salmos 56:8.AP 336.3

  Yara man ang mga sinulatan sang mga sala sang tawo. “Kay ang tanan nga binuhatan pagadalhon sang Dios sa hulukmanan upod sang tanan nga natago, bisan maayo, bisan malain sia.” “Ang tanan nga mga pulong nga walay pulus, nga ginapamulong sang mga tawo, magahatag sing hiusay sa adlaw sang paghukum.” Ang manluluwas nagsiling, “Tungud sang imo mga pulong pagapakamatarungon ka, kag tungud sang imo mga pulong pagatagudilian ka.” Manugwali 12:14; Mateo 12:36,37. Ang mga tinago nga mga tuyo kag mga motivo magapahayag nga dili masayup sa kasululatan; kay ang Dios, “magaiwag man sadtong natago sa kadudulman, kag nagapahayag sang mga tuyo sang mga tagiposoon.” 1 Kor. 4:5. “Yari karon, nasulat na ini sa atubangan nakon.” .... ang inyo mga kalautan, kag ang mga kalautan sang inyo mga ginikanan sing tingub gid, siling ni Jehoba.” Isaias 65:6, 7.AP 337.1

  Ang tagsatagsa ka binuhatan sang tawo magaagi liwan sa atubangan sang Dios, kag nasulat nga sa katutum okon sa dili katutum. Sa tupad sang tagsatagsa ka ngalan sa mga tolonan sang langit nasulat, sa labi gid ka makahaladlok nga pagkasibo, ang tagsatagsa ka pulong nga sayup, ang tagsatagsa ka buhat nga sa kahikaw, ang tagsatagsa ka katungdanan nga wala matuman, kag ang tagsatagsa ka sala nga tinago, upod sang tanan nga mga mautihon nga daya. Ang paaman nga ginpadala sang langit nga ginsikway, ang mga tion nga ginuyang, ang mga kahigayonan nga wala mapusli, ang mga influensia nga nahimo niya sa kayohan okon sa kalainan, upod sang iya malapad nga mapatubas, tanan ginasulat sing padason sang magsusulat nga manugtunda.AP 337.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents