Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Patubas sang Paaman

  Sang magakaladto ang mga tawo sa ila una nga mga manunudlo nga may makabalaka nga pakiana, Matuud bala ini nga mga butang? ang mga ministro magabasa sa ila sang mga sugilanon (fabulas), magatagna sang mga makagalanyat nga mga butang, sa pagpa-ugdaw sang ila kahadluk, kag sa pagpatulog sang pinamafa nga painoino. Apang tungud kay madamu ang dili pagid kontento sang gahum nga iya lamang sang tawo, kag nagapangayo sang maathag nga “Amo ining ginasiling sang Ginoo.” Ang mga lutaw nga mga ministro, kaangay sadtong mga pariseo sang uria, nga napun-an sang kaakig sang ginapamangkot ang ila kagamhanan, magahimalaut sang balita nga magasiling nga nagikan sa kay Satanas, kag iya ukayon ang mga mahigugmaon sang sala nga kadaman sa pagluyaw kag paghingabut sadtong nagabalantala sa iya. Sang magalaton ang binais sa isa ka bag-o nga duta, kag matawag ang painoino sang mga tawo sa linapak nga kasugoan sang Dios, si Satanas magasingkal. Ang gahum nga naga-upod sa balita magapaakig lamang sa sadtong nagabatok sa iya. Ang mga eclesiastico magabutang sang kaangay sang dili tawohanon nga pagpangabudlay sa pagtago sang kapawa, basi nga mag-iwag sa ila mga kinabon. Bangud sa tanan nga mga paagi nga mahimo nila tinguhaan nila ang pagpanghiwala sang pagbais sining buhi nga halambalanon.AP 475.1

  Ang iglesia magadangup sa makusug nga bntkon sang gobierno, kag sa sini nga buluhaton ang mga Catolico kag ang mga Protestante magatingub. Sang ang hinulaghulag sa pagpakabalaan sang Domingo magabaskug kag mamatud-an, ang kasugoan pagahimoon batok sa mga bumalantay sang sugo sang Dios. Pagapahadlukon sila sang mga multa kag pagbilanggo, kag ang iban pagatanyagan sing mga palangakoan nga mataas, kag iban pa nga balus kag mga kauswagan sa pagbuyok sa ila sa pagsikway sang ila pagtoo. Apang ang ila malig-on nga sabat mangin amo, “Ipakita sa amon gikan sa. pulong sang Dios nga kami sa sayup, “—ini amo man nga pag-ampo ang ginhimo ni Lutero sa idalum sang kaangay man nga hitabu. Yadtong mga ginapangyudyud sa atubangan sang hulukmanan magahmo sing mabaskug nga pagbayaw sang kamatuuran, kag ang iban nga makabati sa ila madulong sa pagtindug man sa pagbantay sang tanan nga mga kasugoan sang Dios. Hanti ang kapawa madala sa atubangan sang mga linibo, nga dili kunta makahibalo sini nga mga kamatuuran.AP 476.1

  Ang mahibaloanon nga pagtuman sang mga pulong sang Dios pagakabigon nga pagrebok. Ang mga ginikanan, sang sila ang ginadulman ni Satanas, magagamit sang tanan nga pagkapintas sa matinoohon nga mga anak; ang agalon magapigos sa manugbantay sang sugo nga mga alagad. Ang paghigugma magabululagay; ang mga kabataan pagasikwayon kag dili pagpanublian. Ang mga pulong ni San Pablo matuman sa iya mga tinaga, “Ang tanan nga mga maluyag magkabuhi sing matinahoron sa Dios kay Kristo Jesus, magaalantus man sang paghingabut.” 2 Tim. 3:12. Sang magadumili ang mga manug-apin sang kamatuuran sa pagtahud sang inugpahuway nga Domingo, ang iban sa ila pagaipanulud sa bilanggoan, ang iban paga-itapok, ang iban paga-ulipnon. Sa kaalam nga tawohanon, tanan ini sa karon daw dili mahimo; apang sang makuha sa tawo ang manugpugung nga gahum sang Espiritu sang Dios, kag madala sila sa idalum sang paggahum ni Satanas, nga nagadumut sa langitnon nga mga sugo, magaabut ang makatilingala nga pagtubu. Ang tagiposoon magamapintas sing labi kon ang kahadluk kag ang gugma sang Dios mawala.AP 476.2

  Sang mag-abut ang bagyo, isa ka daku nga klase sadtong mga nagpakatumoloo sa balita sang ikatlo ka manugtunda, apang wala mapakabalaan bangud sa pagkamatinumanon sa kamatuuran, magabiliya sang ila ginatindugan, kag magtingub sa sadtong manughingabut. Bangud sa pagtingub sa kalibutan kag mangin-umalambit sang ila espiritu, nakadangat sila sa pagtulok sa mga butang sa nagakaagid-agid man nga kapawa, kag kon mahimo ang pagtilaw, handa sila sa pagpili sang mahapus kag lutaw nga bahin. Ang mga tawo nga may mga talento kag matam-is sing pagpamulong, nga nagakalipay anay sa kamatuuran, naggamit sang ila mga gahum sa paglimbong kag sa pagpatalang sa mga kalag. Mahimo sila nga labing malain nga kaaway sang ila una nga mga utod. Kon pagdalon sa hukmanan ang mga manugbantay sang Sabado sa pagsabat tungud sa ila pagtoo, ining mga apostata mangin maayo nga mga galamiton ni Satanas sa pagpahayag sing binutig kag pagsumbong sa ila, kag magsugid sing mga kabutigan kag mga limbong sa pagpaakig sa mga gumalahum batok sa ila.AP 477.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents