Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Talan-awon sa Ibabaw

  Kag karon sa ibabaw sang trono nga ginaligkoran ni Jesus, nagpahayag, nga isa ka talan-awon gikan sa ibabaw, ang talan-awon sang pagpakasala kag pagkahulog ni Adan, kag sang nagasulunod nga tikang sa daku nga piano sa pagpanubus. Ang mga pumuluyo sang duta nakakita sang talamayon nga pinakatawohan sang Manluluwas; ang Iya kabuhi sang alangon pa ang pagtugmaw sa Iya kag ang mga pagsulay sa iya sa kahanayakan; ang iya pagpangabudlay sa tunga sang mga tawo, nga nagabukad sa tawo sang labing pinakahamili nga pagpakamaayo sang langit; ang Getsemani; ang pagbaligya sa Iya, ang paghukum, ang paghimalaut; ang paglansang, —ang tanan ginpahayag sing maathag subung sang ila pagkalahanabu.AP 539.2

  Si Satanas kag ang iya mga manugtunda kag mga sinakup wala sing gahum sa pagtalikud sa talan-awon nga ila hinimoan. Ang tagsatagsa ka manughimo sining makahaladluk nga talan-awon nakadumdum sang bahin nga iya nahimo. Si Herodes, si Pilato, ang mga saserdote kag mga gumalahum, nagpalangita sing walay kapuslanan sa pagpanago gikan sa langiton nga pagkahalangdon sang Iya nawong, sang ang mga tinubus naghaboy sang ila mga purungpurung sa tiilan sang Manluluwas, nga nagasiling, “Sia namatay tungud sa akon!”AP 539.3

  Sa tunga sang mga tinubus nga kadam-an yara ang mga apostoles ni Kristo, ang bansagon nga Pablo, ang hanuut nga Pedro, ang hinigugma kag mahigugmaon nga Juan, kag ang ila maminatud-on sing tagiposoon nga mga kautoran, kag kaupod nila ang isa ka daku nga kadam-an sang mga martir; kag sa sagowa sang dingding, kaupod sang tanan nga mahigku kag mga kalangil-aran nga mga butang, didto ang mga naghingabut, nagbilanggo, kag nagpamatay sa ila.AP 540.1

  Yara man ang mga pari kag mga obispo, nga nagapakaembahador ni Kristo, apaug naggamit. sang pandug, makangilidlis nga mga bilanggoan, kag mga kalerohan agud sa paggahum sang konsiensia sang mga tawo. Mahibaloan na nila nga si Kristo naghatag sang iya pagkahanuklog sa Iya mga nagaalantus nga mga tinawo apang olihi na; kag binatyag nila ang kabaskug sang Iya gid kaugalingon nga mga pulong, “Sa bagay nga ginhimo ninyo sa isa sining akon mga utod nga mga labing magamay, sa akon ginhimo ninyo” Mat. 25:40.AP 540.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents