Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Egyetértés a különböző nemzetiségek között

  (Testimonies, Vol. IX. p. 179-183.)

  “Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék.” “Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.” János 7, 37; 4, 14.BGR 285.2

  Ha mi az ilyen igéretek dacára is azt választanok, hogy az élet vizének hiányában kiszáradjunk, akkor a hiba csak nálunk kereshető. Ha egy gyermek egyszerűségével járulunk a Krisztushoz, mint a gyermek földi szüleihez és miközben tőle kérjük igéreteinek beteljesítését hisszük is azt, hogy megkapjuk tőle, akkor kétségtelenül részesülni fogunk benne. Ha mindnyájan gyakoroltuk volna a szükséges hitet, akkor összejöveteleinket az Isten sokkal gazdagabb mértékben megáldotta volna, mint ez eddig megtörtént. Én örülök annak, hogy összejövetelünknek még néhány napja hátra van. (Ezt a beszédet 1885 szept. 24-én Svájcban a báseli konferencián tartotta White testvérnő.) Most arról a kérdésről van szó, “odajárulunk-e a forráshoz, hogy igyunk abból?” Az igazság tanítói példaképes magaviseletet fognak-e tanusítani? Az Isten nagy dolgokat fog érdekünkben cselekedni, ha mi hittel szavánál fogjuk őt. Óh, vajha mindnyájan tanúi lennénk a szívek általános megalázkodásának Isten előtt e helyen!BGR 285.3

  Összejöveteleink kezdetétől fogva indíttatva éreztem magamat, hogy különösen a szeretetről és a hitről beszéljek. Ez abból az okból kifolyólag történt, mert szükségetek van erre a bizonyságtételre. Egyesek, akik erre a misszióterületre jöttek, kijelentették: “Ti nem ismertétek a francia népet és a németet sem ismeritek. Ezekkel szemben ilyen és ilyen magatartást kell tanusítani.”BGR 286.1

  Én azonban kénytelen vagyok felvetni a kérdést: “Vajjon nem ismeri és nem érti meg őket az Isten? Nem ő-e az, aki szolgáinak e nép számára is adott egy üzenetet?” Ő jól tudja mire van szükségünk és hogyha ő egy üzenetet adott az ő szolgáin keresztül e nép számára, akkor végré is fogja hajtani azt, amit maga elé tűzött. Mindannyiukat eggyé fogja tenni a Krisztusban. Habár egyesek kimondottan franciák, mások határozottan németek, ismét mások feltétlenül amerikaiak; mindezek azonban éppen ilyen határozottan keresztényekké lesznek.BGR 286.2

  A zsidó templomot faragott kövekből építették, melyeket a hegyekben bányásztak. Minden egyes kő elő lett készítve a maga helyére, a templom épülete számára. Kifaragták, kisimították, a rendeltetéséhez idomították, mielőtt Jeruzsálembe szállították volna. Miután pedig mindezen köveket rendeltetési helyükre vitték, kezdetét vette az építkezés, amely a legkisebb zavaró hang, vagy kalapácsütés nélkül ment végbe. Ez az épület Isten lelki templomát szemlélteti, amely minden nemzet, nyelv és népből, mindenféle osztályból, előkelő és egyszerű, gazdag és szegény, tudós és tudatlan anyagból lett felépítve. Ez azonban nem valami holt anyag, amelyet kalapáccsal és vésővel kellene előkészíteni, hanem élő kövek, amelyek az igazság által törettek ki a világ kősziklájából. A nagy építőmester, a templom ura azonban kifaragja, kisimítja és előkészíti őket arra a helyre, amelyet az ő lelki templomában el kell foglalniok. Midőn ez a templom elkészül, minden részében tökéletes lesz, úgy hogy kivívja az angyalok és az emberek csodálatát egyaránt; mert az Isten annak az építője és teremtője.BGR 286.3

  Senki se gondolja, hogy néki nincs szüksége a faragásra. Nem létezik olyan személy, sem pedig olyan nemzet, amely minden szokásában és minden gondolatában tökéletes volna. Egyiknek a másiktól kell tanulnia. Az Isten azt akarja, hogy a különböző nemzetiségek összekeveredjenek egymással és egyek legyenek úgy itéletükben, mint céljukban. Ezáltal kifejezésre fog jutni a Krisztusban való közösségük.BGR 287.1

  Én szinte féltem ezen országba eljönni, mert legkülönbözőbb oldalakról azt hallottam, hogy Európa különböző nemzetiségei oly sajátságosak, hogy csak különleges utakon és módokon lehet őket elérni. Akik azonban saját szükségletüket érzik, azoknak az Isten bölcsessége van megígérve. Isten odáig viheti az embereket, hogy az igazságot elfogadják. Szükséges, hogy az Úr az ő lelkületüket birtokába vegye és azt úgy alakítsa, mint fazekas az agyagot. Akkor ezek a különbségek eltünnek. Testvéreim tekintsetek Jézusra! Kövessétek az ő szokásait és az ő lelkületét és akkor nem okoz majd néktek nehézséget a legkülönbözőbb osztályok elérése sem. Nékünk nincsen sem öt, sem hat példaképünk, aki után igazodnunk kellene, csak egyetlen egy — a Krisztus. Ha az olasz, a francia és német testvérek megkisérlik, hogy hozzá hasonlóvá legyenek, akkor lábaikat az igazságnak egyazon alapjára fogják helyezni. Akkor ugyanaz a lelkület fog lakozni úgy az egyikben, mint a másikban. Ez a lelkület nem más, mint a dicsőség remény- ségének, Krisztusnak bennünk való lakozása. Atyámfiai és testvérnőim, óva intelek titeket attól, hogy válaszfalat emeljetek a különböző nemzetiségek között. Éppen ellenkezőleg, ahol fennáll, ott is romboljátok le azt. Nékünk azon kell lennünk, hogy mindent a Jézussal hozzunk összhangba és csak egyetlen cél lebegjen szemeink előtt; embertársainknak megmentése.BGR 287.2

  Nem akarjátok-e ti kedves atyámfiai, akik a prédikátori hivatásban vagytok, megragadni az Isten gazdag igéreteit? Nem szeretnétek-e az ént eltüntetni és a Jézust megjelentetni? Az énnek meg kell halnia, mielőtt Isten általatok működhetne. Nyugtalan vagyok, amikor látnom kell, hogy egyikben és másikban itt és ott miképpen nyilatkozik meg az én uralma. Mondom néktek a názáreti Jézus nevében, hogy a ti saját akaratotoknak meg kell halnia, Isten akaratával eggyé kell lennie. Ő meg szeretne tisztítani titeket minden folttól. Nagy munkának kell a ti érdeketekben megtörténnie, mielőtt Isten erejével lehetnétek betelve. Kérlek benneteket közeledjetek őhozzá, hogy elnyerjétek gazdag áldását még mielőtt ez az összejövetel széjjeloszlana.BGR 288.1

  Vannak közöttünk itt olyanok, akiknek figyelmeztetések és útbaigazitások alakjában nagy világosság jutott osztályrészül. Valahányszor figyelmeztetések lettek kiosztva, az ellenség mindenkor igyekszik az illetőben emberi részvét után való kívánságot felkelteni. Ügyeljetek azért, nehogy mások részvétéhez menekedjetek és hogyha visszatérnek elmúlt próbáitok, nehogy újból ugyanazon a ponton tévelyedjetek mint annakelőtte. Az Úr újból és újból hasonló helyzetbe juttatja az ő tévelygő gyermekeit; hogyha azonban állandóan figyelmen kívül hagyják Lelkének figyelmeztetéseit, ha nem igyekszenek minden tekintetben megtérni és tévedéseiktől megszabadulni, akkor végeredményben az Úr átengedi őket a saját gyengeségüknek.BGR 288.2

  Atyámfiai kérlek benneteket járuljatok Krisztushoz és igyatok az üdvösség vizéből ingyen. Ne hivatkozzatok saját érzelmeitekre, ne gondoljátok, hogy az érzelmi hullámzások teszik ki a jámborságot. Szabaduljatok meg minden emberi támasztól, egyedül Krisztusra támaszkodjatok. Néktek újból elő kell készülnötök a lélekmentés munkájának elvégzésére. Szavaitoknak és cselekedeteiteknek másokra nagy befolyásuk van és ezen befolyásért felelni fogtok az Isten napján. Jézus azt mondja: “Imé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat.” Jelenések 3, 8. Azon ajtóból világosság sugárzik és előjogotokat képezi ezen világosság elfogadása, ha úgy akarjátok. Irányítsuk tekintetünket ama nyitott ajtó felé és igyekezzünk elnyerni mindazt, amit a Krisztus adni kíván.BGR 289.1

  Közülünk mindenkinek heves harcokat kell vívnia, ha a bűnt szívében le akarja győzni. Ez olykor igen fájdalmas és csüggesztő feladatnak látszik, mert midőn jellemünk hibáit felismerjük, rendszerint azokra tekintünk állandóan, ahelyett hogy Jézusra néznénk és az ő igazságának öltözékét magunkra öltenénk. Kivétel nélkül mindenki, aki Isten városának gyöngykapuin keresztül bevonul, csak mint győztes vonulhat oda be; a legnagyobb győzelem azonban a saját én feletti győzelem lesz.BGR 289.2

  “Ez okáért meghajtom térdeimet a mi Urunk a Jézus Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben; hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben; a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.” Efézus 3, 14-19. v.BGR 289.3

  Atyámfiai és testvérnőim, mint az Isten munkatársai támaszkodjatok teljesen a Mindenható karjára. Törekedjetek egységre, szeretetre és akkor befolyást fogtok nyerni ezen a világon.BGR 290.1

  *

  Testvérek, akik egyetértésben dolgozhatnának egymással, ha Krisztustól tanulnának és elfelejtenék, hogy ők amerikaiak vagy európaiak, németek vagy svédek, dánok vagy norvégok, úgy látszik nehezen tudnak beletörődni abba, hogyha más nemzetiségek közé vegyültek, akkor nékik fel kell adniok egyet-mást saját országuk és nemzetük sajátságaiból és valami mást kell engedni annak helyébe lépni.BGR 290.2

  Kedves testvéreim, távoztassátok el magatoktól mindezeket! Nékünk nincs jogunk arra, hogy önmagunkra gondoljunk, vagy arra, amihez előszeretettel vonzódunk, vagy ami izlésünknek megfelel. Ne törekedjünk arra, hogy egy olyan sajátságos egyéniséget őrizzünk meg magunkban, amely elválasztana bennünket többi munkatársainktól. Igaz, egy jellemet meg kell őriznünk, de ez a Krisztus jelleme. Ha a Krisztus jellemével rendelkezünk, akkor Isten művét is képesek leszünk együttesen végrehajtani, mert a bennünk lakozó Krisztus találkozni fog a mi atyánkfiaiban lakozó Krisztussal és a Szentlélek létre fogja hozni a szívek és módozatok azon egységét, amely a világ előtt igazolja, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Úr segítsen meg bennünket, hogy énünk meghaljon, hogy újjászülethessünk, hogy Krisztus mint élő és teremtő alapelv, mint megszentelő erő lakozhassék mibennünk. (Testimonies Vol., IX. p. 187. 188.)BGR 290.3

  Igyekezzetek komolyan egységre. Imádkozzatok és dolgozzatok ezért. Ennek a következménye lelki egészség, gondolatok nemessége, jellem magasztossága és a kegyesség növekedése lesz. Akkor képesek lesztek az önzést és irigységet legyőzni, annak segítségével, aki szeretett titeket és önmagát adta érettetek. Feszítsétek meg önmagatokat és tekintsetek másokat előbbrevalónak magatoknál. Így lesztek egyek a Krisztussal. Akkor az egész világegyetem, a gyülekezet és a világ előtt félreismerhetetlen jelét adjátok annak, hogy az Isten fiai és leányai vagytok; Istent pedig eme példaadástok által megdicsőítitek.BGR 291.1

  A világnak látnia kell azt a csodát, mely abban nyilvánul meg, hogy az Isten gyermekeinek szívét a keresztényi szeretetben összekapcsolja egymással. Látnia kell, hogy az Úr népe Krisztussal együtt foglal helyet a mennyei magaslaton. Nem akartok-e életetek által bizonyságot tenni arról, hogy mit tehet az Isten igazsága azokért, akik szeretik őt és szolgálnak néki? Isten jól tudja mivé lehetnétek. Ő tudja, hogy az ő kegyelme mit tehetne értetek, ha részeseivé lennétek az isteni természetnek.BGR 291.2

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents