Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Een voorbeeld voor een hedendaagse woninginrichting

  Het Evangelie is een wonderlijke vereenvoudiger van ‘s levens problemen. Zou men zijn leer ter harte nemen, dan zou menige moeilijkheid worden opgelost, en menige fout zou ons bespaard blijven. Het leert ons de dingen naar hun juiste waarde te schatten en de beste krachten te geven aan de dingen van de grootste waarde — dat wat blijvend is. Deze les is nodig voor hen, op wie de taak rust om een tehuis te gaan stichten. Zij moeten er voor waken dat ze zich niet van het hoogste doel laten afbrengen. Laten zij er aan denken, dat het tehuis hier op aarde een symbool moet zijn van het hemelse tehuis. Het leven is een leerschool, waarin ouders en kinderen steeds vorderingen moeten maken om te komen op de hogere school in de woningen Gods. Laat dit doel de richtlijn zijn bij het zoeken of inrichten van een woning. Laat u niet beheersen door het verlangen naar rijkdom, of door de voorschriften van de mode of maatschappelijke gewoonten.GG 27.1

  Schenkt uw aandacht aan wat het meeste neigt naar eenvoud, reinheid, gezondheid en reëele waarde.GG 27.2

  Over de gehele wereld worden de steden broeinesten van ondeugd. Aan alle kanten hoort en ziet men daar het kwaad. Overal vindt men de plaatsen van vermaak en verstrooiing. Corruptie en misdaad nemen voortdurend toe. Elke dag geschieden er geweldpleging, diefstallen, moorden, zelfmoorden, en niet te noemen misdaden.GG 27.3

  Het leven in de grote steden is gekunsteld en opgesmukt. Het intense streven om geld te verdienen, de draaikolk van allerhande vermaken, de dorst naar uiterlijk vertoon, de weelde en verkwisting, zijn alle oorzaak dat het gros van de mensen zich niet meer bepaalt bij het ware levensdoel. Ze openen de deur voor tal van ondeugden. Op de jeugd oefenen ze een onweerstaanbare macht uit.GG 27.4

  Eén van de meest spitsvondige en gevaarlijke verleidingen, die de kinderen en jonge mensen in de steden beloert, is de zucht naar vermaak. Vrije dagen zijn er niet zo weinig; sport en spel trekken duizenden, en in de draaikolk van vermaak en genoegens worden velen weggezogen van de ernstige levensplichten. Geld, dat voor betere doeleinden bespaard had kunnen worden, wordt weggesmeten aan alle mogelijke amusement.GG 28.1

  Door de invloed van de verenigingen en de bemoeiingen van arbeidersbonden en stakingen, worden de levenstoestanden in de stad steeds moeilijker. Zware moeilijkheden staan ons te wachten, en vele gezinnen zullen genoodzaakt zijn de grote steden te verlaten.GG 28.2

  De physische geaardheid van de steden vormt vaak een gevaar voor de gezondheid. De aanhoudende kans met ziekte in contact te komen, het overheersen van bedorven lucht, onrein water, bedorven voedsel, de dichtbevolkte, donkere, ongezonde kazernewoningen, behoren tot de vele gebreken, die men daar ervaart.GG 28.3

  Het was niet Gods bedoeling, dat de mensen zich zo zouden opeenhopen, dat daaruit steden zouden ontstaan, opgepropt in volkswijken en huurkazernes. In den beginne plaatste Hij onze eerste ouders in een woning midden in de vrije natuur, wat een lust was voor oog en oor. Zijn verlangen is, dat wij ons ook heden daarin zullen verblijden. Hoe nauwer we in harmonie komen met Gods oorspronkelijk plan, des te beter zullen we in staat zijn de gezondheid van lichaam, geest en ziel te verkrijgen en te behouden.GG 28.4

  Een kostbaar ingerichte woning, met bewerkelijke meubelen, opschik, weelde en allerhande gemakken, zijn niet de voorwaarden, die vereist worden voor een gelukkig, nuttig leven. Jezus kwam naar deze aarde om het grootste werk te doen, dat ooit onder mensen was verricht. Hij kwam als Gods gezant om ons te laten zien hoe we leven moeten om de beste levensresultaten te verkrijgen.GG 28.5

  Wat waren de omstandigheden, waaronder de oneindige Vader Zijn Zoon stelde? Een afgelegen huis in de heuvelen van Galilea; een huishouden, in stand gehouden door eerlijke, zichzelf respecterende handenarbeid; een eenvoudig leven; dagelijkse strijd met problemen en ontberingen, zelfopoffering, spaarzaamheid en een geduldig, vreugdevol dienen, het studie-uurtje dicht bij Zijn moeder, beide verdiept in de geopende Boekrol der Schrif- ten; de vredige dageraad of schemeravond in het groene dal; de heilige sfeer der natuur; het bestuderen van de schepping en de voorzienigheid; en de zielegemeenschap met God — dat waren de omstandigheden en gelegenheden in Jezus’ vroege jaren.GG 28.6

  En zo is het ook gesteld met de grote meerderheid van de beste en edelste mannen uit alle eeuwen. Leest de geschiedenis van Abraham, Jacob en Jozef, van Mozes, David en Eliza. Bestudeert de levensgeschiedenis van mannen uit later tijden, die op de meest waardige wijze vertrouwenspositie’s hebben bekleed en verantwoordelijkheid hebben gedragen, mannen, wier invloed van zoveel waarde is geweest voor de verheffing der wereld.GG 29.1

  Hoe velen van dezen hebben hun opvoeding gehad in nederige woningen op het land. Weelde kenden ze niet. Zij verkwistten hun jeugd niet aan vermaak en genoegens. Velen hadden te kampen met armoede en ontbering. Zij leerden reeds vroeg hun handen uit de mouwen te steken en hun arbeid in de vrije natuur verleende kracht en elasticiteit aan al hun vermogens.GG 29.2

  Gedwongen reeds vroeg op eigen wieken te drijven, leerden zij moeilijkheden te overwinnen en obstakels uit de weg te ruimen, en zo verkregen zij moed en volharding. Zij leerden de lessen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Grotendeels beschut tegen besmetting door het kwaad, stelden zij natuurlijke genoegens en de omgang met goede vrienden op prijs. Zij waren eenvoudig in hun levensgebruiken en matig en beheerst in hun gewoonten. Zij waren beginselvast en groeiden op tot zuivere, krachtige naturen. Werden zij tot hun levenstaak geroepen, dan brachten ze mee een lichamelijke en geestelijke kracht, een gezond verstand, bekwaamheid om iets te ontwerpen en uit te voeren, standvastigheid om het kwade te weerstaan, waardoor zij een positieve macht voor ‘s werelds bestwil werden.GG 29.3

  Beter dan enig aards bezit, dat u uw kinderen kunt nalaten, zal de gave zijn van een gezond lichaam, een gezond verstand en een edel karakter. Zij, die begrijpen wat het ware levenssucces omvat, zullen verstandig zijn. In de keuze en inrichting van een woning zullen zij zich laten leiden door de beste levensinzichten.GG 29.4

  In plaats van te gaan wonen waar enkel de werken van mensen te zien zijn, waar het gezicht en het gehoor meestal gesugge- reerd worden door gedachten der boosheid, waar lawaai en drukte vermoeidheid en onrust veroorzaken, kunt u zich beter daar installeren waar de werken van Gods hand te zien zijn. Vind de rust des harten in de schoonheid en stilte en vrede der natuur. Laat uw ogen dwalen over de groene weiden, de bossen en de heuvelen.GG 29.5

  Zie op naar de blauwe hemel, waar de lucht niet bezwangerd is door de rook en de stof der steden, en adem daar de krachtgevende lucht des hemels in. Ga daarheen, waar, ver van de verleiding en verstrooiing van het stadsleven, gij met uw kinderen kunt uitgaan om hen te laten zien hoe zij door God beleerd kunnen worden door Zijn werken en zij opgevoed worden tot een onkreukbaar, nuttig leven.GG 30.1

  Onze gekunstelde gewoonten beroven ons van vele zegeningen en van een zuivere blijdschap en beletten ons om het beste van ons leven te maken.GG 30.2

  Bewerkelijke en kostbare meubelen zijn niet enkel een geldverspilling, maar ze ontnemen ons ook wat duizendmaal waardevoller is. Ze brengen in de huizen een zware last aan tijd, aan arbeid en zorgen.GG 30.3

  Wat zijn de omstandigheden in vele gezinnen, zelfs waar men rekening moet houden met beperkte inkomsten en waar het werk van de huishouding hoofdzakelijk op de moeder rust? De huisen zitkamer zijn gemeubileerd op een wijze, die de middelen der bewoners te boven gaat en voor hun gerief niet geschikt is. Daar zijn dure vloerkleden, bewerkelijke, sierlijke meubelen en kostbare gordijnen. Tafels, schoorsteenmantels, kortom elk plaatsje, dat maar beschikbaar is, staan vol ornamenten en de wanden hangen zó vol met schilderijen, dat het vermoeiend is voor de ogen. En wat een werk vereist dat niet om alles in orde en stofvrij te houden! Dit werk en de andere opgeschroefde gewoonten van het gezin om toch maar met de mode mee te gaan, vormen voor de huisvrouw een drukkende last.GG 30.4

  In menig gezin heeft de vrouw en moeder geen tijd om te lezen, om zich op de hoogte te houden, geen tijd om zich bezig te houden met het groeiend verstand van haar kinderen. Er is geen tijd of plaats voor de liefdevolle Heiland, om een trouw Vriend des huizes te zijn. Ongemerkt wordt zij de sloof van het gezin; al haar tijd en kracht en belangstelling worden in beslag genomen door dingen, die vergankelijk zijn. Te laat komt ze tot de ontdekking dat ze een vreemdelinge geworden is in haar eigen gezin. De kostelijke gelegenheden, waarin ze zich eens bevond, om haar geliefden op te voeden tot een hoger leven, zijn ongebruikt voor altijd voorbij gegaan.GG 30.5

  Laten zij, die een huis gaan inrichten, besluiten om dat verstandig te doen. Uw hoofddoel moet zijn er een prettige woning van te maken. Richt uw huis zó in, dat het de arbeid verlicht, en de gezondheid en comfort bevordert. Houd er rekening mede om daar de gasten te ontvangen, van wie Christus ons gevraagd heeft om te verwelkomen en van wie Hij zegt: „Voor zoveel gij dat één van deze Mijne minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan” (Mattheus 25 : 40).GG 31.1

  Meubileer uw woning met smaakvolle, eenvoudige voorwerpen, die gemakkelijk hanteerbaar zijn en eenvoudig stofvrij zijn te houden, en die bij een mogelijke verhuizing weinig kosten met zich brengen. Door smaakvol te werk te gaan, kunt u een eenvoudig ingericht huis prettig en gezellig maken, wanneer daar liefde en tevredenheid heersen.GG 31.2

  God bemint alles wat schoon is. Hij heeft de aarde en de hemelen met schoonheid bekleed, en met de blijdschap eens Vaders aanschouwt Hij de vreugde Zijner kinderen in de dingen, die Hij gemaakt heeft.GG 31.3

  Bijna alle bewoners van het land, hoe arm ze ook zijn, konden bij hun huis een grasveldje, een heester of wat geurige bloemen hebben. En meer dan alle opsmuk in de woning, zal dit bijdragen tot het geluk van het gezin.GG 31.4

  Daarvan zal in de huiselijke kring een verzachtende, veredelende invloed uitgaan, waardoor de liefde voor de natuur groeit en de leden van het gezin dichter tot elkander en dichter tot God komen.GG 31.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents