Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagpakilala

  Sa wala pa ang pagsulud sang sala si Adan nagaagum sang hilway nga pagpakigpolong sa Iya Magbubuhat sing dayag; apang kutub nga ginbulag sang tawo ang iya kaugalingon sa Dios bangud sa pagkamalinapason, ang bug-os nga mga katawohan ginbulag man sa sining mataas nga kahigayonan. Apang tungud sa paagi sa pagpanubus, wala sapayan, ang dalan ginbuksan agud ang mga pumuluyo sini nga duta makaagum gihapon sing pagpakighiangot sa langit. Ang Dios nagapakighiangot sa tawo bangud sa Iya Espiritu Santo, kag ang langitnon nga kapawa ginahatag sa kalibutan nga iya ginabugna sa Iya mga pinili nga mga alagad.AP vii.1

  Sa sulud sang nahauna nga na pulo kag lima ka gatus ka mga tuig sang maragtas sang mga katawohan, walay sinulat nga binugna. Yadtong mga ginpanudloan sang Dios, nagapalaton sang ila kaalam sa iban, kag ginpalatonlaton halin sa ginikanan pa anak, sa mga kaliwatan nga nagsulunod. Ang pag-aman sang sinulat nga pulong nagsugod sa panag-on ni Moises. Ang mga binugna nga mga palanan-awon niyan ginsulat sa binugna nga tolon-an. Ini nga buluhaton nagpadayon sa sulud sang malawig nga panag-on nga mga napulo kag anum ka gatus ka mga tuig,—sumugod sa kay Moises nga amo ang tagsulat sang maragtas sang pagpanuga kag sang kasugoan, tubtub sa kay San Juan, nga amo ang tagsulat sang labing langitnon nga kamatuuran sang balita.AP vii.2

  Ang Biblia nagatudlo sa Dios nga amo ang Iya Autor; apang sinulat sia sang mga kamut nga tawohanon; kag ang nagkalainlain nga dagway sang nagkalainlain nga tolon-an nagpahayag sang kinaugali sang nagkalainlain nga tagsulat. Ang kamatuuran nga pinahayag ginhatag tanan, “nga ginbugna sang Dios.” (2 Timoteo 3:16); apang sila ginhambal sa pulong sang tawo. “Ang mga balaan nga tawo sang Dios naghalambal, nga ginadaldal sila sang Espiritu Santo.” 2 Pedro 1:21. Ang isa nga Makaako bangud sa Iya Espiritu Santo nag-iwag sang mga painoino kag tagiposoon sang Iya mga alagad. Naghatag sia sing mga damgo kag mga palanan-awon, sing mga simbolo kag mga halimbawa, kag yadtong ginpahayagan sa sini nga bagay sang kamatuuran, sa ila kaugalingon nagpahayag sang hunahuna sang Dios sa pulong nga tawohanon.AP vii.3

  Sinulat sa nagkalainlain nga dag-on, sang mga tawo nga nagkalainlain ang kadungganan kag buluhaton, kag binugnaan sing nagkalainlain nga painoino kag espiritu, ang mga tolon-an saxg Biblia nagapakita sing nagkalainlain nga dagway, kag nanglaintain ang kinaugali sang mga halambalanon nga ginabukad. Nanglainlain ang dagway sang pulong ang ginagamit sang nagkalainlain nga magsusulat; kag sing masami ang amo man nga kamatunran mapahayag pagici sing labi kaathag sang isa ka magsusulat sang sa isa.AP viii.1

  Subung nga ginpahayag sa nagkalainlain nga mga tawo, ang kamatuuran-nagapaliayag sa nagkalainlain man nga dagway. Ang isa ka magsusulat magabatyag sing labi sang isa ka bahin sang balambalanon; iya nga kuhaon yadtong bahin nga nagasuno sa iya mga agi okon sa iya gahum sa paghangup kag pagpakatam-is; ang isa magakuha sang isa man ka bahin; ang kada isa, sa idalum sang pagmandu sang Espiritu Santo, nagapaliayag sang kon ano ang nagapabatyag sing labi sa iya kaugalingon nga painoino—nagkalainlain ang dagway sang kamatuuran, apang himpit ang pagkasinanto nila tanan. Kag ang kamatuuran nga napahayag natipon tanan kag nahimo nga isa ka himpit nga tolon-an, nga sarang magamit sa pagsugata sang kinahanglan sang tawo sa tanan nga bagay kag agi sang pagkinabuhi.AP viii.2

  Ang Dios may kahamuut gid sa pagpalaton sang Iya kamatuuran sa kalibutan bangud sa mga tawohanon nga galamiton, kag sia sa iya kaugalingon, bangud sa lya Espiritu Santo, nagapakatakus sa tawo kag naghatag sa ila sing ikasarang sa pagbuhat sini nga buluhaton. Iya nga ginadaldal ang painoino nila sa pagpili kon ano ang pagahambalon kag pagasulaton. Ang kamanggaran gintugyan sa dutan-on nga mga suludlan, apang nagikan sia sa langit sa walay kapin kag kulang. Ang mga pamatuud napalaton bangud sa dili himpit nga pagmitlang sang pulong nga tawohanon, apang pamatuud ini sang Dios kag ang mga masinulondon kag matinoohon nga mga anak sang Dios makakita sa iya sang himaya sang langitnon nga gahum nga puno sang bugay kag kamatuuran.AP viii.3

  Ang Espiritu ginsaad sang aton Manluluwas, sa pagbukas sang Pulong sa Iya mga alagad, sa pag-iwag kag sa paggamit sang iya mga pagtolon-an. Kag tungud kay ang Espiritu sang Dios amo gid ang nagbugna sang Biblia, dili mahimo nga ang mga pagtolon-an sang Espiritu magabatok sa pagtolon-an sang Biblia.AP ix.1

  Ang Espiritu wala ginhatag — igahatag—sa pagtal-us sa Biblia; tungud kay ang Kasulatan nagahambal sing tuhoy nga ang pulong sang Dios amo ang talaksan nga sa iya ang tanan nga mga pagtolon-an kag mga agi pagaisanghid. Ang siling ni Apostol Juan, “Mga hinigugma, dili ninyo pagtoohan ang tanan nga espiritu, kondi tilawan ninyo ang mga espiritu, kon iya sang Dios. Kay madamu nga butig nga mga manalagna ang nagalapnag sa kalibutan.” 1 Juan 4:1. Kag si Isaias naghambal, “Sa kasugoan kag sa pagpamatuud! Kon indi sila maghambal suno sini nga mga pulong, wala sa ila sing pamanagbanag.” Isaias 8:20.AP ix.2

  Suno sa pulong sang Dios, ang Iya Espiritu magapadayon sa pagpanghikot sa bug-os nga panag-on sang maayong balita. Sa mga dag-on sang paghatag sang Kasulatan nga Daan kag Bag-ong Katipan, ang Espiritu Santo wala mag-untat sa paghatag sing kapawa sa mga painoino sang mga tawo, luwas pa sang mga binugna nga pagaipahamtang sing malig-on sa Balaan nga mga Kasulatan.AP ix.3

  Si Jesus nagsaad sa Iya mga gintoton-an, “Apang ang Manuglipay, ang Espiritu Santo, nga pagaipadala sang akon Amay sa akon ngalan, magatudlo sa inyo sang tanan nga mga butang kag magapahanumdum sa inyo sang tanan nga Akon ginasiling sa inyo.” “Apang, kon magkari sia, ang Espiritu sang kamatuuran, magatuytuy sa inyo sa bug-os nga kamatuuran; ... kag magatalastas sa inyo sang mga butang nga magakalahanabu.” Juan 14:26; 16:13. Ang Kasulatan nagatudlo sing maathag nga ini nga mga saad, nga wala ginapahanungud lamang sa mga adlaw sang mga apostoles, nagalambut man sa iglesia ni Kristo sa tanan nga panag-on. Ang Manlu-luwas nagpasalig sa Iya mga sumulonod, “Ako kaupod ninyo sa tanan nga mga adlaw, tubtub sa katapusan sang kalibutan.” Mateo 28:20. Kag si San Pablo naghambal nga ang hias kag ang pagpahayag sang Espiritu ginbutang sa Iglesia, “sa paghimpit sang mga balaan, nga sa buhat sang pagpanghikot, sa paglig-on sang lawas ni Kristo; tubtub nga makadangat kita nga tanan sa pagkahiusa sang pagtoo, kag sang pagkilala sang Anak sang Dios sa isa ka lalaki nga sukod sa takus sang kataason sa kabug-osan ni Kristo.” Epeso 4:12,13.AP ix.4

  Sa pagpaangot gilayon sa mga talan-awon sa labing daku nga adlaw sang Dios, ang Ginoo bangud sa manalagna nga si Joel nagsaad sing pinasahi nga pagpahayag sang Iya Espiritu. Joel 2:28. Ini nga tagna nakabaton sing bahin nga pagkatuman sang pagpasagahay sang Espiritu sa Adlaw sang Penticostes; apang madangat ang iya bug-os nga katumanan ugaling sa pagpahayag sang langitnon nga bugay nga magatambong sa pagtakup sang buluhaton sang balita.AP x.1

  Bangud sa pag-iwag sang Espiritu Santo, ang talan-awon sang inaway nga nagpadayon sing madugay na sa ulot sang maayo kag sang malaut nabukad sa magsusulat sini nga mga dinalan. Gikan sa isa ka dag-on pa isa gintugutan ako sa pagtan-aw sang pagpanghikot, sa nagkalainlain nga mga katuigan, sang labing daku nga inaway sa tunga ni Kristo, Hari sang Kabuhi, tag-iya sang aton kaluwasan, kag ni Satanas, hari sang kalautan, tag-iya sang sala, kag amo sia'ng una'ng manlalapas sang kasugoan sang Dios.AP x.2

  Sang ginbuksan sang Espiritu sang Dios sa akon painoino ang labing daku nga kamatuuran sang Iya mga pulong, kag ang talan-awon nga nagligad kag ang sa palaabuton, ginsugo ako sa pagpahibalo sa iban sadtong mga ginpahayag, —sa pagtultul sang maragtas sang sinumponganay sa mga katuigan sa nagligad, kag sing pinasahi sa pagpahayag sa iya agud makaghatag sing kasanag sa nagapalapit sing madali nga kagamo sa palaabuton. Sa pagsunod sini nga katuyoan, gintinguhaan ko ang pagpili kag pagtingub sang mga nagkahanabu sa maragtas sang iglesia sa pagbukad sang labing daku'ng sanghiran nga kamatuuran nga sa nagkalainlain nga panag-on nahatag sa kalibutan, nga nakagpadabdab sang kaakig ni Satanas, kag sang kaaway sang iglesia nga mahigugmaon sang kalibutan, nga ginbayaw sadtong mga saksi nga “walay kahilak sang ila kabuhi bisan pa sa kamatayon.”AP x.3

  Sa sini nga mga sinulat makita naton ang landong sang inaway sa atubangan naton. Tamdon ta sa kapawa sang pulong sang Dios, kag sa pag-iwag sang Iya Espiritu, makita naton nga nabuksan ang mga pahitu sang malaut, kag ang katalagman nga dapat igsikway sadtong buut makit-an nga “walay sala,” sa atubangan sang Dios sa Iya pagkari.AP xi.1

  Dili gid amo ang daku nga tuyo sini nga tolon-an ang pagpahayag sang bag-o nga mga kamatuuran nahanungud sang mga pagsinumponganay sang una nga mga dag-on, kondi ang pagpakita sang mga kamatuuran kag mga palatukuran nga may kalabtanan sa palaabuton nga mga hitabu. Apang sa ginatamud naton subung nga isa ka bahin sang pag-inaway sa tunga sang gahum sang kapawa kag sang kadudulman, tanan ini nga mga sinulat sa nagligad makita nga may bag-o nga kahulogan; kag bangud sa ila ang isa ka kapawa nabuksan sa palaabuton, nga magaiwag sang mga dalanon sadtong, kasubung sa mga Reformador sa mga dag-on nga nahauna, pagatawgon, bisan pa sa katalagman sang tanan nga mga kaayohan nga dutan-on sa pagsaksi “sa pulong sang Dios, kag sang pagpamatuud ni Jesukristo.”AP xi.2

  Ang pagbukad sang talan-awon sang labing daku nga binanggianay sa tunga sang kamatuuran kag kasaypanan; ang pagbukad sang mga daya ni Satanas, kag ang mga paagi nga aton magamit sa pagbat— sa iya sing madinaugon; ang pagpahayag sang igo nga paglubad sang labing daku nga kaiwatan nga ginabutang sang malaut, ang pagbukas sang kapawa nahanungud sa ginsuguran kag katapusan nga gahum sang sala, sa paghayag sang himpit nga katarung kag pagkaayo sang Dios sa tanan Niya nga pagtatap sa Iya mga tinuga; kag ang pagpahayag sang balaan, dili mabaylohan nga kinaugali sang Iya kasugoan, amo ang tuyo sini nga tolon-an. Agud nga bangud sa iya ang mga kalag makuha gikan sa gahum sang kadudulman, kag mangin-umalambit sang panublion sang mga balaan sa kapawa,” sa kanimayaan Sadtong naghigugma sa aton, kag naghatag sang Iya kaugalingon tungud sa aton, amo ang hanuut nga pangamuyo sang tagsulat.AP xi.3

  Elena G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents