Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Gyülekezeti fegyelem

  (Testimonies Vol.. VII. p. 260-264.)

  Ha Isten népének tévelygő gyülekezeti tagokkal van dolga, akkor pontosan követnie kell azon utasítást, melyet a Megváltó Máté evangéliuma 18. fejezetében adott. Minden emberi lény drága áron megváltva lett Krisztus tulajdonává, összekötve vele szeretet által, amelyet ő és az ő Atyja értünk kinyilvánítottak. Mily gondosaknak kell tehát lennünk, egymásközötti érintkezésünkben! Az embereknek nincs joguk ahhoz, hogy felebarátaikat gonosz dolgokkal meggyanusítsák. A gyülekezeti tagoknak nincs arra joguk, hogy tévelygő testvéreikkel szemben való bánásmódjukban saját sugallataikat és hajlamaikat kö- vessék. A tévelygőre vonatkozó előitéleteiknek nem szabad hangot adniok, mert ilyen módon továbbíthatják másoknak a gonoszság kovászát. Atyafiakról, vagy testvérnőkről szóló kedvezőtlen hireket az egyik gyülekezeti tag a másiknak továbbítja. Hibákat és igazságtalanságokat követnek el, mert egyesek nem hajlandók az Úr Jézus utasításait követni.BGR 265.2

  “Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négyszem közt,” — mondja Krisztus. (Máté 18, 15.) Az igazságtalanságot ne beszéld el másnak. Ha egyik, vagy másik személynek elmondják, az továbbítja a harmadiknak és növekszik állandóan a hír és ezzel együtt a baj is, amely alatt végül az egész gyülekezet szenvedni fog. Isten terve szerint négyszem között kell az ügyeket rendezni. “Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél azután, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod; a te ügyedet intézd el a te felebarátoddal, de másnak titkát el ne beszéld.” (Példabeszédek 25, 8. 9.) Ne tűrd meg felebarátodnál a bűnt; de megszégyenítvén őt ne nagyobbítsd a nehézségeket, nehogy a rendreutasítás bosszúnak tűnjön fel. Fenyítsd meg őt az Isten igéjének előirásai szerint. Az érzékenységet ne engedd gonoszsággá elfajulni. Ne engedd, hogy a seb elmérgesedvén, oly gonosz szavakban törjön elő, melyek megmérgezik a hallgatók lelkét. Ne engedd meg, hogy elkeseredés vegyen erőt rajtad és ő rajta. Menj el atyádfiához és beszélj vele a dolgok felől alázatosan és őszintén.BGR 266.1

  Bármily jellegű legyen is a vétek, az mitsem változtat azon a terven és utasításon, melyet Isten a félreértések és személyes megsértődések elintézésére adott. Ha a tévelygésben levővel Krisztus szellemében beszélnek, akkor a nehézség mihamar elmulik. Menjetek ezért Krisztus szeretetével és részvétével telt szívvel a tévelygőhöz és igyekezzetek vele rend- behozni az ügyet. Nyugodtan és szelíden beszélgessetek velük; ne engedjétek, hogy haragos szavak hagyják el ajkaitokat. Beszéljetek velük oly módon, amely alkalmas arra, hogy itéletét javatokra megváltoztassa. Gondoljatok e szavakra: “Aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.” (Jakab 5, 20.) Vigyétek testvéreiteknek azt a gyógyszert, amely képes meggyógyítani az elégedetlenség betegségét. Magatok részéről tegyetek meg mindent, hogy segítsetek rajta. A gyülekezet békességéért és egységéért nemcsak előjogotoknak, de kötelességeteknek is tartsátok ezt, hogy megtegyétek. Ha hallgat rátok, akkor barátotokká tettétek őt.BGR 266.2

  Az egész menny tevékeny részt vesz az igazságtalansággal illetett és a tévelygésben lévők között lefolytatott beszélgetésben. Ha a tévelygő elfogadja a Krisztus szeretetében közölt intést, ha belátván igazságtalanságát, bocsánatot kér Istentől és testvérétől, akkor a menny világossága tölti be szívét. A viszálynak vége van; barátságosság és bizalom tölti be annak helyét. A szeretet olaja eltávolítja az igazságtalanság okozta fájdalmat. Isten Lelke egybekapcsolja a szíveket és a mennyben örömujjongás van a létrejött megegyezés felett. Ha az ilyen keresztényi közösségben egyesült lények Isten elé hozzák imáikat és igéretet tesznek igazságos cselekedetre, az irgalmasság gyakorlására, az Isten előtt való alázatosságra, akkor nagy áldásban fognak részesülni. Ha igazságtalanságot követtek el másokkal szemben, akkor tovább folytatják a megbánás, bevallás és helyreállítás munkáját, készen állván arra, hogy jót tegyenek másokkal. Ez Krisztus törvényének betöltése.BGR 267.1

  “Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet, vagy kettőt, hogy két, vagy három tanu vallomásával erősíttessék meg minden szó.” (Máté 18, 16.) Végy magad mellé olyanokat, akik lelkiek és beszélj őszintén a tévelygő atyafival az igazságtalanság felől, hogy alávetvén magát az atyafiak együttes kérésének szíve, megvilágosodjon.BGR 267.2

  “Ha azokra nem hallgat”, mi történjék akkor? A bizottság néhány tagja vegye-e magára a tévelygő kizárásának felelősségét? “Ha azokra nem hallgat mond meg a gyülekezetnek.” (Máté 18, 17.) A gyülekezetnek kell tagjaiért felelősséget vállalni. “Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és vámszedő.” (Máté 18, 17.) Ha nem akar a gyülekezet szavára sem hallgatni, ha visszautasít minden, megjavítására irányuló fáradozást, akkor a gyülekezeten nyugszik a közösségből való kizárás kötelessége. Akkor nevét ki kell törölni a gyülekezet könyveiből. Ne történjen meg, hogy valamelyik gyülekezeti tisztviselő, vagy bizottság, vagy akár a gyülekezet azt tanácsolja, hogy az igazságtalanságot elkövető neve kitöröltessék a gyülekezet könyvéből addig, amíg a Krisztus által adott utasítás pontosan be nem lett tartva. Ha ez megtörtént, akkor a gyülekezet tisztán áll Isten előtt, akkor hadd nyilvánuljon meg az igazságtalanságnak valódi arculata. Terjedése megakadályozandó, el kell azt a gyülezetből távolítani. Meg kell őriznünk a gyülekezet tisztaságát és jólétét, hogy tisztán állhasson Isten előtt, felöltözve Krisztus igazságának ruháiba.BGR 268.1

  Ha a tévelygő megbánja tettét és aláveti magát Krisztus fenyítésének, akkor még egyszer kísérletet kell tenni vele. De ha nem is bánná meg még, ha a gyülekezeten kivül állna is, Isten szolgái ne szünjenek meg munkálkodni az ő érdekében. Komolyan törekedjenek arra, hogy megbánásra indítsák őt. Lett légyen bármily súlyos is az ő bűne, ha aláveti magát a Szentléleknek, ha bűnének bevallása és elhagyása által bűnbánatának bizonyítékát adja, akkor meg kell neki bocsátani és ismét be kell fogadni a nyája közé. Testvéreinek bátorítani kell az ilyet a helyes útra és úgy kell vele bánniok, mint ahogy ők szeretnék, hogy velük bánjanak, ha amazoknak a helyzetében lennének; és vigyázzanak magukra, hogy ők is meg ne kisértessenek. Krisztus mondja: “Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.” (Máté 18, 18.) Ezen kijelentésnek minden időkre nézve meg van az érvényessége. A gyülekezetre rá van ruházva a Krisztus helyében való cselekvés hatalma; Isten eszköze a rend és fegyelem fenntartására az ő népe között. Az Úr gyülekezetének adta a hatalmat, hogy fejlődésére, tisztaságára és rendjére vonatkozó minden kérdést szabályozzon. Rajta nyugszik a felelősség, hogy azokat, akik keresztényietlen magaviseletük által méltatlanokká váltak és az igazságra szégyent hoztak, kizárják a közösségből. Ha a gyülekezet cselekedete összhangban áll az Isten igéjében adott utasításokkal, akkor annak határozata mennyei jóváhagyásban részesül. Nagy fontosságú ügyek kerülnek szabályozás végett a gyülekezet elé. Isten szolgáinak, kiket ő népe vezetőiül rendelt, ha megtették a maguk részét ebben az ügyben, akkor döntés végett át kell adniok azt a gyülekezetnek, hogy a döntésben egység nyilvánuljon meg.BGR 268.2

  Az Úr azt kívánja, hogy követői nagy gondosságot gyakoroljanak egymásközötti eljárásukban. Építsenek, bátorítsanak és gyógyítsanak, mindazáltal a gyülekezet helyes fegyelmezését sem szabad elhanyagolni. A tagok úgy tekintsék magukat, mint egy iskola tanulói, akiknek tanulniok kell, hogy jellemük a magasabb hivatás betöltésére méltó legyen. A földön levő gyülekezetben kell Isten gyermekeinek előkészülniök a mennyei gyülekezettel való egyesülésre. Azok, akik már itt összhangban élnek Krisztussal az üdvözültek családjában örökkévaló életnek néznek elébe.BGR 269.1

  Az a szeretet, amely Istennél az elesett emberi nemzedékkel szemben nyilatkozott meg, valami különleges szeretet, oly szeretet, amely kegyelemből fakad, hiszen az emberi lények nem érdemlik meg azt. A kegyelem előfeltételezi ama tárgy tökéletlenségét, amellyel szemben megnyilatkozik. A bűn következtében jutott a kegyelem tevékeny gyakorláshoz.BGR 270.1

  *

  Lehetséges, hogy jellemed kiképzése végett sok munkára van szükséged, lehetséges, hogy te oly durva kő vagy, melyet előbb alaposan meg kell faragni és csiszolni, mielőtt Isten templomában betölthetné a maga helyét. Ne csodálkozz azon, ha Isten a te jellemednek éleit, kalapáccsal és vésővel eltávolítja, hogy elkészülhessél a részedre szánt hely elfoglalására. Ezt a munkát nem végezheti egyetlen ember sem, csupán maga az Isten. Abban azonban bizonyos lehetsz, hogy egyetlen felesleges ütést sem fog mérni reád, mert minden egyes kalapácsütés örök üdvösségedért való szeretetből történik. Ő ismeri tökéletlenségeidet és nem azért munkálkodik, hogy téged elpusztítson, hanem azért, hogy téged helyreállítson.BGR 270.2

  *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents