Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  De weg tot de gezondheid

  Door de werkingen der natuur is God elke dag, elk uur, elk moment bezig om ons in het leven te houden, op te bouwen en te genezen. Wanneer één of ander lichaamsdeel niet in orde is, begint direct een genezingsproces; de werkingen der natuur beginnen haar taak om herstel te doen intreden. Maar de kracht, die zich door deze werkingen ontplooit, is de kracht van God. Alle leven-gevende kracht komt uit Hem. Wanneer iemand van een ziekte herstelt, is het God, die hem geneest.GG 138.1

  Ziekte, lijden en dood zijn het werk van een vijandelijke macht. Satan is de vernieler; God is de hersteller.GG 138.2

  De woorden tot Israël gesproken, zijn ook heden van kracht voor hen, die de gezondheid van lichaam of de gezondheid van ziel herkrijgen. „Ik ben de Heere, uw Heelmeester” (Exodus 15 :26).GG 138.3

  Het verlangen van God ten aanzien van elk menselijk wezen wordt uitgedrukt in de volgende woorden: „Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart” (3 Johannes 2).GG 138.4

  Hij is het, „die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden” (Psalm 103 : 3, 4).GG 138.5

  Wanneer Christus ziekte genas, sprak Hij tot vele lijdenden de waarschuwende woorden: „Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede” (Johannes 5 : 14).GG 138.6

  Zo leerde Hij, dat zij zich de ziekte op de hals hadden gehaald door overtreding van de wetten Gods, en dat gezondheid enkel door gehoorzaamheid bewaard kan blijven.GG 138.7

  De arts moet zijn patiënten onder het oog brengen, dat zij in het werk der genezing met God moeten samenwerken. De arts wordt voortdurend steeds meer bij het feit bepaald, dat ziekte het gevolg is van de zonde. Hij weet, dat de wetten der natuur, even zeker als de geboden van de Decaloog, Goddelijk zijn, en dat alleen door gehoorzaamheid daaraan de gezondheid herkregen of bewaard kan worden. Hij ziet zo velen lijden tengevolge van slechte praktijken, die gezond zouden kunnen worden, indien zij slechts tot hun eigen herstel wilden meewerken. Zij moeten leren, dat elke praktijk, die de lichamelijke, verstandelijke, en geestelijke krachten vernietigt, zonde is, en dat gezondheid verkregen wordt door gehoorzaamheid aan de wetten, die God heeft gegeven ten bestwil van alle mensen.GG 138.8

  Wanneer een arts een patiënt ziet lijden aan een ziekte, veroorzaakt door verkeerde spijzen en dranken, of andere slechte gewoonten, maar verzuimt hem hiervan op de hoogte te stellen, dan doet hij zijn medemens schade. Dronkaards, geesteszieken, zij, die zich aan losbandigheid overgeven, ontlokken allen in feite de duidelijke, scherpe verklaring van de arts dat lijden het gevolg is van zonde. Zij, die begrip hebben van de beginselen des levens, moeten er in de eerste plaats naar streven de oorzaken van de ziekte weg te nemen. Hoe kan een arts nog zijn mond houden, wanneer hij dagelijks de ellende der zieken ziet en voortdurend bezig is hun lijden te verlichten? Is hij hun zo ter wille wanneer hij geen absolute geheelonthouding voorschrijft als een genezing tegen ziekte?GG 139.1

  De ware arts is een opvoeder. Hij erkent zijn verantwoordelijkheid, niet alleen tegenover de zieken, die zich aan zijn verzorging toevertrouwen, maar ook tegenover de samenleving, waar hij deel van uitmaakt. Hij is degene, die waken moet zowel over de lichamelijke als over de morele gezondheid. Het is niet enkel zijn taak om de juiste methoden voor de behandeling der zieken voor te schrijven, maar ook om de juiste levensgewoonten te propageren en een kennis van de juiste beginselen alom te verspreiden.GG 139.2

  In alle opzichten moet het duidelijk gemaakt worden, dat de weg van Gods geboden de weg des levens is. God heeft de wetten der gezondheid ingesteld, maar Zijn wetten zijn geen willekeurige eisen. Elk „Gij zult niet”, hetzij in de natuurlijke of in de zedenwet, houdt een belofte in. Indien wij daaraan gehoorzamen, zal onze weg gezegend zijn. God dwingt ons nooit om het goede te doen, maar Hij zoekt ons van het kwade te redden en ons tot het goede te leiden.GG 139.3

  Laat men de aandacht vestigen op de wetten, waarin Israël onderwezen werd. God gaf hun omlijnde voorschriften ten aanzien van hun levensgewoonten. Hij leerde hun de wetten, die verband hielden met hun lichamelijk en geestelijk welvaren, en op voorwaarde van gehoorzaamheid verzekerde Hij hun: „De Heere zal alle krankheid van u afweren” (Deuteronomium 7 : 15).GG 140.1

  „Zet uw hart op al de woorden, die ik heden onder ulieden betuige.” „Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees” (Deuteronomium 32 : 46; Spreuken 4 : 22).GG 140.2

  God verlangt van ons, dat we tot de maatstaf der volmaaktheid zullen geraken, hetgeen ons mogelijk wordt gemaakt door de gave van Christus. Hij doet een beroep op ons om de juiste keuze te doen, om in verbinding te treden met hemelse werktuigen, om beginselen aan te nemen, die in ons het Goddelijke beeld zullen herstellen. In Zijn geschreven Woord en in het grote boek der natuur heeft Hij de beginselen des levens geopenbaard. Het is onze taak een kennis dezer beginselen te verkrijgen, en door in gehoorzaamheid met Hem samen te werken om gezond te worden naar lichaam en ziel.GG 140.3

  De mensen moeten leren, dat zij dan alleen de zegeningen der gehoorzaamheid zullen ontvangen, wanneer zij de genade van Christus deelachtig worden. Het is Zijn genade, die de mens in staat stelt, de wetten van God te gehoorzamen. Alleen daardoor wordt hem de kracht verleend om met de slechte gewoonte te breken. Dat is de enige macht, die hem dan bestendig op de goede weg houdt.GG 140.4

  Wanneer het Evangelie wordt aangenomen in zijn zuiverheid en kracht, is het een geneesmiddel tegen de ziekten, die voortvloeiden uit de zonde. De Zon der Gerechtigheid gaat op „met genezing onder Zijn vleugelen” (Maleachi 4:2). Niet alles wat deze wereld schenkt kan een gebroken hart genezen, of de zielevrede brengen, of de zorgen wegnemen, of de ziekte uitbannen. Roem, genie, talent, dat alles is machteloos om vreugde te brengen in een hart vol droefheid, of het verdorven leven te herstellen. Het leven Gods in de ziel is ‘s mensen enige hoop.GG 140.5

  De liefde, welke Christus verspreidt door het gehele wezen is een vitaliserende kracht. Elk vitaal deel — de hersenen, het hart, de zenuwen — beroert zij met haar genezende kracht. Door haar worden de hoogste energieën van het wezen tot activiteit aangezet. Zij bevrijdt de ziel van de schuld en smart, de angst en de zorgen, die de levenskrachten verlammen. Door haar ontstaat die serene kalmte. Ze brengt in de ziel een vreugde, welke door niets van deze aarde kan teniet gedaan worden — vreugde in de Geest — gezondheid-gevende, leven-gevende vreugde.GG 140.6

  De woorden van onze Heiland, „komt herwaarts tot Mij... en Ik zal u rust geven” (Mattheus 11 : 28), zijn een recept voor de genezing van de lichamelijke, verstandelijke, en geestelijke kwalen. Hoewel de mensen zichzelven ziekte en leed berokkend hebben door hun eigen fouten, ziet Hij vol medelijden op ben neer. In Hem kunnen zij hulp verkrijgen. Hij wil grote dingen doen voor diegenen, die op Hem vertrouwen.GG 141.1

  Hoewel door de eeuwen heen de zonde de mensheid steeds vaster houdt in haar greep, hoewel door leugen en hst Satan de donkere schaduw van zijn interpretatie over het Woord Gods heeft geworpen, en bij de mensen twijfel aan Zijn goedheid heeft verwekt, zo hebben toch des Vaders liefde en genade nooit opgehouden om in rijke stromen naar deze aarde te vloeien. Indien de mensen, in waardering van de Goddelijke gaven, de vensteren der ziel naar de zijde des hemels zouden openen, zou daardoor een vloed van helende balsem naar binnen stromen.GG 141.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents