Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  35: Ginluwas ang mga Tinawo sang Dios

  Kon ang kasogoan nga tawohanon nga manug apin sa tawo makuha sa nagapadungug sa kasugoan sang Dios, niyan magasugod sa naglalainlain nga mga duta ang dungan nga kinulaghulag sa paglaglag sa ila. Sang nagahilapit ang tinangduan nga dag-on sa sugo nagalalindug ang mga katawohan sa paghulbut tubtub sa gamut sadtong ginadumtan nga sekta. Pagatapatan ang pagpanlaglag sa isa lang lea gab-i bag palinongon sing bug-os ang tingug sang mga manugbatok kag manuglaygay.AP 498.1

  Ang mga tinawo sang Dios—ang iban sa sulud saner mga bilanggoan, ang iban nagapalanago sa mga mamingaw nga palanagoan sa mga kakahuyan kag mga kabukiran—sa gihapon nagaampo sang pagtabang sang Dios, sang sa tanan nga duug kinabon sang mga lupit sa hinganiban nga mga tawo, nga ginatulod sang mga malaut nga mga manugtunda, ang nagaalaman sa pagpanghikot sang ila kamatayon. Amo na ini karon, sa oras sang labing pigapiga, nga ang Dios sang Israel magapatunga sa pagluwas sang Iya mga pinili nga mga tinawo.AP 498.2

  Sa paninggit sa pagdaug, pag-uligyat. kag pamuyayas kadamuan sang mga malaut nga mga tawo ang buut na sa pagdamhag sa ila tulukbon, sang, yari karon, ang pit-ipit nga kadulum, nga labi pa sang sa kadudulmon sang kagab-ihon, nahulog sa duta. Niyan ang balangaw, nga nagasilak sang himaya gikan sa trono, sang Dios, nagalambut sa isa ka luyo sang langit, nga daw nagalikup sa kinabon nga nagapinangamuyo. Ang nagakaakig nga kadam-an hinadlukan sing hinali. Ang ila paningit sa pagyubit naghipus. Ang ila tuyo sa pagpamatay nalipatan. Sa kahadluk sang magaabut nagtalamud sila sa tandaan sang Dios, kag naghalandum nga malipdan sila gikan sa iya kasilaw.AP 498.3

  Ang tingug sang mga tinawo sang Dios mabatian nga ma athag kag matam-is nga nagasiling, “Bayawa ang mata mo,” kag sang binayaw nila ang ila mga mata sa langit, nakit-an nila ang balangaw sang saad. Ang mangitongito kag nagakaakig nga gal-um, nga nagtabon sang kahawaan nadula, kag kaangay kay San Esteban nagtalangla sila sa langit kag nakita nila ang himaya sang Dios, kag ang Anak sang Tawo nga nagalingkod sa Iya trono. Sa Iya langitnon nga dagway nakilala nila ang pat-in sang Iya pagpaubus; kag gikan sa Iya mga bibig mabatian nila ang pangamuyo nga ginapahayag sa atubangan sang Amay kag sang balaan nga mga manugtunda, “Bunt ako, nga yadtong mga gintugyan mo sa akon, kon diin ako, didto man sila kaupod nakon.” Juan 17:24 Sa liwan ang tingug nga kaangay sang tingug sang musika kag tingug sa pagdaug, nabatian nga nagasiling: “Nag-abut sila! nag-abut sila! balaan, walay inantus, kag wala madagta-i. Ginbantayan nila ang mga pulong sang akon pagpailub; magalalakat sila kaupod sang mga manugtunda;” kag ang malaspi, nagakurug nga mga bibig sadtong nagpangalig-on sa ila pagtoo, nagbungat sing paninggit sa pagdaug.AP 499.1

  Sa tunga'ng gab-i nga ang Dios magapahayag sang Iya gahum sa pagluwas sang Iya mga tinawo. Ang adlaw magapahayag nga nagasilak sa iya bug-os nga kusug. Ang mga talandaan kag mga kalatingalahan magasululunod sing madasig. Ang malaut magatulok nga may kahadluk kag katingala sa talan-awon, sang ang mga matarung magatan-aw nga may solemne nga kalipay sang tanda-an sang ila pagkaluwas. Ang tagsatagsa ka butang sa kinaugali daw sa nagbalalik sa ila dalanon Ang mga tuburan nag-uluntat sa pag-ilig. Maitum kag madamul nga gal-um ang nagpahayag, kag nagasampokanay sa isa kag isa. Sa tunga sang nagakaakig nga langit makita ang isa ka matin aw nga ginkawaan nga dili masaysay ang iya himaya, sa diin nagagikan ang tingug sang Dios kaangay sang tingug sang madamu nga tubig, nga nagasiling “Nahimo na.” Bugna 16:17.AP 499.2

  Ang amo nga tingug nagpakurug sang mga langit kag duta. May daku nga linog, “nga wala pagid sing subung tub tub nga may mga tawo sa duta, linog nga tama ka daku kag tama ka baskug.” Bugna 16:17,18. Ang kahawaan magapahayag nga daw ginabuksan kag daw ginatakpan. Ang himaya gikan sa trono sang Dios daw sa nagakidlab palapus sa iya. Ang mga bukid nag-uluyog subung sang mga kawayanan nga ginahuyup sang hangin, kag ang mga matalum nga mga bato naglalapta sa tanan nga luyo. May yara nga kagahud kaangay sang magaabut nga bagyo. Ang dagat subung nga ginalugay sa mga kaakig. Mabatian ang hagonong sang buhawi, kasubung sang tingug sang yawa nga may gahum sa pagpanlaglag. Ang bilog nga duta naghabok subung sang balud sa dagat. Ang iya kadaygan nagbuluka. Ang iya sadsaran daw sa nagakatunaw. Ang mga kabukiran nga nagakinubay nagkalatunod. Ang mga pulo nga ginapuy-an nagkalawala. Ang mga puerto nga kaangay sa kalaut sa Sodoma, ginpanlamon sang nagkalaakig nga tubig.AP 500.1

  Ang daku nga Babilonia nag-abut sa panumduman sang Dios, “sa paghatag sa iya sang tagayan sang alak sang ka singkal sang iya kaakig.” Bugna 16:19,21. Ang yclo nga kaangay sang binilog sang bato, nga ang kada isa may kabug-aton nga “subung sang isa ka talanton,” nagapanghimo sing kalaglagan. Ang labing palabilabihon nga banwa sang kalibutan ginpangwagwag. Ang mga halangdon nga mga palasio, nga iya ang mga kadalagkuan sang kalibutan nag-usik sang ila mga manggad agud sa paghimaya sang ila kaugalingon, nagkalaguba sa atubaugan sang ila mga mata. Ang dingding sang bilanggoan nagbulukas, kag ang mga tinawo sang Dios nga ginpamilanggo tungud sa ila pagtoo, ginpamuhian.AP 500.2

  Ang mga lulubngan nagbulukas, kag “madamu sang mga nagakalatulog sa yab-ok sa duta, ... pagapamat-on ... ang iban nga sa kabuhi nga walay katapusan, kag ang iban nga sa kahuluy-an kag sa pagkatalamayon nga walay katapusan. Ginhimaya ang tanan nga nagkalamatay sa pagtoo sa balita sang ikatlo ka manugtunda nga nagsalaka sa ila lulubngan, pagpamati sang katipan sang Dios sa paghidaet kaupod sad tong nagbalantay sang Iya sugo. “Kag ang mga nagbuno sa iya,” (Bugna 1:7) yadtong nag-uligyat kag nagyubit sa paghimumugto ni Kristo, kag labing mabaskug nga manugsumpong sang Iya kamatuuran kag sang Iya mga tinawo, pagapamangonon sa pagtan-aw sang himaya Niya, kag magatan-aw sang dungug nga pagaihatag sa sadtong mga masinulondon kag matinoohan.AP 501.1

  Madamul pa nga gal-um ang nagatabon sa langit; niyan ang adlaw magalapus, nga magapahayag subung sa manugtimalus nga mata ni Jehoba. Mabaskug nga mga pangilat ang magakidlab sa mga langit, nga magalikup sang duta sa isa ka daku nga dabdab. Sa ibabaw sang makahaladluk nga tingug sang daguub, ang mga tingug nga misterioso kag makahaladluk, nagabantala sang katapusan sang mga malaut. Ang mga pulong nga ginbungat wala mahangpi sang tanan; apang nahangpan sila sing maathag sang mga butig nga mga manunudlo. Yadtong mga sang wala lamang madugay dili matinatapon, mga bugalon kag mga mapasipalahon, kag mga matinaastaason sa ila kapintas sa mga bumalantay sang sugo nga mga tinawo sang Dios, sa karon linikupan sang daku nga pagpalibug, kag nagkulurug sa kahadluk. Ang ila mga pagsingit sa kasakit mabatian nga nagalapaw sa tingug sang mga elemento. Ang mga yawa nagkilala sang pagka Dios ni Kristo, kag nagkurug sa atubangan sang Iya gahum, kag an? mga tawo nagaampo tungud sa iya kalooy, kag nagakalamang sa pagpanago nga may daku nga kahadluk.AP 501.2

  Ang kalibutan nakakita sang amo gid nga mga tawo nga ila gin-uligyat kag ginyubitan, kag gintinguhaan sa pagdula, nga nagaliligad nga wala ginadauti sang pamiste, sang bagyo, kag sang mga linog. Yadtong Isa nga kaangay sang manughalonhon nga kalayo sa mga manlalapas sang Iya kasugoan, isa ka dalangpan nga malig-on sa Iya mga tinawo.AP 502.1

  Sa isa ka giha sa mga gal-um, nagabanaag ang isa ka bitoon nga ang iya kasilaw nagadugang nga nagadugang sing apat ka dapli kon ipaangay sa kadudulman. Nagahambal sia sing paglaum kag kalipay sa sadtong mga matutum. aparg kasakit kag kaakig sa sadtong mga manlalapas sang kasugoan sang Dios. Yadtong mga naghalad sang tanan tungud kay Kristo sa karon may kalig-onan na, nga nagapalalipod subung nga isa ka tinago sa pabilyon sang Ginoo. Natilawan na nila, kag sa atubangan sang kalibutan kag sa mga manyuyubit sang kamatuuran napakita nila ang ila pagkamatinoohon sa Sadtong nagpakamatay tungud sa ila.AP 502.2

  Makatilingala nga pagbaylo ang nag-abut sa sadtong nagpalangalig-on sa ila pagkamatinoohon bisan pa sa atubangan sang kamatayon. Linuwas sila sing hinali gikan sa kadudulman kag makangilidlis nga pagkamalupigon sang mga tawo nga kaangay sang mga yawa. Ang ila mga nawong nga mga malaspi anay, nabalaka kag lapyo, karon nagasilak na sing katingala, pagtoo kag paghigugma. Ang ila mga tingug nagbayaw sa alambahon sa pagdayaw: “Ang Dios amo ang amon dalangpan kag ang amon kuta ang isa ka kabulig nga makita nga gamhanan sa mga kalisdanan. Ngani indi kami mahadluk, bisan magbaliskad ang duta, bisan madala ang mga kabukiran sa tunga sang kadagatan; bisan maghalagnong kag magdalakaldakal ang mga tubig, bisan magkulurug ang mga kabukiran bangud sang iya bugal.” Salmos 46:1,3.AP 502.3

  Sang nagasaka ining mga pulong sang balaan nga pagsalig sa Dios, ang gal-um magahinhin, kag ang langit sang kabitoonan makita, nga dili masaysay ang iya himaya kon ipaangay sa mangitongito kag nagakaakig nga kahawaan sa luyo niya kag luyo. Ang himaya sang langitnon nga banwa nagabanaag gikan sa nabuksan nga mga gawang. Niyan nagapahayag sa mga langit ang isa ka kamut nga nagpahayag sa mga langit ang isa ka kamut nga nagauyat -sang duha ka tapitapi nga bato nga natakup. Ang manalagna nagsiling, “Kag igabantala sang kalangitan ang iya katarungan kay ang Dios amo gid ang hukum.” Salmos 50:6. Yanang kasugoan, ang katarungan sang Dios, nga sa tunga sang mga daguub kag kalayo ginbantala gikan sa Sinai subung nga kaubay sang kabuhi, sa karon ginpakita sa mga tawo subung nga talaksan sang paghukum. Ang kamut nagbuka sang mga tapitapi, kag didto makita ang mga kasugoan sang Sugo, nga ginasulat sang pluma nga kaangay sang kalayo. Ang mga pulong tama kaathag nga ang tanan makabasa sa ila. Ang panumduman pinamata, ang kadulum sang mga babaylan kag mga erejia nagtaliwan sa tagsatagsa ka painoino, kag ang Napulo ka mga Pulong sang Dios, nga mga lip-ot, puno sang tanan nga kinahanglan, kag may kagamhanan, ginpakita sa tanan nga mga pumuluyo sang duta.AP 502.4

  Dili mahimo nga ipanaysay ang kahadluk kag ang pagkadula sang paglaum sadtong tanan nga naglapak sang balaan nga mga kinahanglan sang Dios. Ang Dios naghatag sa ila sang Iya sugo, nga ila paangayan sang ila pamatasan, kag ton-an ang ila mga kakulangan sang sila pa ang may mga kahigayonan sa paghinulsul kag pagliwan; apang agud nga pagkahamut-an sila sang kalibutan, ginbayaan nila ang Iya mga palatukuran kag tudloan pa ang iban sa paglapas. Gintinguhaan nila sa pagpilit ang mga tinawo sang Dios sa dipagpakabalaan sang Iya Sabado. Karon ginhimalaut sila sadtong kasugoan nga ila gintamay. Sa makakululba nga kaathag nakita nila nga wala sila sing balibad. Ginpili nila ang buut nila alagaron kag simbahon. “Kag magbalalik kamo sa akon kag makita ninyo ang ginkalainan sang mga matarung kag sang malain, sang nagaalagad sa Dios kag sang wala magaalagad sa iya. Malakias 3:18.AP 505.1

  Ang mga kaaway sang kasugoan sang Dios, sumugod sa mga ministro panaug sa labing kubus sa ila, may bag o nga paghangup sang kamatuuran kag katungdanan. Nakit-an nila nga ang adlaw nga Inugpahuway sang ikap-at ka sugo amo ang pat-in sang buhi nga Dios, apang olihi na. Nakit-an nila ang matuud nga kinaugali sang ila butig nga inugpahuway kag ang palatukuran nga balas nga ila ginpatindugan, apang ulihi na. Nasapwan nila nga nakig-away sila sa Dios Ang mga manunudlo sa religion nagdul-ong sa mga kalag sa kalaglagan sang sila ang nagapakamanugtuytuy nila pakadto sa gawang sang Paraiso. Dili tubtub sa katapusan nga adlaw sa pag-usisa mabibaloan kon daw ano ka daku sang salabton sang mga tawo nga yara sa mga balaan nga palangakuan, kag daw ano ka katalagman ang patubas sang ila pagkadilimatutum. Didto lamang sa langit mahangup naton sing matarung ang pagkadula sang isa ka kalag. Kalahadlukan ang pakaabuton sadtong isa nga pagasilingan sang Dios, palayo ka sa akon. alagad nga pinakamalaut.AP 506.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents