Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  26: Ang Galamiton Sang Malaut nga Mga Espiritu

  Ang kaangtanan sang makita kag dili raakita nga kalibutan, ang pag-alalagad sang mga manugtunda sang Dios, kag ang galamiton sang mga malaut nga mga, espiritu, napahayag sing maathag sa mga Kasulatan, kag nasamay sing dili mabulag sa istoria sang katawohan. May yara nga nagatubu karon nga pagtoo sa dili pagpati nga may yara nga nagakabuhi nga malaut nga mga espiritu, kag yadtong mga balaan iya nga mga manugtunda nga “nagaalagad sa ila nga mga manunubli sang kaluwasan,” Hebreo 1:14. ginakabig sang kadam-an nga mga espiritu sang mga minatay. Apang ang mga Kasulatan dili lamang nagatudlo nga may yara nga mga manugtunda, nga maayo kag malain, kondi nagahatag sing dili mabaisan nga pamatuud nga ini sila dili mga espiritu nga naggowa sa lawas sang patay nga tawo.AP 371.1

  Sa wala pa ang pagtuga sa tawo, may yara na nga daan nga manugtunda, tungud kay sang pagpahamtang sang sadsaran sang duta, “nagadalayaw sa iya sing tingub ang tanan nga mga kabitoonan sang kaagahon, kag nagakulugyaw ang tanan nga mga Anak sang Dios.” Job 38:7. Sa tapus sang pagpakasala sang tawo, ginpadala sang Dios ang manugtunda sa pagbantay sang kahoy sang kabubi, kag ini sang wala pa sing namatay nga ta wo. Ang mga manugtunda sa kinaugali mga labawlabaw sa tawo; tungud kay ang manugsalmo nagsiling nga ang tawo nahimo “nga kubuskubus sa mga manugtunda.” Salmos 8:5.AP 371.2

  Ginasugiran kita sa Kasulatan sang kadamuon, sang gahum kag himaya, sang mga langitnon nga mga tinuga, sang ila kaangtanan sa pagbulut-an sang Dios, kag sang ila mga kaangtanan sa buluhaton sa pagpanubus. “Ginpahamtang ni Jehoba sa mga langit ang iya lingkoran nga harianon, kag ang iya ginharian nagagahum sa ibabaw sang tanan.” Kag, ang siling sang manalagna, “Nabatian ko ang tingug sang madamu nga mga manugtunda, nga nagalibot sa lingkoran nga harianon.” Sa atubangan nga hulot sang Hari sang mga hari, nagahululat sila—”mga manugtunda, nga makagagahum sa kabakuran,” “mga manughikot niya, nga nagahimo sang iya kabubut-on,” “nagasulunod sa tingug sang iya pulong.” Salmos 103:19-21. Bugna 5:11. Napulo ka libo ka mga napulo ka libo kag linibo ka mga linibo, ang nakit-an ni Daniel nga mga langitnon nga mga manugtunda. Si Apostol Pablo naghambal sa ila nga “linaksalaksa nga manugtunda.” Daniel 7:10; Heb. 12:22. Subung nga mga sologoon sang Dios, nagapalakadto pakari sila kaangay “sang bayhon sang mga kilat,“ Ezek. 1:14. tama ka silaw ang ila himaya kag tama ka dasig sang ila paglupad. Ang manugtunda nga nagpakita sa lulubngan sang Manluluwas, ang iya pamayhon “subung sang isa ka kilat, kag ang iya panapton maputi nga subung sang niebe,” nakapakurug kag nakapahadluk sa mga bantay, kag “nagkalahimo nga daw mga patay.” Mat. 28:3. Sang si Senakerib, ang matinaastaason nga hari sa Asur, nagpakahuya kag nagpasipala sa Dios, kag pahadlukon ang mga Israel nga iya pagapanlaglagon, “nahanabu nga, sang amo gid nga gab-i, naggowa ang manugtunda ni Jehoba, kag ginpilas niya sa dulugan sang Asur ang isa ka gatus kawaloan kag lima ka libo.” May yara nga “nagpanas sang tanan nga mga maisug nga manug-away, kag ang mga manugdumala, kag ang mga pangolo,” gikan sa kasoldadosan ni Senakerib. “Kag nagpauli sia nga may kahuya sa nawong sa iya duta.” Hari 19:35; 2 Kron. 32:21.AP 372.1

  Ang mga manugtunda ginapadala sa pagbuhat sing mga paghikalooy sa mga inanak sang Dios. Ginpadala sia sa kay Abraham, nga may mga saad sa pagpakamaayo; sa gawang sang Sodoma, sa pagluwas sa matarung nga si Lot gikan sa paghukum nga kalayo; sa kay Elias, sang buut na sia mamatay sa kabudlay kag sa gutum sa kahanayakan; sa kay Eliseo, nga may mga kangga kag mga kabayo nga kalayo nga naglibot sa diutay nga banwa nga ginpuguhan sa iya sang iya mga kaaway; sa kay Daniel, sang nagapangita sia sang langitnon nga kaalam sa korte sang hari nga pagano, kag sang pagsulud sa iya sa lungib sang mga leon; sa kay San Pedro, nga ginhukman sa kamatayon sa makangilidlis nga bilanggoan ni Herodes; sa mga binilanggo sa Pilipos; sa kay San Pablo kag sa iya mga kaupdanan sa kagab-ihon sang bagyo sa dagat; sa pagbukas sang painoino ni Kornelio sa pagbaton sang Balita; sa pagsugo sa kay San Pedro nga may balita sang kaluwasan sa mga dumuloong nga genttil, —busa ang mga balaan nga mga manugtunda, sa tanan nga panag-on, nag-alalagad sa mga tinawo sang Dios.AP 373.1

  Ang manugtunda nga manugbalantay ginhatag sa tagsatagsa ka sumulonod ni Kristo. Ining langitnon nga mga manugbantay nagatambag sa mga matarung sa gahum sang mga malaut. Ini ginkilala ni Satanas sa Iya kaugalingon sang iya pagsiling, “Nahadluk bala si Job sa Dios sa walay pulus? Wala mo bala pagbutangi sing kudal sa palibut niya kag sa palibut sang iya balay, kag sa palibut sang tanan nga iya?” Job 1:9, 10. Ang galamiton nga ginahimo sang Dios sa pagbantay sa Iya mga tinawo napahayag sa mga pulong sang manugsalmo, “Ang manugtunda ni Jehoba nagapahamtang sing dulugan sa palibut sang mga nagakalahadluk sa iya, kag ginaluwas niya sila.” Salmos 34:7. Ang siling sang Manluluwas sang iya paghambal sadtong magatoloo sa iya, “Mag-andam kamo nga indi kamo maghikay sa isa sining mga magamay; kay nagasiling ako sa inyo, nga ang ila mga manugtunda sa mga langit, nagatan-aw gihapon sang nawong sang akon Amay nga ara sa mga langit.” Mateo 18:10. Ang mga manugtunda nga gintangduan sa pag-alalagad sa mga inanak sang Dios makapalapit sa tanan nga oras sa Iya atubangan.AP 373.2

  Busa ang mga tinawo sang Dios, nga nabuksan sa manugdaya nga gahum kag wala nagakatulog nga malisia sang principe sang kadudulman, kag nagalibag sa tanan nga kusug sang kalautan, ginapasalig sang walay langan nga pagbantay sang mga langitnon nga manugtunda. Kag wala ginhatag ina nga pagpasalig sa wala man sing kinahanglan. Kon ang Dios nagtugut sa Iya mga inanak sing saad sang bugay kag pagbantay, ina tungud kay may yara nga gamhanan nga mga galamiton sang kalautan nga ila pagasugataon, —galamiton nga madamu, malig-on sa ila tinutuyo, kag wala nagakataka, nga ang ila pagkamakadadaut kag gahum wala sing isa nga magpakaignorante kag magpabungol sa dili pagpamati nga mahilway sa katalagman.AP 374.1

  Ang mga malaut nga mga espiritu, nga mga tinuga sa kamunoan nga mga walay sala, kaangay sa kinaugali, sa gahum kag himaya sa mga balaan nga mga tinuga nga mga sologoon na karon sang Dios. Apang nagkalahulog sila tungud sa sala, naghinimbon sila sing tingub sa pagpakahuya sa Dios kag sa mga tawo. Nakig-impon sila sa kay Satanas.sa iya pagrebok sa pagbulut-an sang Dios, kag kaupod man sa iya ginpanubol gikan sa langit, sila, sa tanan nga panag-on nga nagsululunod, nagtingub sa kay Satanas, nagabulig sa iya sa iya pagpakig-away batok sa langitnon nga kagamhanan. Ginasugiran kita sa Kasulatan sang ila paghinimbon kag pagbulut-an, sang ila nagkalainlain nga palangakuan, sang ila kaalam kag pagkalalang, kag sang ila malaut nga mga tinutuyo batok sa paghidaet kag kahimayaan sang mga tawo.AP 374.2

  Ang istoria sang Daan nga Katipan kon kaisa nagasambit sang ila pagkabuhi kag pagpanghikot; apang sa dag-on nga si Kristo diri sa duta ang mga malaut nga mga espiritu nagpakita sang ila gahum sa labi gid kaathag nga bagay. Si Kristo nagkari sa pagsulud sa piano nga ginpahito sa pagtubus sa tawo, kag si Satanas nagtapat sa pagbayaw sang iya gahum sa paggahum sang kalibutan. Natigayon niya ang pagtukud sing panimbahon sa mga diosdios sa kada bahin sang duta Juwas lamang sa duta sang Palestina. Sa amo nga duta nga wala magpadaug sing bug-os sa gahum sang manunulay, nagkari si Kristo sa pagpabanaag sa mga tawo sang kapawa sa langit. Diri ang duha ka nagabuungbuung nga gahum nagaangkon sang pagkamakagagahum. Si Jesus naga-untay sang iya mga butkon sa paghigugma, nga nagaagda sa tanan nga buut sa pagpangita sing kapatwaran kag paghidaet sa iya. Ang kasoldadosan sang kadudulman nakakita nga wala sila sing gahum nga dayon, kag ila nahangpan nga kon ang buluhaton ni Kristo magmabungahon, ang ila gahum sa dili madugay matapus. Si Satanas naakig subung sang nahigtan nga leon, kag sa daku nga bugal iya ginpakita ang iya gahum sa lawas kag sa kalag sang tawo.AP 374.3

  Ang kamatuuran nga ang tawo gingahuman sang yawa, nasaysay sing maathag sa Bag-ong Katipan, Ang mga tawo nga ginasakit sa sini nga bagay dili lamang nagaantus sang balatian nga nabangud sa kinaugali. Si Kristo may himpit nga paghibalo sang butang mga Iya ginaalima Iya ginkilala ang tadlong nga pagtambong kag pagpanghikot sang mga malaut nga espiritu.AP 375.1

  Ang halimbawa sang ila kadamoon, gahum kag dumut, kag sang gahum kag kalooy man ni Kristo, nahatag sa kasulatan sa iya pag-ayo sang mga yawan-on sa Gadara. Ining kailong mga yawan-on, nga nagapamugras sang tanan nga gapus nila, nga nagalulubag, nagabolora, nagapuno sang kahawaan sang ila paninggit, nagapintas sang ila kaugalingon, kag sadtong magapalapit sa ila. Ang ila nagadulugo kag naliwan nga mga lawas kag nagkalaglag nga hunahuna nagapakita sing isa ka talan-awon nga nagapalipay sa principe sang kadudulman. Ang isa ka demonio nga naggahum sa isa ka umalantus nagsiling, “Legion ang akon ngalan, kay madamu kami.” Markos 5:9. Sa kasoldadosan nga Romanhon ang isa ka legion nahimo sa sumugod sa tatlo hasta sa lima ka libo ka mga tawo. Ang kasoldadosan ni Satanas ginapangolohan sing kinabon man, kag ang isa ka kabon nga natungdan sini nga demonio may kadamoon nga dili magkulang sa isa ka legion.AP 375.2

  Sa sugo ni Jesus ang mabigku nga espiritu naghalin sa tawo nga ila ginsudlan, kag ila ginbilin sila nga nagapungko sing inalinong sa tiilan sang Manluluwas, nga mga dinaug, mahibaloanon, kag malolo. Apang ang mga demonio nagtabog sang isa ka daku nga kinabon sang mga baboy sa dagat; kag sa mga pumuluyo sa Gadara ini nga mga kaperdeban labi pa sa pagpakamaayo nga nahatag ni Kristo, kag ang Langitnon nga Manugpaayo ila ginpangabay sa pagbalin. Ini amo ang patubas nga gintuyo ni Satanas nga himoon. Bangud sa pagbutang sang ila pamasol sa kay Jesus bangud sini nga kaperdehan, napukaw niya ang maiyaiyahon nga kahadluk sang mga tawo, kag punggan sila sa pagpamati sa Iya mga pulong. Si Satanas nagasumbung gihapon sa mga Kristohanon nga amo sila ang kabangdanan sang mga kalaglagan, desgracia, kag mga pag-antus, sa baylo sa pagbutang sang pagpakahuya sa sadtong natungdan sa iya, —sa iya kaugalingon kag sa iya mga galamiton.AP 376.1

  Apang ang mga tuyo ni Kristo dili masablagan. Gintugutan niya ang mabigku nga espiritu sa paglaglag sang pinanong nga mga baboy sa pagsabdong sa sadtong mga Judio nga nagasagud sining mabigku nga sapat tungud lamang sa kuarta. Kon wala nagpunggi ni Kristo ang yawa, ginpanglumus kunta niya sa dagat dili lamang ang mga baboy kondi pati pa ang mga bantay kag ang tag-iya. Ang pagluwas sa mga bantay kag mga tag-iya nabangud tanan sa Iya gahum, nga gingamit sing mahinuklogon sa pagluwas sa ila. Labut pa, ini nga hitabu gintugutan sa pagkahanabu agud ang mga disipolos makakita sang mapintas nga gahum ni Satanas sa tawo kag sa mga sapat. Ang Manluluwas naghandum nga ang Iya sumulonod maghuput sing kaalam nahanungud sa kaaway nga ila pagasugataon, agud nga dili sila madayaan kag madaug sang iya mga pahito. Iya man yadto kabubut-onAP 376.2

  nga ang mga tawo sa sina nga duta makakita sang Iya gahum sa pagbugras sang mga gapus ni Satanas kag pamuhi-an ang iya mga bihag. Kag bisan nga si Kristo naghalin sa Iya kaugalingon, ang mga tawo nga linuwas sing makatilingala, nabilin nga nagabalantala sang kalooy sang ila Manluluwas.AP 379.1

  Ang iban nga mga hitabu nga may kaangay-angay man sini sing kinaugali napanulat sa mga Kasulatan.” Tan-awa, Mar. 7:26-30; Mat. 12:22; Mar. 9:17-27; Lukas 4:33-36.AP 379.2

  Yadtong mga ginahuptan sang mga yawa sa masunsun ginapahayag nga mga tawo nga yara sa kahimtangan sa daku nga pag-antus; apang may yara nga wala malakip sa sini nga kahimtangan. Agud lamang nga makakuha sing gahum nga mataas (sobrenatural), ang iban nagabaton sang mga influensia ni Satanas. Ini sila sa pagkamatuud wala nagaaway sa yawa. Sa sini nga kabon natungud yadtong mga may espiritu sa pagkamanugpakot,—si Simon Magus, si Elimas, kag ang bata nga dalaga nga nagsunodsunod sa kay San Pablo kag kay San Silas sa Pilipos.AP 379.3

  Wala na sing may daku nga katalagman gikan sa influensia sang malaut nga espiritu sang sa sadtong nagapanghiwala sang pagkabuhi kag pagpanghikot sang yawa kag sang iya mga manugtunda, nga batok sa tuhoy kag bugana nga pamatuud sang mga Kasulatan. Sa wala kita'y kaalam nahanungud sang ila mga daya, may ila sila nga dili maisip nga bentaha; madamu ang nagapalamati sa ila mga hutik kag nagahunahuna sila nga nagasunod sila sang ginatudlo sang iya kaugalingon nga kaalam. Ini amo ang kabangdanan nga sang nagahilapit kita sa katapusan nga panag-on, sang si Satanas nagapangabudlay upod sang daku nga gahum sa pagdaya kag paglaglag, ginapalapta niya sa bisan diin lamang ang pagtoo nga wala sia sing pagkabuhi. Iya nga pahito ang pagtago sang iya kaugalingon kag sang mga paagi niya sa pagpangabudlay.AP 379.4

  Ang gahum kag ang malaut nga hinyo ni Satanas kag sang iya mga sumulonod magapahadluk sa aton, kon dili lamang abi nga makakita kita sing dalangpan kag kaluwasan sa labing labaw nga gahum sang aton Manunubus. Ginalig-on naton sing maayo ang aton mga balay sing mga pintal kag mga kandado sa pag-apin sang aton mga pagkabutang kag kabuhi gikan sa mga malaut nga mga tawo, apang lalagsa lamang naton ginadumdum ang mga malaut nga mga manugtunda nga nagatinguha sa gihapon sa pagpalapit sa aton, nga sa iya mga pagpakigsumpong wala kita'y paagi sa pagpanagang sa aton kaugalingon nga kusug. Kon sila matugutan magagumon sila sang aton painoino, magaguba kag magasakit sang aton mga lawas, magalaglag sang aton mga pagkabutang kag sang aton kabuhi. Ang ila gihapon nga ginakalipayan amo ang mga pagkailo kag mga pagpanlaglag. Kalahadlukan ang kahimtangan sadtong nagabato sa gahum sang langit, kag magpasakup sa mga panulay ni Satanas, tubtub nga ang Dios magsikway sa ila nga pagahuman sang mga malaut nga mga espiritu. Apang yadtong mga nagasulunod sa kay Kristo manginwalav katalagman sa gihapon sa idalum sang Iya mga pagbantay kag pagtatap. Ang mga manugtunda nga labaw sa kusug ginapadala gikan sa langit sa pagluwas sa ila. Ang mga malaut dili makalakad sa bantay nga ginabutang sang Dios sa palibut sang Iya mga tinawo.AP 379.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents