Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Bizonyságtételek a gyülekezet részére

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  A házasélet felelősségei

  (Testimonies, Vol. VII. p. 45-50.)

  Kedves atyámfiai és kedves testvérnőim! Ti egy életreszóló szövetséget kötöttetek. Megkezdődött a ti neveléstek a házasélet keretein belül. Házaséltetek első éve a tapasztalatok esztendeje. Miként a gyermek az iskolában feladatát tanulja, úgy tanulja megismerni a házaséletben egyik a másiknak legkülönbözőbb jellemvonásait. Házaséletetek eme első esztendejében ne tűrjetek meg semmi olyasmit, ami jövendő boldogságtokat hátrányosan befolyásolná.BGR 143.1

  Egész életre van ahhoz szükség, hogy a házaséletben helyes megértést nyerjünk a kölcsönös vonatkozásokra nézve. Aki megnősül olyan iskolába lép be, melyből az egész életen keresztül többé ki nem léphet.BGR 143.2

  Atyámfia, a te feleséged élete úgy életkorát, erejét, mint boldogságát illetőleg szorosan össze van kapcsolva a tiéddel. A te befolyásod lehet számára az élet illata életre, vagy a halál illata halálra. Őrizkedj attól, hogy életét tönkre tedd.BGR 143.3

  Kedves testvérnőm, te most fogod megkapni az első gyakorlati leckéket a házasélet felelősségeire vonatkozólag. Igyekezzél ezen leckét napról-napra hűségesen megtanulni. Sohase adjál helyet az elégedetlenségnek és sértődöttségnek. Ne igyekezzél kényelmes és henye élet után. Óvakodj helyet engedni az önzésnek.BGR 144.1

  Eletközösségtekben az egyik vonzalma járuljon hozzá a másik boldogságához. Egyik a másik boldogságát szolgálja. Ez az Isten akarata. Ha együvé is kell olvadnotok, személyiségét egyiteknek sem kell azért elveszítenie. Ti Isten tulajdonát képezitek és ezért fel kell tennetek a kérdést: Mi a helyes? Mi a helytelen? Hogyan vagyok képes életcélomat a legjobban betölteni? Ti “nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek ezért az Istent a ti testetekben és Ielketekben, amelyek az Istenéi.” (1. Kor. 6, 19. 20.) Az emberi dolgok iránti szeretetetek legyen alárendelve az Isten szeretetének. Szeretetetek gazdagsága őreá áradjon ki, aki az ő életét adta értetek. Ha valaki Istennek él, akkor magáénak vallhatja a legjobb és legmagasztosabb érzéseket. Vajjon a ti szeretetetek arra irányul-e legfőképpen, aki meghalt értetek? Ha így áll a dolog, akkor az egymás iránti szeretet is a mennyei szabály szerinti lészen.BGR 144.2

  Lehet a szeretet olyan tiszta, mint a kristály, lehet szép és világos, de azért amíg próbára nem lett téve, mindaddig nem biztos, hogy nem felületes. Legyen Krisztus minden dolgotokban a kezdet és a vég. Tekintsetek állandóan őreá, s akkor a ti szeretetetek napról-napra mélyebb és erősebb lesz iránta, mégha megpróbáltatásoknak is lesz kitéve. Amilyen arányban növekszik iránta való érzelmetek, úgy fog elmélyülni és megerősödni egymás iránti vonzalmatok is. “Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől.” (2. Kor. 3, 28.)BGR 144.3

  Olyan kötelességeket kell most teljesítenetek, melyekről házasságtok előtt mit sem tudtatok, “öltözzétek fel azért a könyörületes szívet jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.” (Kol. 3, 12.) Vizsgálgassátok figyelmesen a következő utasítást: “Járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket. ... Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak és ugyan ő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak szeressétek a ti feleségeiteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta azért.” (Efézus 5, 2. 22-25.)BGR 145.1

  A házasság mint egy életreszóló kapcsolat, jelképe a Krisztus és gyülekezete közötti viszonynak. A férfi és nő olyan lelkületet tanusítsanak egymással szemben, mint aminőt Krisztus nyilvánít meg, az ő gyülekezetével szemben.BGR 145.2

  A házasfelek között egyik fél se formáljon jogot a másik fél felett való uralkodásra. Az Úr megállapította azt az alapelvet, melytől a házasfelek vezettessék magukat. A férfi gondoskodjék a feleségéről, mint ahogy Krisztus az ő gyülekezetéről gondoskodik. Másrészről az asszony szeresse és tisztelje az ő férjét. Úgy az egyik, mint a másik a barátságosság lelkét kell hogy ápolja, s legyenek mindketten szilárdan elhatározva, hogy egymást meg nem szomorítják.BGR 145.3

  Kedves atyámfia és kedves testvérnőm! Ti mindketten nagy akaraterővel rendelkeztek. Ez úgy néktek, mint mindazoknak akikkel érintkezésbe kerül- tök, nagy áldására szolgálhat, de esetleg átokká is válhat. Ne igyekezzetek saját akaratotokat egymásra kényszeríteni. Egyiktek sem teheti azt meg anélkül, hogy egyúttal a másik szeretetét el ne veszítse. Az akaratosság megnyilatkozásai megrontják a ház boldogságát és békéjét. Ne engedjétek, hogy házaséletetek a viszály és veszekedés életévé váljék. Ha mégis így tennétek, akkor mindketten boldogtalanok lesztek. Legyetek szavaitokban barátságosak, és magatartástokban alázatosak. Mondjatok le saját kivánságaitokról. Ügyeljetek jól szavaitokra, mert ezek hatalmas befolyást gyakorolhatnak úgy a jóra, mint a rosszra. Ne essetek bele az erős és durva hangnembe. Töltsétek be közös élteteket azzal a jó illattal, amely a Krisztushoz való hasonlóságból származik.BGR 145.4

  Mielőtt valaki az ilyen benső kapcsolatba belemenne, előbb tanulja meg azt, hogy hogyan kell önmagát uralnia és miképpen kell másokkal bánnia.BGR 146.1

  A gyermek nevelésénél vajmi gyakran előfordul, hogy a gyermek értelmetlen és neveletlen akarata szembefordul az anya szilárd és érett akaratával. Ilyen esetekben az anya részéről nagy bölcsességre van szükség. Meggondolatlan magatartás, szigorú kényszer alkalmazásával nagy károkat okozhat az ő gyermekének.BGR 146.2

  Ha csak lehetséges igyekezni kell az ilyen kiéleződéseket elkerülni, mert ez nagy küzdelmet jelent, úgy az anya, mint a gyermek számára. De ha már erre kerül a sor, akkor rá kell birni a gyermeket, hogy alkalmazkodjék a szülők bölcsebb akaratához.BGR 146.3

  Az anyának teljesen uralkodnia kell tudni önmagán és mindent el kell kerülni, ami felébreszthetné a gyermekben az ellentállás szellemét.BGR 146.4

  Rendelkezéseit ne adja ki parancsoló hangon a gyermeknek. Már azzal is sokat érhet el, ha kissé elfojtott, szelíd hangon beszél. Úgy kell bánni a gyer- mekkel, hogy az vonzódjék ezáltal Jézushoz. Ismerje fel az anya, hogy Isten az ő segítsége és hogy az ő ereje a szeretetben van. Ha bölcs keresztény, akkor nem fogja gyermekét engedékenységre kényszeríteni, hanem bensőségteljesen imádkozik, nehogy az ellenség győzedelmeskedhessen; és miközben imádkozik tudatára jut lelki élete megújulásának. Látja, hogy a benne működő erő az ő gyermekében is munkálkodik. Barátságosabb és engedelmesebb lesz. A csata meg van nyerve. Türelme, bátorságossága, bölcs önuralma megtették a maguk hatását. A vihart nyugalom követi, mint ahogy az eső után napfény következik. Az angyalok azonban, akik ezen esetet figyelték, öröménekbe kezdenek.BGR 146.5

  A férfi és a nő élete olykor szintén kiéleződik. Ha nem Isten Lelke uralja őket, akkor ilyen alkalmakkor szenvedélyes és értelmetlen lelkületről tesznek tanuságot, amelyet a gyermekek vajmi gyakran utánoznak. Mint amikor két tűzkő egymásra ütődve szikrázik, úgy ütköznek össze ilyenkor az ellentétes akaratok is.BGR 147.1

  Kedves atyámfia, légy barátságos, türelmes és elnéző. Gondolj arra, hogy feleséged nem azért ment férjhez hozzád, hogy uralkodjál rajta, hanem, hogy segitője légy neki. Sohase légy parancsoló és fölényes. Ne arra használd fel erős akaratodat, hogy feleségedet kivánságaidhoz való alkalmazkodásra kényszerítsed. Gondolj arra, hogy néki is van akarata és néki is igénye van rá, hogy az ő akarata ép úgy érvényesülhessen, mint ahogy te szeretnéd, hogy a tiéd érvényesüljön. Ne feledd el azt sem, hogy nagyobb tapasztalataid révén te előnyben vagy. Légy elnéző és udvarias. “A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes”. Jak. 3, 17.BGR 147.2

  Egy győzelmet mindkettőtöknek feltétlenül ki kell küzdenetek — győzelmet, saját kemény akaratotok felett. Ebben a harcban azonban csak Krisztus segitségével állhattok meg. Kemény és hosszú küzdelmet vívhattok az én legyőzése érdekében és mégsem járhat fáradozástok sikerrel, ha nem nyertek felülről származó segítséget. Krisztus kegyelme által azonban kivívhatjátok a győzelmet saját énetek és önzéstek felett. Ha az ő életét élitek, ha minden lépéseteknél önmegtagadásról tesztek tanuságot, és ha állandóan egyre nagyobb részvétet éreztek azok iránt, akik a segítségteket igényelik, akkor győzelemről-győzelemre fogtok jutni. Napról-napra egyre jobban megtanuljátok saját énetek legyőzését és jellemetek gyenge pontjait erősítitek. Az Úr Jézus lesz a ti világosságtok és erősségtek, ő lesz a ti örömötök koronája, mert akaratotokat alárendelitek az övének.BGR 147.3

  Úgy a férfiak, mint a nők elérhetik az Isten által eléjük szabott célt, ha a Krisztust segítségül hívják. Adjátok át magatokat feltétel nélkül Istennek. Erősíteni és vigasztalni fog benneteket az a tudat, hogy az örök életért harcoltok. Krisztus eljuttat a győzelemhez és az ő segítségével azután teljesen kiirthatjátok magatokból az önzés gyökereit.BGR 148.1

  Krisztus azért halt meg, hogy az emberek élete az Istenséggel való közösség által az ő életével egyesülhessen. Eljött e világba, ahol isten-emberi életet folytatott, hogy a férfiak és nők élete is olyan kiegyensúlyozott legyen, amilyennek Isten szándéka szerint lennie kell. A Megváltó felszólít benneteket saját magatok megtagadására, s a kereszt felvételére. Akkor már nem lesz semmi többé, ami fejlődésteket akadályozná. Naponkénti tapasztalatotok egészséges és kiegyensúlyozott eljárástokról fognak tanuskodni.BGR 148.2

  Gondoljatok arra, kedves atyámfiai és kedves testvérnőim, hogy az Isten szeretet, és hogy az Isten maga a szeretet és hogy az ő kegyelme által sikerülhet egymást boldoggá tennetek, mint ahogy azt a házassági fogadalmatokban egymásnak megigérté- tek. A Megváltó erejében, valamint a tőle nyert bölcsesség és erő tudatában azután arra is törekedhettek, hogy a görbe utakon járókat az egyenes útra, Isten akaratának teljesítésére segítsétek. Mi az, amit Isten meg ne tehetne? Hisz ő tökéletes bölcsességben, igazságban és szeretetben egyaránt.BGR 148.3

  Ne zárkózzatok el másoktól, nehogy önmagatokkal megelégedvén szeretetetek csupán egymás felé irányuljon. Ragadjatok meg minden kinálkozó alkalmat arra, hogy a körülöttetek élők boldogságához hozzájáruljatok. És ne vonjátok meg tőlük szereteteteket. A barátságos szavak, a részvétteljes pillantások, a megbecsülés kifejezésre juttatása, nem egy küzködő, magányos ember számára, hasonló lesz a szomjúhozó léleknek nyujtott pohár üdítő vízhez. A bátoritás egyetlen szava, vagy egy szivesség sokban hozzájárulhat fáradt válakon nyugovó terhek megkönyítéséhez. Igazi boldogságot, csak önzetlen szolgálatban találhatunk. Minden ilyen természetű szó és minden szolgálat fel lesz jegyezve a mennyei könyvekben, mintha ezzel magának a Krisztusnak tettünk volna szolgálatot. “Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg”. Máté 25, 40. Éljetek a Megváltó szeretetének napfényében. Akkor a világra gyakorolt befolyásotok valóban áldás lesz. Engedjétek magatokat Krisztus lelkétől uralni és a kedvességnek törvénye legyen mindég ajkaitokon. Figyelmesség és önzetlenség képezik azok szavainak és cselekedeteinek ismertetőjeleit, akik újjászülettek és a Krisztusban új életet élnek . . .BGR 149.1

  “Közülünk senki sem él önmagának”. Róm. 14, 7. A jellem önmagát nyilatkoztatja ki. A tekintet, a hangnem, a cselekedet, egyaránt befolyásolják a családikor boldogságát; vagy elősegítik, vagy szétrombolják azt. Minden hozzájárul a gyermek jellemének kialakulásához; vagy reménnyel és szeretettel telíti meg őket, vagy romlásukra szolgál nékik. Ezen befolyások által vagy jobbá, vagy rosszabbá, boldoggá, vagy szerencsétlenekké lesznek. Kötelesek vagyunk családunkkal szemben az Ige ismeretét a gyakorlati életbe is átvinni. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy azokat, akik a családi kötelékkel velünk össze vannak kapcsolva, megtisztítsuk, megvilágosítsuk, vigasztaljuk és bátorítsuk.BGR 149.2

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents