Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagkitaay ni ,Kristo kag ni Adan

  Sang ginbaton ang mga tinubus sa banwa sang Dios mabatian sa mga kahawaan ang mabaskug nga tingug sa pagsimba. Ang duha ka Adanm*Ang nahauna nga Adan amo ang Amay sang aton kaliwatan nga nagdula sang iya kabuhi kag ginharian bangud sa sala; ang katapusan nga Adan amo si Kristo, nga nagtubus sa kaliwatan bangud sa Iya kamatayon kag bawi-on ang uadula nga kagamhanan. magakita na. Ang Anak sang Dios nagatindug nga may mga untay nga butkon sa pagbaton sang amay sang katawohan,—ang timawa nga Iya gintuga, nga nagpakasala batok sa iya Magbubuhat, kag tungud sa iya sala ang agi sang paglansang gindala sang Manluluwas. Sang mahangpan ni Adan ang agi sang mapintas nga mga lansang, wala sia magpakapukan sa dughan sang iya Ginoo, kondi sa daku nga pagpaubus nagbagmak sia sa iya kaugalingon sa Iya mga tiilan kag magsiling, “Takus, takus ang Kordero nga ginpatay!” Sing mahinay ang Manluluwas nagbangon sa iya, kag sugoon sia sa pagtulok liwan sa Eden nga puluy-an nga gintabugan sa iya sing madugay na nga mga tuig.AP 520.2

  Hinakwat sia sing kalipay. nakit-an ni Adan ang mga kahoy nga amo anay ang puno sang iya mga kalipayan,—ang amo gid nga mga kahoy nga iya ginapamopo ang iya mga bunga sa iya gid kaugalingon sa mga adlaw nga wala pa sia makasala. Nakit-an niya ang mga balagon nga iya ginsagud sa iya kaugalingon nga mga kamut, ang imo gid nga mga bulak nga iya anay ginhigugma sa pagbantay. Ang iya painoiao nagdakup sang pagkatotoo sang talan-awon; iya nahangup nga ini amo ang matuud nga Eden nga binawi, kag labi na karon sa kagayon sang sa sadtong pagpagowa sa iya. Ang Manluluwas nagdala sa iya sa kahoy sang kabuhi. kag sang mapupu niya ang mahimayaon nga bunga ginsugo sia sa pagkaon. Sang nagtulok si Adan sa palibut niya, kag nakit-an niya ang kadam-an sang iya panimalay nga pinanubus nga nagatindug sa Paraiso sang Dios, ginbutang niya ang iya masilawon nga purungpurung sa tiilan ni Jesus, kag haksoi ang Manluluwas sa iya dughan. Gin-uyatan niya ang arpa nga bulawan, kag ang tulunggon sang langit nagpatunog sang alambahanon sa pagdaug, “Takus, takus, takus ang Kordero nga linansang kag nagakabuhi liwan!” Ang panimalay ni Adan nag-impon sa pag-ambahan kag pinahamtang nila ang ila mga purungpurung sa tiilan sang Manluluwas sang nagaluluhod sila sa atubangan Niya sa paghimaya.AP 521.1

  Ini nga pagkililita natambongan sang mga manugtunda nga nagtalangis sang pagpakasala ni Adan, kag nagkinalipay sang si Jesus, sa tapus sang Iya pagkabanhaw, nagkayab sa .langit. sang nabuksan niya ang lulubngan nga sa tanan nga magatoo sa Iya ngalan. Karon nakita nila ang buhat sa pagpanubus nga natuman, kag gintingub nila ang ila mga tingug sa alambahanon sa pagdayaw.AP 521.2

  Sa dagat nga katya sa atubangan sang trono, nga daw sinimbugan sang kalayo,—ang nagasidlak sang himaya sang Dios.—nagalilibot ang kinabon nga mga “nagdalaug sa sapat nga mapintas, kag sa iya larawan, kag sa isip sang iya ngalan.” Bugna 15:2. “Yara sila sa atubangan sang lingkoran nga harianon sang Dios, kag ginasimba nila sia sa adlaw kag gab-i sa iya simbahan. Kag ang nagalingkod sa lingkoran nga harianon, magapuyo sa tunga nila.” Bugna 7:15-17. Nakit-an nila ang duta nga hinublasan sang gutum kag kamatay, ang adlaw may gahum sa pagsunog sa tawo sa daku nga kainit, kag sila sa ila kaugalingon nag-alantus sang mga sakit, gutum, kag kauhaw. Apang dili na sila “gutumon, kag wala na sila sing kauhaw. bisan pa ang kainit sang adlaw indi makatupa sa ila. kag bisan ano nga kasingkal. Kay ang Kordero nga yara sa atubangan sang lingkoran nga harianon magapahalab sa ila, kag magamando sa ila sa mga tuburan sang mga tubig sa kabuhi; kag pagapahiran sang Dios ang tanan nga luha sa ila mga mata.” Bugna 7:15-17.AP 522.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents