Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Paghukum sang Dios

  Ang mga paghukum sang Dios magaduaw sa sadtong mga nagatinguha sa paglaglag kag pagpigos sa Iya mga tinawo. Ang malawig nga pagpailub sa mga malauton nagpaisug sa mga tawo sa pagpalakasala. apang ang pagsilot sa ila indi kav dili pagtumanon kag dili makahaladluk tungud kav ginpadugay sia sing malawig.AP 493.1

  Bangud sa mga makahaladluk nga butang sa katarungan Iya bayawon ang kagamhanan sang Iya linapak nga kasugoan. Ang pagkalakas sang silot nga nagahulat sa mga malinapason aton mahukman sa pagpabuyanbuyan sang Dios sa paghikot sang paghukum. Ang nasion nga iya ginpapailuban, kag nga dili niya paglaglagon tubtub nga mapuno niya ang talaksan sang iya pagkamalaut sa pag-isip sang Dios, sa katapusan magainum sang tagayan sang kaakig nga walay simbog nga kalooy.AP 493.2

  Kon untatan na ni Kristo ang iya pag-ampo sa sanktuaryo, ang walay simbog nga kaakig nga ginatigana sa sadtong nagasilimba sa sapat nga mapintas kag sa iya larawan kag magbaton sang iya tanda, (Bugna 14:9,10) pagaiula. Ang kalalat-an nga nag-abut sa Egipto sa buut na nga luwason sang Dios ang Israel, kaangay angav man sa sadtong makahaladluk kag talaptap nga paghukum nga mahulog sa kalibutan sa wala pa ang katapusan nga pagluwas sa mga tinawo sang Dios.Ang siling sang manugbugna, sang iya pagpanaysay sadtong makahaladluk nga silot: “Nag-abut ang isa ka pilas nga malauton kag dalitan sa mga tawo, nga may mga tanda sang sapat nga mapintas, kag sa mga nagasilimba sa iya mga larawan.” Ang dagat “nahimo nga dugo subung sang iya sang isa ka patay; kag nagkalamatay ang bug-os nga kalag nga buhi, nga mga butang nga yadto sa dagat.” Kag “ang mga suba kag ang mga tuburan sang tubig, nagkalahimo nga mga dugo.” Bugna 16:2-6.AP 493.3

  Kalahadlukan matuud ini nga mga pagsakit, apang ang katarung sang Dios ginabayaw sing bug-os. Ang manugtunda sang Dios nagsiling: “Matarung ka Ginoo ... kay ginhukman mo sing subung sini. Kay gin-nla nila ang dugo sang mga balaan kag sang mga manalagna; kag ginpainum mo man sila sing dugo; nagakaigo sa ila. Bugna 16:2,6. Bangud sa paghimalaut sa mga tawo sang Dios sa kamatayon, sa pagkamatuud kaangay sang sila ang nagpatulo man sang ila dugo bangud sa ila mga kamut. Sa amo man nga bagay si Kristo nagmitlang sa mga Judio sa iya panag-on nga mga nakasala tungud sa tanan nga dugo sang mga balaan nga mga tawo nga pinatulo sumugod sa adlaw ni Abel; tungud kay may amo man sila nga espiritu, kag nagatinguha sa paghimo sang amo man nga buhat, nga ginbuhat sining mga manugpatay sang mga manalagna.AP 494.1

  Sa kalalat-an nga magasunod, hatagan ang adlaw sing gahum sa “pagsunog sang mga tawo sa kalayo. Kag nagkalasunog ang mga tawo sa daku nga kainit.” Bugna 16:8,9.AP 494.2

  Ini nga kalalat-an dili talaptap sa bilog nga kalibutan, kay kon amo malaglag ang tanan nga pumuluyo sang duta. Apang manginlabi sia sa kahalangaw-an nga pagsunog nga nahibaloan sang mamalatyon nga tawo. Ang tanan nga paghukum sa mga tawo. sa wala pa ang pagtakup sang adlaw sa pag-usisa, may simbog nga kalooy. Ang dugo ni Kristo nga ginaampo sa Amay nagasagang sa makasasala sa pagbaton sang bug-os nga takus sang iya kalautan; apang sa katapusan nga paghukum, ang kaakig pagaulaon nga wala na sing simbog nga kalooy.AP 494.3

  Sa sadto nga adlaw, kadamuan ang magahandum sa pagpasilong sa kalooy sang Dios nga ila gintamay sing malawig. “Yari karon, nagaalabut ang mga adlaw, siling sang Ginoo nga si Jehoba, nga sa ila magapadala ako sing gutum sa duta; indi gutum sa tinapay, bisan kauhaw sa tubig, kondi sa pagpamati sang pulong ni Jehoba, kag indi nila sia makita.” Amos 8:11,12.AP 494.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents