Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Olihi nga Ulan

  Ang mga manugtunda nga mag-impon sa pagbantala sang balita sang ikatlo ka manugtunda, magaiwag sang bug-os nga kalibutan sang iya himaya. Ang buluhaton nga magalapnag sa bilog nga kalibutan kag may daku nga gahum ginapanaysay diri. Ang buluhaton sa Ikaduha nga Pagkari sang 1840 tubtub sang 1814 amo ang mahimayaon nga pagpahayag sang gahum sang Dios; ang balita sang nahauna nga manugtunda nagdala sa tagsatagsa ka estacion sing mga misionero sa kalibutan, kag sa iban nga mga kadutaan may yara nga dalagku nga kabalaka sa religion nga nakita sa bisan diin nga duta kutub sa mga adlaw sang Reformasion sang ikanapulo kag anum ka siglo; apang ini pagalabawan pagid sang labing daku nga buluhaton sa idalum sang katapusan nga paaman sang ikatlo ka manugtunda.AP 480.1

  Ang buluhaton mangin-angay sa sadtong sa adlaw sang Penticostes. Sang ginhatag ang “una nga ulan,” sang pagpasagahay sang Espiritu Santo sa pagbukas sang balita, sa pagpatubu sang hamili nga binhi, amo man ang “ulihi nga ulan” pagaihatag sa katapusan niya, sa pagpaluto sang alanyon.AP 480.2

  Ang labing daku nga buluhaton sang balita dili pagatapuson sa kulang lamang nga pagpahayag sang gahum sang Dios sang sa sadtong nagpat-in sang pagbukas sa iya.AP 480.3

  Ang mga sologoon sang Dios, nga nagasidlak ang ila mga nawong sang balaan nga pagpanugyan, magalalakat sing madali gikan sa isa ka duug pakadto sa isa ka duug sa pagbantala sang balita gikan sa langit. Bangud sa mga linibo nga mga tingug, sa bug-os nga duta, ang paaman pagaihatag. Ang mga milagro magapalahayag, ang mga masakit pagaayohon, kag ang mga talandaan kag mga milagro magasuuod sa mga tumoloo. Si Satanas magapanghikot man nga may mga butig nga mga kalatingalahan, tubtub nga magapapanaug pagani sia sang kalayo gikan sa langit sa atubangan sang mga tawo. Bugna 13: 13. Sa sini nga bagay ang mga pumuluyo sa duta ma pilitan sa pagtuman.AP 480.4

  Ang balita pagapalakton dili tungud sang mga katarungan kondi sang madalum nga pagpabatyag sang Espiritu sang Dios. Ang katarungan ginapahayag. Ang binhi napanggas, kag karon magatubu sia kag magapamunga. Ang mga pabantala nga ginapalapta sang mga misionero nakabayaw sang ila pagbuyok, apang madamu nga mga painoino ang pinabatyag kag napunggan sa paghangup sing bug-os sang kamatuuran okon sa pagtugyan sing matinumanon sa Dios.Karon ang silak sang kapawa nagalalapus sa tanan nga duug, ang kamatuuran makita sa iya katin-aw, kag ang mga dili malimbongon nga inanak sang Dios nagbugto sang gapus nga naggapus sa ila. Ang pag-inangtanay sang panimalay, ang pag-inangtanay sa iglesia wala sing gahum sa pagpugung sa ila sa karon. Ang kamatuuran amo ang labing hamili sa tanan nga butang. Wala sapayan sang tanan nga mga galamiton nga ginatingub batok sa kamatuuran, madamu ang nagatilindug ayon sa Ginoo.AP 481.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents