Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagbantala sang Kahilwayan sa Religion

  Tungud kay si hari'ng Fernando nagdumili sa pagpamati sa ila balatiagon sa konsiensia, ang mga principe naghisugot sa dili pagsapak sang pagtaliwan niya, kondi ila dal-on ang ila protesta sa atubangan sang konsilyo nasional sa wala sing pagpalantag. Busa ang isa ka solemne nga pahayag ginhimo, kag ginhatag sa Dieta:AP 182.2

  “Nagaprotesta kami sa sining nagakatipon, sa atubangan sang Dios, ang aton lamang Manunuga, Manugbantay, Manu nubus, kag Manluluwas, kag sa isa ka adlaw manginhukum naton. subung man sa atubangan sang tanan nga tawo kag tanan nga mga tinuga, nga kami, tungud sa amon kag tungud sa amon mga tinawo, dili magsugot bisan magsunod sa bisan ano nga bagay sa ginhunahuna nga sugo sa bisan ano nga bu tang nga batok sa Dios, sa Iya balaan nga pulong, sa amon matarung nga konsiensia, sa kaluwasan sang amon mga kalag.” AP 182.3

  “Ano! pakamatarungon namon ini nga sentensia! Ginapimatuud namon nga kon ang Makaako nga Dios magtawag sa tawo sa Iya kaalam, walay sapayan ini nga tawo dili makabaton sang kaalam sang Dios?” Wala na sing matuud nga pagtolon-an kondi yadtong nagasuno sa mga pulong sang Dios ... Ang Ginoo nagadumili sang pagpanudlo sang liwan nga. mga pagtolon-an. ... Sa sining balaan nga tolon-an makita ang tanan nga butang nga kinahanglan sa Kristianos, mahapus nga hangpon, kag ginhimo sa pagpapuas sang kadudulman. Nagtapat kami sa bugay sang Dios, sa pagpadayon sang putli kag dayon nga pagbantala sang Iya lamang mga pulong, siling sa makita sa mga tolon-an sang Daan kag Bag-ong Katipan, sa dili pagdugang sing bisan ano sa iya nga magabatok sa iya. Ini nga Pulong amo lamang ang kamatuuran; ina amo ang matuudtuud nga sanghiran sang tanan nga pagtolonan sang tanan nga kabuhi, kag dili gid sia makulang ni magadaya sa aton. Ang bisan sin-o lang nga makatukud sa sini nga sadsaran magatindug batok sa tanan nga gahum sang inpierno, kag ang tanan nga mga kabuangan sang tawo nga pagapatindugon batok sa iya mapukan sa atubangan sang nawong sang Dios.AP 182.4

  “Tungud sa sini nga katarungan ginasikway namon ang guta nga ginahatag sa amon.” “Kag sa amo man nga dag-on nagapaabut kami nga ang pagkakalangdon sang iya emperio magpakabuut sa amon subung sang isa ka principe'ng Kristianos nga nagahigugma sa Dios sing labaw sa tanan nga butang; kag ginapamulong namon sa amon kaugalingon nga handa sa pagbayad sa iya, subung man sa inyo, puno sing bugay nga mga ginoo, sang tanan nga paghigugma kag pagkamatinumanon nga among amon maayo kag matarung nga katungdanan.”*D'Aubigne, lib. 13, cap. 6.AP 183.1

  Isa ka madalum nga balatiagon ang nahimo sa Dieta. Aug kalabanan pinamun-an sing katingala kag kahadluk sa kaisug sang manugprotesta. Ang palaabuton nagapahayag sa ila nga mabagyohon kag walay kalig-onan. Ang pagbinahinbahin, ang inaway kag ang pagpinatulo sang dugo daw dili malikawan. Apang ang mga reformador, nga may daku nga pagsalig sang pagkatarung sang ila asunto, kag nagasalalig lamang sa mga kamut sang Makaako, mga “puno sing kabaskug kag kalig-on.”AP 183.2

  Ang palatukuran nga yara sa sulud sining lutaw nga protesta ... amo ang labing palatukuran sang Protestantismo. Karon ini nga protesta nagasumpong sang duha ka abuso sang tawo nahanungud sa pagtoo: ang nahauna amo ang pagpasilubot sang mga manuggagahum civil, kag ang ikaduha amo ang gahum absoluto sang iglesia. Sa baylo sini nga mga abuso ang protestantismo nagapakataas sang gahum sang konsiensia sa gahum sang mga manggagahum sa banwa, kag ang gahum sang pulong sang Dios sa ibabaw sang gahum sang makita nga iglesia . Sa nahauna, iya ginasikway ang paggahum sang pagbulut-an civil sa mga butang nga langitnon, kag nagsiling kaupod s;i mga manalagna kag mga apostoles, ‘Dapat namon tumanon sing una ang Dios sa tawo.’ Sa atubangan sang korona ni Carlos Quinto, iya ginabayaw ang korona ni Jesukristo. Apang nagapadayon pagid. Iya ginapahamtang ang tanan nga mga palatukuran nga ang tanan nga mga pagtolon-an nga tawohanon mangin sa idaum sang pulong sang Dios”10 Ang manugprotosta nagapamatuud pagid sang ila matarung sa pagmitlang sing hilway sang ila ginabatyag nga kamatuuran. Dili lamang sila magatoo kag magtuman, kondi nga magapanudlo sjmg kon ano ang ginapahayag sang pulong sang Dios, kag ginasikway nila ang gahum sang pari okon sang manugbubuut. sa pagpamalabag. Ang pagprotesta sa Spira amo ang solomne nga pagpamatuud batok sa dikahilwayan sang religion. kag nagapamatuud sang matarung sang tanan nga tawo sa pagsimba sa Dios suno sang ginadikta sang iya kaugalingon nga konsiensia.AP 184.1

  Ang pahayag nahimo. Nasulat sia sa panumduman sang linibolibo, kag nasulat sa tolon-an sang langit, sa diin ang tawo sa bisan ano nga pagtinguha dili makapanas. Ang tanan nga Alemania nga nagasunod sang Evangelio nagsunod sang Protesta subung nga pahayag sang iya pagtoo. Sa bisan diin lamang ang mga tawo nakakita sa sini nga pahayag sing isa ka bag-o kag maayo nga panag-on. Ang siling sang isa sang mga principe sa mga Protestante sa Spira, “Kabay ang Makaako, nga naghatag sa inyo sing bugay sa pagpanuad sing may kabaskug, kahilway, kag walay kahadluk, magpadayon sa inyo sa sining pagkalig-on nga Kristohanon tubtub sa adlaw sang walay katubtuban.”*D'Aubigne, lib. 13, cap. 6.AP 184.2

  Kon abi ang Reformasion, sa tapus nga nadangat niya ang diutay nga kauswagan, nagpasugot sa convenio sa pagkuha sang kahamuut sang kalibutan, wala sia magmaminatudon sa Dios kag sa iya kaugalingon, sa arao nga bagay sia amo ang nagtapat sang iya kaugalingon nga kalaglagan. Ang mga agi sining mga dungganon nga mga reformador may sulud nga leksion para sa mga katuigan nga magasunod. Ang paagi ni Satanas sa pagpangabudlay batok sa Dios kag sa Iya pulong wala mabaylo; sa gihapon nagabatok sia sa paghimo sang Kasulatan nga tuytuy sang kabubi subung sa sadtong ikanapulo kag anum ka siglo!Sa aton panag-on may yara nga malayo nga pagbulag sa ila mga pagtolon-an kag mga tulumanon, kag may kinahanglan sang isa ka pagbalik sa labing daku nga palatukuran sang mga protestante, —Sa Biblia, kag sa Biblia lamang, subung nga talaksan sang pagtoo kag katungdanan. Si Satanas nagapangabudlay gihapon bangud sa tagsatagsa ka padihotan nga iya magahuman sa paglaglag sang kahilway sa religion. Ang gahum antikristo nga ginsikway sang mga manugprotesta sa Spira, sa karon nagapangita sa bag-o naman nga kusug sa pagpatindug liwan sang iya nadula nga pagkagamhanan. Ang amo man nga pagsalig nga dili maukab sa pulong sang Dios nga pinahayag sa sadto nga tion sang katalagman sa reformasion, amo lamang ang paglaum sa pagliwan sa karon nga mga adlaw.AP 187.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents