Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  37: Ang Paghublas sang Duta

  Sa pagkari ni Kristo ang mga malauton pagapamanason sa nawong sang bilog nga duta,—pagatunawon sila sang espiritu sang Iya baba, kag pagalaglagon sang kasilaw sang Iya himaya. Si Kristo magadala sang Iya tinawo sa banwa sang Dios, kag ang duta mawad-an sang iya mga pumuluyo.”Yari karon si Jehoba magahuw-ad, kag magaubus sa iya, kag magabaliskad sia sang iya kadaygan, kag pagapalaptahon niya ang iya mga pumuluyo.” “Manginmawad-an ang duta, nawad-an kag inagawan sing bug-os gid; kay ginsiling ni Jehoba ini nga pulong.” Kay “naglapas sila sang mga kasugoan, nagkaladanlug sila sa palatukuran, ginlalis nila ang katipan nga walay katapusan. Tungud sini ang pagpakamalaut naghalonlon sang duta, kag ang iya mga pumuluyo nagdala sa iya silot; tungud sini ginpang-upod ang mga pumuluyo sadtong duta.” Isaias 24:1, 3, 5, 6.AP 527.1

  Ang bug-os nga duta nagpahayag subung sang mahawan nga kahanayakan. Ang mga kagub-an sang banwa kag mga minoro nga ginpanlaglag sang linog, ang mga kakahuyan nga nagkahulbut, ang mga matalum nga mga bato nga nagkahakadsa kadagatan okon sa duta sa iya kaugalingon, naglinapta sa iya nawong, kag ang dalagku nga mga gikab nga ginhalinan sang mga bukid nagapahayag.AP 527.2

  Karon ang hitabu nga ginapahayag sa katapusan kag solemne nga buluhaton sa adlaw sa pagtumbas matuman. Kon matapus ang pag-alagdan sa balaan sang labing balaan, kag ang mga sala sang Israel makuha sa sanktuario bangud sa dugo sang halad sa sala, niyan pagadal-on ang kanding nga kay Asase!. nga buhi sa atubangan sang Ginoo; kag sa atubangan sang kadam-an ang pinakamataas nga saserdote magatuad “sa ibabaw niya sang tanan nga mga kalainan sang mga inanak ni Israel, kag sang tanan niya nga mga paglapas, suno sang tanan nila nga mga sala; pagaitungtung niya sila sa ibabaw sang olo sang kanding nga lalaki.” Lebitikos 16:21. Sa amo man nga bagay kon ang buluhaton sa pagpanumbas sa langitnon nga sanktuaryo matapus, niyan sa atubangan sang Dios kag sang langitnon nga mga manugtunda, kag sang kadam-an nga mga tinubus, ang sala sang mga tinawo sang Dios pagaitungtung sa olo ni Satanas; pagatawgon sia nga nakasala sang tanan nga kalautan nga iva ginpapabuhat sa ila. Kag sang ipadala ang kanding nga kay Asasel sa duta nga wala ginapuy-i, sa amo man nga bagay igabilin si Satanas sa duta nga hublas, wala ginapuy-i kag mamingaw nga kahanayakan.AP 528.1

  Si San Juan nga manugbugna nakakita sang paggapus sa kay Satanas, kag sang gumon hublas nga kahimtangan sang duta; kag nagsiling sia nga ini nga kahimtangan magapadayon sing isa ka libo ka tuig. Sa tapus niya mapahayag ang talan-awon sa Ikaduha nga Pagkari sang Ginoo kag sang pagpanlaglag sa mga malauton, ang tagna nagpadayon: “Kag nakit-an ko, nga nagapanaug sa langit ang isa ka manugtunda, nga may yabi sang kadadalman, kag isa ka daku nga talikala sa iya kamut. Kag gindakup niya ang dragon yadtong daan nga inan-ug, nga amo ang yawa kag si Satanas, kag ginhigtan niya sing isa ka libo ka tuig, kag gintagbong niya sia sa kadadalman; kag iya gintakpan, kag ginpat-inan niya sa ibabaw, agud nga indi na makapatalang sa mga katawohan, tubtub nga matapus ang isa ka libo ka tuig, kag sa tapus sini dapat sia pagbuy-an sa isa ka diot nga dag-on.” Bugna 20:1-3.AP 528.2

  Nga ang pulong “kadadalman” nagapahayag sang duta sa iya gumon kag madulum nga kahimtangan, maathag sa iban nga mga kasulatan. Nahanungud sang kahimtangan sang duta “sa ginsuguran,” ang sinulat sa Biblia nagasiling “walay kahusayan kag walay unod, kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadaygan sang kadadalman.” Genesis 1:2. Ang tagna nagasugid nga pagaibalik sia, bisan dili gid bug-os sa sini nga kahimtangan. Si manalagna'ng Jeremias nga nagatamud sa daku nga adlaw sang Dios, nagsiling: “Ginatudlo ko, ang mga bukid, kag yari karon, nga hinapay kag hanayak sia, ginatolok ko ang mga langit,, kag wala sa ila sing kapawa. Ginatulok ko ang mga bukid, kag yari karon, nga nagakulurug sila, kag ang tanan nga mga kabakoloran gina-yog. Ginatulok ko, kag yari karon, wala na sing tawo, kag ang tanan nga mga kapispisan sa langit nagpalalagyo. Gintulok ko, kag yari karon ang latagon nga mabungahon isa ka kahanayakan kag ang tanan niya nga mga kabanwaanan ginpangguba sa atubangan ni Jehoba, sa atubangan sang kasingkal sang Iya kaakig. Kay amo ining ginasiling ni Jehoba; manginkahapayan ang bug-os nga duta; bisan pa indi ko paglaglagon sia sing bug-os gid.” Jeremias 4:23, 27.AP 529.1

  Diri ang manginpuluy-an ni Satanas kag sang iya mga malaut nga mga manugtunda sa sulud sang sia ka libo ka tuig. Sa duta lamang sia kag dili pagapalapiton sa iban nga mga kalibutan, sa pagpanulay kag sa paggamo sadtong mga wala pa mahulog. Ini amo ang paggapus sa iya; wala na sing mabilin nga sa ila magamit niya ang iya gahum sa pagpandaya. Nakuha gid sia sing bug-os gikan sa buluhaton sa pagpandaya kag pagpanlaglag nga sa sulud sang madamu nga mga siglo nangin amo ang iya daku nga kalalipayan.AP 529.2

  Si manalagna'ng Isaias, nga nagatamud sa dag-on sa pagdaug sa kay Satanas, nagsinggit: “Paano bala nga nahulog ka sa langit, bitoon nga masilaw, anak sang pamanagbanag! Paano bala nga ginpapaidalum ka sa duta, ikaw nga nagpukan sang katawohan! ... Ikaw nagasiling sa imo tagiposoon: Magasaka ako sa langit, pagabayawon ko ang lingkoran nga harianon sa ibabaw sang mga kabitoonan sang Dios ... Magapakaangay ako, sa Labing Mataas. Apang ginpapanaug ka sa lulubngan, sa kadadalman sang lulubngan. Ang mga makakita sa imo nagapasisiling sa imo kag nagapamalandong sa imo, nga nagasiling: Amo ini bala yadtong tawo nga nagpakurug sang duta, nga nag-uyog sang mga ginharian, nga naghimo sang kalibutan subung sang kahanayakan, kag naglaglag sang ila mga kabanwaanan? Nga wala nagabukas sang balay sang iya mga bihag?” Isaias 14:12.17.4.AP 529.3

  Sa sulud sang anum ka libo ka mga tuig, ang buhat ni Satanas sa pagrebok “nagpakurug sang duta.” Sia “naghimo sang kalibutan subung nga kahanayakan, kag naglaglag sang ila mga kabanwaanan.” Kag “wala niya nagbuksi ang balay sang iya mga bihag.” Sa sulud sang anum ka libo ka tuig ang iya balay nga bilanggoan (ang lulubngan) nagbaton sang mga tinawo sang Dios, kag huptan niya sila nga mga bihag gihapon, apang ginbugras ni Kristo ang iya mga gapus, kag pamuhian ang mga binilanggo.AP 530.1

  Bisan pa ang mga malauton nabutang sa malayo sa gahum ni Satanas; kag sia kag ang iya mga malauton nga mga manugtunda amo lamang ang nabilin sa pagkilala sang patubas sang pagkamalaut nga nahimo sang sala. “Ang tanan nga mga hari sang katawohan, sila nga tanan, nagahalamyang nga may dungug ang tagsatagsa sa iya balay (sa lulubngan). Apang ikaw ginsubol nga malayo sa imo lulubngan, subung sang salingsing sang kalangil-aran, ... Indi ka pag-isimpon sa ila sa lulubngan; kay ikaw naglaglag sang imo duta, ginpatay mo ang imo banwa.” Isaias 14:18-20.AP 530.2

  Sa sulud sang isa ka libo ka tuig si Satanas magapakadto pa kari sa hublas nga duta, sa pagtan-aw sang patubas sang iya pagrebok batok sa kasugoan sang Dios. Sa sulud sini nga panag-on ang iya pag-antus tama ka daku. Kutub sang iya pagkahulog, ang iya kabuhi nga walay pahuway nagwala sang iya pagpamalandong; apang kinuhaan na sia karon sang iya gahum, kag nabilin na sia sa pagpanumdum sang bahin nga iya nahimo sumugod sang iya una nga pagrebok batok sa pagbulut-an sang langit, kag sa pagtamud nga may pagkurug kag kahadluk sa kalahadlukan nga palaabuton, nga iya pagaantuson tungud sang tanan nga kalautan nga iya nahimo kag pagasilotan sang sala nga iya ginpapahimo sa mga katawohan.AP 530.3

  Sa sulud sang isa ka libo ka tuig sa ulot sang nahauna kag sang ikaduha nga pagkabanhaw, pagahimoon ang paghukum sa mga malauton. Si apostol Pablo nagatudlo sa sini nga paghukum subung nga isa ka hitabu nga magasunod sa ikaduha nga pagkari. “Dili kamo maghukum sing bisan ano sa wala pa ang dag-on, tubtub nga mag abut ang Ginoo nga amo ang magaiwag man sadtong natago sa kadudulman, kag magapahayag sang mga tuyo sang mga tagiposoon.” 1 Kor. 4:5. Si Daniel nagsiling nga kon ang Tigulang sang mga adlaw mag-abut “ginhatag ang paghukum sa mga balaan sang Labing Mataas.” Daniel 7:22. Sa sini nga panag-on ang mga matarung magahari subung nga hari kag mga saserdote sa Dios. Si San Juan sa mga palanan-awon nagsiling: “Nakit-an ko ang mga lingkoran nga harianon, nga ginpanglingkoran nila, kag ginhatagan sila sang paghukum.” “Manginsaserdote sila sang Dios kag si Kristo, kag magahalari sila kaupod niya sing isa ka libo ka tuig.” Bugna 20:4, 5; 1 Kor. 6:8, 3. Sa sini nga panag-on nga, sa siling ni San Pablo, “Ang mga balaan magahukum sa kalibutan.”10 Kaupod sa kay Kristo magahulukum sila sa mga malauton, ipaangay nila ang ila mga buhat sa tolon-an sang kasugoan, sa Biblia, kag tapatan ang tagsatagsa ka kasaba suno sa mga binuhatan nga nahimo sa lawas. Niyan ang bahin nga pagaantuson sang mga malauton pagatakson, suno sa ila mga binuhatan; kag pagaisulat batok sa ila ngalan sa mga tolonan sang kamatayon.AP 531.1

  Si Satanas pati sang iya man mga malaut nga manugtunda pagahukman ni Kristo upod sang Iya mga tinawo. Si San Pablo nagsiling, “Wala kamo kahibalo, nga magahukum kita sa mga manugtunda?” 1 Kor. 6:2, 3. Kag San si Judas nagpamatuud nga ang “mga manugtunda, nga wala nila paghupti ang ila nahauna nga kabtangan, kondi nga ginbayaan nila ang ila kaugalingon nga puluy-an, sa mga talikala nga walay katapusan, sa kadudulman nga sa paghukum sang daku nga adlaw.” Judas 6.AP 531.2

  Sa katapusan sang isa ka libo ka mga tuig mahanabu ang ikaduha nga pagkabanhaw. Niyan ang mga malauton pagapamangonon gikan sa minatay, kag magapalahayag sa atubangan sang Dios sa pagbaton sang “nasulat nga paghukum.” Busa ang manugbugna, sa tapus niya mapanaysay ang pagkabanhaw sang mga matarung nagsiling, “Ang iban nga mga patay, indi sila mabuhi liwan tubtub nga matuman ang isa ka libo ka tuig.” Bugna 20:5; Isaias 24:22. Kag si Isaias naghambal nahanungud sa mga malauton, “Pagatiponon sila nga mga bihag sa bilanggoan sa idalum sang duta, sa bilanggoan pagatakpan sila; kag pagaduawon sila sa tapus sang madamu nga mga adlaw.” Bugna 20:5; Isaias 24:22.AP 532.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents