Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pag-uswag sang mga Malauton

  Ang tinagu nga kaako sang Dios nga nagtugot nga ang mga matarung mag-antus sang paghingabut sa kamut sang mga malaut, nagapalibug sing daku sa madamu nga mga maluya sing pagtoo. Ang iban buut na sa pagbulag sang ila pagsalig sa Dios, tungud kay iya nga gintugutan ang labing malaut nga mga tawo sa pag-uswag; kay yadtong mga maayo kag mga putli ginsakit kag ginpakalisud sang ila mapintas nga gahum. Ini among pakiana nga sa iya wala kita sing mahimo. Ang Dios naghatag sa aton sing nagakaigo nga kasanagan sang Iya gugma, kag dili naton pagduliaduhaan ang Iya ikaayo tungud lamang kay dili kita makahangup sapagpanghikot sang Iya Kaako.AP 41.1

  Ang Manluluwas nagsiling sa iya mga disipolos, “Magpanumdum kamo sang pulong, nga akon ginsiling sa inyo; ang ulipon indi labi sa iya Ginoo. Kon ginhingabut ako nila, pagahingabuton man nila kamo.” Juan 15:20. Si Jesus nag-antus tungud sa aton sing labi sang sa gin-antus sang Iya mga sumulunod sa kamut sang mga mapintas kag mga malauton nga mga tawo. Yadtong mga gintawag sa pag-antus sang mga pagsakit kag pagmartir, nagasunod lamang sa mga tikang sang minamahal nga Anak sang Dios.AP 41.2

  “Ang Ginoo wala magapadugay sang Iya takga.” Pedro 3:9. Siya wala nagakalimut ni nagapatumbaya sa iya mga inanak; apang ginatugutan Niya ang mga malauton sa pagpakita sang ila matuud nga karakter agud nga wala sing sin-o man nga nagahandum sa pagbuhat sang Iya kabubut-on nga madayaan na banungud sa ila.Sa liwan, ang mga matarung ginabutang sa dabdab sang pagpakalisud, agud nga sila sa ila kaugalingon mapaputli; agud nga sa ila ang iban makapanganinaw sang kaputli sang kamatuuran kag pagkadiosnon; kag agud man nga ang ila malig-on nga dalan magahimalaut sa mga dili Diosnon kag dili matinoohon.AP 42.1

  Ang Dios nagtugut sa mga malauton sa pag-uswag, kag sa pagpahayag sang ila pagkamaawayon batok sa Iya, agud nga sang mabuta 11a nila ang sulukban sang ila kalautan, ang tanan makakita sang Iya pagkatarung kag pagkamaloloy-on sa paglaglag sa ila. Ang adlaw sang iya pagtimalus nagaabut sing madali, nga ang tanan nga naglapas sang Iya kasugoan kag nagsakit sa Iya mga tinawo makakita sang matarung nga balus sa ila mga buhat; kon ang tagsatagsa ka buhat sa kapintas kag dili katarungan sa mga matutum nga mga tawo sang Dios pagasilutan subung nga ila gid nahimo sa kay Kristo.AP 42.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents