Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  31: Ang Palaabuton nga Kagamo

  Sumugod sa ginkamunoan sang daku nga inaway sa langit, tuyo nga daan ni Satanas ang paghulogr sang kasugoan sang Dios. Ang pagtuman sini amo ang kabangdanan sang iya pagrebok batok sa Manunuga; kag bisan nga ginsubul sia gikan sa langit, ginahimo niya sing dayon ang amo man nga pagpakig-away sa duta. Ang pagdaya sa tawo, agud nga matuytuyan sila sa paglapas sang mga kasugoan sang Dios, amo ang tuyo nga iya ginatinguhaan sing walay pahuway. Matuman ini bangud sa pagsikway sang tanan nga kasugoan, okon bangud sa pagdumili sang isa sang iya mga sugo, ang patubson amo man gihapon. Ang makasasala “sa isa,” nagapakita singpagtamay sa bug-os nga kasugoan; ang iya mga influensia kag mga huwaran yara sa sakup sang pagkamalinapason mangin “makasasala sia aa tanan.” Jakobo 2:10.AP 448.1

  Sa pagpangita sa paghatag sing pagtamay sa langitnon nga mga tulumanon, si Satanas nagbaliskad sang mga pagtulonan sang Biblia, kag ang kasaypanan nagtingub sa pagtoo sang mga linibo nga nagapakatomoloo sa Kasulatan. Ang katapusan nga daku nga inaway sa tunga sang kamatuuran kag kasaypanan amo lamang ang katapusan nga inaway sang mal.: wig nga inaway nahanungud sa sugo sang Dios. Sa sini nga naway nga aton karon ginasudlan,—isa ka inaway sa tunga sang mga kasugoan sang tawo kag sang mga kasugoan ni Jehoba, sa tunga sang Religion sang Biblia kag sang religion sang mga sugilanon (fabulas) kag mga pinalatonlaton (tradison).AP 448.2

  Ang mga galamiton nga magaimpon batok sa kamatuuran kag katarungan sa sini nga pina-indis-indis nagapanghikot na karon. Ang balaan nga pulong sang Dios, nga ginpalaton sa aton sa sina nga kabilihanan kag pag-antus kag dugo, ginapakamahal lamang sing diutay. Ang Biblia nadab-ut sang tanan, apang kulang lamang ang nagabaton sa iya subung nga matuud nga tuytuy sang kabuhi. Ang pagkainfidel nagalutaw sa kalaparon nga makatilingala, dili lamang sa kalibutan, kondi sa sulud gid sang iglesia. Madamu ang nakadangat sa pagpanghiwala sang pagtolon-an nga amo ang haligi sang pagtoo nga Kristohanon. Ang mga dalagku nga kamatuuran sang pagpanuga sang sila ginapahayag sang mga binugnaan nga mga magsusulat, ang pagkahulog sang tawo, ang pagpanumbas; kag ang pagkamapinadayonon sang kasugoan sang Dios, ginapanghiwala, sing bug-os okon sing bahin, sang kalabanan nga bahin sang kalibutan nga nagapaka Kristohanon. Linibo sang mga nagapalabugal sa ila kaugalingon sang ila kaalam kag pagka-independiente, ang nagakabig sa iya subung nga kasanagan sang pagkaluya ang pagbutang sing dili mationg nga pagsalig sa Biblia; nagahulunahuna sila nga ang pagbais sang mga Kasulatan magapahayag sang ila labaw nga talento kag mga kaalam, kag ipanaysay sing madulumo tagoon ang labing importante nga mga kamatuuran. Madamu sang mga ministro ang nagapanudlo sa ila mga tinawo, kag madamu nga mga profesor kag mga manunudlo ang nagatudlo sa ila mga tumuloon, nga ang kasugoan sang Dios nabaylohan okon nawala; kag yadtong nagakabig nga matarung gihapon ang iya mga ginakinahanglan, nga pagtumanon gid sing binatobato, ila ginahunahuna nga takus sa pagbaton sang pagyubit kag pagtamay. Sa pagsikway sang kamatuuran, ang mga tawo nagasikway sang iya Autor. Ang paglapak sang mga kasugoan sang Dios, ila nga ginapanghiwala ang kagamhanan sang manughatag sang Kasugoan.AP 449.1

  Wala sing sayup nga ginbaton sang kalibutan nga Kristohanon nga nagahampak sing maisugon batok sa kagamhanan sang Langit, wala na sing labi ka batok sa ginadikta pang katarungan, wala na sing maglabi ka laut sa iya patubas, sang sa pagtolon-an karon, nga nagalapnag sing madali, nga ang kasugoan sang Dios dili na tulumanon sang tawo. Ang kada nasion may iya nga kasugoan, nga nagasugo sing pagtahud kag pagkamatinumanon; wala sing pagbulut-an nga makapadayon nga wala sini; kag mahunahuna bala naton nga ang Manunuga sang langit kag sang duta wala iya sing mga Kasugoan nga magagahum sa mga tinuga nga iya ginhimo?AP 450.1

  Labi pa kaayo nga ang mga nasion magwala sang ila mga kasugoan, kag tugutan ang iya mga sinakup sa pagbuhat sang ila maluyagan, sang ipanghiwalaon sang gumalahum sang bug-os nga kalibutan ang Iya mga kasugoan, kag pabayean ang kalibutan nga wala sing talaksan sa pagpanghimalaut sa makasasala kag pagkamatarungon ang mga matinumanon. Kon ang talaksan sang katarungan masikway, ang dalan magabukas sa principe sang kalautan sa pagpatindug sang iya gahum sa duta.AP 450.2

  Sa bisan diin lamang ang langitnon nga kasugoan ginapanghiwala, ang sala nagauntat man sa pagpahayag sang iya kalaut, kag ang katarungan nga halandumon. Yadtong magdumili sa pagpasakup sa pagbulut-an sang Dios dili gid sa pagkainatuud takus sa paggahum sang iya kaugalingon. Bangud sa ila mga manuglaglag nga pagtolon-an, ang espiritu sa pagkadilimapinasakupon ginatanum sa mga tagiposoon sang mga kabataan kag mga pamatan-on, nga sa kinaugali mga din mainantuson sang pagpugung; kag ang katilingban nga walay kasugoan kag dunot amo ang iya patubson. Sang sila nagayubit sa pagkamatinoohon sadtong mga nagatuman sang ginakinahanglan sang Dios, kadam-an ang nagabaton sing makugihon sang mga daya ni Satanas. Ginahatag nila ang pag-gahum sa kailigbon, kag gawion ang sala nga nagapapanaug sing paghukum sa mga hentil.AP 450.3

  Yadtong nagatudlo sa mga tawo sa pagtiawtiaw sa kasugoan sang Dios, nagapanggas sang pagkadilimatinumanon, nga panag-anihon nga pagkadilimatinumanon. Kuhaa ang tanan nga pagpugung nga ginahatag sang langitnon nga sugo, kag ang mga kasugoan nga tawohanon dali kag isikway. Tungud kay ang sugo sang Dios nagadumili sang mga dili mataruug nga mga buhat, sang pagkaibug, sang pagbutig, kag mga daya, ang mga tawo banda sa paglapak sa iya kay nagasablag sang ila pag-uswag nga kalibutanon; apang ang patubas sang pagdula sini nga mga tulumanon isa ka daku nga wala mag-abut sa ila panghunahuna. Kon ang kasugoan dili na tulumanon, ngaa magakahadluk pa ang iban sa paglapas? Ang mga pagkabutang yara na sa katalagman. Ang mga tawo magakuha sang pagkabutang sang iya kaingod sing palugus; kag ang makusug magamanginmanggaranon. Ang kabuhi sa iya kaugalingon dili na pagatahoron. Ang sumpa sa kasal dili na magatindug nga balaan nga sagang sa pagbantay sang panimalay. Yadtong may gahum, sarang, kon buut niya, makakuha sang asawa sang ila kaingod sing palugos. Ang ikalima nga sugo isikway kaupod sang ikap-at. Ang mga anak dili magakabadluk sa pagkuha sang kabuhi sang ila mga ginikanan, kon sa sini nga bagay makuha lamang nila ang ginahandum sang ila dunut nga tagiposoon. Ang kalibutan nga lantip mahimo nga puluy-an sang pinanong sang mga makawat kag mga mamumuno kag ang hidaet, kalinong, kag kahilwayan madula sa duta.AP 450.4

  Ang pagtolon-an nga ang tawo nahubaran na sa katungdanan sa pagtuman sa mga ginakinahanglan sang Dios nagpaluya na sang kabaskug sang katunggdanan moral, kag nagbukas sang gawang sang baha nga kalautan sa pagkapan sang kalibutan. Ang pagkamalalison, ang malaut nga pangabuhi, ang mga kaduluntan naglambas sa aton subung sang makalulumus nga balud.AP 451.1

  Ang kalautan kag ang kadudulman nga espirituhanon nga naglutaw sa idalum sang pagkamangagahum sang Roma amo ang dili malikawan nga patubas sang iya pagtapak sang kasulatan; apang sa diin makita ang kabangdanan sang paglapnag sang pagkainfidel, ang pagsikway sang kasugoan sang Dios, kag ang patubas nga pagkadunut, sa idalum sang bugos nga kasanag sang kapawa sang balita sa panag-on sang ka hilwayan sa Religion? Sa karon sang si Satanas dili na makapugung sang kalibutan sa idalum sang iya paggahum bangud sa pagtagu sa ila sang mga Kasulatan, nagdangup sia sa isa liwan ka bagay sa pagdangat sang amo man nga tuyo. Ang paglaglag sang pagtoo sa Biblia nagatuman sang iya mga tinutuyo kaangay sang iya paglaglag sang Biblia sa iya kaugalingon. Bangud sa pagpasulud sang pagtoo nga ang kasugoan sang Dios dili na tulumanon, nadul-ong niya ang mgtawo sa paglalis kaangay sang sila ang mga ignorante sang iya mga tulumanon. Ang mga pangolo sang hinulaghulag bangud sa Domingo magapanudlo sang mga pagliwan nga kinahanglan sang mga tawo, nga palatukuran nga sugo sa Biblia; apang tungud kay may yara sa ila sini nga mga kinahanglan nga batok sa kasugoan sang Dios, ang Iya mga alagad dili makatingub sa ila. Wala sing makapakamatarung sa ila pagsikway sang mga sugo sang Dios kag ilisan sang iya sang tawo.AP 451.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents