Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pauna

  NI nga tolon-an bumalasa, dili ginabantala sa pagsugid sa aton nga may yara nga sala, kasakit kag kaimolan sa sini nga kalibutan. Aton nga tanan nahibal-an ini sing maathag.AP v.1

  Ini nga tolon-an dili ginabantala sa pagsugid sa aton nga may yara nga sumponganay sa ulot sang kadudulman kag kapawa, sang sala kag katarungan, sang sayup kag katadlongan, sang kabuhi kag kamatayon nga dili mapasag-uli. Sa alibutod sang aton tagiposoon aton ini nga daan nahibaloan, kag nahibaloan naton nga kita mga umalambit kag amo gid ang nagabuhat sini nga pagsumponganay.AP v.2

  Apang sa tagsatagsa sa aton nagaabut ang mga tion sa paghandum sa paghibalo sing tul-id sang labing daku nga inaway. Kon paano ang pagsugod sini? Diri nga daan ini? Anano nga mga butang ang naumid sa iya makangilidlis nga talan-awon? Anano ang akon kalabtanan sa iya? Anano ang akon responsibilidad? Nasapwan ko ang akon kaugalingon sa sini nga kalibutan sa dili akon kaugalingon nga pagpili. Sa kaayohan ko bala ini okon sa kalainan?AP v.3

  Ananong labing daku nga palatukuran ang iya naumid? Tubtub san-o magapadayon ini nga pagsinumponganay? Anano ang mangin-iya katapusan? Magalugdang bala ini nga duta sa kadadalman sang walay adlaw, matugnaw kag walay katubtuban nga kagab-ihon subung sang ginasugid sang iban nga mga mangin-alamon sa siensia? Okon may yara bala nga maayo nga palaabuton sa unhan niya, nga nagaidlak sang silak sang kabuhi, nga ginapainit sang walay katubtuban nga gugma sang Dios?AP v.4

  Ang pakiana nagalapit pagid: Anhon nga paghusay sang kagamu nga yari sa akon tagiposoon, ang inanay sa ulot sang nagasulud nga kahikaw kag sang gugma nga nagailig pagowa sa kaayohan nga nalig-on sing walay katubtuban? Anano ang ginasiling sang Biblia? Anano ang ginatudlo sang Dios sa aton sa sini nga pakiana, nga wala sing katubtuban ang iya pagkaimportante sa tagsatagsa ka kalag? Ang mga pakiana nga subung sini masugata naton sa tanan nga duug. Nagaalabut sila gikan sa kadadalman sang aton mga tagiposoon. Nagakinahanglan sila sing tuhoy nga sabat.AP v.5

  Sa pagkatotoo ang Dios nga nagtuga sa sulud naton sing handum sa maayo, ang handum sang kamatuuran, dili mag- dumili sa paghatag sa aton sing sabat sa tanan nga kaalam nga kinahanglan; tungud kay ang “Ginoo nga si Jehoba wala gid sing pagahimoon nga indi niya igpahayag ang iya tinago sa iya mga alagad nga mga manalagna.”AP v.6

  Ang katuyoan sini nga tolon-an, bumalasa, amo ang pagbulig sa sadtong mga kalag nga ginagamu sa pagpangita sang nagakaigo nga sabat sini nga mga pakiana. Sinulat sia sang isa nga nakadimdim kag nakasapu nga ang Dios maayo, kag nakahibalo sa iya pagpakig-angot sa Dios kag pagtoon sang iya mga pulong nga ang tinago sang Ginoo upod sa sadtong nagakahadluk sa Iya, kag nga igapahayag Niya sa ila ang Iya mga katipan.AP vi.1

  Agud nga mahangpan naton sing labing maayo ang palatukuran sining labing importante nga sinumponganay, nga nagaumid sang kabuhi sang bilog nga kalibutan, ang tagsulat sini nagbukad sa iya sa atubangan naton sa isa ka labing daku, malig-on nga leksion nga nakita nga nagkahanabu sa sulud sang nagligad nga duha ka pulo ka gatus ka mga tuig.AP vi.2

  Ang tolon-an nagapamuno sa masubu nga pagtakup sang mga talan-awon sang maragtas sang Jerusalem, ang banwa nga pinili sang Dios, sa tapus niya masikway ang Tawo sang Kalbario, nga nagkari sa pagluwas. Sumugod sa sini padayon sa ubay sang labing daku nga dalanon sang mga nasiones, na gatudlo sia sa aton sa mga pagpanghingabut sa mga inanak sang Dios sa nahauna nga mga ginatus ka tuig; sa labing daku nga pagsipak nga nagsunod sa iya iglesia; sa pagmata sang kalibutan sa Reformasion, nga sa iya ang iban nga mga palatukuran sang-paginaway napahayag sing maathag; same paglutaw kag pagpakamahal sang mga Kasulatan, kag sa ila mga mapuslanon kag manugluwas sang kabuhi nga pagbuyok; sa pagmalata sa mga pagtoloohan sa katapusan nga mga adlaw; sa pagbukas sang masidlakon nga tuburan sang mga pulong sang Dios, nga upod sang iya makatilingala nga pagougana sang kapawa kag kaalam sa pagsugata sang mga nagatulubo nga mga kabutigan kag kadudulman.AP vi.3

  Ang sinumponganay nga makita karon, pati ang labing daku nga palatukuran nga iya naumid nga sa iya wala sing indi makapasilabot ginapahayag sa labing mahapus, masanag kag malig-on.AP vi.4

  Sa katapusan ginasugiran kita sang walay katapusan kag mahimayaon nga pagdaug sang maayo sa kalautan, sang matarung sa sayup, sang kapawa sa kadudulman, sang kalipay sa mga kasakit, sang paglaum sa pagpakaluya, sang himaya sa kahuluy-an, sang kabuhi sa kamatayon, kag walay katubtuban, mapinadayonon nga gugma sa ibabaw sang dumut.AP vi.5

  Ang Manugpabantala

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents