Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagtoon sang Pagpanubus

  Sa sini nga kinabuhi makasugod lamang kita sa pazha ngup sang makatilingala nga halambalanon sa pagpanubus. Sa aton makitid nga paghangup matalupangud lamang naton sing labi ka hanuut ang kahuluy-an kag ang himaya, sang kabuhi kag sang kamatayon, sang katarungan kag nga nagkita sa kruz; apang sa labi nga madangatan sang aton gahum sa painoino dili naton mahangup ang iya bug-os nga kahulogan. Ang kalabaon kag ang kasangkaron, ang kada lumon kag ang kataason, sang manugtumbas nga gugma mahangup lamang naton sing madulum.AP 524.1

  Ang paagi sa pagpanubus dili mahangup sing bug-0s, bisan nga ang mga tinubus makita subung sang pagkakita sa ila kag mahibaloan subung sa pagkahibalo sa ila apang sa katuigan nga walay katubtuban, ang mga bag-o nga mga kamatuuran pagabukaron sing dayon sa mga natingala kag nagakalipay nga painoino. Bisan nga ang mga kasubu kag mga kasakit kag mga pagpanulay sa duta matapus, kag makuha ang kabangdanan, ang mga tinawo sang Dios may isa ka pinasahi kag mahibaloanon sa gihapon nga kaalam kon ano ang bili sang ila kaluwasan.AP 524.2

  Ang kruz ni Kristo mangin amo ang kaalam kag alamba hanon sang mga tinubos sa katuigan nga dayon. Sa kay Kristo nga hinimaya makita nila si Kristo nga linansang. Dili gid malimutan nga Sia sa Iya gahum nagtuga kag nagbayaw sang dili maisip nga kalibutan sa bug-os nga ginha rian sang walay katubtuban, ang Hinigugma sang Dios, ang Halangdon sang langit, Sia nga ginasimba sang mga kerubin kag masilawon nga serapin,—nagpapaubus sang Iya kaugalingon sa pagbayaw sang nahulog nga tawo; nga gindala niya ang silot kag ang pagpakahuya sang sala, kag ang pagtago sang Amay sang Iya nawong, tubtub nga ang pagkailo sang nadula nga kalibutan nga bcong sang Iya tagiposcoon, kag nagdugmok sang Iya kabuhi sa kruz sang Kalbario. Ang Magbubuhat sang tanan nga mga kalibutan, ang Hukum sang tanan nga bubat, nagbiya sang Iya bimaya. kag papaubuson ang Iya kaugalingon bangud sa paghigugma sa tawo, magapukaw gihapon sang katingala kag pagsimba sang kalibutan.AP 524.3

  Sang magatulok ang mga katawohan nga tinubus sa ila Manunubus, kag makita ang walay katubtuban nga himava sang Amay nga nagabanaag sa Iya nawong; sang magatulok sila sa Iya trono, nga mangin sa katuigan sang mga katuigan. kag mahibaloan nga ang Iya ginharian mangin walay katubtuban, magahinugyaw sila sa mabaskug nga alambahanon, “Takus, takus ang Kordero nga pinatay, kag nagtubus sa aton sa Dios bangud sa Iya kaugalingon nga hamili nga dugo!”AP 525.1

  Ang misterio sang eruz nagasaysay sang tanan nga mga misterio. Sa kapawa nga nagasilak gikan sa Kalbario, ang kadungganan sang Dios nga nagpuno sa aton sing kahadluk kag katingala nagpahayag nga labi ka tahum kag makaluluyag. Ang kalooy, ang kalolo, kag gugma sang mga ginikanan makita nga nalamud sa pagkabalaan, katarung, kag gahum. Sang makita naton ang pagkahalangdon sang Iya tiono nga mataas kag binayaw, makita naton ang Iya karakter sa iya mahinuklogon nga pagpahayag. kag mahangpan naton subung nga wala anay mahimo sang una, ang kahulogan sinang minamahal nga ngalan, “Amay namon.”AP 525.2

  “Makita nga yadtong Isa nga sa kaalam walay katubtuban dili na makabimo sing liwan nga paagi sa pagluwas sa aton kondi bangud sa paghalad sang Iya kaugalingon nga Anak. Ang balus sinang halad amo ang kalipay sa pagtawo liwan sang kalibutan sang mga tinubus nga mga timawa, halaan, malipayon, kag dili mamalatyon. Ang patubas sang pagpakig-away sang Manluluwas sa gahum sang kadudulman amo ang kalipay sa mga tinubus nga nagabalik sa himaya sang Dios sa katuigan nga dayon. Kag ina amo ang bili sang kalag sa bagay nga ang Amay may kabusug sa pagbayad sang bili, kag si Kristo sa Iya kaugalingon, sang makita Niya ang binunga sang Iya daku nga paghalad, may kabusug.AP 526.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents