Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Tagna Natuman

  Ang tanan nga tagna nga ginhatag ni Kristo nahanungud sang pagguba sang Jerusalem nagkalatuman sa tanan niya nga mga tinaga. Ang mga Judio nakaagum sang kamatuuran sang Iya mga pulong sa pagpaaman, “Sa sulukban nga ginasukban sa inyo, pagaliwanon kamo sa pagsukub.” Mateo 7:2. AP 22.2

  Ang talandaan kag ang kalatingalahan nagpalahayag, nga nagatagná sang palaabuton nga kalaglagan kag paghukum. Sa tunga sang kagab-ihon ang dili kinaugali nga kapawa nagsilak sa ibabaw sang simbahan kag sang halaran. Sa mga galum sa nagahinunod nga adlaw ginpakita ang mga kangga kag ang mga tawo nga isganan nga nagtipon sa pag-awayan. Ang mga pari nga nagaalalagad sa kagab-ihon sa sanktuaryo hinadlukan sang tinago nga tingug; ang duta nag-uyog, kag ang kadam-an nga tingug nabatian nga nagahinibi,“ Mahalin kita diri.”AP 22.3

  Makahalangawa ang kalalat-an nga gin-antus sang Jerusalem sang paggubat ni Titus. Ang banwa gingubat sa dagon sang Paskua, sang linibolibo nga mga Judio ang nagtilipon sa sulud sang iya mga dingding. Ang ila mga dinamisag nga kalan-on, nga kon matago sing maayo magahatag sing pagkaon sa iya mga pumuloyo sing mga tinuig, nalaglag sa wala pa ini bangud sa kahisa kag pagtimalus sang ila mga kaaway, kag karon ang tanan nga katalagman sa gutum ila nga ginaagum. Linibolibo ang nagkaladula sa gutum kag peste.AP 25.1

  Ang mga pangolo nga mga Romanhon nagtilinguha sa pagpahadluk sa mga Judio, kag sa sini nga bagay ila sila nga mapapanugyan. Yadtong mga binilanggo nga nagbalato kon pagdakpon, ginbunal, ginsakit, ginpanlansang sa atubangan sang dingding sang banwa. Ginatus ang ginpamutang sa kamatayon adlaw adlaw sa sini nga paagi, kag ining makangilidlis nga buhat nagpadayon tubtub nga sa patag ni Josapat kag sa Kalbario, madamu nga mga kruz ang ginpatindug nga daw lialus ikaw makasal-ut sa kaikit nila. Ginduaw sing makangilidlis yadtong pulong sa pagtampalas nga gingamit lang sa atubangan sang hukmanan ni Pilato: “Mahulog ang iya dugo sa amon, kag sa amon nga anak.” Mateo 27:20.AP 25.2

  Si Titus buut sa pagpauntat sang labing makalialadluk nga talan-awon, kag sa amo nga bagay maluwas ang Jerusalem sa bug-os nga pagtagudili sa iya. Pinun-an sia sing kakugmat sang iya makita ang lawas sang mga patay nga nagatumpok sa mga kaumhan. Kasubung sang isa nga nagapalanan-awon, naglantaw sia gikan sa putukputukan sang Olibo sa maanyag nga simbahan, kag magsugo nga dili pagtandugon ang bisan isa ka bato sa iya. Apang ang iya sugo wala padungga. Sang pumahuway sia sa iya layanglayang sa kagabihon, ang mga Judio, naggolowa sing hinali sa simbahan, kag gubaton ang mga kasoldadosan sa gowa. Sa tunga sang kinagubut ang isa ka dungkolan ginhaboy sang soldado sa isa ka giha sa balkon, kag sa gilayon ang hulot nga napamutangan sing cedro sa palibut sang balaan nga balay nagdabdab.AP 25.3

  “Si Titus wala makasarang magpugung sang kaakig sang mga kasoldadosan; nagsulud sia kaupod sang iya mga pangolo, kag usisaon ang nasulud nga bahin sang balaan nga balay. Ang iya katahum nagpuno sa ila sing katingala; kag tungud kay ang dabdab wala pa makadukot sa balaan nga hulot, ginhmo niya ang iya katapusan nga tinguha sa pagluwas, kag sang dumalagan liwan sia, nakilooy sa mga soldado nga dili nila pagpadayonon ang pagsunog. Ang senturion Liberalis nagtinguha sa pagpatuman sang sugo bangud sa iya baston; apang bisan pa ang katahoran sa emperador nadula bangud sa ila daku nga kaakig batok sa mga Judio, sa mabangis nga kakunyag sang inaway, kag sa dinaluk nga handum sa pagpanlugos. Ang isa ka soldado nga wala makit-i, naggolo sang isa ka mitsa sa ginkitaan sang gawang; ang bilog nga balay nagdabdab sa gilayon. Ang maitum-itum nga aso kag ang kalayo nagpagowa sang mga pangolo sing abat, kag ang halangdon nga balay nabilin sa iya kapalaran.AP 26.1

  Sa tapus sang pagkalaglag sang simbahan, ang bilog nga banwa, sa wala lang madugay nahulog sa kamut sang mga Romanhon. Ang banwa kag ang simbahan gin-upod kutub sa iya gintukuran, kag ang duta nga ‘ginpatindugan sang balaan nga balay “gindaro subung sang isa ka latagon.” Jeremias 26:18. Sa ginubatay kag kinamatyanay nga nagsunod, kapin sa isa ka milyon ka mga tawo. ang nagkalawala; kag ang mga nagkalabilin nga buhi gindala nga mga bihag, ginpamaligya nga mga ulipon, ginpangyudyud pakadto sa Roma sa kadungganan sang nagdaug, ginpamilak sa mga mapintas nga sapat sa mga ampiteatro, okon ginpanlapta subung nga mga pinatalang nga wala sing puluy-an sa bug-os nga duta.AP 26.2

  Apang wala sing isa ka Kristohanon nga nadula sa sadtong pagkaguba sang Jerusalem. Si Kristo naghatag sa Iya mga disipolo sing paaman, kag ang tanan nga nagtoloo sang iya mga pulong nagbalantay sang sinaad nga tanda. “Kon makita ninyo ang Jerusalem, nga nalibutan sing mga kasoldadosan,” siling ni Jesus, “niyan, masayoran ninyo nga nagpalapit ang pagmusmus sa iya. Niyan ang mga sa Judea magpalalagyo sa mga bukid; kag ang mga sa tunga niya maggolowa; ang mga sa mga latagon, dili magsululud sa sulud niya.“ Lukas 21:20-21.AP 29.1

  Sang malikupan na sang mga Romankon ang banwa sa idalum ni general Cestio, sang daw mahapus na ang tanan gubaton, ila sa hinali ginbayaan. Ang ginagubat nga banwa nga wala nay paglaum, daw buut na sa pagpadaug, ugaling pinaisul sang general nga Romankon ang iya mga kasoldadosan sa wala gid sing bisan isa ka diutay nga kabangdanan. Apang ang kalooy sang Kaako sang Dios amo ang nagatuytuy sang mga hitabu sa kaayohan sang Iya kaugalingon nga mga tinawo. Ang sinaad nga tandaan ginkatag sa mga nagahululat nga mga Kristohanon, kag karon ang kahigayonan nahatag sa tanan nga buut, sa pagtuman sang Manluluwas. Sa wala sing paglantang nagpalalagyo sila sa duug nga kalig-onan —ang banwa sang PelLa, sa duta sang Perea, sa pihaK sang Jordan.AP 29.2

  Ang tagna sang Manluluwas nahanungud sang pagduaw sang paghukum sa Jerusalem, may isa pa gid ka katumanan, nga yadtong makangilidlis nga pagmusmus anay sa iya kaangay lamang sang isa ka diutay nga landong. Sa kapalaRan sining pinili nga banwa makita naton ang pagtagudili sang isa ka kalibutan nga nagsikway sang kalooy sang Dios kag naglapak sang Iya mga sugo.AP 29.3

  Madulum ang sinulat nga nabilin nahanungud sang pagpakailo sang mga katawohan nga nakit-an sang duta sa sulud sang malawig nga mga dag-on sang iya pagpakasala. Ang tagiposoon ginasakit kag ang painoino nagahabol sa pagpamalaudung. Makahalangawa ang patubas sang pagsikway sa kagamhanan sang Langit. Apang ang isa pa ka talan-awon nga labi kadulum ginpakita sa pagpahayag kon ano ang palaabuton. Ang mga sinulat sa nagligad, —ang malawig nga procesion sang mga kagamu, kinagubut, kag mga rebulusion, ang “inaway sang mga maisug, nga may daku nga kinagahud, kag ang panapton nga nagtubug sa dugo,” (Isaias 9:5)—daw ano ini sila kon ipaangay sa kalahadlukan sadtong adlaw kon ang espiritu sang Dios nga nagapugung sini nga tanan pagkuhaon na sing lug-os sa mga malauton,nga dili na magapugung sang pagsintak sang mga balatiagon nga tawohanon kag kaakig nga yawan-on! Ang kalibutan niyan makakita, subung nga wala anay, sang patubas sang gahum ni Satanas.AP 29.4

  Apang sa sadtong adlaw, subung sa sadtong dag-on sang paglaglag sa Jerusalem, ang mga tinawo sang Dios pagaluwason, “ang tagsatagsa nga makita nga nasulat ang ila ngalan upod sng mga buhi”. Isaias 4:3.AP 30.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents