Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Oras sa Pag-usisa

  Ang buluhaton sa paghukum sa pag-usisa kag sang pagpamanas sang mga sala dapat nga matuman sa wala pa ang ikaduha nga pagkari sang Ginoo. Sanglit kay ang mga minatay pagahukman siling sa mga nasulat sa mga tolon-an, dili mahimo pa nga pagapamanason ang mga sala sang tawo tubtub nga matapus ugaling ang paghukum sa pag-usisa sang ila mga binuhatan. Apang si apostol Pedro naghambal sing maathag nga ang mga sala sang mga tumoloo pagapamanason kon “mag-abut ang mga panag-on sang kahamungaya gikan sa atubangan sang Ginoo. Kag igapadala niya si Jesukristo.” Binuhatan 3:19, 20. Kon matakup ang paghukum sa pag-usisa, si Kristo magaabut, kag ang iya balus upod sa Iya sa paghatag sa tagsatagsa ka tawo siling sang iya mga binuhatan.AP 341.3

  Sa landong nga buluhaton ang pinakamataas nga saserdote, sang mahimo na niya ang pagpanumbas tungud sa Israel, magagowa kag pakamaayohon ang katilingban. Amo man si Kristo, sa pagtakup sang Iya buluhaton subung nga isa ka mananabang, magapahayag “sa walay sala sa mga nagahululat sa Iya sa kaluwasan,“ Heb. 9: 28. sa pagpakamaayo sang iya magahululat nga mga tinawo sang kabuhi nga walay katapusan. Subung nga ang saserdote, sa iya pagkuha sang mga sala gikan sa sanktuaryo, igatuad niya sa olo sang kanding sa kay Asasel, amo man si Kristo magabutang sini tanan nga mga sala sa kay Satanas, ang punoan kag manugpa-ukad sang sala. Ang kanding sa kay Asasel nga nagadala sang sala sang Israel, ginapadala sa malayo “sa duta nga wala ginapuy-i;' Leb. 16:22. amo man si Satanas, nga magadala sang pagpakamalaut sang sala nga iya ginpabuhat sa mga tinawo sang Dios, sa sulud sang isa ka libo ka tuig pagabilanggoon sa duta, nga sa amo nga panag-on manginhublas, wala sing pumuluyo, kag sa katapusan magaantus sia sang bug-os nga silot sa sala sa kalayo nga magalaglag sang tanan nga mga malauton. Busa ang daku nga piano sa pagpanubus makadangat sang iya katumanan sa katapusan nga pagwala sang mga sala, kag pagluwas sa tanan nga buut sa pagsikway sang malaut.AP 341.4

  Sa dag-on nga gintangdu sa paghukum—sa katapusan sang 2300 ka mga adlaw, sang tuig 1844—ang pagpang-usisa kag ang pagpamanas sang mga sala nagpamuno. Ang tanan nga nagbaton sa ila kauglingon sang ngalan ni Kristo magaagi sa labing ma-id-id nga pag-usisa. Buhi kag mga minatay sila tanan pagahukman siling sang ila mga binuhatan, tungud sang mga butang nga napanulat sa mga tolon-an.”AP 342.1

  Ang mga sala nga wala mahinulsuli kag masikway dili pagpatawaron, kag dili pagpanason sa tolon-an nga nasulatan sa iya, kondi magpabilin sa pagpamatuud batok sa makasasala sa adlaw sang Dios. Ayhan nahimo niya ang iya malaut nga buliat sa kapawa sang adlaw okon sa dulum sang gab-i; apang sila pagapamuksan kag ipahayag sa atubangan Sadtong Isa nga aton pagahatagan sing husay sang tanan. Ang mga manugtunda sang Dios nagatamud sa tagsatagsa ka sala, kag ila ginasulat sing dili masinalaypon. Ayhan matago ang sala, mapanghiwala, matabonan sa amay, sa iloy, sa asawa, sa mga kabataan, kag sa mga kaupod; nga wala sing sin-o nga makahunahuna sing bisan diutay lamang kondi ang tagbuhat sang sala: apang nabuksan sila atubangan sang mga pumuluyo sa langit. Ang kadulum sang labing madulum nga gab-i, ang katago sang tanan nga daya nga mga buhat, dili pa igo nga makagtabon sang bisan isa ka hunahuna gikan sa ihibalo sang Walay Katubtuban. Ang Dios may himpit nga sinulat sang tagsatagsa ka buhat nga dili matarung. Dili sia madayaan sang dagway sang pagkadiosnon. Wala sia nagasayup sa iya pag-usisa sang mga karakter. Ang mga tawo ayhan mdayan sadtong mga madauton sing tagiposoon, apang ang Dios nagatungkad sang tanan nga mga tinago, kag makabasa sang nasulud nga kabuhi.AP 342.2

  Daw ano ka solemne nga hunahuna! Isa ka adlaw masunod sa isa ka adlaw, magaligd sing dayon, nga may dala nga lulan nga mga sinulat para sa tolon-an sa langit. Ang mga pulong nga mabungat sing makaisa, ang mga buhat nga nahimo sing makaisa, dili na mapabalik. Ang mga manugtunda nagsulat sang tanan nga maayo kag malain. Ang labing daku nga mandadaug sa duta dili makapabalik sang mga sinulat sang bisan isa lamang ka adlaw. Ang aton mga buhat, ang aton mga pulong, bisan pa ang aton labing tinago nga mga hunahuna, may iya nga kabug-at nga magatapat sang aton palaabuton nga sa kahamungayaan okon sa kangitngitan. Bisan nga aton sila malipatan, magahatag sila sing pagpamatuud sa pagkamatarung okon pagtagudili sa aton.AP 343.1

  Subung nga ang sibo nga panguyahon mahuwad sing labi ka himpit sa matindlo nga plaka sang artista, amo man ang mga karakter ginahuwad sing matutum sa mga tolon-an sa ibabaw. Apang daw ano ka diutay nga paghalong ang aton ginabatyag nahanungud sina nga sinulat nga panagtamdon sang langitnon nga mga tinuga. Kon abi ang kumbong nga naga-ulot sa makita kag sang dili makita nga kalibutan mahin hin kag ang mga inanak sang tawo makakita sa mga manugtunda nga nagasulat sang tagsatagsa ka pulong kag buhat, nga ila pagaatubangon liwan sa pahukum, pila ayhan ka mga pulong nga nagaawas sa aton mga bibig sa matag-adlaw ang napunggan nga wala mahambal; pila ka mga buhat ang kunta nabilin nga wala mahimo.AP 343.2

  “Ang nagatabon sang iya paglapas, indi magauswag, apang ang nagatuad sa ila kag nagabiya sa ila, makadangat sing kalooy.” Hulubaton 28:13. Kon yadtong mga nagatago kag nagapamalibad sang ila mga kasaypanan makakita kon ano ang kalipay ni Satanas sa ila, kon daw ano ang iya pagpakahuya sa kay Kristo kag sa mga balaan nga mga manugtunda sang ila mga buhat, magadali sila sa pagpanuad kag sa pagsikway sang ila mga sala. Bangud sa kasaypanan sa mga karakter, si Satanas nagapanghikot sa paggahum sang bug-os nga painoino kag nahibaloan niya nga kon ini nga mga kasaypanan paghuptan gihapon, magadaug sia. Busa nagatinguha sia sing dayon sa pagdaya sa mga sumulonod ni Kristo bangud sa iya makamamatay nga mga limbong nga dili mahimo sa tawo ang pagdaug. Apang si Jesus nagaampo tungud sa ila sang Iya napilas nga mga kamut, sang iya binunu nga kilid, kag Sia naghambal sa tanan nga buut magsunod sa Iya, “Ang akon bugay tuman sa imo.” 2 Korinto 12:19. “Dalha ninyo ang akon singkaw sa inyo, kag magtoloon kamo sa akon, kay ako amo ang mahagup kag mapainubuson sing tagiposoon, kag makakita kamo sing kapahuwayan sa inyo mga kalag. Kay ang akon singkaw malum-ok, kag mamag-an ang akon dala.” Mateo 11:29, 30. Busa wala sing magkabig nga ang ila kakulangan dili mabulong. Ang Dios magahatag sing pagtoo kag bugay sa pagdaug sa ila.AP 344.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents